ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - kvm

Sidor: [1] 2 3
1
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2019-01-22, 20:24 »

"Militair Staten Pro Anno 1709
/.../
Constaplarsmat
/.../
Daniel Bångenhielm /.../d 27 Sept 1709 antagne för ord: Archliemästare"


Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:6 (1701-1711) Bild 3210 (AID: v390142.b3210, NAD: SE/KrA/0503036). År 1709 börjar: v390142.b2740

2
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2019-01-22, 20:09 »

"Militair Staten Pro Anno 1710
/.../
"Högbåtzmän
/.../
Hans Wulfwenschiöld död d 30 Nov: 1710"

Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:6 (1701-1711) Bild 3860 (AID: v390142.b3860, NAD: SE/KrA/0503036), År 1710 börjar: v390142.b3350

Se även år 1709: Rullor flottan 1635-1915 Ia:6 (1701-1711) Bild 3280 (AID: v390142.b3280, NAD: SE/KrA/0503036)

3
Starenflycht / SV: Starenflycht
« skrivet: 2019-01-22, 19:35 »

"Constaplar Mått
/.../
Johan Starenflycht
antagen d: 12 Martj 1687 niuter Löhn ifrån Medio Martj 1678 har Permission til Segla."


Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:5 (1686-1700) Bild 430 (AID: v390141a.b430, NAD: SE/KrA/0503036)


4
Ehrencrantz / SV: Ehrencrantz
« skrivet: 2019-01-22, 19:05 »

"Mantals Rulla A:o 687
hwar efter Observeras Kongl. Ammiralitetz Officerarnes löningar och afräkningar för åhret 1685,
/.../
Constaplar
/.../
Lars EhrenCrantz Dimission till Reesa."

Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:5 (1686-1700) Bild 270 (AID: v390141a.b270, NAD: SE/KrA/0503036)

Se även: Rullor flottan 1635-1915 Ia:5 (1686-1700) Bild 390 (AID: v390141a.b390, NAD: SE/KrA/0503036)EÄ: "Lars Ehrencrantz. Student i Uppsala 1670-12-05".
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrencrantz_nr_823


5
Gagge / SV: Gagge
« skrivet: 2019-01-20, 21:03 »

"Rapport
Hwadh som passerat är wijdh Malmöes Höghwacht Emillan d 13 och 14 Jan: A:o 1689
/.../
2. Mattias Gagge Fogde på Agertofta log: hoos Wilhelm Anderson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00572


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41

6
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2019-01-20, 14:25 »

"Anno 1728, den 12 Februarij wardt ordinarie WInterTing anstält i Albo Härad å Rättegångsstaden Bröserup /.../
/.../
N:o 11
Ryttmästaren Wälborne Hr Jochim Bekk, igienom dess Stiufson Studiosus Juris, H: Friedrich Andreas Jeansson, kiärade till Möllnaren Jöran Jöransson Zauphel i Hallamöllor /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 2820 / sid 7 (AID: v384819.b2820.s7, NAD: SE/VALA/0382503)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Beck-Friis_nr_800


EÄ tab. 2
Joakim, natural. Beck, sedermera Beck-Friis /.../ Gift 1724-06-26 med Anna Maria Hansdotter Delphin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med arrendatorn N. N. Esbom), Död 1754-12-05 på Torup och begraven s. å. 20/12.

***

"786. Fredrik Andreas Johansson, "från alunbruket"; fick 1728 af jur. fakulteten "vittnesbörd om sina framsteg i lagfarenheten"; askultant i Svea hofrätt 17 april 1728; e. o. i hofrättens kansli 11 mars 1729.
Gifte sig på Jutland"

Ur: Skånska Nationen före afdelninganres yid (1682-1832), Carl Sjöström , Lund 1897

***

Om syskonen Barbra, Jakob och Lage Beck
Se: Domkapitlet i Lund FIIf:13 (1698-1698) Bild 2010 (AID: v234771.b2010, NAD: SE/LLA/13550)

7
Bexell / SV: Bexell
« skrivet: 2019-01-20, 12:51 »

"Ordinarie Winter Ting, hållit för Menige Mann af Giärds Härad [Skåne] /.../ den 23 Februar: 1728
N:o 9
Drängen Israel Bexel, för tiden tienandes hoos Adjutanten Sundell i Christianstad /:född i Alseda Sokken Östra Härad af Småland, hwars Fader tillika med Modren äro döde, Men Fadren skall warit LandtFiskal i Jönkiöpings lähn, wid namn Peter Bexel, skohlandes han nu wara på 19:de året gammal:/ uppwisar den stämning som är utfärdat till Qwinfolket Maria Jönsdotter, hwilken han tillstår sig under deras tiänst hoos Hr Bårgmästaren Lemoin hafwa belägrat, ock med barn rådt, /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 4640 / sid 5 ff (AID: v384819.b4640.s5, NAD: SE/VALA/0382503).

Se även:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 5890 / sid 249 (AID: v384819.b5890.s249, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 6770 / sid 418 (AID: v384819.b6770.s418, NAD: SE/VALA/0382503)EÄ: barn tab. 21
"Françoise Rudebeck, född 1731-04-27 på Benestad, död 1785-04-14 på Berg i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1745-12-29 på Kråkerum med kaptenen vid Kronobergs regemente Israel Bexell, född 1709-02-12, död 1763-06-23 på Berg."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudebeck_nr_872

8
Weidenhielm / SV: Weidenhielm
« skrivet: 2019-01-19, 00:00 »

"Såsom Sal: Regementzskrifwaren Johan Weidmans efterlåtne Enkia insinuerat en Copia af en obligation som dess Sal. Mans broder Hr Capitainen Lars Weidenhielm på någre penningar till dess Sahl. Man uthgifwit hafwer såsom och en original rächning efter hwilken henne skall tillkomma medh Capital och Interesse 380 D:r 1 /: 2/5 r. Sm:tt, /.../
Malmö d 15 Dec. 1700"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00704 ff

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/39 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Weidenhielm_nr_1314
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Weidman

9
Introducerad adel - E / Ehrenbusch
« skrivet: 2019-01-18, 22:29 »

"Till BorgMästar Sundium!
Såsom Sahl. Gen. Auditeuren och Häradzhöfdingen Ehrenbuschz Broder Andreas Pribis, den der hijt ifrån Brandborg kommen är att Opbära sin effter b:d dess broder tillfallande Arfwelått, hoos Mig anhollit att Hr BorgMästaren Måtte förordnas honom som en fremling Och Okunnig Om Landzens Lag och förOrdningar till hielp Och Assestence /.../
Mal[mö] d. 11 Maij 1700"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00215"Till Hr Häradhöfdingen Seth
Såsom Mest:r Andreas Pribis, Sal. Häradzhöfdingen Ehrenbusches halfbroder, som en MedErfwinge efter bem:te dess broder, sig hos mig beswärat öfwer det han nu redan så länge måst uppehålla sig här i landet och intet kunnat till dato det ringaste uträtta, widare än at honom nu nyligen ett inventarium är tillstält wordet, /.../
Malmö d: 16 Maj 1700"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00265 ff

Se även 27/8 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00435
; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00439 ff
; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00475

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/39 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenbusch_nr_1003

10
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2019-01-16, 22:30 »

Bl.a ett brev den 30 Juni 1703 från Anna Catharina Walkendorff till "Högälde e Welbaarne Hr Capitain Fridrich Toth" hittar man här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040310_00247 ff

Ericsbergsarkivet, Svenska autografer, alfabetiskt A-Ö, SE/RA/720266/01/Vol. 1-245/229

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tott_nr_26
11
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2019-01-15, 22:24 »

"Till [befallningsman] Jöns Jönss:
Såsom det Höglofl. Kongl. Ammiralitetz Collegium medelst deras skrifwelse af d: 3 huius notificera hurusom twenne Volunteurer af H: Ammiral Taubes Compagnie Hans Gulberg och Carl Örnflycht ben:de olofl: med deras Lieverie derifrån afwijkit och förmenes i Wanneberga by sig uppehålla och der antagit Ryttaretienst, warandes de till Staturen sådane som inneslutne beskrifning gifwer wid handen; Altså befalles Eder desse personer i fall de der skulle stå at igenfinna, fasttaga och till CarlsCrona under godt förwahr försända låte. Gudi befallet.
Malmö d: 13 Sept: 1701 ./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00588

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)


EÄ, barn tab. 36:
"Johan Carl Örnflycht. Volontär. Dömdes 1701-11-09 av amiralitetsrätten i Karlskrona till döden för rymning"

***


Se även mitt inlägg 2003-03-31:
I Skånska guvernementskansliet 1701, DIIb:8 (s. 269-270): 
"...såsom twenne volunteurer af Hr Ammiralen Taubes compagnie Hans Gulberg, och Carl Örnflycht ben:de, hafwa för een tijd sedan med dheras liverie olufl. härifrån afwijket, och nu förnimmas uti Skåne och Wanbärga by hafwa antaget Ryttare tienst... 
...så är collegij begiäran det behagade Hr öfwersten och vice Gouverneuren låta bem:te volunteurer effterslå, och wijd ertappandet fängzlige hijtsända... 
Carlscrona d. 3 Septembr 1701
Kongl. Ammiralitetz collegij

Hans Gulberg... 
Carl Öhrnflycht ung smahl dreng, twint ansichte ungefähr 20 åhr gammal, rymbt med nya Liveriet, desse uppehålla sig i Wahnberga By i Skåne och antagit Ryttaretienst dersammastädes."

12
Limnell / SV: Limnell
« skrivet: 2019-01-15, 20:44 »

"Raport
Hwadh som passerat ähr widh Österportz wacht Malmö d 18 Novemb: 1696
/.../
Uhtreste
1. Johan Jacobeus, Rector i Helsingborgh
2. Magister Delfpin, probst i Landscrona
3. Johan Kilgren, Student
4. Paulus Limnel, Student i Lundh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00266


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)

13
Larf / Larfvie / SV: Larf / Larfvie
« skrivet: 2019-01-15, 19:16 »

"Till Gyllenpamp
Såsom H: RegimentzQwartermästaren Gisler och Cornetten Larf begiärdt at få resa upp till Örebro, hwarest dem något arf dem skall tillfalla hwilket de till deras munteringars uprättande som de hafwa ordres sig at förskaffa bruka willia, Altså /.../
/.../
Malmö  d: 24 Jan: A:o 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00057 ff

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)

14
Porath / SV: Porath
« skrivet: 2019-01-12, 13:49 »

"Datum Stockholm 27 Majus A:o 1669
Confirmation för Fälltschiären Niclas Porath på een platz widh Slåtzgrafwen i Revall.
Wij Carl .p, Giöre witterligit, dhet Oss haf:r wår tro undersåthe och Guarnisons Feldschiär wid Reval Mester Nicolaus Porrath i underdånigheet praesentera låtit, /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038885_00173


Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/390 (1669)

15
Introducerad adel - G / SV: Gyllengranat
« skrivet: 2019-01-12, 13:25 »

"Datum Stockholm 31 Martius 1669
Öppet breef för Maioren Gustaf Hansson Gyllengranat på ett Tree fierdedeels hemman i Östergöthland.
Wij Carl p. Giöre witterligit at Oss haf:r wår Troo Tienare och Maior under Artolleri Oss Elskel. Edel och Wälb. Gustaf Hansson Gyllengranat i underdånigheet företee låtit it H:s May:ts wår högt:de Fru Moders Drotning Christine breef af den 30 Martij 1654 hwarutinnan bland annat honom expectance wijs förundt et Trefierdedels hemman i Östergötland Håf Sochn och by hwilket Leutenanten Swen Persson på lijfztijdh rätt innehaft hafwer och nu hans hustru efter honom på samma wilkor besitter, utj lijcka underdånigheet anhåller om wår nådige confirmation der å, såleedes at han anten wid expirerandet af be:de Lijftijdz frijheet, eller om han dess förinnan medh wederböranden sig der om föreena kunde, tå straxt det skeedt, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038883_00296 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/388 (1669)

16
Löwenhult / SV: Löwenhult
« skrivet: 2019-01-11, 18:07 »

Om dråpet på Johan [Löwen-]Hults styvfar se:

"A:o 1708 den 5 Martii /.../
6. Ehrenberg; Generalens ock Gouverneurens Gref. Mag: Stenbocks skrifwelse af Malmö d. 19 februarii innewarande åhr, angående det i Ystad d 26 Octob: förl. åhr skedde dråp uppå Musicanten Anders Olofsson, insändades därwid icke allenast General Krigzrättens fälte dom uti samma saak angående ÖfwerstLieutenanten Anders Boije tillijka med protocollet, utan och Regementz KrigzRättens den öfwer Fältwäbeln Håkan Appelgreen, Sergeanten Petter Harticken, Föraren Daniel Strömbeck, Corporalen Johan Hartuhn ock Soldaten Christoph: Kirchback, hwilka alle wid samma dråp i flock ock fahrnöte warit ock därföre arresterade hållas, /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1708:1 (1708-1709) Bild 360 / sid 33 ff (AID: v655150.b360.s33, NAD: SE/RA/1311). Se dom: AID: v655150.b590.s56 ff; v655150.b650.s62 ff


***

"Anno 1702 d. 26 Aug:
Samma dagh hadhe Borgmestaren Edhle och WehlLagfarne Hr Oluf Carlsson genom skriftel: Citation dat d: 29 sidstl. Aug. instemme låtet StadzInstrumentisten Anders Olsson medh des SteffSohn Johan Hult at swara till dhet Hr Borgmestaren dhem angåendhe dhen öfwerlast som Hr Borgmestarens huus medh flere Natten emellan d: 25 och 26 Ejusdem /.../"

Källa: Ystads kämnärsrätt (M) AIa:5 (1700-1709) Bild 96 / sid 94 (AID: v98292.b96.s94, NAD: SE/LLA/10221)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/L%C3%B6wenhult_nr_1758

17
Nieroth / SV: Nieroth
« skrivet: 2019-01-11, 17:28 »

"A:o 1708 den 12 Februarii /.../
5. Ehrenberg, Öfwerstens    Nieroths underdånige Supplique, hwaruti han andrager, att sedan som Anna Lucia Meinsen, med hwilcken han giftermåhl ingådt hade, förmedelst det att hon af argheet till des fördärf sökt att tillägga honom mycket swåre ock obewijslige beskyllningar, ock endehls efter egit tilstående samt andres intygande skall hafwa brukat oanständigt umgiänge med Capitain Plate, jemte det att hon den däröfwer anstälte General KrigzRätten straffbart bemött, är genom dee därå gångne Laga dommar sakfäld recantation att giöra, 40 mark Smtz böter erläggia ock utur landet relegerat warda; skall hon således wara för werlden uthskiämd, Capite diminuta et civiliter mortua, emedan Ährans ock lifwets förlust lijka högt skattas kan, Ock fördenskull som hon icke allenast wijst sig emoth sin ächta Makaotrogen, utan och med så skadelige anslag till des förolämpande omgådt, Ty an håller bem:te Öfwerste Nieroth underdånigst att till wijdare harms ock honom för ögonen swäfwande undergångz undwijkande det honom ock ber:de Anna Lucia von Meinsen emellan för detta bygde Echtenskap aldeles måtte uplöst ock han ifrån henne fullkoml:n skilld warda, jemwäl och att till skillnadens erhållande saken cum toto effectu till Consistorium här i Stockholm kunde remitteras utan att till Consistorium i Pernau eller Lifland förwijsas, på det han, såsom den oskyldige Parten, en äntelig befrijelse härutinnan åtniuta må, helst han nu för tijden härpå Orten stadder är, ock han tienst i det öfrige fordrae att han den samme ofördröijel:n upwachta bör.
/.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1708:1 (1708-1709) Bild 180 / sid 15 ff (AID: v655150.b180.s15, NAD: SE/RA/1311)


Jurgen Henrik von Plate, se: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2590 / sid 513 (AID: v319671a.b2590.s513)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nieroth_nr_90
"Magnus Vilhelm Nieroth, friherre Nieroth, /.../ Överste för ett värvat livländskt infanteriregemente 1700-10-17. Fången 1710-09-28 vid Reval. Gick därefter i rysk tjänst och förblev i Estland. Lantråd därst. 1715. /.../ Gift 1: o 1711-02-19 i Reval med Sofia Hedvig von Berg, i hennes 3:e gifte (gift 1:o med översten Georg von Wrangell. Gift 2:o med Johan Vilhelm von Brümmer). Gift 2:o 1723-07-09 i Maholms socken, Estland, med Rebecka Meiser.

18

"Ebba Agnes Karin Elisabeth von Dewall; tysk, född svenska"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000959_00276


Källa: Viseringsansökningar från rödakorsflyktingar m.m., Holländare R-Ö samt övriga nationaliteter 1945; Statens utlänningskommission, Viseringsansökningar från rödakorsflyktingar m.m., SE/RA/420393/02/E 10/17 (1945)


EÄ, barn tab. 19
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillieh%C3%B6%C3%B6k_af_G%C3%A4lared_och_Kolb%C3%A4ck_nr_66

19
Introducerad adel - S / Schürer von Waldheim
« skrivet: 2019-01-11, 13:38 »

"Undertecknad Klara Helena Schürer von Waldheim född den 21 Augusti år 1847 i Riga af föräldrarne Georg Friedrich Wallenburger född den 14 januari 1802 i Kurland och Amalia Charlotte Deglau född den 29 Februari 1816 i Kurland.
/.../
Jag är änka efter svenske undersåten f.d löjtnanten Gustaf Schürer von Waldheim, död i Charkow den 11 november 1883. Jag återfick svensk medborgarrätt genom Kungl. Maj:ts resolution den 23 oktober 1914.

Riga den 3/16 februari 1915.
Clara Schürer v. Waldheim
geb. Wallenburger.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002728_00135

Källa: Insända, godkända förklaringar om förbehåll om bibehållande av svenskt medborgarskap från konsuln i Riga 1896-1918; Utrikesdepartementet med föregångare, Godkända svenska medborgarrättsförklaringar, SE/RA/221/2210.02/61/H/10.III (1896-1918)


EÄ, tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sch%C3%BCrer_von_Waldheim_nr_2201

20
Gyllenpalm / SV: Gyllenpalm
« skrivet: 2019-01-11, 13:01 »

"Undertecknad Johannes August Friedrich Gyllenpalm, född den 7 April 1864 i Reval förklarar härmed, att jag, med åberopande af § 7 af lagen om förvärfvande och förlust af medborgarerätt af den 1 Oktober 1894, gör förbehåll om bibehållande af min svenska medborgarerätt. Till stöd för denna förklaring lemnas nedanstående uppgifter, hvilka jag på tro och heder förklarar vara med sanningen öfverensstämmande.
Jag utflyttade från Sverige i Maj 1885 och har sedan dess haft min hemvist härstädes
/.../
Riga den 27 November 1901
Johannes August Friedrich Gyllenpalm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002728_00039
Se även år 1914: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002728_00128

Källa: Insända, godkända förklaringar om förbehåll om bibehållande av svenskt medborgarskap från konsuln i Riga 1896-1918; Utrikesdepartementet med föregångare, Godkända svenska medborgarrättsförklaringar, SE/RA/221/2210.02/61/H/10.III (1896-1918)


EÄ, tab. 13
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpalm_nr_1023

21
Introducerad adel - G / Gyllengranat
« skrivet: 2019-01-10, 23:32 »

"Journal uppå Skiep och Fahrkostor som wid Fästningen Neumynde inkommit sedan d 25 Aug till underskrifwen dato 1707
/.../
N:o 143 d 2 Sept: Skieparen Jacob Dirickson med PåstJachten Fiscken, kommer ifrån Stockholm, lastad med Järn ligger 7 foth diup fahr 7 man stark föhrer 2:ne Järnstycken, warit 4 dagar under wägern
Passag:re
Lieutnant Christopher Hendrich von Münchhausen
/.../
Jungfru Greta Maja Gyllengranat med sin Piga Greta Larsdotter
/.../
Nÿmynde d 7 Sept:r A:o 1707
Gustaf Ernst Albedÿhl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00031


Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707); Förteckningar på skepp och passagerare 1706-1707


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengranat_nr_714
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengranat_nr_226)

22
Linde, von der / SV: Linde, von der
« skrivet: 2019-01-10, 23:11 »

"Journal
På ankombne skiepp och fahrkostar uthur siön ifrån d 6 till d: 12 Maij A:o 1706
/.../
N:o 31 Skiepparen Erich Brandt med skutan Magdalena kommer ifrån Stockholm 29 läster stoor far 5 Man stark, warit 9 dagar på wägen lastad med salt och Järn
Passagerare
Jacob Kruus  Arendator
Peter von der Linde  Studiuoser
Carl Hårneck                    -"-
/.../
Neümünde d: 12 Maij A:o 1706
Gustaf Ernst Albedyhl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00018


Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707); Förteckningar på skepp och passagerare 1706-1707


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Linde_nr_38
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Linde_nr_179

23
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2019-01-08, 22:55 »

"Anno 1702: d 12: Sept: höltz Consistorium /.../
3: berättade Praepositus i Floda det en Arrendator Kiuhlman benämd är förlåfwat sig med en Jungfru Thomsson, lefwat med hwar andra emot all åthwarning såssom et par Ächta folk, så att de sig eij willia från hwar andra skillia, hwar emot Modern sig häfftigt lägger, williandes alldrig samtyckia till något ächtenskap dem emmellan hwaröfwer hon och sig beswärat skriftel:n hoos Hr Probsten hwilket bref nu uplästes.
Resol:t Effter befinnes att Kiuhlman silef tillstår någon beblandelse med bem:te Jungfru, ty afgår bref till Wällb:e Fru Ingebor Kruse med berättelse der om samt att Consistorio nödsakas skrifwa öfwer detta ärende till Kongel: HofRätten och saken dersammastädes ett rättwijst sluth angifwa der hon eij will sig till iaqwäde beqwähma."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00069 ff

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)


EÄ, barn tab. 3

***

"Anno 1705 d 11 Octobris höltz Consistorium ordinarium /.../
11. Insinuerade Hr Probsten Liung i Biörlunda ett memorial 1: /.../ 2:do Förfrågar om Fru [Juliana] Tomsson hwars Man för 8 a 10 Åhr sedan är dömd till stadigwarande landzflycht, och ingen sedan hördt af honom, må få träda i ächtenskap med Hr Gustaf Silfwerbrand i Bocktorp och Grytz Sochn.
Resolutio
1. /.../ 2:do Men hwad ächtenskapet anbelangor för än det tillåtes, måste Kongel:e Senatens el:r HåfRättens dom först upwijsas, att Man se kan huru den lyder, hwar uppå sedan ächtenskapet antingen tillåtas kan eller icke."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00247 ff
Se även 1706 7/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00259

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)

24
Svenske / SV: Svenske
« skrivet: 2019-01-08, 22:36 »

"Anno 1701 d 14 Decembris höltz Consistorium Ordinarium /.../
12. Begiärte en Fru uppå Wrana i Skyllersta Sochn wid namn Fru Christina Swenske, att dess dotter finge Kyrkiotagas sedan hon för en tijd sedan aflat barn med sitt Syskonebarn Hr Lieutenanten Tomsson nu utrest till Kongel:e Armeen, och i medler tijd gifwit i wittnens öfwerwaro, henne sin revers, att wijd återkomsten skola taga henne till hustru, då han Kongel:e May:ttz allernådigste tillstånd dertill sig förskaffa kan, Resol. Högwördige Hr Biskopen sade sig förr hafwa remonstrerat bemelte Fruu, att sådant inthet kan af Consistorio bewillias förr än Kongel:e permisson till samma begiärte ächtenskap erhhålles. Hwilken Hr Lieutenanten Tomsson wähl kan bekomma om han hafwer alfwar med sig, efter han föllier Hans Kongel:e May:tt i feldt och dagel:n hafwer tillfälle att uppwachta."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00034 ff


Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)

25
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Corswant, von
« skrivet: 2019-01-06, 14:48 »

Generalmönsterrulla för Pommerska dragonregementet, kapten Ambrosius von Belows kompani, den 29/11 1703:
"Führer [=Förare] Peter von Corschwant
Edelman: Edelman
Ist zu hause: Greifswalde
Ist Alt Jahr: 22"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00227

Källa: Pommerska dragonerna. 1703, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1605 (1703-1707)


År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00333
(Sten von Corswandt år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00318)

År 1704, Överste Gustav Adam Taubes dragonregemente: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029803_00016
År 1705, Överste Gustav Adam Taubes dragonregemente: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029804_00017


https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Corswant

26
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2019-01-06, 13:23 »

"General Munsterung Rolla von dem Pommerschens Dargoner Regiment unter Commando des Wollgebohrnen Herrn Baron und Obersten Willhelm Burchard Müller von der Lühnen, und zwar des Cap: Sodensterns Compagnie /.../ in Preussen d _ Julij Ao 1708:
/.../
Nummer auf die Dragon: 1
Dragoners Nahm und Annotation Wie Alt woss Religion und Wo er Zu hause gehört:
Erich Sabelstern 64 Jahr
Lutterschen Finlandt"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade kavalleri- och dragonregementen (M) 1607 (1708) Bild 990 (AID: v481562.b990, NAD: SE/KrA/0023). Se även bild 4690: "Af gambla stamen[,] gift", "Dragoun som är gamel och oförmögen erhåller po begeran afskied"


År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00255 (Edelman: [tomt], 48 år, gift och 4 barn)
År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00341
År 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00386


EÄ, barn tab 8[?]
"Erik Sabelstierna. Bevistade under två år fälttåg i Brandenburg. Kom 1700 i tjänst vid artilleriet, där han 1703 var gemen i Stettin. Regementsväbel vid Kirchbachs [=Hollsteinska] kavalleriregemente. Avsked 1721-06-02. Död 1722 och 1722 begraven 1722-09-22 på amiralitetskyrkogården i Stockholm."

