Anbytarforum

Titel: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2014-01-01, 15:42
Anno 1697 den 4 octobris Continuerade Ordinarie höstetinget medh allmogen aff Ahlbo häradt, i samptl: Rättens præsence
...
 
N:o 72. Fullmächtigen på Torup W:tt Magnus Plagman, contra Regementz fältskärarens Sahl. Burchardh Plagmans Enkia Catharina Andersdotter, som ähr hans styffmoder, angående Barnegodzes antagande för sijne halffsödskion, som han prætenderar 90 D:r S.m:t.
Swaranden war till geenmähle, och beklagar, at twenne hopper ähro döde, aff Barnegodzet, wärdij 15 D: s:m:t, och eliest inthet i någon måtto deteriorerat, och will hon lefwerera ifrån sigh, hwad som nu i behålld finnes, men ingen aff parterne haffwer skifftesbreffwet wijd handen, och till at sublevere wärket, will käranden betahla aff proprio till sijne styff södskion helfften aff dhe döde stoodh, som ähr 7½ D:r s.m:t, och omsijder beklagar Enkian hustru Catharina Andersdotter, at Een dehl af Barnsens Fäderne Arff ähr förskingrat till hennes Nödtorfftige Underhålldh, käranden äskar Uthslagh.
Resolutio
Till förekommande aff dhe Omyndige Barnens Fädernes wijdare förödande, finner Tingzrätten skähligt, det Moderen hustru Catharina Andersdotter, till dess styffsohn Mons:r Magnus Plagman nu straxt, och innom 8 dagars tijdh leffwererar och Uthbetahlar, det hoos henne innestående Barne Fäderne 90 D:r s.m:t, 7½ D:r Smt decourterade, som styffsohnen godwilligen sig åtagit att lijda skada före, och till sijne halffsödskion at refundera och Uppfylla, och detta allt så myckit mehr, som Mons:r Plagman haffwer Barnen hoos sigh, och her effter för dhem och dheras Godz äger draga behörig försorgh, och förordnas dommaren Wäll:tt Berthel Mattzon och Nämdem:n Pär Jönsson till bemelte Plagman at giöra Uthmätning, således, som dhe finna rättwijst och förswarligt, och altsammans som Uthmätes Specialiter låtha blijfwa annoterat, Uppskrijffwit, wärderat och qvitterat.
 
 
Källa: Albo häradsrätts renoverade domböcker i Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:2 (1693-1700) Bild 2940 / sid 58 (AID: v217884.b2940.s58)