Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-06-12, 18:23

 "AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne H:r Gustaff Enschöldz anförtrodde Regemente Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare  likmätigt K:l M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1706 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
 /…/
 2. [Överstelöjtnantens kompani]
 /../
Qwartermestare Carl Plagman
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00155 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00155)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)


Se även år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00214 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00214)
"Corporal /.../ i stellet den 31 Julij wärfd Carl Plagman /.../"


 Se även 1705:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00127 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00127)
 
 Se även 1707:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00124 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00124)
”Qwartermestare Carl Plagman är af en Wijborgz Ryttare[?] medh en knijf ihiälstucken uthi Littawen den 25 Jan: 1707 /…/”


***

"Specification Uppå Officerarene af mitt Anförtrodde Regemente Åbo lähns Cavallerie för Åhr 1695.
/.../
8. [kompaniet]
Munsterskrifaren Christen Hindersson erhållit afskedh d. 13 Septembris sidstledne i stället effter Her öfwerstens fullmaht af d. 13 Dito Månadh Petter Plogman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00050 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00050)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)

Se även år 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00025 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00025)

Saknas i år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00027 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00027)