27
Donner / SV: Donner
« skrivet: 2019-01-05, 14:52 »

"Datum Nääs 16 Majus A:o 1677
Donation för Fiscalen Georgh Andreas Donner på någre hemman.
Wij Carl .p.p.Giöre wetterligit at såsom Fiscalen öfwer Gen: Gouvernementet i Skåhne, Hallandh och Blekingh, achtat och Wählförståndigh Georgh Andreas Donner, medh een serdeles flijt och godh Capacitet förnimmes sin tiänst förrätta, men dher hoos så genom WådhElld, som fiendens Uthplundrande, hoos hwilcke han een rum tijdh och blefwen fängzligh hållen, en stoor skadha Lijdit till sin Egendomb och timmelige Wählfärdh; Fördenskull underdånigst ansökiandes, om någre hemman, som Oss tillfallne ähre /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00254


"Datum Nääs 16 Majus A:o 1677
Confirmation för Fiscalen Georg Andreas Donner på dess tiänst
/.../
Ty bestå Wij honom till Åhrligh Löhn uthaff Confiscationerne 600 DHl:r Sölf:r M:t; williandes jämbwähl 1676 åhr här under hafwa förstått och inräknadt.
Detta alle .p.p.
Carlous""

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00263


Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)

28
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2019-01-05, 14:23 »

"Rulla Oppå General Maiorens Baron Hr Fredrick von Buckwaldt Regemente och Ryttm:r welborne Lars Gyllenpamphz Compagnie, Effter såssom dhet sigh befinnes wahra den 13 Maij A:o 1677 Nembl:n
/.../
Cornet Johan Esaias Sapp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053955_00166

Källa: Generalmajor Fredrik von Buchwalds kavalleriregemente, Småland, och en skvadron af öfverste Georg Henrik Lybeckers kav. regemente, Skåne. 1677; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1677/8 (1677)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01788
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

29
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Cronreuter
« skrivet: 2019-01-05, 13:56 »

Löjtnanten vid Södra skånska kavalleriregementet Magnus Bröms, 1700 12/5:


"/.../ hwilket ärende Jag utj Allerdiupaste underdånigheet andraget För Hans Kongl: May:tt nu Glorwyrdigast I Åminnelse Högst Sahligast Konung Carl den Elffte utj Halmstadh d: 10 Augustj A:o 1690, hwar på Allernådigast remitterades till Kongl. Rådet och General Gouverneuren Sahl: Aschenbergh skulle mig utj mitt underdånige ansökiande till min rätt förhiälpa, Och alt sedan der uppå icke något uthslag ehrhållit
/.../
Hwellinge d: 12 Maij A:o 1700
Magnus Bröms"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00261 ff


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och
andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

30
Gyllencornett / SV: Gyllencornett
« skrivet: 2019-01-04, 22:15 »

"Specification På dee Underofficerare af Wästgiöta Cavallerie och Öfwerstens Wälb: Pehr Hiertas Regiment, som för deras giorde Meriter och Elliest goda qvalitet skull, ähro wedh öpningar till wijdare promotion Capable, Nembl.:
/.../
Hr Majorens Compagnie
Corporalen Pehr GyllenCornet, från gemehn 669 blefwen till Corporal Promoverat, och tillförne någon tijdh i gemehn Rytter tienst opwachtet, hvilken så för dess egen goda qvalitet, som och dess förfäders långlige och trogne Krigztienster billigt wore ihughkomma medh promotion."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_03266

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllencornett_nr_168

31
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2019-01-04, 19:38 »

"General Munster Rulla uppå General Majorens Wälborne Hr Georg Hindrich Lÿbeckers Regemente Cavallerij och Lijff Compagnie Munstradt /.../ widh Ståndhqwarterer Hiersåhs d: 13 Juni 1678
/.../
G.[emen] Arfwe Gyllenollen. 1, ingen Carbin ell:r Rehm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00110

Källa: Överste Georg Henrik Lybeckers kav. regemente [=Norra SKånska kav.reg], Skåne 1678; Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00009


EÄ: Utan känt samband med stamfadern
1) Arvid Gyllenållon, som förut varit korpral, var 1700-09-05 dragon vid livregementet, var då 40 år gammal och östgöte [At (KrA)]. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029120_00123

32
Hummerhielm / SV: Hummerhielm
« skrivet: 2019-01-04, 17:25 »

"Högh och Wälborne Herrar Commissarier till nästkommande General Munstringh i Östergiöttlandh; Collegium kan Edher goda Herrar härmed icke förhålla, att endoch brefwijsare Ryttaren under Skånske Cavalleri, Ehrligh och Wälförsökt Alexander Hummer jämpte sin insinuerade Supplication, hafwer nu här oppewarande i ödmiukheet låtit producra Kongl. Krigz Collegij breef in Originali, de dato den 22 Aprilis A:o 1655 stält för hans framledne Fadher Lieutenanten under Östgiöte Cavalleri Päär Joonsson Hummer opå Rustningshållet af Cronehemmanet Skäggesta uti Törnewalla Sokn och Åkerbo Häradh belägit, och efter hans dödh jämwäl opå barnen, som dhe och inthet annat förmodat, än skulle der samma beneficium wärkligen hafwa nutit tillgoedo: Men så beklagar han lijkwäl medh samptlige sine andre fattige och faderlöse barn och syskon /:af hwilka fyra ännu omyndige ähre:/ dhem wara emoth åfwanberörde brefwetz krafft och rätta innehålldh, så wijda förnär skedt, att sedan deres Mooder Åhr 1662 trädde uthi annat Gifftermåhl medh dhenne senare Mannen, som nu är Barnens StiufFader, Joon Andersson widh Nampn, hafwer han alt sädhan, trängt dhem ifrån dheras wälfångne Rustningsrättigheet och Wilkor uthi Skäggesta hemman, och dhem deraf waanlige gående Ränta och Uthlagor: Oachtat, att han barnsens Fäderne, emoth een opprättat förlijkningsskrifft Sub dato Skeggesta den 14 Januarij 1662 till öfwerflödh, medh sigh ännu innehafwer, Ödmiukeligen dy denne äldste Sonen Alexander Hummer bediandes, att tillika medh dhe andre sine Syskon, widh förre Collegij breef gunstigst blifwa handhafd, och beskyddade.
/.../
Datum Stockholm den 8 Aprilis 1671."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053877_00275

Källa: Öfverste Hans Ulfsparres kavalleriregemente 1672, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1672/9 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hummerhielm_nr_114

33
Rosensabel / SV: Rosensabel
« skrivet: 2019-01-04, 15:39 »

"Aflöningzlista Oppå Öfverstens Wälb. Hans Wrangels Regemennte, Östgiöte Infanterie, hvar effter däs Officerare sin 1673 åhrs Löhn hafva att undfå och bekomma. Nembl:
1.[kompaniet]
/.../
Fältwäbel Peer Rosensabel"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00100

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/27 (1673)


År 1672: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065733_00067
År 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00106
År 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00092
År 1677: "Feltwäbell Per Rosensabell avangerat till Fendrich under ÖfwersteLieutnantens Comp d. 23 Novemb. 1675" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00185
År 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00181
År 1679: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00199
År 1680: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00139
År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00166
År 1682: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00266
År 1683: "Fendrich Peer Rosensabbell fåt afskedh på Gen: Munstringen In Julio 683" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00102


Jämför Mönsterrullan 1683:
"Fendrich Per Rosensabell tagit Afskiedh sin lycka widare at sökia"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054044_00237

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00158 ff
Livgardet år 1672: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00028

34
Kugelhielm / SV: Kugelhielm
« skrivet: 2019-01-04, 14:48 »

"Datum Kongsör 20 Februarius 1682
Leigde för Petter Gustaff Kugelhielm
Wij Carl. Göre witterligit, att såsom hos Oss Petter Gustaf Kugelhielm en underdånig ansökning giort om Wår leigde, till att kunna Sistera åk för rätta förklara sig öfwer det olyckelige dråp, som han uppå Länsmannen Nils Månsson Rauchman begått hafwer, föregifwandes han i undedånighet sådant endast med wåde skett warar, altså åk på det att sielfwa sanningen så mycket bättre i dagsliuset må förekomma; Ty hafwe Wij till be:te hans underdånige anhållande samtykt, åk bewilje, samt efterlåte fördenskull här med i kraft af detta Wårt öpne bref honom Petter Kugelhielm Wår öpne leigde till att kunna säkert framkomma, sin sak uti åfwanber:de mål utan uppehåld at utföra åk förklara; jämwäl sedan efter domens Publication i saken niuta den termin åk säkerhet, som lagen i slike mål föreskrifwer, till at åter kunna begifwa sig på fri foot. Wij befalle fördenskull här med alle wederbörande, at de skulle sig detta till hörsam efterrättelse, icke tillfogandes honom emot detta Wårt Leigdebref något men i någon måtto. Till yttermera wisso .p.
CAROLUS."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038963_00304

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/468 (1682)


EÄ: "Peter Gustaf Kugelhielm, till Frösvik i Oppeby socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1656-10-25. Var löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1669–1670. Kapten. Död 1691-01-22 på Frösvik och begraven i Linköpings domkyrka.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kugelhielm_nr_351


Se även "Registerkort över namn i rullorna" (1620-1723): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300113_00135
Rulla över hemförlovade 4/10 1670 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053877_00214

35
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Cronreuter
« skrivet: 2019-01-04, 12:08 »

"Till allerunderdånigst föllie af Hans Kongl: May:tz allernådigste Bref af d: 11 December sidstledne, ähr så wähl Regementz- som Compagnie ÖfwerOfficerarnes tienster och meriter korteligen upsatte, effter dheras inkomne berättelser som nu för tijden I kongl. May:ttz tienst stedde ähr, wedh Södra Skåniska Cavallerie Regementet
/.../
4 Lieutnant:n Magnus Bröms

1658 blefwit feldtskiär under Hr General Major Fabian Berntz Regemente, och Ryttmester Fridrich Ellertz sampt Hindrich Falckenhagens Compagnier

1662 blefwit feldtskiähr för 3:ne Compagnier af sahl: Georg Lybeckers Regemente

1674 Commenderat med då warande Hr ÖfwerstLieutnant Bleckert Wachtmester som feldtskier att upwachta
[Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053955_00173 ff]

1677 blefwit hemförlofwat, och samma åhr I Decembri månad blefwit Lieutnant under då warande Hr Öfwerste Ramsverds Regemente, och Major Johan von Halls Compagnie

/.../
Beckaskoug d 15 Martj 1698        Alexander Strömberg"


Källa: Arméns meritfört. Vol M 951, RA

36
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-12-31, 16:51 »

"Kan iagh ringa Persohn medh min trägna böneskrift Hög Wälborne och Nådhgunstige Herrar icke underlåta att föredraga, Ehuru iagh mig i tree åhrs tijdh hafwer under Hans Kongl. May:tz LijfGuardiet tient och efter min yttersta förmågo min flijt giort och än ytterligare will migh derom beflijta; Länder fördenskull till Hög Wälborne Munster Herrar min tiänstödmiuk Underdåniga bön /efter såsom iagh ähr een främbling och hafwer ingen som för migh talar:/ att iagh doch måtte få niuta så wäll som dhe Andra den Exspectantz platzen som öppen ähr, /.../
/.../
Ödmiuk Underdånig och trooplichtigste tiänare
Hans Husgafwell
Piquiner"


Se även rulla Kungl. Maj:ts Lifgarde 1668. Generalmajor Axel Julius De la Gardie: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053822_00008

37

"/.../ som beklagsamt, redan på 1½ åhr med siukdom eländeligen beswärat, men för hunger och Nöd intet till min hälsan komma kan, uthan om nu ingen Nåd emellan kommer, i hunger och Nakenhet aldeles försmächtas, Allernådigste Drottning, iag kan icke beskrifwa den stora fattigdom som mig trycker och huru all min fattige Egendom af underdånigste Zele för min allernådigste Konungz tienst lemnat fienden utj Liefland till rofs, och således min Fädernesland quitterat att iag nu aldeles främmande är här på orthen och till ingen Menniska mig till lita kan,
/.../
Stormächtigaste Allernådigste Drottning
Hielp oss allerunderdånigste och Usle tienare
Arwid Friedrich v. Platzbeck
Lieutenant af Wästerrekarnes Compagnie
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073591_00139 ff

Källa: Skrivelser från enskilda personer: Pa-Qc; Kungliga arkiv, Skrivelser från enskilda personer: A-Ö, SE/RA/710003/02/005/c/4/K 187

38
Introducerad adel - G / SV: Gyllengren
« skrivet: 2018-12-30, 20:53 »

"Aflöningz Rulla Pro ANno 1689
Oppå Jemptelandz Dragoune Regemente, under Öfwerstens Högwälborne Hr Carl Hårds Commando.
Nembl:
/.../
8:de Compagniet
Capitein Magnus Ulffsparre
/.../
4:de Corporalen Jacob Gyllengreen 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00404


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/43 (1689)


År 1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00478
År 1691: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00143
År 1692: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028709_00303 (Generalmönsterrulla: Antagen 1682, Nation Wästgiöte)
År 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00083
År 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00093
År 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00236
År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00235
År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00184
År 1707: "Corporal Jacob Gyllengreen avancerat d:n 14 Junij 1707 till Rustmästare under det 5:te Compagn:t och behåller i åhr här sin löhn, i stället samma tid /.../". https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00207
År 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00558
År 1711: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065769_00237
År 1713: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065771_00236
År 1716: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065773_00207
År 1717: "Rustmästaren Jacob Gyllengren 1717 den 26 Augustii wid General Munstringen fått afskied för sin Ållderdom och Swagheet skull, Men för Okunnigheten af GeneralMunstringz Annotationes har han giort wärkelig tienst till den 8 Novemb: der på fölliande, /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065774_00550 ff
År 1717: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028712_00145 (Generalmönsterrulla, Revsunds kompani)

39
Enhörning / SV: Enhörning
« skrivet: 2018-12-30, 16:46 »

"AflöhningzLista Oppå Öfwerstens Edell och Wählbördigh Hans von Dellinghausens anförtrodda Regemente, Callmare Lähns infanterie, hwar efter des Officerare och Gemena knechtar, hafwa sine Innewarande 1687 Åhrs Löhner at undfpp och bekomma Nembl:
/.../
4. [kompaniet]
Capitain Erich Silfwersparre
/.../
Furier Nils Pährsson, gammal och Odugligh sökt afskied, iställe werfd Lennart Eenhörningh den 1 Jan: 1687 som åtniuter i åhr full löhn."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00425

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)


År 1688: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00417


År 1689:"Furir Lenart Eenhörning dödh på flottan d 30 Julii i stället wärfd Johan Adolph LeijonAnkar samma tijdh."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00278


EÄ, barn tab. 3:
"Lennart Enhörning. Tjänte vid Kalmar regemente 1686."

***"GeneralMunsterRulla Öfwer Hennes Kongl. Maij:tz Hallanska Regimente till Fot /../ som blef Munstrade wed Uddevalla d 18 September Anno 1719:
7:de Compagniet
/.../
Älsta Fendrick wed Compagniet Oloff Enhöringh död d: 6 Martij 1719. Vacant"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029671_00266


Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1509 (1719)


40
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Cronreuter
« skrivet: 2018-12-29, 21:33 »

"Hwellinge Sochn
30 3/4 Hr Leütn: Bröms NB: Cronreuter, frun von Halle, Jomfrun Lisken Cronreüter, dräng Jöran Nilsson och Lars Pålsson.
Föregifwer sig at wara Nobiliterad, och frij effter Instruction: 7 punct"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005475_00394

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820. Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/26 (1697:1)


Mtl år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005476_00059
Mtl år 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005478_00372
Mtl år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005480_00116


Se även: 1695. Samtida samlingsband rörande mål där krigsfiskalen J. Falckenclou tjänstgjort som åklagare. Gammalt nummer 452. Bandet innehåller numrerade akter:
N:o 55. Mot löjtnanten vid Södra skånska kavalleriregementet Magnus Bröms för sidvördnad mot hans ryttmästare Anders Bruce; 1695.
N:o 56. Mot löjtnant M. Bröms för dråp på ryttaren Erich Jönsson

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00172 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00205 (dom)

***

Genom en av Karl XI den 13 april 1687 utfärdad resolution blev kronan såsom utgörande ett i riksvapnen ingående emblem föremål för ett visst skydd. I resolutionen förbjöds nämligen "een hwar så allment som här till skiedt ähr, taga sigh Nampn af Chrone, eller föra Chrone i sitt Wapn, då han niuter den nåden, att blij af Kongl: Maij:t adlader, såvida han ej först hade erhållit "Kgl: Maij:tz serskillte nådige tillståndh". ["Heraldik i svenska författningar" av Uno Lindgren, s. 40, Lund 1951]

Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039003_00169 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/508 (1687)


41
Enhörning / SV: Enhörning
« skrivet: 2018-12-29, 14:56 »

"Kongl. May:ttz General KrigzRätts domb öfwer Adelsmannen och Handtlangaren af Kongl. May:ttz Artollerie Peter Enhörning, som medan han haft bijwacht, stulit uti Kongl. May:ttz Artollerie gård, gifwin Stockholm d: 30 September 1696
Emedan bem:te Enhörning bekänner och tillstår att han på sin bijwacht utut Kongl. May:ttz Artolleir Tyghus stuliit Tu par kutskstöflar tre gehäng och sexton marcker gammalt bly, ty skall han sig till wählförtiänt straff och androm till warnagell, i kraft af dhen 105 och 108 KrigzArtickelen mista lifwet och harqvebuseras. Actum ut supra"


"Kongl. May:t förskonar bem:te Eenhörning för dödzstraffet, Men han skall sigh till wählförtient straff, och androm till warnagell, löpa Femb gånger gatulopp genom 300: Man, och sändas till Marstrand, derest uti Tree åhr att arbeta, Actum ut Supra [30 Sept. 1696]
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00347 ff (ovan: 00357, 00358)


Källa: Domböcker, Handlingar rörande mål i högre krigsrätt, SE/KrA/0082/III/62 (1695-1699); N:o 91. Mot lanthangaren vid Artilleriet Peter Enhörning för stöld; 1696

42
Starenflycht / SV: Starenflycht
« skrivet: 2018-12-29, 13:28 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
ConstaplersMat
Johan Starenflycht
FödellseOrten: -
Tillträdt tiensten: -
Haar permission att fahra uthomlandz, och som man på 6:te åhret ingen kunskap om honom haft, ty blifwer han här efter af Rullorna uthlåten"


Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 520 (AID: v494041.b520, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ: barn 2. Johan, född 1669. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift.


43
Introducerad adel - C / Cronstierna
« skrivet: 2018-12-29, 13:13 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
Lärestyrmän
Adam Cronstierna
FödellseOrten: -
Tillträdt tiensten: -
Haar permission för sine angelägenheter skull att wara öfwer wintern i Stockholm"

Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 390 (AID: v494041.b390, NAD: SE/KrA/0023)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cronstierna_nr_51

44
Ehrenklo / SV: Ehrenklo
« skrivet: 2018-12-29, 12:57 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
UnderLieutnant
Constapels löhn från d. 1 Januarij 1692
Magnus Ehrenkloo
FödellseOrten: -
Tillträdt tiensten: -
Är blifwen död A:o 1691 d:    i Amsterdam."


Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 220 (AID: v494041.b220, NAD: SE/KrA/0023)EÄ: "Barn 1. Magnus, född 1666-06-17. Död ung."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenklo_nr_871

45
Introducerad adel - L / Leijonstråle
« skrivet: 2018-12-29, 12:44 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
Artollerie Capiteiner
Wilhelm von Hoppen nobiliterad och kallas Leijonstråhle
FödellseOrten: Lifland
Tillträdt tiensten: 1690"


Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 80 (AID: v494041.b80, NAD: SE/KrA/0023)

46
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2018-12-27, 20:23 »

"General Munster Rulla
Uppå Hans Kongl. Högheetz Carls LijfRegemente till Foth under Öfwersten Edle och Wälborne Hr Gustaff Mackliers Commando och Capitein Gustaf Adolph Gyllenstingz Compagnie qvarlemnade Manskap Munstrat och Öfwersedt af Hans Kongl. May:tz sielf Jempte /... /Giöteborgh d 28 Augusti A:o 1694
/.../
Num:o 20
Bengt Ulfwensköldh
Nation: Westgiöte
tient utj fölljande Åhr: 5½
Gift ell:r Ogift: Ogift"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054327_0043

Källa: Prins Karls livregemente till fot 1694. Överste Gustaf Maklier; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1694/15 (1694)

***

"Prins Karls livregemente till fot under överste Gustaf Makeléer år 1690"
Nr 54 "Bengdt Ulfwenskiöldh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054220_00202


***

"Prins Karls lifregemente. Öfverste Gustaf Makeléer år 1689"
Nr 51 "Bengt Ulfwenskyld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054196_00041


***

47
Introducerad adel - E / Ehrenkrook
« skrivet: 2018-12-26, 18:30 »

"Actum Stralsund d: 26 Julij A:o 1706
/.../
Johann Gustaff Ehrenkrock, als Volenteur bey diesem Regiment unter der Leib Compagnie in 2 monathe gestanden, 17 jahr alt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065881_00314 ff

Källa:  1706. Protocoll und Urtelbuch från överste Martin Schoultz von Ascheradens värvade infanteriregemente


EÄ tab 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenkrook_nr_1010

48
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2018-12-25, 11:47 »

"Anno 1694 den 9 October höltz KrigzRätt i Giötheborgh närwarande Praeses
Öfwersten och Commendanten Wälb:ne Gustaf Macklier
Sampt Assessore
/.../
Dito Anklagades Soldaten Bengt Ulfwenskiöld under Hr Capitein Gyldenstingz Compagnie, hwilken ligger i Qwarter med Anders Timan, som är siuk, hafwandes denne Ulfwenskiöld skolat upwachta sin Cammerat och kiöpa honom maath; Men han har sielf drucket up för 5 ör Smt och 5 bröd af sin Cammeratz honom anförtrodde penningar och provjant, och sedan i 3 dagars tijd förlåtit honom och jntet warit i sitt qwarter.
/.../
Soldaten Bengt Ulfwenskiöld som warit så lijderlig att han updrucket och försatt 5 öre Smt och 5 Commiss bröd för sin siuka Cammerat, då honom anförtrodt warit att skaffa honom sin föda och förplägning, skall för denne sin otrogenheet emot sin Cammerat, och att han sedan i 3 dagar förlåtit honom och intet warit i qwarteret, aff sin löhn betala penningarne och brödet, och sedan i een tima bära 8 Musqueter på Torget. Actum ut Supra"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065894_00235

Källa: Dombok från prins Karls livregemente till fot under överste Gustaf Makeléer; Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/47 (1694-1695)

Se även 1697: "Warandes denne Ulfwenschöld fuller en wärfwad Soldat, Men dock der hoos en Swensk Adelsman". https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065895_00024 ff; se dom: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065895_00078

49
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2018-12-24, 17:39 »

"Anno 1696 d 11 April, efter hans Excell:ce Hr General Fält Tygmestarens ordres och befallning aflade uti Majorens Wälb:ne Hr Magnus Granatenhielms samt öfwerofficerernes närwaro, Johan Svinhufvud, sin skriftt:e samt liflige Eed och revers, wid det honom blef förafskiedat och efterlåtit att resa ut till fremmande orter der att tiena, att han skall sig wed sin trohetz Eed och plicht som han 1694 afsagt, hålla samt sig avocatoria inställa och i helighet hålla de wed Kongl. Artolleriet practicerade inventeringar och inventioner. som hans Revers ad acta widare utwiser."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00212


Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1696, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)


EÄ, barn tab. 15
"Johan Svinhufvud. Lärfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1691-08-01. Underfyrverkare därst. 1692-12-01. Fyrverkare 1695-02-10. Gick 1696-04-07 i fransk tjänst. Löjtnant därst. Stupade ogift under kriget i Katalonien."

50
Gravander / SV: Gravander
« skrivet: 2018-12-24, 15:59 »

"Anno 1696 d. 19 Octob. uti Öfwerstens Wälb:ne Hr Anund Falckenhielms samt öfwer officerarnes närwaro, aflade Effterfölliande sin Troheetz Eed.
/.../
Johan Gravander
Lärfeürwärkaren Johan Gravander, hwilken sitt Pass uppwijste ifrån Dorpts Academie dat. d. 1 Maij 1695. Såssom och Ståthållaren Strömfelts pass af d. 30 Aprilis 1695 ifrån samma ort.
/.../
warandes desse efter Fältskiärens besichtigande utan bräck och fehl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00271


Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1696, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)


Se Irenes inlägg ovan 2008-12-10:
"Johan född 1669, död 1697 Fyrverkare"

51
Enhörning / SV: Enhörning
« skrivet: 2018-12-23, 20:20 »

"Anno 1696 d 29 Aug: höltz KrigzRätt /.../
Petter Enhörning
S[amma]: dag företogz den håldne Rasakning af d. 25 Aug. näst framflutne, om Enhörningz otrogne förehållande i Tyghuuset, till att afgiörat genom laga slut. Men när KrigzRätten lät sig underrättat giöra om Enhörningz persohn, som efter hans Egen samt andras trowärdiga berättelse befans wara en Swänsk Adelsman, för denskull i föllie af Processen uti Kongl. May:ttz Krigz Articklar, kunde Krigz Rätten sig intet der med widare befatta, utan saken till den Höglofl. Kongl. General KrigzRätten öfwergifwa.
Capiteine Lorens Humer och Fend: Sparman på Rättens tillfrågan genom des utskickade Mineren Fustlenner berättade i sanning denne Enhörning wara af Adelige föräldrar födder, och hans Fader som än i lijfwet är warit Lieutenant af Infanteriet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00256 ff


"Anno 1696 d 25 Aug. höltz förhör /.../
Petter Enhörning. S[amma]. dag företogz Ransakningen; angående någre saker som Handtlangaren Petter Enhörning, hwilken nu på sitt 20:de åhr, och sedan han här under Artollerie Staten 18 Månader warit, olofligen tagit utur Kongl. May:ttz Tyghuus /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00252


"Anno 1696 d 2 Septembris höltz förhör /.../
S[amma]. dag fordrade Wachtmestarens Borje Oloffson Ringz hustro Catarina Roman 40 D:r koppm:t för kost, kammar och säng, utaf handtl. Petter Enhörning, begiärandes det han måtte blifwa tillhållen sådant att betala. Enhörning tillstår desse 40 D:r kmt, men förmenar det hon bör hålla sig till hans fader, för detta Lieutenant Lennart Enhörning, Boendes i Östergiötl. hwilken samma skuld accepterat till nästkommande Michaelis willia betala efter det bref som hennes Swåger Joen Nillsson Blekman d 3 Julij innewarande åhr af Rysby krog wed Callmar till Enhörningz wärd Wachtmestaren Börje Ring skrifwit, som hust: Catarina Roman in för Rätten in originali wiste. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00257 ff

Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1696, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)

52
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2018-12-23, 19:49 »

"Anno 1695 d 22 Januj höltz KrigzRätt under Majorens Wälborne Hr Mag. Granatenhielms praesidio /.../
der näst inkom Qwinspersonen Brijta Hansdotter föregifwandes sig wara af underfyrwerkaren Magnus Gripenschiöld häfdat, och med honom aflat ett pilltebarn, hwilket för en lijten tijd sedan är genom döden afgången. Hwar öfwer Gripenschiöld inkallat, och efter tillfrågan bem:te Lägers måhl tillstod, ty stadnade Rätten där uthinnan uthi följande sluth.
Att efter Magnus Gripenschiöld tillstår sig plägat olofligit umgänge med Brijta Hansdotter. Altså pröfwar KrigzRätten skiähligt, att Gripenschiöld sig till Wälförtient Straff och androm till warnagel plichtar med 40 mark Sillfwerm:t i förmågo af den 90 puncht uti Kongl. May:tz Krigz Articklar, och stånde sedan Kyrkioplicht, blifwandes Brijta Hansdotter till Forum Competens remitterat"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00135


Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1695, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripensk%C3%B6ld_nr_815

53
Rosensabel / SV: Rosensabel
« skrivet: 2018-12-23, 16:47 »

"Anno 1698 d. 17 Maij höltz KrigzRätt under Öfwerstens Wälb:ne Hr Erich Joh: Mecks Praesido /.../
S[amma]: dag inkallades Underfeürwärkaren Erich Rosensabel som efter förlofwetz ända sig ifrån Finland infunnit och på tillfrågan sade det brefwet som hans Moder Christian Rahm skrifwit honom till har intet hon utan Carl Svinhufvud skrifwit det andra brefwet som är af lijka stijl, hwar om d. 9 hujus är ransakat.
Rosensabel berättar och att Anna Renberg, som warit förlofwat med Fiellman är förrest förl. höstas till Finland och nu der sig förlofwat med en Cornett wed namn Granfelt der på orten som honom skal wara berättat, med hwilken hon 14 dagar warit på Landet. Skolandes Anna Renberg wara nu boendes uti Åbo Stad, dock intet i Sällskap med Svinhufvud som är Rosensabels Swåger och bor särskilt med sin hustro der i Finland.
Såsom Rätten fölt misstänkt Rosensabels namn, Ty frågades honom huru och på hwad sätt han det bekommit och bewisa kan? Som berättade det hans Fader som warit Regementz QwarterMestare under Dahlregem:t haft det namnet, af hwars uppwiste fullmacht de A:o 1655 man dock intet der om någon underrättelse hafwa kunde el:r få; Ty tilsades Rosensabel wist beskied här om sig förskaffa, så framt han det namnet behålla will"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00209 ff


Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1698, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosensabel_nr_461

54

"Anno 1697 d. 14 Octobr. höltz förhör närvarandes
/.../

In för Rätten framträdde samma dag Taffeltäckaren Olof Gram med sin fullmächtig Cammereraren Johan Salberg och igenom en sin i Rätten ingifne Supplique förde det Klagemål emot Lieut: Wlb;ne Olof Rudbeck, det han 1:o hemligen ingått förlofning med hans dotter Catharina Gram, 2: till dess befästelse gifwit henne ring med sitt namn uti, 3. Under sådan Echtenskapz lofwan med Eedelig förplichtelse henne häfdat, 4 samt der uppå af henne emottagit gåfwor af åtsjkillige kostbara fijna lijnkläder.
/.../
11. lemnat denne hans dotter, beswijken, utblottat, förnedrat och oförlijkt, och medelst lysning på landet, sökt att copulera sig med en annan, och nu för det sista och 12. Nekar sig så wäl att wara fader till det foster dottren nu under hiertat bär /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00074 ff


"Anno 1698 d. 27 Januarij
/.../ På Rättens widare tillhållande att höra omständeligare Lieutnantens berättelse och tydeligare ifrån begynnelsen, om denne obekante Prästman, Säger han widare, att Samma dag när han wigdes, har han allena mött 3:ne präster på Södermallm och Giötgatan wid Torget /:som war d: 14 Novemb [1697]:/ uppå Backen, näst för än folket gick i aftonsången, till hwilka han sagt, hwem af Er gode Herrar will förtiena en tacksamhet á 10 el:r 12 RD:r och wija ett par Brudfolck, efter der med är ingen fara, utan allenast en Process"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00152 (m.fl)

Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697-1698, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)


EÄ, tab. 39: "Olof Rudebeck /.../ Gift, ’utan lysning och präst, ty han hade förut under äktenskapslöfte hävdat taffeltäckaren Olof Grams dotter Catharina’ med Catharina Rosensköld, död 1729-11-11 Ekeryd, dotter av häradshövdingen Peder Pederson Rosensköld, och Christina Lode från Livland."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudebeck_nr_872

55
Kanterberg / SV: Kanterberg
« skrivet: 2018-12-23, 14:40 »

"Anno 1697 d. 13 Julij uti Majorens Wälb:ne Hr Mag. Granatenhielms samt Öfwerofficerernes närwaro, aflade Hans Canterberg som här under Staten för Hantlangare är antagen sin trohetz Eed, har Studerat wed Upsala Academia, är till sin kropp obräckelig."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00061


Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kanterberg_nr_869

56
Klöfverskjöld / SV: Klöfverskjöld
« skrivet: 2018-12-23, 14:33 »

"Anno 1697 d 3 Julij aflade fölliande sin Trohetz Eed, uti Majorens Wälb:ne Hr Magnus Granatenhielms och öfwer Officerernes närwaro.
Feürwärkaren Johan Gabriel Klöfverschöld
Underfeürwärk:n Carl Planting.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00060


Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00058

57
Hjulhammar / SV: Hjulhammar
« skrivet: 2018-12-23, 14:13 »

"Anno 1697 d. 17 Maij höltz KrigzRätt under Majorens Wälb:ne Hr Magnus Granatenhielms Praesidio.
/.../
Sedan att LärConstapelen Lennart Hiulhammar, an adelsman, som sig satt på Plichtepallen, den stunden haft der på otienlig speel och leek, både under predijkan och warande Execution af och till fölgt Kökritz till Bekiennelsen, samt gått in och ut ur Kyrkian, utan någon lagl. orsak, sig till näpst, står 1 Söndag Kyrkoplicht och plichte med wattn och Bröd 3 dagar i fängelse."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00052


"Anno 1697 de. 21 Juni höltz KrigzRätt /../
Samma dag uplästes Kongl. May:ttz nådigst Resolution, gifwen uti Kongl. RådCammaren på Carlberg d. 5 Junij sistl: uppå Kongl. Artolleir Regementz Rättens underdånigste förfrågan af d. 17 Maij /.../
Kongl. May:tt pröfwar skiäligt /.../
Hiulhammar och Lagerberg som samma förargelse wärkeligen giordt, sammaledes stå uppenbara Kyrkoplicht och dessutan böta 50 D:r Srmt hwardera, Eller der de icke orka botum plichta med 14 dagars fängelse wed wattn och Bröd.

/.../
Lagerberg och Hiulhammar på Rättens tillfrågan; antingen de hellre willja böta 50 D:r Smtt efter denn högtbem:te Kongl. May:ttz Resolut:n eller sittia 14 dagar på wattn och Bröd? Swarade sig hellre willia plichta med 14 dagars fängelse på Wattn och Bröd, emedan dem omöyel: är att aflägga Böter."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00058

Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)

58
Segerdahl, von / SV: Segerdahl, von
« skrivet: 2018-12-22, 09:11 »

"Anno 1712 d 26 Februarii höltz ordinarie Winter Ting med menige Allmogen af Färs Härad i Åhsum /.../
d 27 Februarii Continuerade Tinget.
/.../
19. Samma dag lät Hr General Gevaldigern och Öfwer Inspectoren Jacob Segerdahl begiära 3:die uppbudet på Lödåhsa Frällse mölla, som Wälborne Hr Öfwersten Köningzfelt såldt till Sahl. Häradzhöfdingen Rosentvist d 6 Julii 1709 och han sedan d 30 Sept samma åhr transporterat på Hr Öfwer Inspectoren Segerdahl, och som intet klander sedan dhe förr förelupne 2:ne uppbuden försportz, så blef det 3:die uppbudet dher å nu bewilliat."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:113 (1712) Bild 180 (AID: v331166.b180, NAD: SE/VALA/0382503)


59
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-12-21, 22:40 »

"Anno 1711 d 13 Februari höltz ordinarie Winter Tingh med menige Allmogen af Färs Härad, /.../
d. 14 Februarii Continuerade Tinget
/.../
24. Corporalen Carl Fredrick Nembzon af Hr ÖfwerstLieutnantens Compagnie under Södra Skånska Cavallerie Regementet tillstår genom sin insända skrifwellse till Rätten af d 6 hujus sig hafwa besofwit ogifta Qwinfolcket Ellina Sonesdotter i Oderup [..] hwilcket hon och praesens wijdergår, och att dhe förlijkte äre, sampt barnet dödt, hwarföre de dömmas som för första gången begångit lönskeläger, att böta han 40 mark och hon 20 mark Smt och remitteras att undergå wahnlig kyrkioplicht."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1120 / sid 19


***


"Anno 1711 d 12 Junii hölltz Ordinarie SommarTingh med menige Allmogen af Färs Häradh /.../
d. 14 Junii Continuerade Tinget
/.../
25. Angående Munsterskrifwarens Rasmus Kocks tahlan till Auditeurskan Anna Nembzon om någon bristfälligheet och huusröta uppå dess Boställe N:o 10 i Oderup 7/16 hemman, som Auditeurskan med sin man i 25 åhrs tid innehaft och bebodt /.../"

Källa; Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1320 / sid 59 ff (AID: v331162.b1320.s59, NAD: SE/VALA/0382503). Forts.: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1680 / sid 131 ff (AID: v331162.b1680.s131, NAD: SE/VALA/0382503)

60
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-12-21, 22:27 »

"Anno 1711 d 13 Februari höltz ordinarie Winter Tingh med menige Allmogen af Färs Härad, /.../
/.../
Högwälb: Fruu General Lieutnantskan Magdalena Ranck lät upwisa ett köpebref af Hr Capit: Daniel Bongenhielm utgifwit d 10 Febr 1706 uppå Frälsehemmanet Hörsby Klasagården, om 6 Tunnor 2 skepper Hartkorns Räntta, som han sålt till Wälborne Hr Ryttmästaren Isack von Linde för 250 D:r Smt och bem:t Hr Ryttmästare sedan Transporterat uppå Fruu General Lieutnantskan med 1707 åhrs Räntta, efter dess Transport Dat: d. 29 JUlii 1707 anhållandes hon fördenskull uppå ben:de hemman om laga fasta, och som det i föllie af dhe giorde exhibitis på kiöpebrefwet, sampt Nembdens utsagu befinnes 3:ne Gånger lagl. upbudet wara, Nembl. d 26 Februarii d 24 Junii och 20 Octob:r 1708 och intet klander sedermehra dher å försportz, så blef henne laga fasta der å bewilliat, som uppå begiäran extraderas."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1040 / sid 3 ff (AID: v331162.b1040.s3, NAD: SE/VALA/0382503)

61
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-20, 21:23 »

"A:o 1710 d: 31 Octob: begyntes HäradzTinget med Färs Härad, /.../
/.../
4. Samma dag inkom för rätten Mons:r Christian Saph insinuerandes en af Sahl HäradzHöfdingen Silnecker uthgifen interlocutorie dom emällan sig och swaranden Nills Hindricksson i Fränninge angående det swaranden i olaga tijd flytt ifrån ett 1/8 hemman N: 6 i Walleröd käranden tillhörigt. /.../
Bengt Pehrsson 50 åhr g:l giorde efter rättens till honom giorde förmaning fölljande berättelse, att han warit med det andra wittnet hoos Fru Hedwig Sophia von Platen uti Wallarum och der på Swarandes wägnar upsagt gården, hwar till Frun swarat att det då icke war tijd några gårdar upsäija, wetandes han intet wijdare i denne saken att berätta.
Q: hwad tijdh det war han war hoos Frun att upsäija gården?
R: dagen efter 4:de dag Påska i Åhr.
Q: Hwad tijd han städt gården? Nembl. d: 3 April i Åhr för be:te Påsk.
Q: Om Frun uthlät sig det han skulle bli på gården.
R: Neij
Ola Torsson 35 åhr g:l giorde lijka berättelse med den förra, Men tillfrågades af rätten om Frun påstått det Swaranden skulle bli på gården. Resp: det Frun icke wijdare sagt än det som redan wid rätten berättat war.
Här uppå tillfrågades Mons:r Saph antingen det war hans eller hans Mohrs gård. Resp: att det war hans egit rusthåld, och att han det kiöpt af Wählb: Jochum Beck.
/.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:95 (1710) Bild 670 (AID: v308085.b670, NAD: SE/VALA/0382503)

62
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-12-20, 20:00 »

"Anno 1709 d. 9 Febr: höltz ordinarie WinterTing med Färs härads Tingsökande Allmoge /.../
/.../
d 10 Febr [1709] Continuerade Rätten
/.../
12. Hr Capitein Dahlpijhls Piga Elina Larsdotter i Gierås tilltahlade hustru Kierstine Wasens och hennes Syster Annicka i Gierås, angående skiälsord. Käranden hade jempte sig Crono Lendzman Mickel Andersson som upwijste ett Hr Capitein Dahlpihls ankombne bref af d 8 Febr: sidstl: hwaruti han anlijtes att på dess wägnar tahla för Pijgan.
Till Wittne i denne saken äro instämbde Trulls Mårtensson i Gierås, Nills Pehrsson Ibm. Käranden berättade at då hon kommet upp uti ett gille i Gierås med bud från sin huusbonde Le Capitein Dahlpijhl om Compagnie Stoohästens insättiande i Stallet hoos Trulls Mårtensson Ibm der Capiteinen logerar så hafwer denne Kierstina Wasens och hennes Syster Annicka öfwerliudt skält henne för Capiteins Täfwa etc. Annicka Systren är absens och wahnför. /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 80 (AID: v308081.b80, NAD: SE/VALA/0382503)


Se även "Hr Capit: Henrick Dahlpihl" - Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 120 (AID: v308081.b120, NAD: SE/VALA/0382503)

63
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-20, 19:50 »

"Anno 1709 d 18 Maii hölltz ordinarie Sommar Ting med Tingsökande allmogen af Frosta Härad /.../
/.../
27.
Högwälb:ne Fru Grefwinnan Beata Elisabeth Köningzmarck lät 3:die gången för Rätten uppläsa och uppbiuda ett dess af Hr Henning Christ: Walkendorf Dat: d 29 August: 1706 på en gårdepart i Öxnahollm, som är försållt för 17 D: 16 öre Smt."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 1080 (AID: v308081.b1080, NAD: SE/VALA/0382503)


***

"Anno 1710 d: 6 Junij Höltz Ordinarie Sommar tingh med den Tingsökande Frosta Häradz Allmoge /.../
d. 9 Junij Continuerade HäradzTinget
/.../
För Tingz Retten inkom Hr Cammereraren Jacob Klerck upwijsandes ett Arrende Contract emellan Hr Christian Walckendorph och honom angående ett helt hemman N:o 8 i Grydby, som bem:te Hr Walckendorph utj 7 åhrs tidh honom till Arrende uplåtet, emoth 36 D:r Srmt åhrl. Arrende sampt hwadh Räntor till Cronan kan af bem:te gårdh ehrleggas undantagande Contribution och rustningh som Hr Walckendorph sielf swarar före, hafwandes Hr Walckendorph på bem:te gårdz Arrende nu strax af Jungfru Elsa Maija Langh bekommet 100 D:r Srmt, och derföre till försäkran pantsatt sielfwa Grydby gården som af Copia ad acta wijdare uthtrykel: sees kan.
Begärandes Hr Cammereraren sådant dem emellan uprettat Arrende Contract för Retten upläsas och inprotocolleras måtte, som skiedde."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:95 (1710) Bild 170 (AID: v308085.b170, NAD: SE/VALA/0382503)

Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:95 (1710) Bild 540 (AID: v308085.b540, NAD: SE/VALA/0382503)

***

Se även - Walckendorf: Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 14.W-Ö Bild 490 ff (AID: v910874.b490)

64
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-19, 21:07 »

"d: 12 Febr: Continuerade Häradz Tinget [Frosta härad år 1709]
/.../
49. För Rätten blef ingifwit en af Nembdemännen Mattz Nillsson i Wansta och Anders Nillsson i Bieröd underskrefwen granskning uppå hwad nödig repararion tarfwas till 1/4 hemmanet N:o 15 i Wallarum som Rusthållaren Christian Zaph bebor. nembl: till 8 golfs huus at å nyo uppbygga 16 st Eker och 3 st boker. och hafwa förestående Nembd wid tillfrågan på sin Embetes Ed betyga sådant af dem efter bästa förstånd wara giordt, och att Timret fins på hemmanetz egne ägor.
Medelst anhållande extrad: Tingz Attestatum"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 280 (AID: v308081.b280, NAD: SE/VALA/0382503)

65
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-12-15, 18:30 »

"Rulla Uppå Kongl May:tz Bergz Regemente och mitt i nåder anförtrodde Compagnie som utwijsar beskaffenheten och huru starkt det war då sammanstötningh skiedde Anno 1721 in December.
Capitain Christopher Meijbom
/.../
Sergiant Hans Axel Bångenhielm d. 3 Aprill 1720 ankommit till Compagniet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054767_00087

Källa: 1721-1722. Garnisonsregementet i Malmö. Öfverste Per Adlerfelt. Bergsregementet. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1722/5 (1721-1722)


EÄ: Hans Axel Bongenhielm född 1703, död 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Rustmästare vid Kalmar regemente 1717. Grenadjärförare 1718, sergeant s.å. Fänrik vid Rutensparres regemente.

***

År 1739
Kapten Blomstedts kompani:
"Fältwäbel Hans Axell Bongenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029535_00211

Källa: Bergsregementet till fot (yngre) Överste Ernst Gustav von Willebrands regemente

***

År 1748
Livkompaniet:
"Sergeant Anders Fried: Bongenhielm"

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1426 (1744-1748) Bild 740 (AID: v480479.b740, NAD: SE/KrA/0023)

EÄ: Anders Fredrik Bongenhielm. Sergeant vid Lantingshausens regemente. Död ogift 1749.

66
Introducerad adel - T / SV: Tegensköld
« skrivet: 2018-12-15, 16:27 »"Anno 1718
Febr 23 Stodo Rootmästaren af LijfEsqvadronen Gustaff Tegenschiöldh och Frijryttaren Magnus Lindström uppenbahra Kyrkioplikt för kyrkiotiufnadt och sedan fördes åth Marstrand att arbete i hallzjern i 3 åhr."


Källa: Malmö garnisonsförsamling (M) C:1 (1710-1750) Bild 1870 / sid 390 (AID: v103037a.b1870.s390, NAD: SE/MSA/00568)

67
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-14, 23:15 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl: May:tts Lijff Gvardie Och Capitein Hr Carll von Numers Compagnie Munstradt.
/.../
50. Petter Schaj avanc till Corp: under Hennes May:tz Enkiedrotning LijfRegemente till Häst: d 5 Janu A: 98 I: st: antag: Falck Hansson Walckendorph, [kom under Guardie] 698, [LandtzMan] Skåning"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00049
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00189

Källa: Lifgardet 1698, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/1 (1698)


***

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz Lijff Gvardie Och Capitein:n Wälb:ne Hr Carll Gustaff Arfwidzsons Compagnie Munstrad af Hans Kongl: May:tt på Nya Stallgården d: 22 Aprillis Anno 1699.
/.../
9:de Rootan
50. Falck Walckendorph bekom afskied d:n 8 Juni A:o 698. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054437_00245
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054437_00254

Källa: Lifgardet 1699, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/1 (1699)


***


Nils Skyttes regemente 1703:
Kapten Berndt Diedrich Mörners kompani
"Fendrich Falck Walckendorph"

Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054541_00055


***

Om "troliga" barnet Maria (tab. 1) som anges i supplementbandet till Elgenstierna - se: https://finafamiljen.wordpress.com/tag/wellendorph/


***


"Förare Walkendorph" år 1707 4/2, Malmö:
Överste Axel von Faltzburgs regemente (=Drottningens Livregemente till fot)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065858_00079


"Fältväbel Walkendorph" år 1707 11/10, Malmö:
Överste Axel von Faltzburgs regemente (=Drottningens Livregemente till fot)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065858_00100
68
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-12, 00:06 »

"Datum Runsta På Seeland 13 Augustus A:o 1700
Fändriksfullmacht för Philip Johan Jacques. För Tale Walckendorp och Nils Georg Bergman.
WIj CARL .p. Giöre witterligit, att såsom till en Fendrichs Charges besättiande under Öfwerste Nils Skÿttes anförtrodde Infanterie Regemente som uprättes af det manskapet, hwílket Roterne i Jönkiöpingz, Cronebergz och Carlmare Lähn uthgiöra, hos Oss i Nådig Consideration kommer Oss Ellskelig /..."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039113_00105


Källa: Riksregistraturet 1700 aug-sept, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/618 (1700)


***


"Rulla uppå Capitein Berendt Diedrich Mörners Compagnie under Högwälborne Hr Baron Öfwerste och Commendanten Pehr Baners regemente Infanterie, som medh Annotationer uthwijsar huru dhett wijdh Högbemelte Hr Öfwerstes anträde till Regementet Befans och sedemehra aff och tilltagitt med dhe ifrån Skåne Ankombne Recreuter, och huru dhett sig nu utj Guarnizonen befinnes. nembl:
Capitein Berendt Diedrich Mörner 1
Lieutnant Albrecht Rafn 1
Fendrich Falch Valchendorph 1
/.../
Liebau d: 6 Junij 1705"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00048


Källa: 1705. Smålands tremänningsregemente till fot. Öfverste Per Banér. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1705/4 (1705)

69
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-09, 13:45 »

"Anno 1713 d: 16 Junii höltz ordinarie laga ting med menige allmoge af Frosta härad i Hörby /.../
/.../
N:o 31 ÖfwerkrigzComissarien och Öfwer Inspectoren Wällborne H: Josua Stiernblad, låter upwijsa för TingzRätten en Wällb:ne H: Hans Walkendorps original obligation af d: 20 Jan: 1713, medelst hwilken han emoot 50 D: Smtz unfångit penningelåhn, der dhe icke till nästkommande Michaelis redel: betalte blifwa, pantsätter H: ÖfwerkrigzCommissarien och ÖfwerInspectoren Stiernblad så mycket Hartkorn utj des Sätesgård Ällinge som sådanne 50 D: Smt, medh des Interesse 6 proCento kan swara emoot eller belöpa till, utj hwilket han skall wara försäkrad till Capital och interesse, blifwa redeligen betalt, och der Ällinge hufwudgård eij moth det han redan till een och annan pantsatt är, skulle kunna swara så försäkrar H: Walkendorph, att hwad på dhe Capitaler och Interesser skulle komma att brista, hwilket des så till H: Stiernblad sielf, som des Swärförälldrar Häggårdz, uthgifne obligationer lyda på, och på H: Stiernblad transporteras, sampt han i händer hafwer, H: Stiernblad utj H: Walkendorfs då förtijden ograverade Frälseheman och gatehus utj Hariagers så wähl som Frosta härader öde eller besuttne skall hafwa sin trygga säkerget och förpantning, sampt utj alla måhl af H: Walkendorf och des arfwingar hålles skadeslöös, hwarwid och fölgde en förteckning på dhe hemman under Ällinge som d: 20 sistl: Feb: skulle wara ograverade, nembl:n /.../"


Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 1380 (AID: v331171.b1380, NAD: SE/VALA/0382503)


***


Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 3110 (AID: v331171.b3110, NAD: SE/VALA/0382503)

70
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-09, 13:22 »

"Anno 1713 d: 6 Octobris höltz ordinarie laga ting med Färs häradz allmoge och menige Man /.../
N:o 9
CronoBefallningzMannen Wällb:de Petter Eneroth anklagade Jöran Saph för begångit lägersmåhl med Qwinfolket Bolla Andersdotter i Wallerum, Crono, som skall skiedt förl: efter winter, hwaraf hon hafwande blifwit, men icke ännu ifrån sin barnsbördh förlöst.
De beklagade woro tillstädes och tillstodo att dhe haft olåflig beblandelse med hwarandre.
Q: om dhe förr försedt sig med lägersmåhl? R: neij, icke häller äro dhe med hwarandra i slächt. Men Bolla seijer att Jöran skulle låfwat henne ächtenskap medan hon tiänt hoos honom på des Rusthåld. Hwartill han neekar, begifwandes sig med sielf sins Eede willja ährhålla att han icke låfwat henne ächtenskap; Men Rätten förunte honom upskof tills Mårgon att betänkia sig huru wijda han den Eedh som han begifwit sig till praestera kan.


d: 7 octobris 1713 continuerade ordinarie Tinget
N:o 25
Jöran Saph kom nu för Rätten och tillfrågades om han woro beredd att afläggia den i går honom pålagde Eden, Men hans tiänstehion Bolla Andersdotter som han rådt med barn förklarade sig att i beferande af mehned will hon intet ächtenskap påstå, uthan emedan Jöran seijer sig willja uthgifwa böterne för henne, så är hon dermed förnöigd, Ty om han till ächtenskap skulle twingas befruchtar hon att det blefwo intet gådt och upbyggeligit ächtenskap, särdeles som han icke will beqwäma sig dertill med godo.
Resolutio: Såsom Bolla Andersdotter sig nu in för Rätten förklarat att hon i befarande af hwarjehanda swårigheeter frambledes icke wijdare will påstå ächtenskapz löftet medh Jöran Saph, uthan samma löffte låter falla, i anseende dertill att Jöran Saph begifwit sig att både hennes och sine böter ährlägga, eftersom hon jämwähl emeden hon warit hans tiänstehion och ståt under hans lydno af honom blifwit kränkt. Altså pålägges Jöran Saph jämlikt lag och Kongl: förordningar för första resan begångit lägersmåhl att böta sine 10 D: Smtt och för Bolla Andersåtter 5 D: Smtt ståndandes bägge sedan uppenbara Kyrkioplicht, och så frampt barnet blifwer wid lifwet, pålägges Jöran Saph till des upfostran åhrl: ährläggia 3 D; 16 :/: Smtt till des det sig sielf ährnära kan./:
Nämbdemannen Oluf Håkensson i Fränninge caverar för Jörans böter./."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2330 ff (AID: v331171.b2330, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2420ff (AID: v331171.b2420, NAD: SE/VALA/0382503)


Christian Saph och "des Broder Siger Saph" se : Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2480 (AID: v331171.b2480, NAD: SE/VALA/0382503)

71
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-08, 21:04 »

Frosta häradsrätt "den 2 Junij 1721:
"N: 54 Drängen Nils Bengtsson i Roslöf hade instembdt qwartermästaren Christian Walckendorph under högwällborne Hr General Major Bennetz Regemente [=Upplands femmänningsregemente till häst/Min not], och des hustru Lena Maria Siöberg i Grydby, angående 23 skp:r korn och 3 T:r hafra som honom för tiänstelöhn skall tillkomma, men han icke något korn bekomit. Walckendorph war icke närwarande, utahn ingaf des hustrus bref af den 3 hujus som uplästes, deruthinnan anstånd med saken begiäres till nästa ting och uhrsäktas utheblifwandet efter des Man tillika med Regementet skall upbryta och marchera i dessa dagar. /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:183 (1721) Bild 13900 (AID: v331245.b13900, NAD: SE/VALA/0382503)
Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:183 (1721) Bild 13950 (AID: v331245.b13950, NAD: SE/VALA/0382503)


***

"General Munster Rulla Uplandz Fämmänningz Regementet till Häst som Blef Munstrat af Hans Kongl: May:t utij Lundh den 19 November An:o 1716
Ryttmästare Saltzas Compagnie
/.../
Tredie Corporalskapet
1:a Corporalen Christian Walkendorph antagen till Corporal d 19 Aprill 1713"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029820_00239

Källa: Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri 1716, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1615 (1716)


***

"Förteckning på Öfwer och Underofficerare af Uplandz Fembmänningz Cavallerie Regemente, med Wijdsatt berättelse öfwer hwars och Eens meriter, hwilke uti hoosfölljande deras Egne särskildte berättelser wijdlyfftigare igenfinnas, warandes här för kortheet skull hwars och ens tienståhr uti en Column förtecknade, och uti en annan Nummern insatt hwarest meriten för hwar igenfinnes:
LijfCompagniet
/.../
Corporal Kiäll Walkendorph, TienstÅhr 7, Skåning god karl, [Lit.] d, ibm [10] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00016 ]
D:o Christopher Walkendorph, TienstÅhr 7, Skåning god karl, f, ibm [10] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00029 ]

Ryttmästar BergenCronas Compagnie
/.../
D:o [Corporal] Henning Christian[!] Walkendorph, TienstÅhr 18, Skåning good karl, O, Ibm [14] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00189 ]

Ryttmästar v: Saltzas Compagnie
/.../
D:o [Corporal] Christian Walkendorph, TienstÅhr 6, Skåning good karl, G, Ibm [20] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00371 ]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00026 ff

Källa: Diverse rullor 1719, Upplands femmänningskav.reg. , gen.major Vilhelm Bennet, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/19 (1719)


***

"General Munster Rulla Öfwer Upplandz Fembmenningz Regemente Till Häst och Ryttmäster Nils Stiernmarcks Compagnie som Munstrades af Hans Excellence RijckzRådet och FältMarschalken Högwälborne Grefwe Hr Carl Gustaf Dÿcker På Rådmansöö d 18 October A:o 1721
/.../
3:e Corporalskapet
Corporalen Christian Christoph: Walkendorph. Cornets afskied."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029823_00330

Källa: Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri 1721, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1618 (1721)

72
Introducerad adel - X Y Z / SV: Zeedtz
« skrivet: 2018-12-05, 23:13 »
"Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Lijf Gwardie och Wälborne Herr Majorens Compagnie Diurgården denn 26 Augustij A:o 1684
/.../

[Gemen vid 3 roten]
Michaell Anckerfiell, 1
avangeradt i ställe ifrån Musqueterare när Samuel Zedt avangerade till Förare d. 15 April A:o 1684"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054066_00228

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1684/2 (1684), bildid: A0054066_00228

73
Klingspor / SV: Klingspor
« skrivet: 2018-12-04, 23:59 »
1696 18/2 Albo häradsrätt:
"Fendriken aff Artigleriet, Wällborne Hr Georg Klingspore, på sijne och sijn k: Broders Wählborne Hr Alexander Daniel von Klingspores wägnar, contra sijn k: Moder Wällborne Fru Majorskan Anna Gardrud von Lyttken, angående arff och Testamente effter dheras sahl: k: fader Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspor, derom Libellen Upplästes, så lydandes som fölger, ad acta. ..."
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:2 (1693-1700) Bild 1850 / sid 8 (AID: v217884.b1850.s8, NAD: SE/VALA/0382503)


***
Se även Major von Klingspores dotter Maria Elizabet ... som äger M:r Jeremisas Mansfeldt

Kälal: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:2 (1693-1700) Bild 1600 / sid 40 (AID: v217884.b1600.s40, NAD: SE/VALA/0382503)


***
Handelsmannen i Christianstadh S:r Johan Jörgen Dressing lät upläsa et kiöpebref på gården Delperöd här i häradet belägen medh des skatterättighet och muntering af Hr Lieutenanten Wählborne Georg von Klingsporre uthgifwit, dettsamma daterat Christianstadh den 29 Juli sidstledne [1701]”


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:11 (1701-1701) Bild 420 / sid 39 (AID: v308090.b420.s39, NAD: SE/VALA/0382503)

74
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-03, 21:24 »

Christiaan Walkendorff ("von Coppenhagen") tog tjänst som sjöman vid Nederländska Ostindiska kompaniet:
Avfärd 1766 25/6 med skeppet Luxemburg med destination Batavia [nuv. Jakarta, Indonesien]
Ankom efter 166 dagar den 8/12 1766 till Cape
Avlöpte från Cape 1/1 1767
Ankom 24/6 1767 till Batavia
Död 1767 26/6

Källa: https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=333768e1-637e-436b-96ee-a49f4e26969c&lang=en


EÄ, barn tab 4: "Christian Walkendorff, född 1733-02-13 i Hallaröds socken. Underofficer. Gick i utländsk sjötjänst och lät sedan icke höra utav sig."


https://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4ndska_Ostindiska_Kompaniet

75
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-01, 17:06 »

"Anno 1715 d 27 Januarij begyntes ordinarie Winterting medh menige Allmoge af Frosta härad
/.../
N: 8
Uppå Grefwinnans Högwällborne Fru Margretha von Aschenbergz reqvisition genom des Inspector S: Roll bewilliades nu tridie upbudet uppå dett under Ellinge gårdh Lydande In- och uthsochne godz, hwilket här i häradet kan wara belägit, utj hwilket Fru Grefwinnan genom frambledne BefallningzMannens Ebbe Jönssons Executions förrättning af d 16 Aprilis 1714 bekommit immission, hwarå första upbudet d 27 sidstl:dne maij N: 24 och andra dito d 2 Novemb: sidstl:ne N: 6 uppå ordinarie Tingen bewilliades, hwarföre och nu dett 3:die upbudet som bem:t är skiedde, och bewittnas af Rätten att intet klander ännu dheremot försportz."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:142 (1715) Bild 60 / sid 5 ff (AID: v331180.b60.s5, NAD: SE/VALA/0382503)

[Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 1030 (AID: v331176.b1030, NAD: SE/VALA/0382503)]
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 2330 (AID: v331176.b2330, NAD: SE/VALA/0382503)


EÄ, tab. 2 Hans Walkendorff: "Måste sälja Ellinge 1714"

***

"1707 d. 1 Martij Continuerade Häradz Tinget [i Frosta härad]
Welborne Hr Hans Walckendorph genom sin Constituerade Fullmechtige och Betiente Hallvar Hallvarsson Berg bewiste medh Laga stembningh sig inkallat hafwa Bonden Nills Månsson i Hiularp, tilltalandes honom 1:mo för det han utan upsäijelse olagl: afwiket gården i St. Wällerödh N:o 1, och den i ödhesmåhl lembnat. 2:do /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 240 ff (AID: v308073.b240, NAD: SE/VALA/0382503)

***

"Anno 1707 d: 18 Junij Continuerade HäradzTinget [ordinarie sommarting för Frosta härad]
"Hr Öfwer KrigzCommissarien Welborne Sven Erlandson Ehrenflycht till föllie af d: 22 Aug 1706 utfallne Lagmans Rettens dom, som confirmerar Tingz Rettens utfallne dom att Hr Öfwer Krigz Commissarien Lagl: inkalla skulle wederbörande Bördeman till Brönneslöf Gårdh och Godz, hälst Welborne Hr Jöran Walckendorph för detta medh sin protest i detta måhlet på Myndlingens Hr Bilous wegnar i Retten inkommet, /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 280 (AID: v308073.b280, NAD: SE/VALA/0382503)
Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 370 ff (AID: v308073.b370, NAD: SE/VALA/0382503)
[/i]

76
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-12-01, 15:56 »

"Anno 1714 d 26 octobris höltz ordinarie Laga Ting med samptl: Färs häradz allmoge /.../
/.../
N 64
Saaken Emillan Auditeurskan Madam Anna Nembzon i Östraby och Anders Nillsson ibm, för några resterande Räntor som dhen senare hoos den förra häftar före, angafz nu wara förljkt således, att Anders betahlar Auditeurskan hwarmed och Rätten låter beroo :/:""

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 2060 (AID: v331176.b2060, NAD: SE/VALA/0382503)


***

Se även regementsräkenskaperna för Södra skånska kavalleriregementet år 1702:
Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 1170 / sid 154 (AID: v910482.b1170.s154, NAD: SE/KrA/0024030)

77
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-12-01, 14:47 »

"den 25 Febr: 1714 Continuerade Färs häradz ordinarie Ting"
N: 66
Uppå Hr Capiteinens af Ståndz Dragonerne Hinrich Dahlpihls och des bondes Truls Matssons anhållande att få 2:ne böker uthwiste till Crono Rusthålls Giäråhs i Östraby Sochn reparation, och en till Bonden till wagn och plogredskap, efter hemmanet till wäggar dörar och Portar är förfallit, bewittnade Nämden dett samma Rusthåld i så måtto mycket är bristfälligt, så att nogsampt behöfwes till des reparation 2:ne Böker, item att bem:te Bonde är mycket fattig, och behöfwer wagn och plogredskap, altså warder Hr Capiteinen och Bonden Truls Matsson, detta till ett rättmätigt attestatum bewilliat, och sin Höga wederbörl: Ort hemstält huruwijda Hr Capiteinen och Bonden må förunnas uthwjsning till slika Bökers till godoniutande på närmaste Cronoskogar /:"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 840 (AID: v331176.b840, NAD: SE/VALA/0382503)

78
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-01, 14:31 »

N: 50
/.../
Såsom ogifta Löös qwinfolket Mätta Nilsdotter ifrån Wällaröd frälse icke allenast utj Barnsnöden, uthan och nu sedermehra här inför Rätten uthlagt Qwartermästaren Johan Adam Saph hafwa rådt henne med des Oächta foster och att hon warit Tubbat att bekiänna på Soldaten Måns Gertsson sedan han war dödh, atså dömmes hon efter Kongl: May:tz Allernådigste förordning /.../
hwarefter hon 3:tio hafwande blifwit och d: 21 Aprilis 1713 födt Barn.
/.../
Sedan denne domb till Qwinfolket wardt Extraderat kom Qwartermästaren Saph andra dagen i Häradzhöfdingens Cammar, och i wittnens BefallningzMan Enerothz sampt LänsMannen Lars Tåftas närwaro påtog sig detta LägersMåhl, med begäran att dommen i ty icke måtte gå till HögLofl:e Kongl: HåfRätten som och honom tillsades :/:"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 750 ff (AID: v331176.b750, NAD: SE/VALA/0382503)


Om "Saph" - se även Riksgäldsarkiven år 1741:
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1058 (1741) Bild 2230 / sid 439 (AID: v835359.b2230.s439, NAD: SE/RA/62203)

79
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-12-01, 14:03 »

"den 18 feb: 1714 continuerade ord: Tinget [Frosta härad]
/.../
N:o 40
I föllje af Hans Excell:ce Högwällborne H:r Baron General Leutnantens och Gouverneuren Buhrenschiöldz uthfärdade Resolution af Hurfwa d: 4 Decemb: 1712, som tillägnar Lieutnantskan Madam Catarina Plagman att åthniuta på Cronans skogar uthwijsning på timber, med hwilket hon skulle upbyggia Corporals Bostället i Holmby N:o 9 hafwa Nembdemännen Bängt Nilsson i Sönnerto och Tue Pärsson i Ottared granskat samma Boställe d 16 Decemb: 1713, och då befunnit förmedelst stor bristfälligheet till detta Boställshemman nödigt behöfwas fölljande Byggnungztimber Nembl: /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 310 (AID: v331176.b310, NAD: SE/VALA/0382503)

***


Se även Färs häradsting år 1707:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 570 (AID: v308073.b570, NAD: SE/VALA/0382503)

80
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-11-29, 19:32 »

"Stormechtigste Konnungh
Allernådigste Herre,

Edhers Kongl: May:t Nödges iagh, Underteknat uthj diupaste Underdånigheet Supplicando föredraga, hurusåssom för mijn gamble Fadher Andhers Jönsson DahlPijhl boendes i Bahuuslähn på Indland widh Lilla Eedet, Twenne små Frälsehemman belegne på Hijssingen i Biörlanna Sockn, Lunnegårdhen och Kalfheeda, ähro igenom Giften komne uthj een Ofrelsemans förwaltningh, benemdh Rasmus Mårtensson, hvilken dem j Några Åhr besuttit hafver, och den eena Tijdhen efter den andra förhållit mijn Fadher och dess medarfwinger den Rettigheeten som dhem medh rätta tillkomme kundhe, uthan sigh alltijdh medh Treeskheet undandragit, så att mijn Fadher intet egentligit Uthslagh, hvarken den ena el: Andra Tijdhen Nåå kunnat, ehuruwähl han Lagligen åthskillige gånger dher på klandrat och Uthwärkat Sal: Gouverneuren Hr Harald Stakes Citationer, att wederparten skulle Comparera till Tingz och till Hans praetension swara, men dhet eij efterlefvat hvarest då mijn fahder klarligen haf:r bewijst bådhe medh Skiftebref sampt Bahuus Jordebook, at samma hemman är hans och hans Brodhers gambla Frellsegodz, som bordhe efter Lagh och Privilegier föllia och inbördes till deres rette Arfwinger, dhes uthan hafver Sal:e Gouverneuren Staken till saksens wijdhare Uthslagh tillhållit samme Ofrellseman hålla Rusttienst derförre, hvilket han eij hafver efterkommit, uthan Guverneuren alltså låtit hemmanen under Cronan wederkennes, och derigenom mijn Fadher och dess Medarfwingers rättmetige praetension till deres gamble bewijslige Frellsegodz Studzat; Nu såssom bådhe mijn Fadher och Farbrodher Lenge i Swerijges Cronos Militie tienst undher Westgiöthe Cavalleriet i Tydsklandh, Pålandh, Danmark, och andre Orther; förre tijdher tient och mycket ondt Uthståt, så dhe derigenom så alldeles gamble och uthmattadhe ähro, at dhe nu wedh Tijdhen intet förmå sielfva tiäna, uthan dess Sönner, bådhe iagh och Syskionnebarn reedhan j een rundh tijdh uthj Edhers Kongl: May:tz troförbundne tienst wistat, hvar widh Wij så Lenge Lijf och blodh warar, gierna skolle Plichtskyldigen Continuera, ähro så dessuthom i förre som i Synnerheet nu i denne påstående Feijdhetijdhen, min Fadher och Farbrodher så alldeles af Fiendhen Uthblåttadhe och ifrånröfwadhe all deres Egendoom, ifrån huus och hem Jagadhe, at dhe hafva måst sökia flychten undhan Fiendhen öf:r Giötha Elf op åth Westergiötlandh, hvar dhe nu Såssom Wildfoglar flytte omkringh, och hafva icke dhet ringaste dhe kunna lutha sitt hufwudh undher, hvarförre j diupaste Underdånighet till Edhers Kongl: May:t iagh bönfaller, dhet Edhers Kongl. May:t Allernådigst mijn gamble Fadher och dess medarfwinger techtes samme twenne hemman undher förra Frijheet förunna och benådha, på dhet dhe medh sijne många barn någon hielp och understödh, när Gudh alzmechtigh gif:r Frijdh hafva kundhe, Slijk HögKongl: Nådhe iagh uthj diupaste devotion Aller underdånigst erkenna skall, afwachtar altså heroppå Edhers Kongl. May:tz Allernådigste och Mildhe Uthslagh och resolution, Förblif:r in till mijn döödh;
Edhers Kongl: May:tz
Allerunderdånige och Troplichtigste Tienare

Hendrich DahlPijhl
Qvartermestare
undher Hr Gref[?] Duouglas"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069555_00277 ff

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/D/I/D 1


****

Skåne-Bohus dragonregemente år 1677:

"Förrijder Hindrich Dallpijhll"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054003_00264

Källa: Sverige - Finland. Dragoner, 1680. / 1677 - 1680 /. Överste Gustaf Douglas´dragonregemente. Bohuslän. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/3 (1677-1680)


***

Skåne-Bohus dragonregemente år 1678

"Förrijder Hinrich Dahlpijhll 1 pres fattas kappa"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00351

Källa: 1678. Sverige - Finland. Kavalleri och dragoner. Del 2. Överste Gustaf Douglas drag. regemente. Bohuslän. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

81
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-11-27, 20:06 »

"AflöningzLista Uppå Öfwerstens Wälborne Georgh Anthoni Brakels Marine regemente, hwar effter dess Öfwer- och UnderOfficerare böhre niuta 1676 åhrs hemman Räntta och Underhåldz Spannemåhl, eller Penningar, som dhet Kongl: Carmmar Colleg:m Förordnandes warder. Nembl.
/.../
6. [kompaniet]
/.../
Förare Brun Dahlpijhl
/.../
Trumbslagare och Pijpare
/.../
Johan Dahlpijhl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00083

1. [kompaniet]
"Fendrich Axell Uhrne avangerat till Lieutenant under dhet 4:de Compagniet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00079


Se EÄ, barn tab 3:
"Catharina Dahlepil, död 1729-03-05 i Kågeröds socken Malmöhus län. Gift med kaptenen i svensk tjänst Axel Knudsen Urne, död 1725 i Kågeröds by, av samma danska frälsesläkt som adl. ätten Urne."

Se Bruns kvittens år 29/12 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00174
År 1677 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00089


Källa: Marinregementet; 1675-1690, ang. åtskilliga officerares och underofficerares löner, försträckningar m.m., Kammarkollegiet Ämnessamlingar, SE/RA/522/16/Supplement/90 (1655-1759)

82
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2018-11-24, 22:42 »

"Att iag Innehafft och åthniutit Beneficee hemmanet Lyngby och der af Ränttan for 1702 upburit som ähr för hemmanetz ring[h]et skull modererat till Tiugo D: Smtz Räntta som hör med sanferdeligen betygas och wijdare med tingzbewis skall wed 1704 Åhrs Räkning stadfästas qwitterar af Dalby d 24 Maij 1705
G Skarp v felt"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 580 / sid 100a (AID: v910482.b580.s100a, NAD: SE/KrA/0024030)

Se även: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 3110 / sid 72b (AID: v910482.b3110.s72b, NAD: SE/KrA/0024030)

83
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-24, 21:42 »

"Constablarsmat
/.../
Rütger Walckendorph afskedat d 19 Martij 1715"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00017

Källa: Rullor på amiralitetsstaterna. Avskrift av C. F. Palmstiernas konceptanteckningar i original exemplar av förteckning 503. Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/7 (1715-1796)

84

"General Munster Rulla
Uppå Högwälborne H:r Baron  och General Major Philip Bogislaus Schwerins Infanterie Regemente /.../ utj LandsCrona d: 2 September 1729
Majors Lön ÖfwesrteLieutenant Berent Wilhelm von Liwen
/.../
34. Carl Christenson Lilliewalck
Ållder: 32 2/3
Tiensteåhr: 2 1/2
Födelse ort
Län: Skåne
Härad: Torna
Sochn: Nebbelöf

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029389_00335


Källa: Generalmajor Filip Bogislaus von Schwerins regemente 1729, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1302 (1728-1729)


***


"General Munster Rulla Uppå Öfwersten Högwälborne Baron Herr Bengt Horns Infanterii Regemente  /..../ uthi LandsCrona d: 3 Julij Anno 1735
ÖfwersteLieut: med Capit: skapet Baron Berendt Willhelm von Liwen
/.../
34. Carl Carlsson Lilliewalk
lijten och oansenlig, fått interims afskied d 4 Januarj 1735"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00302

År 1732 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00048

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1735, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)

85
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-24, 16:53 »

"General Munster Rulla Uppå General Majorens och Öfwerstens Högwälborne Herr Baron Philip Bogislaus Schwerins I nåder anförtrodde Infanterie Regemente /.../ utj Halmstad d:n 30 Aug: 1729
Major med Capit:s Lön Baron Gustaf Adolph Stackelberg
/.../
20. Petter Niclausson Lineroth Rymbd d: 30 Maij 1729. I stället wärfd d: 1 Aug: samma åhr Petter Walckendorff"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029389_00392

Källa: Generalmajor Filip Bogislaus von Schwerins regemente 1729, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1302 (1728-1729)

***

"General Munster Rulla Uppå Öfwerstens Högwälborne Herr Baron Bengt Horn I nåder anförtrodde Infanterie Regemente /.../ utj Halmstad d:n _ Aug: 1732
Major med Capit:s Lön Baron Gustaf Adolph Stackelberg
/.../
20. Petter Walckendorff avancerat till Rustmästare wid LijfCompagniet in Junii 1730."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00102


"General Munster Rulla Uppå Högwälborne Herr Baron och Öfwersten Bengt Horns Guarnisons Infanterie Regemente och LijfCompagniet /..../ utj LandsCrona d: 21 Augustii A:o 1732:/:
/.../
Rustmästare Lön
Fouridaren Daniel Wallenius kommen till Fouridare Löhnen d: 1 Januarii 1731, doch är till Rustmästare Avancerat d: 3 Junj 1730, Volenteuren ifrån 4:de Compagnie Petter Walckendorph som niutit gemens Lön till Åhrets sluut och fådt Afsked d: 5 December 1731. Warandes samma Dato Avancerat till Rustmästare Volenteuren af Compagniet ifrån Nummer 12.
Otto Julius."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00013

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1732, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)


***"General Munster Rulla Uppå Högwälborne Herr Baron och Öfwersten Bengt Horns Guarnisons Infanterie Regemente /.../ utij LandsCrona d: _ Augusti 1732.
Capitaine Major Hindrich Aminoff
/.../
72. Måns Olson Stormhatt /.../ Siuk af Lungsoten får afsked.
Gustaf Adolph Walkendorff 20 åhr gammal ..... god."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00139
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1303 (1732-1735) Bild 1490 (AID: v438034.b1490, NAD: SE/KrA/0023)

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1732, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)


***

"General Munster Rulla Uppå Öfwersten Högwälborne Baron Herr Bengt Horns Infanterii Regemente  /..../ uthi LandsCrona d: 3 Julij Anno 1735
ÖfwersteLieut: med Capit: skapet Baron Berendt Willhelm von Liwen
/.../
Rustmästare Lön
Rustmästare Håkan Bellman, avang:t till Fourider här wid Compagniet d. 19 Junj 1734. och i des ställe samma Dato ifrån 5:te Compagniet Gustaf Adolf Walkendorff
tagit afskied d 15 Junj 1735 /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00292

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1735, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)

86
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-23, 23:46 »

"Nääs Sochn 1739
Dom: XII begrofz Fru Walckendorff Maria Siöberg, som för fattigdom skull reste omkring, och döde hastigt här i Näs by hos huusmannen Eric Johansson."

Källa: Gullarp (M) C:2 (1706-1752) Bild 138 (AID: v106445.b138, NAD: SE/LLA/13121)

***

"Efter mannens död blev Birgitta (Beritte) Urne omgift med Henning Christopher Walkendorf (hans andra gifte), men skildes från honom den 20 mars 1707. Hon råkade därefter i sådan fattigdom, att hon måste draga omkring i landet och på herre- och prästegårdar tigga sig sitt uppehälle, säger Ljunggren. Ännu bibehöll hon dock den gamla bördsstoltheten och brukade berätta huruledes hon för sitt namns skull ådrog sig allmän uppmärksamhet varje gång hon inträdde i kyrkan. Hon bebodde ett gatehus i Halmstads by, och det sista hon ägde voro frälsehemmanen n:r 6 och 10 Mölla i Norra Svalövs socken, vilka hon sålde den 6 februari 1739 för 860 dr smt till ryttmästaren Johan Lorentz von Linde på Axelwold. Hon avled i förenämnda gatehus i Halmstads by på 1740-talet av ålder och fattigdom. Så gick under i elände, skriver Ljunggren, en gren av denna berömda ätt, om vilken det fordom hetat, att den var lika gammal som god"

Ur: "En Karolin och hans ättlingar" av A. U Isberg, s. 110

87
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-11-23, 22:03 »

"...lät Margaretha [sal. major Isac von Linde] upprätta och genom expressbud den 3 januari 1711 inskicka till Malmö och avlämna å guvernementsämbetet till guvernörens stallmästare ryttmästare Radziwill följande uppenbarligen av svärsonen författade, Möllarp den 2 januari dagtecknade förklaringsskrift"

Ur: "En Karolin och hans ättlingar" av A. U Isberg, s. 78 (se även 82-83)


***

"Arboga 17 Januarius A:o 1711 (Rådets fullmakt)
Fullmacht för Niclas Radtzewill att wara Ryttmästare wid Södre Skånske Cavallerie Regementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039147_00158

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/652 (1711)

***


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2700 / sid 535 (AID: v319671a.b2700.s535)

88
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2018-11-22, 20:56 »

"Anno 1719 d:n 4:de Februarii höltz för kiöldens strängheet Consistorium hemma i Hr D: och Biskopens huus /.../
6. Denne dagen uplästes Majorens Silfversverd och Consistorii Carlstad bref och om förlijkningz skrifft angående saaken emillan bem:te Major och Fru Bäfverfält att der i måtte skee en laga skildnad, och dem bägge få giffta sig hwar thera synes.
Resolutio. Innan något derpå här swaras reqvisition nödigt Kongel: Resolutionen i denne Saaken hwilken om Stadz Majoren ey skulle kunna skaffa hijt, så Constist:m genom Probsten Tranberg laga att den ifrån Fru Bäfverfält hit sändes."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00087
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00097


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719)

89
Introducerad adel - S / SV: Sass
« skrivet: 2018-11-22, 20:31 »

"Anno 1718 ./. d:n 22 octob:r blef hoos Hr Doctoren och Biskoppen insinuerat af Ryttemästaren Wälborne Hind: Lilliebiälke en Supplique från Hr Baronen och Capitainen Herman Friedrick von Delwick, som der i war begiärande, det honom i anledning af en cautions skrift som jämwäl medfölgde, angående det bem:te Hr Baron och Capitain H: F: von Delvick och wälbårne Jungfru Cicilia Elizabeth von Sass utomlandz och å andre orter frija för äktenskap, hwilket Hr Majoren And: Liellehöök och bemälte Ryttemästaren Hind: Lilliebielke betygat och gådt i Causion före, måtte tillåtas uthan någon lysning få här Copuleras och wijgas med ofwannembde Jungfru Wälborne Cicilia Elizabeth von Sass, och sådan för den orsak att Skieppet med hwilket han måste följa åth Holland wore Segelfärdigt, och han, för sin tienst, den han uthomlandz hafwer intet torde uthan answar, denne lägenheeten att komma öfwer, försumma. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00062


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719)

90
Allmänt / SV: Judar som konverterat
« skrivet: 2018-11-21, 20:08 »

"på Helsingborgz Rådhuus d: 4 Novemb: 1728
Ordinarie Cämnärs och Rådstugurättens samt till föllje af Kongl: HofRättens förordnande af d: 1 Dec: 1727 en ytterligare Extraordinarie Rådstugurätts uti Helsingborg ransakningar och resolutioner ang:de et emot Siötulsbesökaren Carl Jacob Clarberg, som är född Jude, men för några åhr sedan antagit den Christelige Evangeliske Läran /.../"


"icke fälla offaber:de Clarberg till den emot honom angifne Svåra förgripelse. Jönkiöping d. 5 octobr: 1728"


"under Öppna dörrar publicerades, sedan Rådstugu Rätten, genom bref till Lofl: Magistraten i Carlshamn, hwarest Clarberg nu för tijden har sitt hemwist"


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) DIIaa:1 (1719-1728) Bild 272 (AID: v98019.b272, NAD: SE/LLA/10898)

91
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Tigerfelt
« skrivet: 2018-11-21, 19:43 »

"Rådstuge rättens i Malmöe ransakning och resolution öfwer afskiedade Lieutenanten wälbördige Kilian Tigerfelt, angående något förment röfwerie, som Lieutenanten Tigerfelt blefwit misstänkt, hafwa föröfwat på Commissarien Carl Herslow /.../"


Alt der före finner Kongl. Hofrätten rätwist och med 31 dom regl. enligit, at befria Lieutenanten Tigerfelt ifrån thet emot honom af Stadz Fiscalen Carney angifne rånsbrått. Jönkiöping d 7 Decembr 1727"


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) DIIaa:1 (1719-1728) Bild 220 ff (AID: v98019.b220, NAD: SE/LLA/10898)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 155 / sid 305 (AID: v102734.b155.s305)

92
Coyet / SV: Coyet
« skrivet: 2018-11-21, 19:24 »

"Wijd Onsiö häradz Ting d 7 Junii Åhr 1722
TingsRättens i Frosta och Onsiö härader ransakningar och utslagh, öfwer Capitain Wälb:ne Nils Coÿet, hwilken, efter Qwinfolkets Bålla Nils dotters i Ekesåkra bekiennelse, på sitt yttersta, då hon med döden aflidit, innan hon framfött sitt fullgångne foster, skall henne med samma barn rådt under den tiden hon honom på Rönneholm tiänt; /.../"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) DIIaa:1 (1719-1728) Bild 151 (AID: v98019.b151, NAD: SE/LLA/10898)


EÄ, barn tab. 11:
"Nils Cronacker, till Rönneholm. Född 1699-01-15 på Fulltofta. /.../ Kaptens avsked 1719-09-30. Död ogift 1766-12-06 på Rönneholm och begraven 1766-12-06 i Stehags kyrka."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Coyet_nr_473

93
Blomensköld / SV: Blomensköld
« skrivet: 2018-11-18, 12:54 »

"Förtekning på samtelige Officerarne och Stabs ledamöterne wid Wästgiöta Dahls Regimente til Fot, som komma at ärlägga Lön- och Betalningz Afgiften, som efter förmählesför åhr 1749.
/.../
Kullings Compagnie
Fourider Carl Blommenschiöld död d: 15 Aug: 1749"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIp:1200 (1749) Bild 3450 / sid 715 (AID: v835344.b3450.s715, NAD: SE/RA/62203)

***

"Ridderskapet och Adelen med des Betienter och tienstefolk
Kullings Här:d
Allgustorpa Sochn
Olufftorp Sätterie
Fourier Blommenskiöld
2 drängar
1 piga
Tienstgiörande wid Wästgiöta Dahls infanterie Regim:te"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIp:1200 (1749) Bild 850 / sid 169 (AID: v835344.b850.s169, NAD: SE/RA/62203)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blomensk%C3%B6ld_nr_1146

94
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-17, 23:38 »

Bouppteckning efter avlidna kornetten Henning Christopher Walkendorff i Klamby, Vanstad socken, som med döden avgått den 1/12 1756.

Källa: Färs häradsrätt (L, M) FIIa:4 (1756-1758) Bild 2610 / sid 52 (AID: v96807a.b2610.s52, NAD: SE/LLA/10016)

Se även: https://www.arkivdigital.se/registers?county_id=10&signum=FIIa:4:52&type=bouppteckningar

***

Bouppteckning efter Fröken Catharina Sophia Walckendorf

Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:54 (1785) Bild 273 / sid 25 ff (AID: v180517.b273.s25)

***

Bouppteckning efter Sal. Fru Lieutenanskan i Lifstiden Wälborne Fru Brita Maria Walckendorff som afled här i Erstad den 23 sidstl. April [1759]. Närwarande woro des efterlemnade man och barn, Mannen Lieutnanten Wällborne Herr Carl Fredrich von Heideken /o.s.v/"

Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:26 (1760) Bild 5 / sid 1 ff (AID: v180489.b5.s1)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Heideken
https://www.genealogia.fi/genos-old/65/65_128.htm

***

Leutnant Christoffer Walckendorffs testamente. Maglö d: 10 Januarii A:o 1720

Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:11 (1650-1820) Bild 316 / sid 973 ff (AID: v180440.b316.s973)

95
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-16, 22:34 »

"Stammtafla öfwer Ridderliga Ätten Walkendorf N: 25
Tab. 1 Danska Ättegrenen
Tab. 2 Swenska Åttegrenen"

Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Levande:15 (1800-1899) Bild 1330 / sid 113 ff (AID: v910601.b1330.s113), Arkiv Digital.

***

Vid urtima tinget (Albo härad) som startade 1748 23/7 vittnade "... skolmästaren Walkendorph, att han 14 dagar efter gravens [Kiviksgraven/Kungagraven i Kivik] anträffande tillsammans med husmannen Wilhelm Persson, som ägde grunden där graven låg, letat i graven och funnit "ett stycke aflång metal", som de givit åt löjtnant Ödberg, vilken just kom där förbi och ville probera den." /.../ Walkendorphs fynd, "ett stycke koppar långt som ett finger, spitzigt på ena ändan och hwast på båda sidor, likt ett stycke af en wärjespitz mycket råstigt och grönt", hade löjtnanten försökt på en probersten och befunnit det wara koppar. Vid ett besök hos ryttmästaren gr. Lewenhaupt hade han råkat bryta sönder föremålet mot bordskanten och lagt bitarna i fönstret, varefter de förkommit."

Ur: "Kiviksgraven och andra fornminnen i Kivikstrakten" av Arthur Nordén, Stockholm 1926

Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungagraven_i_Kivik

96
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-11-16, 18:36 »

"Wendel, Ernst Christoffer   Nr 1527"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300177_00539
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/6

Likvidationen se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065337_00260 ff

EÄ tab. 2:
"Wendel, Ernst Christoffer (son av Christoffer Adolf Wendel, adlad Wendel, tab 1), född 1694-02-29 Torp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1710. Sergeant vid östra skånska infanteriregementet 1712. Fältväbel därst. 1714. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1716-12-11. Löjtnant vid Upplands femmänningsintanteriregemente 1718-06-18. Avsked 1720-12-29. Kaptens karaktär 1736-02-19. Död 1757-05-25 på sin gård Medhamra i Hagebyhöga socken Östergötlands län."

97
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-11-15, 21:14 »

"Heyderijdaren i Bohuus Lähn Petter Rasswill"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067781_00200 ff

Källa: Skogsstaten t.o.m. 1680 serie A och B
Raswill, Petter, hejderidare i Bohuslän; 1667-1680
Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Skogsstaten t.o.m. 1680 serie A och B, SE/RA/522/16/42-43/2 Serie B

***

Mantalslängd 1666
"Biärkindz häradt, Tåby S:n
/.../
Fyreby Petter Rasswil h Gunil 2
dr Staphan"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005859_00116

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Östergötlands län, SE/RA/55203/55203.04/26 (1666)

***

Om borgmästaren Jonas Björk - se även: http://runeberg.org/kalmarforn/6/0035.html

https://anforskning.wordpress.com/2015/12/17/pirater-och-bedragliga-borgmastare-i-1600-talets-kalmar/

98
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-15, 21:04 »

"Rulla uppå thet manskap som tijd efter annan efter slutad fred med Ryssland utur Ryska fångenskapet hembkomit.
ÖfwersteLieut: Boijes Tyska Battaillon
1723 Jul. 3 Capitain Joh. Fredr. v. Heltebrand*
Karlens ålder: 50
Tiensteåhr: 33
Födelseorth: Stockholm
Karlens beskaffenhet och Kl: Collegii annotation ther öfwer: Fången 1708 i Ingermanland"

[*På en rad övriga hemkomna från bataljonen står "Hillebrands Comp"]

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 2200 / sid 427 (AID: v787700.b2200.s427, NAD: SE/KrA/038814B)


***

Boijes bataljon blev helt förintad vid Kolkanpää, oktober 1708. Enligt Leonhard Kaggs dagbok 1698-1722 (Utgivna i Historiska Handlingar del. 24, Stockholm 1912), sid. 110-111:

"1708 Den 17 October då någre dagar tillförende generalmajor Lybecker ambarquerad sin armée på skieppen vid Kolkanpä och låtit massacrera alle cavalleriets hästar, som ongefär voro öfver 2.000 till tahlet. lemnandes effter sig i Weroria strand major Hindric Matias von Zeulenberg med sin bataillon och öfverstlieutnant Anders Bojes battaillon, hvilcka nu blefvo af admiral-general Apraxin, hvilcken commenderade 8.000 ryssar attaquerad, då våre mäst blefvo slagne, dhe öfrige tillfångatagne. /.../ af öfverstlieutnant Anders Bojes battaillon capten Hillebrand och regementsquartermäster Gabriel Cremer, hvilcken sedan tog tiänst hoos ryssa och död i Rysslan a:o 1712, lieutnant Hans Boje ock fången men tog tiänst i Tobolsko a:o 1719 d. 23 October och omdöpter på ryska i Casan 1720. Adjutant Johan Adam Parsfelt ock fången sampt fältskiär Printz, hvilcken tog tiänst; lieutnant Frantz Joel Mandel ock fången."

***

"Rulla uppå /.../ som niutit underhåldz p:r af Kongl: Commiss: Cassan, hwilka sig befunnit i Ryssland wid slutit af åhr 1721 under fölliande Suiter Nembl:
/.../
I Casan
/.../
Öfw:L:t Boijes Tyska Bat:n
Capitain Joh: Fr: Hiltebrand 1"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 145 (1721-1723) Bild 380 / sid 69 (AID: v323658.b380.s69, NAD: SE/RA/2113153)

***

Se: von Hiltebrandt, Johan Fredrik
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1510 / sid 297 (AID: v319671a.b1510.s297)

99
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-11-14, 22:43 »

"Rulla oppå det Compagnie Dragouner som Hans Excell: Högwälborne Landzhöfdingen Hr Jacob Flemingh till Kongl.: May:tz tienst uthgiordt hafwer; hwilket Munstrades af Wälb: Hr KrigzRådet Guldenhoff den 12 Maij, och sedermehra öfwersågz af Hr Landzhöfdingen siälf, den 23 Dito då the och till Kongl: May:tz arme afsändes den 24 Eiudem Anno 1677.
Capiten Anders Lenardtsson
Leutnampten Christopher Adolph Wendel
Corneten Nicklas Brun
Pukaren Anders Olufsson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053949_00152

Källa: Landshövding Jakob Flemings dragonkompani, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1677/2 (1677)

***

Se även registerkort:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00564
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00565

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

100
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-14, 21:43 »

"Hillebrand, Hillebrand Hansson
Sergeant vid Jönköpings regemente.
1666: vol. 4, 5, från Skyttes /Kronob./ reg.
1668: 4, 5
1669: 11, 12
1670: 5
1671: 1, fol. 141
1672: 6, 10"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00370


"Hildebrandsson, Hildebrand.
Löjtnant vid Barthold de Mortaignes regemente, Skåne-Blekinge.
1678: vol. 18

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00374

Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6


"Specification Uppå alla Öffwer som Under Officerare aff General Maijor och Öfwerste HöghWälb:ne Hr Baron Barthold de Mortaignes Regemente Christianstadhz Lähns Infanterie som dhee sigh nu befinna så wijda migh witterligit ähr d: 16 Decembris Anno 1678"
/.../
7 Compagnie
/.../
Leutnant Oluf Johansson haf:r Condit: tagit hoos Hr Gyllenstiärna och i hans stelle Hillebrand Hillebrandtsson som haf:r giordt tienst under Capitein Hiortfelt [4 komp] i Leutnant Rödinghz stelle som ähr i Giöteborgh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053979_00306

Källa: Barthold de Mortaignes regemente, Skåne - Blekinge, specifikation på officerare. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/18 (1678)

***

"Hillebrand, Johan Fredrik
Furir vid Erik Dahlbergs värv. inf. reg.
1697: vol. 6, svensk, adelsman, 23 år gammal, antagen 1693 i juni. [om han är gift: 1]"
[se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054400_00112]

1699: 3 [se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00109]
[1700: 4, se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00092]
[1701: 2, se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054482_00232, "Feldwebel"]
[1701: 8, se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054488_00356, "Feltwebl Johan Fred: Hiltebrandt avang. til Sec[und]. Fend[rik]. wed Hr Öfwerstl: Comp."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00373

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6


"Hillebrand, fänrik vid Skyttes reg.; kornett vid Meijerfelts dragonreg. 1705 31/10"

Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1510 / sid 297 (AID: v319671a.b1510.s297), se även Riksregistraturet 1705 31/10: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039134_00460

***

"Hillebrand, Nils.
Förare vid Jönköpings regemente
1669: vol. 5, 12
1670: 5
1672: 6
Sergeant 1677: 10, äfven fänrik
1678: 5
1678: 5, dödslagen i okt. 1677"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00376

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6

***

"Hillebrand, Georg. E[Ä] 2
Furir vid Skånska kav. regementet.
1668: vol. 3, möjl. tidigare
Ref. kornett 1670: 3
Korpral 1674: 3
Kvartermästare 1675: 4"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00369

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6

101
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-11-14, 20:18 »

"Rasswill, Bengt.
Fänrik vid artilleriet.
1678: vol. 1, f. 95; 8
1679: 16
1685:19
1695: 4, 5
1698: 2"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01056

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

***

Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:6 (1800-1899) Bild 450 / sid 36 (AID: v910584.b450.s36)

102

"Raupach, Hans Kristoffer
Sergeant vid Barthold de Mortaignes regemente, Skåne-Blekinge
1678: vol. 18. Från furir 1678 i juni.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01083

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

***


"Specification Uppå alla Öffwer som Under Officerare aff General Maijor och Öfwerste HöghWälb:ne Hr Baron Barthold de Mortaignes Regemente Christianstadhz Lähns Infanterie som dhee sigh nu befinna så wijda migh witterligit ähr d: 16 Decembris Anno 1678"
/.../
6 Compagnie
Capitein Jacob Raupack ähr i Callmar .. 1
/.../
Sergiant Hans Christopher Raupack
Avancerat ifrån Furier in Junij 1678 till Sergiant ..1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053979_00305

Källa: Barthold de Mortaignes regemente, Skåne - Blekinge, specifikation på officerare. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/18 (1678)

***

"Raupach, Georg Jakob
Fänrik vid Adolf Johans lifreg. t. fot
1658: vol. 11
1659: 13
1660: 17

Fänrik vid Generalissimi lifreg. t. fot
1660: vol. 17.

Löjtnant vid Duderstedts skånska inf.regemente
1660: 8, 13

Kaptenlöjtnant vid Duderstedts skånska inf.regemente
1661: 5, 12, 13
1662: 5, 8
1664: 5
1665: 7
1666: 6, 10
1667: 5, 7, 8
1668: 6, 7
1670: 7

Löjtnant vid Grubbenhielms skånska reg.
1672: 7, f.439
1674: 6, 14-16
Kapten 1675: 5

kapten vid B de Mortaignes skånska reg.
1676: 17
1677: 9
1678: 18
1679: 5, f. 455."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01065
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01066
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01080
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01081

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

103
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-11-13, 22:01 »

"Maria Bengtsdotter i Fristad /.../
hade även en bror som var borgmästare i Kalmar 1673-1680 vid namn Jonas Bengtsson Björk, och en syster Gunilla Bengtsdotter gift med korpralen och jägeriinspektören Petter Raswill. De bodde i Fyrby, Tåby, en kort tid åren 1665-1666"


Ur: ÖGF-Lövet, Östgöta Genealogiska Förening Nr 121 juni 2015, s. 7.
http://vikbolandet.eu/taby/PDF/ogf-lovet-121-2015.pdf

104
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-11-11, 15:23 »

"Munster Rulla Uppå dhet Manskap af Hennes Kongl. May:tt Rijkz Enkiedrotningens LijfRegiemente till Foot och H: Capitein Anders Lennartssons Compagnie
Capitein Anders Lennartsson 1
Leiut: Gustaff Adolph Wendel 1 Awancierat under Sörmeleninger
Fend: Nicolas v. Bruun 1
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053959_00324
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053959_00322

Källa: 1677. Skånska garnisoner. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1677/12 (1677)

105
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-11, 11:04 »

"Hillebrand Hansson, Hillebrand
Korpral vid Kronobergs regemente, sergeant vid Jönköpings regemente, supplicerar 1673 om fänriksbeställning
Supplik: H 32    1673"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300102_00524

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/2


"...nödgas iagh i Underdånighet här medh föredraga, huru såsom iag nu uthj 14 åhrs tijdh hafwer tient, först en tidh Under Chronebärgs Lähns Regemente för Corporal in till dhes min Sal. Fader Majoren Hans Hillebrand, som dher under Capitein tillförende warit hafwer, medh döden afledh, Och sedan kommen Under Jöneköpings Lähns Regemente, Och Capitein Livingstens Compagnie för Chergiant, Och således sedan min Sal. Fader med döden afledh, ingen promotion kunnat Nå, Uthan ähr mig, såsom en af dhe äldsta Under Officerare under samma Regemente, månge Fendrihs tienster föredragne, Ser för dhen skull mig ingen säkrare tillflykt än dhen iagh i Underdånighet kan taga till Eders Höge Excell:tz och Råder, medh Underdånigste bön och begiäran at iagh måtte komma i Nådigste Consideration till förste vacante Fendricks tienst under samma Regemente /.../
/.../
Hillebrand Hansson Hillebrandh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066190_00199 ff
Jämför avlöningshandlingar år 1673: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00079
Jämför avlöningshandlingar år 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00095 "Sergiant Hillebrand Hansson bekommit afskeed på General Munstringen löhn til den tiden."

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/19 (1673)


***

"Hillebrand, Nils
Förare vid Jönköpings regemente, supplicerar 1673 om fältväbeltjänst därstädes.
Supplik: H 31, H 44     1673"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300102_00526

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/2


"Såsom iag förnimmer at Fältwäbeln, Under Wälborne Hr Öfverste Horns Regemente och Majorens Compagnie, Månepening, hafwer avancerat till Fendrik undher Chronebärgs Regemente och således Fältwäbel tiensten nu vacant wore; Hwarföre såsom iag någre åhr, undher samma Jönekiöpings Regemente och Capitein Oxehufwudz Compagnie, för Förare tient hafwer och min Sal. Fader, Fordom Majorens Hans von Hillebrånd, Hans Kongl: May:tt och Swäriges Crono så länge och troligt tient hafwer, beder iag aller ödmiukeligast at Eders Höge Excell:r af Nåder täktes mig medh samma vacanta Fältwäbels tienst allergunstigst benåda, I Nådigste Consideration at min Sal. Fader ifrån gemehn sig uptiäna hafwer som och giort trogne tienster, hwarföre iag så mycket mindre twiflar om Nådig bönhörelse. Och afwachtar i Underdånighet en Nådig och hugnelig resolution medh stedze förblifwandhe.
/.../
Nils von Hillebrånd"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066190_00202 ff

Jämför avlöningshandlingar år 1673: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00075
Jämför avlöningshandlingar år 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00095 "Förare Nills Hillebrand avangerat till Siergiant Under Cap: Gyllenhammars Compagnie her i åhr sin löhn" (se även rulla år 1675: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053920_00014 )
Jämför avlöningshandlingar år 1675: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00127
Jämför avlöningshandlingar år 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00169
Jämför avlöningshandlingar år 1677: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00356
Jämför avlöningshandlingar år 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00345 "Siergianten Nils Hillebrandh dödslagen in Feb: 677"; Rulla år 1677: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054003_00188

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/19 (1673)


***

"AffLöningzLista Oppå Öfwerste Wällb: Bärtill Nillsson Skyttes Regemente Cronebergz Lähns Infanterie /.../ [1662]
4.
Capitein Hans Hillebrandt dödh in Majo 1662: löhnen inneholles till widare Konungl: Collegi ordre.
/.../
Corporal Hillebrandt Hansson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065725_00075

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/18 (1662)


***

"Anno 1684
den 5 Maij dödde Welb. Herren Hillebran Hillebransson på Norre Sanden
/.../
Die Onium Sanctos Welb: Herre Hr Hillebrand Hansson von Hillebrantz på Stiernesand"

Källa: Malexander (E) C:1 (1633-1744) Bild 77 / sid 141 (AID: v39085.b77.s141, NAD: SE/VALA/00242)

106
Introducerad adel - S / SV: Sabel
« skrivet: 2018-11-10, 19:39 »

"Öfwerste Biörn Swinehufwudh Wästerbottns Regemente.
/.../
Leutnant Gustaf Sabel tient för Fendrich och Leutnant ifrån 657 och bleef fången på Bornholm enär Hammarshuusens Slott öfwergick" [1658]


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053862_00100


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1671/1 (1671)


107
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-10, 19:27 »

"Smålandz Infanterie och Öfwerste Gustaff Horns Regem:te
/.../
Noch befinnes twenne st: Unga af Adell, som tient under Regementet ifrån Corporal till Feltwebel och Siergianter hwilka äre skickelige och flijtige Persohner.
Nembl.
Sergianter
Hillebrandt Hansson Hillebrandt
Robbert Bruss

Helsingborgh d. 24 April 1668"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053862_00082
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053862_00139

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1671/1 (1671)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hillebrand_nr_581
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bruce_nr_745 (Tab. 15)

108
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-11-08, 22:05 »

"Stockholm 1671 31 Marti
Öppet breef för Underjägermestaren Peter Rasswill på besittningzRätten af ett hemman
Wij Carl p Giöre witterligit, at Oss hafver Wår troo tienare och UnderJägemästare i Bahuus lähn Ehrlig och förståndig Peter Rasswill underdånigst berätta låtit, huruledes honom för någre åhr sedan då han först tiensten emoot tog, ähr af Wår troo Man och Gouverneur på samme ohrt ett ödes hemman Helle benämbdt, uthj Frächne härad och Lögn [Ljung] sokn belägit, wordet effterlåtit at uptaga, i lijka underdånigheet hoos Oss anhållandes at emädan han Rasswill på hemmanetz upbyggiande och cultur stoor bekostnadt hafver anwändt, såssom sådant förberörde Gouverneurs föreskifft för honom uthwijsae, Oss behagade honom i nåder förunna och bewillia, at han och hans hustru och barn effter honom jämwäl måå emoot Uthlager samme hemman odrefne få behålla och besittia.
Detta hans underdånige anhållande hafve Wij medh nåder anhördt och af Gunst och nådhe sampt i anseende der af att han hemmanet hafver af öde uptaget och det mycket förbättrat welat honom bewillia och förunna, efftersåssom Wij härmedh och i krafft af detta wårt öpne breef honom Peter Rasswill förunna och bewillia, at han, hans hustru och Arfvingar skole må odrefne besittia och behålla samme hemman Helle så lenge han och dhe förmå Uthlagorne, der af till Oss och Cronan wederbörligen ärläggia och betala. Det alle som detta angår hafve sig hörsambligen at effterrätta, icke giörandes offtabem:te Peter Rasswill hans hustru ell:r arfvingar häremot något hinder ell:r mehn i någon motto. Till yttermehra wisso p.
H. E.
[Riksråden]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038893_00255 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/398 (1671)


Jämför: "Hälle", Brunflo socken, Jämtlands län
/t.ex: http://www.hagertz.se/slaktdata/hemsidaslaktdatajosef080130/pd0aab540.html)

Se även: "Hälle", Ljung socken, Bohuslän:
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ox001/302110a1/p3/0000120a.pdf

http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ox001/302110a1/p3/0000121a.pdf


***

"Stockholm 1671 11 Marti
Confirmation för UnderJägemestaren i ÖsterGiötland Per Masso Kempe uppå sin tienst.
/.../
Mut: Mut:
För Jägemestaren i Bahuus lähn Peter Rasswild"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038893_00170 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/398 (1671)

***


Peter Rasswill var son till löjtnant Erik Rasswill och Kerstin Eriksdotter
Se ArkivDigital: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:48 (1694) Bild 2530 / sid 234 (AID: v222332.b2530.s234, NAD: SE/SSA/0145a)  &  Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:84 (1717) Bild 10590 / sid 1050 (AID: v222386.b10590.s1050, NAD: SE/SSA/0145a)

109
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-07, 16:21 »
Om släkten Walkendorff se sidorna 406-417 m.fl (se även innehållsförteckningen  s. 457) i ”Märkvärdigheter rörande skånska adelnav J C Barfod, utgiven år 1847.
 
 

110

"1720 d: 28 December wigdes i Echtenskap uthi H: Probstens huus, Ryttmästaren af Högwälborne Hr General Major Bennetz Regement [=Upplands femmänningsregemente till häst/Min not], Wälborne H: Magnus Gustaf Grotenhielm med Wälborne Jungfruen J: Charlotte Sophia von Marcus"

Källa: Löderup (L, M) CI:1 (1684-1788) Bild 240 / sid 18 (AID: v111150a.b240.s18, NAD: SE/LLA/13262)


Om henne se: von Marcus, Jurgen - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2220 / sid 439 (AID: v319671a.b2220.s439)

Se även Grotenhielm: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1260 / sid 247 (AID: v319671a.b1260.s247)

111
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-03, 12:14 »

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300084_00432 ff

Källa: Biografica, Registerkort till samlingen Biografica, SE/KrA/1051/001/84


***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066649_00499 ff

Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/V-W/2


***


Om "skolmästaren Walkendorph" - När Kungagraven i Kivik upptäcktes.
Se: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/656/1917_144.pdf?sequence=1&isAllowed=y


***

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3700 / sid 735 (AID: v319671a.b3700.s735)

112
Introducerad adel - L / Lilliefelt
« skrivet: 2018-11-03, 11:46 »

"Capitain Bergs Compagnie
/.../
Förare Christoffer Reinh: Liligenfelt, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 18"

Källa: Överste J H von Schwengelns Livländska regemente 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1492 (1704)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliefelt_nr_497


EÄ, barn tab: 4 [?]
Christian Reinhold Lilliefelt.

113

"Capitain Grotenhielms Compagnie
Capitain Christopher Fried: Grotenhielm, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 46
Lieutenant Jochim Friedr: Grotenhielm, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 24
/.../
Sergiant Magnus Gust. Grotenhielm, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 19"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029637_00063

Källa: Överste J H von Schwengelns Livländska regemente 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1492 (1704)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 50 / sid 95 (AID: v102734.b50.s95)

114

"General Munster Rulla Öfwer Wälborne Herr Öfwerste Erich Pistolkors här i Pernau stående 4 Compagnier, hwilke nu Effter Hans Kongl. May:ttz Allernådigste befallning Wälborne Herr Öfwersten Carl Gustav Skytte blifwa afstådde och till lefwererade och äro dheraf Carl Gustav von Löwenburgs Compagnie /.../ Mönstrade i Pernau d 26 Aug: A:o 1699:
/.../
6 Rott
Corporal 31 Erich Gustav v. Platzbeck
Nation: Lifl.
Adelsman: Adelsman
Huru gammal: 19
När han är antagen under Compagniet, Åhr: 1697 Månad: 7:br
Om han är gift: Neij
Om han har swuhrit fahnan: Ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00123

Se även: "Regim: Quartirm: Gotth: v. Platzbeck"
Samma rulla: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00074


Källa: Öfverste Erik Pistolekors´sedan Karl Gustaf Skyttes värfvade infanteriregemente.
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699)

Se även rulla år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029610_00088

115
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Steinkull, von
« skrivet: 2018-11-03, 10:05 »

"General Munster Rulla Öfwer Wälb: Hr Öfwerste Erich Pistolkors här i Pernou stående 4 Compagnier, hwilke nu effter Hans Kongl. May:ttz Allernådigste befallning Wälborne Herr Öfwersten Carl Gustaff Skytte bliefr afståde och till lefwererate /.../ Mönstrade i Pernau d 26 Aug: A:o 1699:
[Livkompaniet]
6 Rott
Corporal 31 Gotthard Joh: v. Steinkuhl
Nation: Lifl.
Adelsman: Adelsman
Huru gammal: 19
När han är ankommen under Regement, Åhr: 1699 Månad: _
Om han har aflagt sin Eed: Neij"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00078

Källa: Öfverste Erik Pistolekors seden Karl Gustaf Skyttes värfvade infanteriregemente.
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699)


Se: Adel. ätten von Steinkull.
ArkivDigital, Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 143 / sid 281 (AID: v102734.b143.s281)

116
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-31, 21:38 »

Ur bilagorna till flyttningslängderna i Ravlunda:

"At Lieutenanten Wälborne Herr Christian Walckendorph, som är född i Lillehem år 1752, och härstädes uppehållit sig på behagelig tid, samt ingådt i Ägtenskap med Änke Fru Maja Christina Bergström ifrån Stockholm och förledit år flyttjadt til Biörstorp, har upfördt sig hos oss ganska hederligt och wäl samt nyttjadt Salighetanes Medel, det attesterar af Hörröd d: 19 Sept: 1800
Eric Joh: Angelin
Pastor loci"

Källa: Ravlunda (L) HII:1 (1799-1809) Bild 120 (AID: v824911.b120, NAD: SE/LLA/13306)

117
Hintze / Hinze / SV: Hintze / Hinze
« skrivet: 2018-10-31, 20:32 »

Ur bilagorna till flyttningslängderna i Ravlunda:

"Auf ansuchen wird hirmit attestiret, das der Bediente bey dem Herrn Fähndrich Coÿet, mit Nahmen Johan Peter Hintze, der nun mit seinem Herrn nach Stralsund gehet, ist hier in Schonen, und dem dorpf Österby d: 10 Maj 1733 gebohren. Sein Vater, weiland Johan Christopher Hintze, war zu Güstrow im Meklemburgishen gebohren, und war Gastgeber, oder Wirth an dem Gasthoff zu Österby, aber shon 1750 gestorben. Seine Mutter Johanna Helena Tulstorp lebet an noch, und oben gedachten Gasthoff besitzet. Vesterstad d: 2 Maj 1757
Abrah: Rönbeck
Pastor Loci.
[Sigill]"

Källa: Ravlunda (L) HII:1 (1799-1809) Bild 60 (AID: v824911.b60, NAD: SE/LLA/13306)
Jämför:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061599_00008

Se även:
"Ansedel": http://www.nohlden.se/Genealogi/000/000/325.htm
Karta Güstrow: http://www.freeworldmaps.net/europe/germany/mecklenburg-vorpommern.html

118
Freidenfelt / SV: Freidenfelt
« skrivet: 2018-10-30, 20:48 »

"General Mantahls Rulla uppå Andra Regementz Vollunteurer, och mitt I nåder Anförtrodde Compagnie, såsom dett nu af Manskap bestäldt, sedan Åhlänningarna effter Kongl. May:tz Nådige Bref af d: 7:de December Anno 1727 åhro afgångne.
/.../
Antagen i tiensten: 1723
Födelseohrten: Finland
Siöwahn: Siöwahn
Huru länge han tient:4 1/4
Dess nu warande ållder: 22
Gifft eller ogifft: ogifft
giordt Extra tienst: -
Miliair och Civil Betientes söhner. Indragne underofficerare Wärfde och skiepz poikar: Wärfd
Namn: Otto Gust: Freudenfelt
Nummer: 44
/.../
Ofwanbemälte Compagnie befinnes således till antahl på underskrifne dato.
Carlscrona den 24 Januarij Anno 1728."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00111


Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)
EÄ, barn, tab. 3:
"Otto Gustaf, född 1708-01-14. Gick i utländsk tjänst och blev kommendör vid ostindiska kompaniet i Amsterdam. Död barnlös 1776-11-15 (1765-05-08?). Gift med N. N. Scryvers från Holland."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Freidenfelt_nr_1102

119
Introducerad adel - A / Adlerstierna
« skrivet: 2018-10-29, 21:09 »

"Majorens Compagnie Under Norra Skånska Regementet till häst, Mönstrat /.../ Qwidinge d 6 Sept Anno 1737:
/.../
Första corporalskapet
CorporalsIndelningen
Qwartermestaren Carl Adlerstierna, afgåt för begånget Doulsmåhl in Novemb: 1733"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 895 (1737) Bild 1090 (AID: v376600.b1090, NAD: SE/KrA/0023)


***

Se även:
År 1722: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 891 (1722) Bild 560 (AID: v376596.b560, NAD: SE/KrA/0023) - "Qwartermästaren Petter Bure dödh den 16 Aug: 1722 i stellet samma Dato hijtförordnadt Wollonteuren Carll Adlerstierna"

År 1724: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 893 (1724) Bild 950 (AID: v376598.b950, NAD: SE/KrA/0023); v376598.b550

År 1732: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 894 (1732) Bild 1230 (AID: v376599.b1230, NAD: SE/KrA/0023) - "effter fullmakt af d: 1 Janu: 1725 den för detta Tienstgiörande Corporalen Qwartermästaren Carl Adlerstierna".


***

EÄ, tab. 2:
TAB 2
Carl Adlerstierna (son av Sven Löfman, adlad Adlerstierna, Tab. 1), född 1703-08-14. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet. Död 1750. Gift med Anna Sofia Carsell, född 1701, död 1772-03-28 i Landskrona, dotter av tullinspektoren Jonas Eriksson Carsell och Maria Samsjö.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerstierna_nr_1190

120
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-29, 20:44 »

"Norra Skånska regementet till häst, Livkompaniet, rusthåll nr 49
Mönstring i Åby den 5/9 1732:
"Jöran Kruse Rymt d 13 Aug. 1731. Istället anskaffat d 13 Nov: samma år Jöran Wallkendorph, 26 år gl. Skåning, tiänt i 1 år.

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 894 (1732) Bild 360 (AID: v376599.b360, NAD: SE/KrA/0023)


***

"Norra Skånska regementet till häst, Livkompaniet, rusthåll nr 49
Mönstring i Kvidinge den 6/9 1737:
"Swent: Jöran Wallkendorph för Wåtzeröd
Ryttaren Wallkendorph död d 19 Aprill 1735."

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 895 (1737) Bild 320 (AID: v376600.b320, NAD: SE/KrA/0023)


***

"Anno 1729
Dom: 20 p. Trin: wigdes wigdes betiänten på OusbyHolm Wählb: Jöran Walkendorph och Jungfru Juliana Hiort."

Källa: Bosjökloster (M) CI:1 (1688-1754) Bild 830 / sid 79 (AID: v108672a.b830.s79, NAD: SE/LLA/13041)

Se även:
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1046 (1729) Bild 4490 / sid 553 (AID: v835348.b4490.s553, NAD: SE/RA/62203)

Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1046 (1729) Bild 4420 / sid 546 (AID: v835348.b4420.s546, NAD: SE/RA/62203)


***

"Anno 1735
Dom: Jubilate begrofs Ryttaren ifrån Wåtzeröd Jöran Christiansson Walkendorf, som war 34 åhr gammal"

Källa: Hallaröd (M) CI:2 (1717-1777) Bild 1330 / sid 257 (AID: v109657a.b1330.s257, NAD: SE/LLA/13136) [Våtseröd, Hallaröd (Höörs kn, Skån län)]


***

EÄ, tab. 4
"Göran Christoffer Walkendorff, (son av Christian Christoffer, Tab. 3), född 1701-03-31 i Grydby i Borlunda socken, Malmöhus län. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet. Tillika betjänt Osbyholm 1729. Död 1735-04-27 I Hallaröds socken, Malmöhus län. Gift 1729-10-19 i Bosjöklosters socken, Malmöhus län med Juliana Hjort, född 1706, död 1786-05-06 i Västra Sönnarslövs socken, Kristianstads län, dotter av kronolänsmannen Fredrik Hjort."

121
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Hästhuvud
« skrivet: 2018-10-28, 12:12 »
Hej!


Se: "Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor" samlade och utarbetade av Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor"


ArkivDigital:  Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 70 / sid 135 (AID: v102734.b70.s135)


Mvh
Magnus

122
Introducerad adel - K / SV: Klintenhielm
« skrivet: 2018-10-27, 23:27 »

"Anno 1706, Augustus
d 5 Copulerades af Hr Past: Sniöö, Kongl. Estats Commissarien Hr Niels Klintenhielm medh Fru Eliesabeth v Jarmerstädt, Sahl Hr Öf:r Inspectoren Daniel Jarmerstedts EnkieFru"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 10/315

Niels Klintenhielm
. begravd 1707 4/9 i Riga, St Jacobi, bild 260/315


EÄ:
"Nils Klint, adlad Klintenhielm (son av Erik Nilsson Klint), född 1653-10-26 i Stockholm, död 1707-09-02. Kammarskrivare i reduktionskollegium och i kammarkollegium. Kamrerare i bergskollegium. Statskommissarie vid generalguvernementet i Livland. Gift 1:o 1683-01-01 med Catharina Lindeman, dotter av assessorn i kammarrevisionen Anders Olofsson Lindeman och Anna Piper Gift 2:o med Elisabet Riccien."

123
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-26, 20:18 »

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Östra Göinge kompani, rusthåll nr 105, Vånga socken. Mönstrat i Lyngsjö 31/8 1737:
"Swän Tiärnare Per Källman, fått interims afskied d 19:de Januarj 1736 Istället samma dag antagit Gustaf Adolph Walckendorph
För Rusthållet Norra KoppareTorpet
Född i Skåne, 23 ½ gamal, Tiänt 1½ åhr.
Den gamla karlens interims Afskied confirmeras, den i stället Antagne god och gillas."

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 946 (1737) Bild 3220 / sid 637 (AID: v437194.b3220.s637, NAD: SE/KrA/0023)


***

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Östra Göinge kompani, rusthåll nr 105, Vånga socken. Mönstrat på Areslöfs gård 5/11 1744:
"Swän Tien:re Gustaf Adolph Walckendorph, Rymbd in Februarii 1742. Istället d 14 April 1742 antagit Wargärningskarlen för detta nummer Joen Ström.
För Rusth: Norra Kåpparetorp"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 947 (1744) Bild 1630 (AID: v437195.b1630, NAD: SE/KrA/0023)

***


"1744 d:n 14 Januarii wigdes Gustaf Adolph Walkendorf, Jung Lisa Cathrina Möller"

Källa: Södra Mellby (L) CI:2 (1714-1778) Bild 760 / sid 72 (AID: v101367.b760.s72, NAD: SE/LLA/13390)

***

EÄ tab. 5:
"Gustaf Adolf Walkendorff (son av Christian Christoffer, Tab. 3), född 1706. Var 1736 ryttare vid norra skånska kavalleriregementet. Avsked. Död 1784-07-23 i Lillehem i Maglehems socken, Kristianstads län. Gift 1744-01-14 i Södra Mellby socken, Kristianstads län med Elisabet Catharina Möller, död änka."

124
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-26, 19:38 »

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Svabesholms kompani, rusthåll nr 7, Vitaby socken. Mönstrat i Lyngsjö 18/9 1732:
"/.../ istället antagen d:n 1 Nowemb: 1731 Magnus Walckendorff, Skåning, för Rusthållet Hielmaröd"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 945 (1732) Bild 3130 (AID: v437193.b3130, NAD: SE/KrA/0023)


***

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Svabesholms kompani, rusthåll nr 7, Vitaby socken. Mönstrat i Lyngsjö 31/8 1737:

"S[we]n T[iäna]rn Magnus Walkendorff, avancerat till UnderOfficer wid Herr Öfwersten Grefwe Dohnas Regimente d: 23 Junii 1734."

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 946 (1737) Bild 2350 / sid 463 (AID: v437194.b2350.s463, NAD: SE/KrA/0023)


***

"GeneralMunsterRulla Öfwer Öfwerstens Högwälborne Hr Burggrefwe och Grefwe Carl August Dohnas Wärfwade Regimente Till Foth uthi Strahlsund I Guarnizon Liggiande, Som blef Munstradt och Öfwersedt /.../ utj Strahlsund d:n 30 Januari 1736
Lijf Compagniet
/.../
Fourjer med Rustmästare Löhn
Christian Olai Munck. Avancerad till Sergeant wed Vacanta Compag;t d: 18 october 1734. Samma dato ifrån Capitain Klencks Compagnie hit Transporterad Rustmästaren Magnus Walckendorff, som Avancerad till Sergeant wed ÖfwersteLieutenant v: Schwartzers Compagnie d. 16 december 1735."

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1267 (1736) Bild 190 (AID: v437998.b190, NAD: SE/KrA/0023); v437998.b1300

***

General Munster Rulla Öfwer Philip von Schwerins Wärfwade Infanteri Regiemente utj Fästningen Stralsund i Guarnizon Liggiande, som blef Munstratt och öfwersedt /.../ utj Stralsund d 2 Junii A:o 1740
Öfwerste Lieutenant von Schwartzerns Copagnie
/.../
Sergeant med Förare Lön
Magnus Walckendorff. Transporterad till Capitain Klencks Compag: d. 19 oct 1737 /.../"

Där man kan läsa:
"/.../i des ställe samma dato hit Transporterat från berörde Compagnie Sergeanten Magnus Walckendorff hwilcken ärhållit Hr Baron och Öfwersten von Schwerins afskied d. 29 September 1739, och i des ställe /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1269 (1740) Bild 1210 (AID: v438000.b1210, NAD: SE/KrA/0023); v438000.b1890

***

EÄ, barn tab. 6:
"Magnus Walkendorff, född 1712-06-17, levde 1733, då han bodde vid Svabesholm i Södra Mellby socken, Kristianstads län."

125
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-21, 16:56 »


"General Mönster Rulla Af Hans May:ts Konungens värfvade General Majoren, Commendanten och Riddaren Gustafschöld I nåder anförtrodde Regemente och det Mig Nådigst anförtrodde Compagnie /.../ Malmö den 7:de Juni 1787.
Capitaine Adam Christ: Rosentvist
/.../
5:te Corporalskapet
Corporal
Nummer 85
Kiell G. Walckendorff
född i Skåne
Recapitul:d d: 31 mars 1787
Anwärfde för Compagn: Chefens Räkning: 1
Capitulations Åhr: 3
Aftiente Capitulations Åhr: 2/12
Ålders Åhr: 33
Tjenste Åhr: 15 2/12
Längd: & Fot
Gift eller Ogifte: Ogift
Religion: Luttersk"

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1321 (1787-1789) Bild 3060 (AID: v438052.b3060, NAD: SE/KrA/0023)


Vid mönstringen i Kristianstad den  22 januari 1790 anges:

"Kjell Walkendorff död den 14 maij 1789" (se bild nedan - Arkiv Digital)

Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1322 (1790-1791) Bild 800 (AID: v438053.b800, NAD: SE/KrA/0023)

***

Maglehem 1754 Junius d: 22 Christnades Afskiedade Ryttarens Gustav Walckendorffs i Lillehem och Lisa Catrina Möllers barn, Kiell, födt d: 21 Ejus: Änk: Karna Torkellsd: ibm bar honom. 1"

Noteringen om: "död d: 12 Juli samma åhr" avser Nills Perssons son Anders - som föddes 3/6.

Källa: Maglehem (L) CI:2 (1745-1802) Bild 31 / sid 24 (AID: v100410.b31.s24, NAD: SE/LLA/13266)

***

"Förteckning på Folket som uti Bröserups Socken befunnits vid Hus Wisitationerna uti November månad 1802
/.../
3:dje Roten Norra Björstorp
/.../
Fend. [Christian] Wallkendorf, 45 (år)
H. Maria Sophia, 47 (år)
dot: Ullrika Lovisa, 18 (år) bortrest till Köpenhamn för 6 wekor sedan."

Källa: Ravlunda (L) AI:1 (1779-1802) Bild 2260 / sid 445 (AID: v100841a.b2260.s445, NAD: SE/LLA/13306)


Se även:
Brösarp (L) AI:1 (1806-1811) Bild 12 / sid 13 (AID: v98053.b12.s13, NAD: SE/LLA/13049)
Ravlunda (L) AI:2 (1804-1812) Bild 1190 / sid 11 (AID: v100842a.b1190.s11, NAD: SE/LLA/13306)
Brösarp (L) AI:2 (1813-1818) Bild 23 / sid 30 (AID: v98054.b23.s30, NAD: SE/LLA/13049)

***


Se även följande inlägg på Anbytarforum:
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=149675.msg1453740#msg1453740
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=150931.msg1459074#msg1459074

***


126
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2018-10-20, 21:51 »

"AflöningzLista Oppå General Maijorens och Öfwerstens Höghwälborne H:r Carl Nierots anförtrodde Regemente Smålandz Cavallerie /.../ sine 1702 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl.
/.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
/.../

Corporal Wollmar Michelsson sökt och bekommit Afsked d:n 16 Feb. 1702, niuter altså här Häste och Fördels Räntorne till den 1 Martij. i stellet samma dato Fördubblingz Corporalen Carl Gyllerntorner, som bekommit afsked d:n 28 Augustj 1702 och bekommer Häste- och Fördels Räntorne ifrån d:n 1 Martij och till d:n 1 Sept: i dess stelle Fördubblingz Corproalen af Maijorens Compag:e Swen Siöman /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00096

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)

127
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-10-15, 20:13 »

"Datum Stockholm 19 Martius A:o 1690
Sköldebref för Regementzqwartermästaren Cristopher Adolph Wendel.   
/C. Piper
Wij Carl p.p Görom witterligit at såssom ingen ting näst Gudz sanna dyrkan, gör ett Regemente i werldenne fastare, härligare och lycksaligare än dygdens rätta och oskrymtachtige öfning; så har ock ett redeligit wälförhållande fram för alt annat altijdh wunnit höga öfwerheetens, Konungars och Potentaters nåde ock ynnest, hvarigenom dhe, hwilke medh möda ock omak, beswär ock arbete trol:n ock tappert hafwa tient Konungen ock Fäderneslandet icke allenast sielfwe hafwa fått förspöria af höga öfwerhetens nåde belöning alla hugnad och wederqweckelse, uthan ock andre, när dhe sedt, lycka ock framgång fölia på ett dygdigt lefwerne bekommit lust och wilia sammaledes at giöra sigh af öfwerhetens nåde ock sin egen befordring wälförtiente, Fördenskull Wij ock altijdh i nåder hafwe warit benägne, dem af Wåre trogne Undersåtare, som hafwa wijst sig i Wår tienst hulde, tappre och redelige icke allenast med det att ihogh komma och behedra, uthan ock serdeles igenom adeligit stånd wärde ock anseende, sampt dhe där af flytande förmåner ock frijheeter deras wälförhållande nådigst welat belöna, på det dhe dygdälskande ock redelige måtte få opbära fruchten af Wår Kl: nåd samt deras effterkommande och andra opwäckas med alfware och full sinnigheet igenom et dygdigt och ärligit förhållande att bewijsa Oss all underdånig tienst och troheetz plicht, Och som för denna gången hos Oss uthi en nådig åtanka kommer Regementzqwartermästaren wid Wårt Södermanlandz Regemente till fot, ährlig och manhafftig Cristopher Adolph Wendell, hwilken först åhr 668 har begifwit sig uthi Krijgztienst hoos Bijskopen af Munster, och sedan hos Curförsten af Cöllen tient för Fendrich, blifwandes med dess armée commenderad til Holland, ock under samma expedition icke allenast bewistat belägringarne för städerne Zwoll, Dewenter ock Gröningen, uthan ock hållit sig wäl och tappert uthi en träffning i Frisland emellan dhe Cöllniske sampt Munsterske ock dhe Hollendske trouperne, Men sedermera har begifwit sig åhr 673 uthi Curförstens tienst af Beyern för Lieutenant och wid det tillfället uthstått den belägringen, hwilken Brandburgarne den tijden hafwa hållit för Staden Surland. Ytterligare åhr 1676 uthi det sidste danske Krijget uthi slaget wid Halmstad af dhe Wåre är blefwen till fånga tagen. Ock som han därigenom fick tilfälle att betyga den underdånigste lust ock wilia han hade att tiena Oss ock Wår Crona, Ty wederfors honom den nåden, det han ibland Wåre Undersåtare och under Wår devotion ock lydno är blefwen uptagen, hvar uppå han 677 uthi Wår Krijgztienst wärkel:n är worden brukader, och straxt der effter uthi slaget wid Rönneberga wist sig så redeligh ock tapper, att Wij för hans wälförhållande skull äre worden föranlåten at benåda honom medh Regementzqwartermästare tiensten wid Wårt Södermanlandz Regemente till foot, hvilken tienst han icke allenast redan en rum tijdh medh oförtruten flijt och redeligheet har förwaltat, uthan ock ännu till Wårt nådige nöije wärkel:n förträder; Altså hafwe Wij så wäl i ansende till alt detta, som till den trohet och lydno sampt huldhet, hvar medh Oss ock Wår Crono han ock hans effterkommande skole wara förbundne, än widare underdånigst at gå tilhanda, nådigst welat finnas benägen än ytterligare at förfrämia hans lycka och föröka hans heder, Ock fördenskull till att wijsa honom ett tekn af samma Wår nådige wälwilia, hafwe Wij hans förre stånd nådigst welat förbättra; på det han sielf icke allenast där igenom måtte få hugna sig af Wår nådige erkänslo, uthan ock lemna hos sine effterkommande af Wår nåde och mildheet en behagelig åminnelse, efftersom Wij ock görom det här med i så måtto, att Wij af gunst och nåde i krafft af detta Wårt öpne bref samt Kongl. Macht och myndigheet, unne, skänke och gifwe honom Regementzqwartermästaren Cristoph Adolph Wendel samt alla hans effterkommande äkta barn och lijfzarfwingar, så födde som ofödde, både Man- och qwinkön adeligit stånd nampn och Privilegier sampt förestående wapn och Sköldemärke, nembl:n en blå sköld, hvar uthi är en bewäpnad arm, hållandes en Sabell af sölfwer emellan trenne kulor af samma metall, Åfwan på skölden är en öppen tornerhielm hvaröfwer stå ett par korswis stälte spitzar wetta uthföre emellan twenne fanor af gull, krantzen ock löfwärket af sölfwer ock blott mängt ock fördelt aldeles som sielfwa wapnet medh sine egentelige färgor har hos står afmålat. Wij unne ock effterlåte iemwäl honom ock dem till en åthskildnat från andre Adelige släkter ock härkomster uthi Wårt Rijke, här effter att nämna, kalla ock skrifwa sig Wendell ock detta företeknade wapn ock namn att föra ock bruka uthi alle Adelige och Ridderlige saker, handlingar ock samqwämen etc. Till yttermera wisso etc.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039025_00317

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/530 (1690)

128
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Dreijling, von
« skrivet: 2018-10-13, 22:30 »

"Rittmeister Casper Jean von Dreling gebohren in Riga gafangen in Curlandh, Sein Frau Anna Beata Brandenburg mit Zwey Tochters die Erste Anna Barbara und die Andere Tochter Lovisa, beyde in Russlandh gebohrne. und bin ich Ritmeister unter Commando dem Hoch Wohlgebohrnen Herrn Grafwen und Generalen Adam Ludvig Lewenhaupts Eine Teutsche Frey Compagnie gewesen, und nun Vorlanget zu genisen von die aus Schweden über remitterte underhaltz gelden zu bekommen. Moscow d:n 23 Aprill A:o 1722
Casper Jean v: Dreling"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1010 (AID: v323656.b1010, NAD: SE/RA/2113153)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 30 / sid 55 (AID: v102734.b30.s55)
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 780 / sid 151 (AID: v319671a.b780.s151)

129
Introducerad adel - VW / Wisocki-Hochmuth
« skrivet: 2018-10-13, 22:08 »

"Specification uppå fölljande officerare, hwilka warit fångne wid Poltava, och förhåldne i Sibirjen, och Samaroff Nembl:n
/.../
Leutnant Carl Gröning född I Skåne
Frun Margareta Hochmut född I Ingermanland
/.../
Musko d: 3 Julj A:o 1722
J. Wedell"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 930 (AID: v323656.b930, NAD: SE/RA/2113153)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wisocki-Hochmuth_nr_829
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Gr%C3%B6ninger_nr_742

130
Ögnelood / SV: Ögnelood
« skrivet: 2018-10-12, 20:46 »

"Aflöningz Lista Uppå Öfwerstens Wälborne Adolph Magnus Klingspors anförtrodde Regemente Nyland och Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare sine 1700 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
/.../
7. Säxmäcki Compagniet
/.../
Corporal [2] Johan Israëlsson avancerat den 18 Junij 1700, till qwartermestare som här ofwan förmäles. bekommer altså här hästehemmens Räntorne till d 1 Julij, sampt hela Fordelen, i stellet hijttransporterat 3:die Corporalen aff Raseborgz Compganiet Johan Andris Ögnelodh, som de öfrige hästehemmans Räntorne här tillträder.
/.../

8. Raseborgz Compagniet
/.../
Dito (Corporal [3])
/.../ istellet den 1 Maij ifrån gemen Ryttare af det 7:de och Säxmäckj Compagniet Jacob Johan Ögnelodh, som sedermera d 18 Junij, är transporterat till Säxmäckj och 7:de Compagniet, och här niuter hästehemmans Räntorne för Junij Månad, men de öfrige dijt han kommer, och för Fordelen måste han sig detta åhr med avancementet låta benöija, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00111 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)

***

"Specification Uppå Nyland och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementte Officerare och betiente, hwar effter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn, sampt Rustningzhållare deras anslagne hemmans Ränttor uti Underdånighet förwänta att åtniuta och bekomma:
/.../
6. Säxmäkie Compagniet
/.../
2:dre Corporalen Johan Anders Ögenlodh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00043

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

***

År 1702: "Säxmäkie Compagnie
/.../
2: Corporalen Jacob Anders Ögnelodh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00130

***

År 1703: "5. Säxmäkie Compag:e
/.../
Corporal [2] Jacob Anders Ögenlodh avancerat d:n 29 Sept: 1703 till qwartermestare under Rasborgz Comapg:t"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00067

***

Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 4000 / sid 795 (AID: v319671a.b4000.s795)

131
”Anno 1691 den 15 octobris, continuerade Ordinarie HösteTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt [Skåne] , I samptl. Rättens präsense.
/.../
Dito Cronones BefallningzMan Wälbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera.
/.../
4. Dito [Hr Vice general Gouverneurens] ordres aff den 17 septembris 1691 att låtha effterslåå Een Capitein Thomas von der Noth, som medh sijn hirshfenger stödt sijn Tienare Een Tysk poijke igenom låhret att han der af är dödh blijfwin.”

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 4930 (AID: v217883.b4930, NAD: SE/VALA/0382503)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Noth_nr_61

132
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2018-10-09, 21:00 »

"Aflöningz Lista Oppå General Maijorens och Öfwerstens Wälborne Hr Hans Isaac Ridderhielms anförtrodde Regemente Nårre Skåniske Cavallerie, hwar effter detss Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare, lijkmätigt Kl: M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1703 åhrs Öhner hafwa att undfå och bekomma. Nembl:
/.../
7. [kompaniet]
Ryttmestare Georg Hindrich Schiurman
/.../
Qwartermestere Jöran Waltman är effter Kl: M:tz nådige Fullmacht avancerat till Secund Cornet och straxt där på d:n 22 Jan: 1703 till Secund Leutnant wid det 6:te Compag:e, dy niuter han häste- och Fordels Ränt: till den tijden med Månaden inräknad, då han blef Cornet,
i stellet ifrån Secund Corporal af Kl. M:tz Lijfregemente cavallerie Johan StormCrantz /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00035

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3370 / sid 669 (AID: v319671a.b3370.s669)

133
Crantzfelt / SV: Crantzfelt
« skrivet: 2018-10-09, 20:36 »

"AflöningzLista Oppå Öfversten Welb: Clas Uglas R:gte hvar efter dem förordnas 670 åhrs lön:
/.../
7. [kompaniet]
Rytmester Johan Brinkman
/.../
Furir Per Birkholt död in No[vember] [1]669 haf:r han Enka efter sig niute hon denne åhrs lön till Nådåhr, istellet Torsten Crantzfelt niute lön ifrån den tjdh han i tiänsten kom, om Birkholt icke haf:r Enka som lönen niuter."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065731_00129

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/24 (1670)

Se även:
År 1671 - Furer Torsten Crantzfelt   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065732_00149
År 1673 - Furrier Torsten Crantzfellt   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00178

***

Min not: Furirsgraden kallas vid kavalleriet från år 1674 kvartermästare och sattes då i rang före korpral.

"AflöningsLista Oppå Öfwerstens Welborne Claes Ugglas Regemente Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar efter des Officerare och Gemene Böre åthniuta och bekomma 1674 åhrs Löhner Nembl:
5. [kompaniet]  Ryttmester Johan Brinkman
/.../
Qwartermäster Johan Giöös i Mårten Krantzfelltz wärfd in Februario 1674 uthi Mårten[Sic!] Krantzfelltz stelle som dödh är, doch niuter Giössen denne åhrs Lön effter General Munsterherrarnes Resolution" ["Mårten" - felskrivning för "Torsten"]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00027

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

***

"Aflöhningz Lista Oppå Öfwersten Wälb: Claes Ugglas Regement Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar efter dess officer:re och gemeena hafwa sine 675 åhrs löhn att bekomma och niutha. Nembl.
/.../
5. [kompaniet]
Ryttmester Torsten Myr
/../
Corporal:r
Gustaf Hästskoo avang:t till Cornet doch her i åhr sin löhn, istället wärfdh Mårten Krantzfält"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00036

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/29 (1675)

***

"Aflöhningz Lista Uppå Öfwerstens Wälb: Claes Ugglas Regement Tafwastehuus lähns Cavallerie, hwar effter dess Officerare och gemeena Ryttare, hafwa sin 676 åhrs löhn att åthniuta och bekomma. Nembl.
/.../
5. [kompaniet]
Ryttmester Torsten Myr
/.../
Qvartermestare Daniel Erichsson fått afskied in Januario, är det skiedt för Ållderdom skull kan han komma till att niutha denna åhrs löhn, eliest intet uthan blifwer Chronan bespardh, i stället Mårten Crantzfält ifrån Corporal af detta Compag:
/.../
Corporal:r Mårten Crantzfelt avangerat till qvartermester in Junio 1676, istället Erenst Crantzfält, men Corneten Gustaf Hästskoo som förmedelst Konngl. bref intet kan komma till Cornets löhnen, åthniuter denna åhrs Corporals löhn."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00052

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/30 (1676)

***

Aflöningz Lista Uppå Öfwerstens Wälborne Adolph Magnus Klingspors anförtrodde Regemente Nyland och Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare sine 1700 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
/.../
6. Öfre Hållola Compagniet
/.../
Lieutnant Ernst Johan Crantzfelt död den 9 Maij 1700, niuter altså häste- och Fordels Räntorne till d 1 Juni i stellet d 16 Junij ifrån Cornet Christer Ruth, som här hästehemmanes Räntorne ifrån den 1 Julij tillträder, men sin wahnlige Fordeel bekommer, och blifwer här Hästehemmans Räntorne för Junij Månad, sampt Fordelen för Siu Månader Kl. M:t besparde."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00109

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)

***

"Specification Uppå Nyland och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementte Officerare och betiente, hwar effter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn, sampt Rustningzhållare deras anslagne hemmans Ränttor uti Underdånighet förwänta att åtniuta och bekomma:
/.../
5. Öfre Hållola Compagnie
Ryttmestare Johan Tandfelt:
/.../
2:dra Corporal Clas Johan von Nassaken in Novembri [1700, se: AID: v319671a.b2390.s473] Avancerat till Flygels Adjutant hoos Hr General Majoren och i stället effter fullmacht af den 29 November [1700] wärfd Otto Fredrich Crantzfelt.
/.../

Regiementz Staben
/.../
Regementz Qwartermestare Casper Toll Avancerat till Ryttmestare för Bårgo Compagnie effter Kongl. May:tz Fullmacht af den 30 Aprill i stället Leutnanten af Rasaborgz Compagnie Mårten Crantzfelt effter Kongl. Fullmacht af samme Dato Avancerat, som sedan d: 9 Junij ähr skuten, och lembnat Enkia och barn effter sigh, i stället ähr af Sahl. Herr Öfwersten Projecterat Regiementzqwartermestaren af Tripleringen Wilhelm Hinrich Rebinder"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00043
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00045

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

***

Se även:
http://runeberg.org/frfinl/0077.html
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 640 / sid 123 (AID: v319671a.b640.s123)

134
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-10-07, 13:40 »

I Kammarkollegiets ämneshandlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6 återfinns bl.a:

"Detta angår intet Capitein Axel Bånge uthan des faderbroder[Sic!] StadzMajoren Daniel Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00071

Källa: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/23 [se bild nedan]


Axel Bånge: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00019 ff
Otto Bånge: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00036; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00084 ff
Daniel Bånge (Stadsmajor i Elbing): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00072 ff


"Eders Kongl: May:t fogar iag Ringa Cronones Tienare Utij alsom diupaste underdånighet till kiänna huruledes iagh och min broder utj Näst förflutne Krigztieder hafwa opwachtat utj pommreen under Wessmanlandz infanterij och Salig Tomas von der Notz fordom Regemente, Jag för Fendrich och Leutenant och min broder [Otto] för Feltwäbel och sedermera utij Skånö under Westerbottens Regemente den ena för CapitainLeutnant och Capiain, den andra för Fendrich där under, /.../
/.../ gifwen min Saligh fader Anno 1670 /.../ "
A Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00021

135
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-10-05, 21:07 »

"Aflöhningz Lista Öfwerstens Wälborne Reinholt Johan von Fersens anförtrodde Regemente, Wästerbottns Infanterie, hwarefter dess Öfwer och Under Officerare sampt Gemene knechter sine 1690 Åhrs löhner hafwe at undfå och bekomme. Såssom:
/.../
7. [kompaniet]
Capitain Axel Bångh
Lieutnanten Otto Mörner transport:t under Maiorens Compag: den 1689, och bekommer der sin löhn för 1690, i stellet efter Hans Kongl. May:tz nådigste fulmacht af den 16 Septemb: 1689, Fendrichen Otto Bång som har sin löhn för 1690 hafver at åthniuta.
Fendrichen Otto Bångh /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00399

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)

***

År 1685-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"6. [kompaniet]
Capitein Axel Bånge
Lieutenant Carl Rosenholm
Fendrich Otto Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00475

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)

***

År 1680-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"8. [kompaniet]
Capitein Axell Bånge
Leutnant Lars Erichsson
Fendrich Otto Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00276

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)

***

År 1679-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"1. Comp.
Öfwerste och Capitein Wälborne Ewert Horn
CapiteinLieutenant Axell Bångh avancerat till Capitein effter Kongl. Fullmacht in Aug: 1679 i Girströms ställe, doch här sin löhn i åhr.
/.../
7 Comp.
Capitein Niclas Girström dömbder ifrån Compagniet, altså löhnen Cronan bespardh, i stellet effter Kongl. Fullmacht in Julio 1679 Axell Bånge ifrån CapiteinLieutenant der sin löhn.
Lieutennt Lars Erichsson
Fendrich Otto Bångh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00419; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00423

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)
Se fullmakten 1679 12/8: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00629

***

År 1678-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"1. [kompaniet]
Öfwerste och Capitein Wälb. Evert Horn
CapiteinLeutenant Anders LagerCrona Avangerat till RegementzQwartermestare 678 här löhnen i åhr i stället Leutnanten aff Wässmanlandz Regem:te Axell Bångh"
/.../
7. [kompaniet]
Capitein Niclas Gijström
Leutnant /.../
Fendrich Nills Kock Avangerat till Leutnant effter Kongl. Fullmacht under Capit. Ermans Comp: 678 her löhnen i åhr, i ställe effter Kongl. Fullmacht in Aug: 678 Otto Bångh löhn hwarifrån han kommer åhr och måste Copia af fullmachten /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00416; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00422

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)
Se deras fullmakter 1678  23/8: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038932_00399 ff

***

År 1674-års avlöningshandlingar för Västmanlands regemente:
"2. [kompaniet]
/.../
Fenrich Axell Bånge
/.../
Furer [Furir] Hans Brask dödh 673, i stället Otto Bånge Wärfd d: 18 Junij 674 löhn ifrå dhen tijden och dhet öfrige Cronan bespardt.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00155

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

***

År 1670-års avlöningshandlingar för Västmanlands regemente:
"2. [kompaniet]
/.../
Fenrich Hans Olss: avancerat till Leut: vid Capten Håkan Hanss: Comp doch beholler denne Fenrichz lön i åhr i stellet Axel Bånge effter Kgl KrigzColl: Fulmacht af d 15 Junj 670"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065731_00054

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/24 (1670)
Se fullmakten: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065801_00167

***

"Rulla Oppå Hr Öffwersten Wälb: Salomon von Osten Genandt Sackens [Östgöta] Regemente och egit Compagnie Eftersom dett sigh befinnes. Datum Elbingen den 1 Octobris A:o 1657
/.../
Efter Hans Excell:tz Hr Gouverneurens tillåtelse och bewilliandhe, Införes, her under Twenne Hr StaadtzMajorens Sönner för Reformerade Chergianter
Otto Danielsson Bongg           1
Daniel Danielsson Bongg   1

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053693_00195

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1657/7 (1657)
År 1658 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053706_00086
Jämför år 1659: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053720_00157

***

Se även:
"Bonge, Bongenhielm": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069488_00336 ff
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/B/I/B 34 b

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 380 / sid 71 (AID: v319671a.b380.s71)

136
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-10-03, 23:08 »

"Specification uppå samptel: Öfwer- och underofficerare under mitt Nådigste anförtrodde Westerbottns Infanterie Regemente, som dhe för tijden i anledning af Sidst håldne General Munsterrullor in Junij 1694 sig befinna N:n:
/.../
6:te Compagnie
Capitein Axel Bongenhielm
Lieutenant Otto Bongenhielm död d. 2 Feb: 694, istellet Fendrichen /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00258

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)

***"Specification Till aflöningz Listan, för mitt [Westerbottens reg.] anförtrodde Regemente, hwar effter Staben ed Öfwer och Under Officerare sampt Corporaler, Trumbsl:re, och Pijpare, komma at åthniuta deras löhner i Landet, pro A:o 1701 Nembl:n
/.../
5:te Compagniet
Capitein Axell Bongenhielm. död i Bausk uthi d 25 Sept:r 1701 hwars ställe ännu är vacant 1."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00374

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

137
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-09-29, 10:47 »

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne H. Gustaff Rancks anförtrodde Regemente Callmare Lähns Infanterie /.../ [år 1705]
/.../
4. Wästra Häradz Compagnie
Capitein Daniel Bongenhielm erhållit K:l M:tz Nådige Afskedz Pass d:n 24 Aprill 1705, dy niuter han här sin löhn till d:n 1 Maij /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00329

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)


1712-års mantalslängd, Kalmar län, Mönsterås:
"1/2 Berg H: Capit: Bångenh.
3/8 Ahlebo H: Capit: Bångenh:
1/4 Ibidem [Ahlebo] Bångenhielm bruk:r
Sätterij 1 Ibidem [Gehlebo] H: Cap: Bångenh.
1/4 Ibidem (Ödengla) H: Capi: Bångenh:"

Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:45 (1712) Bild 6270 / sid 1223 ff (AID: v400562.b6270.s1223, NAD: SE/VALA/01987)


Jämför år 1713: "1/2 Berg Sahl. Bångenhielms"
Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:46 (1713) Bild 374 / sid 719 ff (AID: v400563d.b374.s719, NAD: SE/VALA/01987)

EÄ tab. 2


"1722 den 12 Novem: ordinarie Rådstugu /.../ [i Kalmar]
D:o Upwistes ett kiöpebrev af framledne Capitainens Wälborne Hr Daniel Bongenhielms Hrr: arfwingar, Capit: Hr Anders Bongenhielm, Capitainen Hr Gustaf Hult, Ammiralitetz Lieutenanten Hr Daniel Bongenhielm, Hans Axel Bongenhielm, och Compagnies skrifwaren Wälb:de Anders Strömbeck, samt Kyrkioherden ährewördige och Högwällärde Hr Anders Swebelius tillijka med studenten S:r Samuel Hassellöf, uthifwit d. 28 octob: nästl:, hwarmedelst bem:te herrar arfwingar och sterbhus interessenter, till skräddare gesällen Jochim Jurgens, för 70 D: Smt försällja en Trägård på Mallmen här wed Staden utmed Stora Landzwägen näst in till Handelsman Michel Weÿdlingz Trägård, hwilken de skola ärfft effter deras Sahl. Fader Capitainen Hr Daniel Bongenhielm, hwarföre bem:te skräddare gesäll om upbud der å anhåller. Hwilket ährende RådstuguRätten tog i öfwerwägande och aldenstund det befinnes, at framledne Styckjunckaren Simon Stiernbärg possiderat dena Trägård, och dess änka hustru Brita Ekelund den ännu innehafwer; dy resolverades att hustru Brita Ekelund skall härom höras innan någon Lagfart med berörde Trägård skie kan."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:442 (1722) Bild 1580 (AID: v278838.b1580, NAD: SE/VALA/0382503)[/i]

138
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2018-09-23, 12:07 »

"1883
Februari 17 (död) 25 (begravd)
Gratialisten Frans Silfversvärds hustru Hanna Esbjörnsdotter på N:o 10 Hjelmaröd, död i Maglehem den 17 Febr. och der begrafven den 25 febr. enl. avis. från Pastors Emb. ibm af den 9 mars 83. Ålder: 75 år 9 månader 17 dagar."

Källa: Vitaby (L) CI:4 (1852-1883) Bild 2470 / sid 81 (AID: v101870a.b2470.s81, NAD: SE/LLA/13457)


Frans August Silfversvärd - död 1909, se: Maglehem (L) EI:1 (1895-1922) Bild 740 / sid 37 (AID: v250929.b740.s37, NAD: SE/LLA/13266)


Deras giftermål (31?) december 1837 som stod i Ravlunda återfinns här:
"Vigdes Dragonen vid Södra Skånska Dragon Regementet Frans, August Svärd och Pigan Hanna EsbjörnsDotter från Beckholmshus"

Källa: Ravlunda (L) CI:3 (1819-1861) Bild 1840 / sid 355 (AID: v100865a.b1840.s355, NAD: SE/LLA/13306)


I mitt inlägg 2017-12-15 omnämns för en uppgift som källa "Rullan i privat ägo". Denna finns nu avfotograferad och återfinns hos ArkivDigital: Magnus Lindskogs samling (L, M) Vol:2 (1866) Bild 1540 (AID: v904559.b1540)

139
Kuhlhielm / SV: Kuhlhielm
« skrivet: 2018-09-22, 23:00 »

[Adressat] "Monsieur.
Monsieur Anders Kiulman. Munsterskrifware de Sudermalans Infanterie Regemente
/.../ och berätta min K:a Brohr dädt iagh till lika medh min fahr och Brohr Erich än Måhr Wäll, i det att Wij gudh ske låf har hälsan, önskar af hierta dett samma få spörgia ifrån Min brohr och dess kära anhörige, som och Minna små hiertungar, /.../
/.../ som och Många tusender helsninger till Mon Frer, syster Annika brors små barn och minna bäge baren, och andra bekanta förblifwer iagh din trognaste broder och Tienare
Niperströmmen d: 19 Julj Anno 1708
J[ohan] Kuhlhielm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01918 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


140
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-09-21, 22:08 »

"Hoos Eders Höggrefl: Excell: Excell: och dhet Högl: Kongl: Krigz Collegium ansökes å Embetes wägnar ödmiukel:n att bref måtte afgå till Landzhöfdingen Wählborne Hr Petter Franc, att han wille hijt op till Stockholm med aldra första remittera dhe medell som äro uthexequerade af frambl: Capitein Hr Christopher Adolph Wendels Erfwingar i Capital och Interesse, eller i fall desse uthexequerade Medell där å orten och i LandtRänterijet alleredan woro betalter, så täcktes Hr Landzhöfdingen dher öfwer Hr Landt Räntmästarens egenhändiga attestatum Eders Höggrefl: Excell:cer Excell: och Högl: Kongl: Krigz Collegium tilkomma låta.
Stockholm d 14 April 1712
Philip Ellis
Fisc: Reg: Milit:is"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01263
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01303
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01601

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wendel_nr_1744

141
Introducerad adel - A / Adlerbeth
« skrivet: 2018-09-21, 21:31 »

Norra Skånska kavalleriregementet, Ängelholm den 13/10 1710:
Majorens kompani
"Andra Corporalskapet
/.../ I stället strax efter Undfången fullmakt af d 30 Sept: 1710 från volunteur hijth förordnat Petter Beet, barnfödd i Småhland och Jönkiöpingz Stad 20 åhr g:l, kan läsa och skrifwa."


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 884 (1710) Bild 1010 / sid 98 (AID: v376589a.b1010.s98, NAD: SE/KrA/0023)


Om beviljandet av hans ansökan "ifrån Regementet dimitera" (d 14 october 1711). Kopian vidimeras av Petrus Beeth och Samuel Beeth - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01003
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerbeth_nr_1732


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 200 / sid 35 (AID: v319671a.b200.s35)

142
Elbingska infanteriregementet / Elbingska infanteriregementet
« skrivet: 2018-09-15, 16:49 »

Förteckning över till Karlshamn år 1711 hemkomna från Elbingska infanteriregementet hittar man här i ArkivDigital:
Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 1450 (AID: v353173.b1450, NAD: SE/LLA/10105) ff

Se även mitt inlägg 2017-03-25 om regementet under släkten "Piculell"143
Ingelsten / SV: Ingelsten
« skrivet: 2018-09-15, 16:22 »

"Taxation öfwer Kyrkio- och Skole betienterne uthi Staden Carlshambn, huru dhe i anledning af innewarande Åhrs uthfärdade Contributions Placat böra dhen Samma ehrläggia.
Nembl:n
/.../
Studiosi
/.../
Alexander Ingelstehn  2. _ betalt 2 D:r Smt d. 30 Sept. 1711"
/.../
Carlscrona d. 14 Junii A:o 1711"

Källa: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 480 (AID: v353173.b480, NAD: SE/LLA/10105)
År 1712 - se: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:10 (1712) Bild 500 (AID: v353174.b500, NAD: SE/LLA/10105)


Se även: http://w1.401.telia.com/~u40107259/ingelsten/index.htm

144
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-15, 15:37 »

"Stockholm 10 November, A:o 1711
Fullmakt /.../
mut: mut:
3. för Styckjunkarn wid Artollerie Staten uti Carlshamn Edel och Manhaftig Johan Deitz, at wara Fendrik wid Artollerie Staten i Carlshamn uti framledne Bengt Ratzewills ställe, som med döden är afgången.
[Rådets underskrifter]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039150_00589

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/655 (1711)

Se även registret till Riksregistraturet år 1711: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039314_00022
Se även: http://grav.genealogi.se/Gravsokview.php?g_id=251428 och jämför med Bengts sigill i inlägget ovan.
Om kommendant Undeen, 1711 1/5 - se: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 2790 (AID: v353173.b2790, NAD: SE/LLA/10105)

145
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-15, 12:55 »

"[Artilleri-]Kutskarnes Nampn
/.../
Från Jönkiöpings lähn
24. 42. Anders Rasvil
Född i Wästergiötl: 29 åhr g:l, Ogift, tient under Artol. 1 2/3 åhr, benet warit afbrutit och han låghalt"

[Mönstring på Klogeropz (Klågerup, Hyby socken, Skåne) Gård d 22 Januari 1712]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029869_00165

Källa: 1712. Skånska [artilleri-]fältstaten. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1652 (1710-1712)

146
Introducerad adel - VW / Witting
« skrivet: 2018-09-14, 23:05 »

"Uträkning uppå 1731 Åhrs första halfwa Expectance löhn för nedannembde Officerare, efter Rijksens Ständers underskrefne Stat, samt Kongl: Krigz Collegii insände Aflöhningz lista dat: den 26 Julij sidstl: hwilka wid Hr Öfwersten Grefwe Dohnas Infanterie Regemente på wärfwad foot, äro anwiste at undfå deras löner. Nembl:n
/.../
Till Capitains Expectance
/.../
Capitain Carl Witting afwikit till Norrige och sedermehra intet angifwit sig, hwarföre des lön än till widare kommer at innehållas"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003699_00335
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003699_00336

Källa: Meritförteckningar, Värvade regementen, SE/KrA/0321/V/84 (1723-1807)

Eller se ArkivDigital: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1048 (1731) Bild 9850 / sid 1097 (AID: v835349.b9850.s1097, NAD: SE/RA/62203)


EÄ, barn tab. 2 "Var 1732 förrymd till Norge, varför han avfördes ur rullorna. Var 1733 bosatt i Hamburg"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Witting_nr_1044

147

"Munster och Examens Rulla hållen aff Höghwälborne Herr Baron och Öfwersten Johan Siöbladh medh Artollerie Betienterne uthj Pernau Guarnizon den 12 Junij Pro A:o 1693
/.../
Sergiant Otto Friedrich von Swengell, Lifländer är Major Swengels Såhn, kan läsa, rächna, skrifwa, förstår böxmästerijet och Ernstfyrwerkerijet, haf:r Lärdt af Major Lorfwenschiöld och hafwer dhes Lärebref, intet waret i feldt, antagen under Artoll:t 689 för Lärfyrwerkare. A:o 691 avencerad till Sergiant, är 22 åhr g:l, ogifter. 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004453_00019


Källa: Meritförteckningar, Artilleriregementen, SE/KrA/0321/III/73 (1668-1811)


"Major Gustaf von Schwengelm" i Pernau - se Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3100 / sid 615 (AID: v319671a.b3100.s615)

148
Stöltenhielm / SV: Stöltenhielm
« skrivet: 2018-09-14, 21:14 »

"Rulla Uppå H: Öfwerste Lieutnantens Wälb:ne Heindrich Belffragz Compagnie som Munstrades i Fiellkinge [i Skåne] d: 3 Julij A:o 1679 Nembl:n
/.../
Constabler
Daniel Stultenhielm  1. avancerar till Chergiant i Rothsteens stelle"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053991_00010
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053991_00046

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/11 (1679), bildid: A0053991_00010


https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%B6ltenhielm_nr_630


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3430 / sid 681 (AID: v319671a.b3430.s681)

***


EÄ: Utan känd härledning.
Tobias Stöltenhielm. Sergeant vid artilleriet, fänrik vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30.
[Se bild nedan][/i]

149
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-09-08, 21:38 »

Exempel på en tradition om hur namnet Rasvill uppkom i Värmland:

"Släkten Uranius härstammade från en Erik Olofsson, som var laxfiskare
vid Klarälfvens vattenfall Deijeforsen i Värmland och tillika ägde en
skattemjölkvarn därstädes samt blef borgmästare i Karlstad 1604. Han hade en
broder i krigstjänst, som i sin ungdom var mycket äfventyrlig och vidlyftig, så
att han allmänt kallades "Rasvill", men på gamla dagar blef han helt from och
beskedlig, så att hertig Karl, sedermera konung Karl IX, en gång sade till
honom: "Nu skall du ej längre heta Rasvill utan Spak." Så skedde, men då
han afled barnlös, upptog brodern Erik Olofsson och hans 16 söner
släktnamnet Spak, men några ändrade det sedermera till Uranius och Gravander efter
Grafva socken samt en del efterkommande till Ullström och Risell och några
adlades till Gyllentornér, Ehrencreutz, Gyllenspak och Risellsköld. Släkten
Spak fortlefver ännu."

"Kultur- och personhistoriska anteckningar" av kapten Oscar Fredrik Strokirk, Örebro 1915

http://runeberg.org/strokirk/1/0097.html


***

"Olof Nilsson Rassvill. Soldat vid Thomsons (Nerike-Vermlands regemente) 1641; korpral vid J. Spens regemente 1656; rustmästare 1657; furir 1658; fältväbel vid Henrik Delvicks regemente 1660; fänrik vid A. Plantings (Jämtlands regemente) 1675; [tillfångatogs och fördes till Norge, där han satt i fångenskap till 1680 7/3 - min not] afsked 1682 22/8, vistades här [Vadstena krigsmanshus - min not] 1682 utan att ännu vara intagen; pension 1683 2/6; var huvudsvag, intogs samma år 15/6; död 1689 5/3. - Gift; hustrun öfverlefde."

Källa: Vadstena krigsmanshus, Personhistoriska anteckningar av Otto Bergström , Stockholm 1901


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066553_00029 ff


***

Jöns Joensson Raswill -
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066553_00027 ff

"... fordran för min Salige Mans Jöns Jonssons Rasswils giorde tienst på Tyske bothen så Emädan iagh sielf för min stora fattigdom eij förmåhr att Resa så och för Alderdoms svaghet skull /.../
Revsundh, d 25 Januarj 698
Göhlig Swensdotter S: Jöns Rasswilz bedröfvade Enkia
/.../


Se även Swen Jönsson/Joensson Rasswill (f.c 1683) vid Rävsunds kompani nr 11, Jämtlands regemente år 1711, 1715, 1717, 1719 (död 1719 3/1 på fjället)

150
Introducerad adel - G / Gripenflycht
« skrivet: 2018-09-08, 11:53 »

Skånska guvernementskansliet, Diarier över ankomna brev 1709:

"Riddarhus Collegium.
Dat. Mart: 30
Praes: [April] 15

Ang: Ridderhusetz fodran hos Doctor Gripenflychtz Erfwingar"

Källa: Skånska guvernementskansliet (L, M) BI:16 (1709) Bild 1020 / sid 199 (AID: v443584.b1020.s199, NAD: SE/LLA/10884) ArkivDigital


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenflycht_nr_915

151
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-09-07, 23:36 »

"Plagman, Abraham, barberare
Öppen sedel att det halva hemmanet Forsa i Rappestads s. är vid sista kollationen honom av militiestaten uteslutet.
30/7 1651"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300096_00458

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/5


***


"Plagman, Peter, borgmästare i Åbo
Öppet brev angående sitt eget skattehemman, Leve ben:t, som han håller häst och rustning för.
14/7 1646"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300096_00459

Källa: Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/5

152
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-06, 20:23 »

"Oförgripligt Project
Enär posterne i Malmö och här i Stockholm med Regementz Officerare blifwit försedde, då lerer twenne Capitains, och Conseqventer någre Lieutnants och Fendricks tienster blifwa ledige, och dess föruthan en Fendrick i Jönkiöping Sparman benembd är nyligen med döden afgången. Så har iagh till samma Vacancers besättiande welat oförgrijpeligen föreslå och uttnembna fölliande Persohner, Nembl:
/.../
Till Fendrickar
1:o Fendricken Bengt Rassewill tient från A:o 662 under Artol:t, warit med i senaste krig, blefwen Fend: A:o 77 d: 6 April, men wed Reductionen i Giötheborg mist Fend:s gage och till dato måst nöija sigh med Styckjunkers tractamente, dock altidh giordt tienst som Fendrick.
/.../
Stockholm d: 12 Martij A:o 1698:/
E:[rik] J:[ohan] M:[eck]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065976_00543

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/62 (1698)


***


" /.../ att ofwanskrefne Attest så i sanning ähr bekräftas med mitt Nampns och Signetes undersättjande Carlshambns Castell d 16 Junij 1709
Bengt Rasswill
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_01593 (Se bild nedan):

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


Detaljfoto av sigillet på Riksarkivet: Niklas Hertzman (se färgbild nedan)

153
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-04, 22:48 »

Nils Ratzwills bror Måns/Magnus Raswill återfinns i rullan år 1703:


"Rulla uppå Hans Kongl. May:tz Artilleri I Giötheborg under Öfwersten Wällb:ne Hr Magnus Granatenhielms Commando"
/.../
Feurwärkare Måns Raswill, född i Småland 1670 (m.m.)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01277


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

154
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-08-30, 22:38 »
"Rulla oppå Jönekiöpinghz FäldtArtollerie, som effter uthCommenderingen och högkongl: krigzCollegij ordres finnas behålldne manskap eftter sidsthåldne munstring i Ekesiöö d: 8 Aug: A:o 674
/.../
Zergianter
Bengtt Rasewildh, 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053896_00041


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/2 (1674), bildid: A0053896_00041

***

"Rulla oppå Wennersborgz Fäldstatt som ähr efter högl: kongl: krigz Collegij ordres Transporterat ifrån Jönkiöping och finnes behålldne manskap till underwarande dato 675. Inlef: d:n 1 Junij 675.
/.../
Underofficerare
Bengtt Rasewilld, 1

Offwanstående manskap wara uthi undertecknades närwaro öffwersedde attestere och bewijtne wij af Wennerzborg d: 14 Maij A:o 1675."

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053913_00074

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1675/2 (1675), bildid: A0053913_00074


***

"Rulla oppå Fäldt Artollerie folcket i Wennersborgh som eftter högl: Kongl: Krigz Collegij afgångne ordres A:o 674 ähro antagne och nu förtijden finnes behåldne: Munstradt i Wennersborg den 21 Januarij 676.
/.../
Zergianter och Under officerare:
Bengt Jönsson Rasewildh. ähr förlammat söker att blifwa Wachtmästare ähr Ung karl."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053929_00069

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/3 (1676), bildid: A0053929_00069

***

"Rulla oppå Fäldt Artollerie folcket i Wennersborgh som eftter högl: Kongl: Krigz Collegij afgångne ordres A:o 674 ähro antagne och nu förtijden finnes behåldne: Munstradt i Wennersborg den 21 Jan. 676.
/.../
Zergianter och underofficerare
Bengt Jönsson Rassewild. förlammat, och söker blifua Wachtmest I Wennersborg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053962_00040

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/1 (1678), bildid: A0053962_00040

***

Se även bild nedan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00386

Artillerimanskap
på Karlshamns kastell år 1699:

Fendrick Bengt Rasswill, Född åhr 1642, Landzman Wärmlenning. Gift, Warit i Compagnier under Infanteriet wid Kiöpenhambns Storm och wid 2:ne Slag på Fyn, under Artolleriet wid Wännersborgz och Uddewalla Slag, Tiänt under Artolleriet 44 Åhr”

155
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-08-27, 22:55 »

"1761 Begrafne [Ambjörnarp]
d, 7 Juni Corp: Lars Tranman 68 år, död af bröstsiuka."

Källa: Ambjörnarp (P) C:1 (1731-1767) Bild 106 / sid 100 (AID: v14966.b106.s100, NAD: SE/GLA/13008)


"Begrafne 1765 [Ambjörnarp]
d 31 Martij Madam Elitzbet Maria Gyllensverd på Krusatorpet död af Bröstsotten 70 år"

Källa: Ambjörnarp (P) C:1 (1731-1767) Bild 115 / sid 109 (AID: v14966.b115.s109, NAD: SE/GLA/13008)

***


Se även: Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 (P) 87 (1761) Bild 4610 / sid 927 (AID: v224361.b4610.s927, NAD: SE/RA/5520315)

I Ambjörnarp finns en vigsel 1762 22/11 för "Erik Larsson på Krusatorpet och Pigan Sara Andersdotter från Skummenäs"

Källa: Arkiv Digital: Ambjörnarp (P) C:1 (1731-1767) Bild 106 / sid 100 (AID: v14966.b106.s100, NAD: SE/GLA/13008)

156
Lilliecrona / SV: Lilliecrona
« skrivet: 2018-08-27, 19:13 »

"Det hafwer Hr GeneralMajor Rebinder mig tillskriftwit att Hans Kongl. May:t i nåder resolverat det Lieutenanten Casper LillieCrona skall emoth caution släppas på frij foth att begifwa sig uppå resan till Stockholm att wed den föresatta terminen wara utj det Kongl Krigz Collegio till answar för den Duell han beskylles hafwa haft med en des Sergiant [Johan] Gyllenspetz benembd, /.../
Örebro d 30 April 1693"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065971_00139 ff

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/57 (1693)


Se även: Närke-Värmlands regemente år 1693:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028146_00097


EÄ tab. 7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliecrona_nr_254

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenspetz_nr_673

157

"Ankomne ifrån Tyskland och Stettijn till Skåne, och der ifrån Upkompne till Stockholm d. 8 Julij 1679 med 2:e af den Skåneska Fält Staten
/.../
Capitein Peer Gyllenax af Skåniske Fält Staten tient 18 åhr och warit i Skåne, begärtt att blifwa wedh denne Fäldt Staten.
/.../ Fändrich Gabriel Lilliewalk af Skåniske FältStaten."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00020

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00047 ("Commend:t till Nortällie /.../ d. 2 Aug.")
"Noch Ankompne ifrån Jämptel:[and] till Stockholm d. 3 Feb: 680
Capitein Erich Lilliewalck, tiendt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00024

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00051 ("Till Pernow förordnadt")

Källa: 1680. Artillerifolk. Artillerifolk i Stockholm under gen. major Karl Sjöblad. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1680/2 (1680)"Munster Rulla oppå Kongl. Artollerij Fålket i Neümünde Skantz d. 5 Maij A.o 1685
Capitein Erich Lilliewalth"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054119_00035

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/30 (1685)

158
Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
« skrivet: 2018-08-26, 23:10 »

"Specification Uppå samptl: Officerarne aff Öfwersten Hr Gustaf Hårdz Regemente och Skaraborgz Lähns Infanterie som sigh för Innewarande Åhr 1686 till tienst effective befunnitz, Nembl:n
/.../
3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwebell Johan Lilljestielcke"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00185

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/40 (1686)


Skaraborgs regemente år 1690:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwäbeln Johan Lilliestielcke efter Hans Kongl: May:ts Nådigste fulmacht af den 10 Feb: sidstl: avanc: till Fendrich under detta Compag: dock behåller her sin löhn i åhr, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00187

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)


Skaraborgs regemente år 1695:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Fendrich Swen Lagerberg Angerat effter Kongl: May:tz fullmacht af d: 31 Maij 1695, från Sergiant af detta Compagniet i stellet effter Johan Lilliestielke som blef dödh d: 26 Ejusdem. Och Hans Kongl: May:t Allernådigst d: 5 Junij samma åhr Bewilliat des Enkia Nådåhr effter Reglementet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00161

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)


Skaraborgs regemente år 1683:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke, ifrån Kongl: May:ttz Lijf Guardie efter Bengdt Börgesson som nu wed General Munstringen blef Siergiant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00131

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)


Skaraborgs regemente år 1685:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke avancerat in Febr: Innewahrade åhr straxt effter Generalmunstringen till Feltwäbell under Majorens Compagnie dock här sin wanlige löhn i åhr /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00334

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)


EÄ:
"1. Johan Lilliestielke. Fänrik. Levde 1695-09-27, men var död barnlös 1696-04-04. Gift 1694-11-08 på Ettak i Darestorps socken, Skaraborgs län med Margareta Hamn."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120


159
Hörby / Hörby gästgivaregård
« skrivet: 2018-08-25, 14:27 »

"Datum Kongsöhr 8 Martius A:o 1682
Öpet bref för Giästgifwaren i Hörby Wilhelm Pohl angående Skattefrijheten på Giästgifware Gården.
Wij Carl p. Giöre witterligit, at såsom hoos Oss Giästgifwaren i Hörby, Erlig och förståndig Wilhelm Pohl, en underdånig ansökningh giordt hafwer, det han till följe af Wårt honom, af d. 7 Septemb: 1677 gifne nådigste bref måtte få behålla och niuta Giästgifware Gården i Hörby frij för alle dher af gående uthlagor i sin, sin hustrus och barns lijfztijd. Så aldenstund Wij til denne hans underdånige ansökning i Nåder samtyckt hafwe, så i anseende till hans underdånige Troo och lydno, som han wid sidsta krijgztijden besynnerligen påskijna låtit, som och at han nu efter Krijgetz förlopp samma Giästgifware gård af öde uptagit och bebygdt hafwer, Ty confirmere och bekrefte Wij här med sampt i detta öpne brefz kraft ofwanbem:te Wårt honom Wilhelm Pohl d: 7 Septemb: 1677 gifne nådigste bref, så wijda det sielfwe Giästgifwaregården i Hörby angår, således at han, hans hustru och barn then samma uthi theras lijftijd frije för alle dheruthaf gående uthlagor behålla, beboo och besittia skole, detta alle som wederböör sig hörsamligen hafwe att efterrätta. Til etz.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038964_00119

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/469 (1682)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039283_00048
Register till riksregistraturet, Adressatregister till Riksregistraturet, SE/RA/1112.3/1/61 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00057
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


Ur: Sockenbeskrifningar från Frosta Härad (1746-1747), Gunnar Carlquist:

Hörby
"På Kyrckiogålfwet och mitt för Kyrckio dörren ligger en grafsteen, med denna uthuggna påskrift: Här under ligger begrafven den Salige man äreborne och manhaftige lieutenant Wilhelm Pohl, som var barnfödd i Påland Anno 1620 och hensomnade i Herren Anno 1685 d. 9 December. Gud förläne honom med alla Christna siälar en frögdefull uppståndelse. På denna steenen är äfven vähl desse namnen uthuggne nembl. Wilhelm Törner. Brita Dorreta Pohl."


Se även Kyrkornas märkvärdigheter år 1830 i Arkiv Digital (bild nedan). Domkapitlet i Lund (K, L, M) KyMä:5 (1830) Bild 44 (AID: v136471.b44, NAD: SE/LLA/13550)

160
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2018-08-25, 13:43 »

"Datum Stockh: A:o 1683 Martius 16
Till CammarRådet Eldstierna för Tornerfelts Enckia Sigred Ullsax
Carl p.
Wår ynnest .p. tro Man .p´. Emedan framledne Ryttmestarens Anders Tornerfelts Enckia, Sigred Ullsax eij kan åtniuta hemmanen Kannemåhla Staby och Bötherums Krogh uti Småland Norre Möres Häradh och Åby Sokn, hwarmed Wij hennes Man förmedelst Wårt öpne bref af åhr 1678 benåda monde, och Wij lijkwäl i anseende så till Mannens trogne tienster och meriter, som hennes fattige och nödlijdande tillstånd ärom i nåder benägne henne med någon nåde at hugna. Ty befalle Wij Eder hermed nådeligen, at I enär indelningen är skedd, tillsee om ett hemman eller halft kan blij för henne till fångz, så kunne I på Wår widare ratification och stadfästelse henne det samma inrymma och tilldela; hwar med .p.
Carolus  / E: Lindsch:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038971_00186

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/476 (1683)


Se även "Öppna brevet" 28/10 1678:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038932_00790 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tornerefelt_nr_357
( https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tornerefelt_nr_641 )

161
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-08-24, 19:58 »

"Datum Stockholm 19 Martius A:o 1696
Confirmation för Bengt Rasvill.
Wij Carl .p. Giör witterligit at såsom Bengt Rasvill d: 6 April 1677 af General Lieutenanten Mörner är worden antagen att wara Fendrick wid Artolleriet, hafwandes samma beställning wärkel:n förträdt, men intet erhållit därå af Oss någon Fullmacht, utan anhåller nu därom underdånigst, Altså hafwe Wij härmed och i kraft af detta Wårt öppne Bref honom wid bem:te beställning welat confirmera och stadfästa, skolandes han hafwa att niuta dess rang ifrån d: 6 April 1677. Det alle som .p. Till yttermehra wisso. .p.
Carolus   /C. Piper"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00405

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696), bildid: A0039077_00405Se även t.ex:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029865_00062
Artilleriregementet. 1696. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1648 (1696)

162
Trafvenfelt / SV: Trafvenfelt
« skrivet: 2018-08-24, 19:40 »

"Datum Stockholm 15 September 1696
Till Landzhöfdingen Hoghusen angående 3:ne bodar, hwar om twistas mellan Cornetten Galle och Maria Travenfelt
CARL Wår p. Wj see utur Eder underd: skrifwelse dat: d 31 passato hurusom I hafwa giordt Eder underrättade om beskaffenheten af de trenne bodar, som framl: Cornetten Travenfeltz Enkia Marja Travenfelt klagar, at Cornetten Galle skall willia taga ifrån Lagården som Wij henne på Lijfztijd hafwa förundt, och transportera på dess boställe, som ligger straxt där in till. Och som I därwid und: tillkännagifwer at bem:te Corporal Travenfelts fader Bengt Travenfelt har under donations och Säterijs frijhetz Titul possiderat, så wäl Trafvenberg, hwilcket i Jordbooken kallas Tensta by, som Bogården af hwilka den ena Son Lars Trafvenfelt har bebodt Trafwenberg och den andre Sonen Cornetten Travenfelt Bogården, warande desse twistige bodar redan förr än Reductionen Säterijet öfwerkom, wid Bogården opbygde, så at de skäl: synas derwid böra bijbehållas, Altså samtyckia Wij därtill i nåder, och hafwe I Cornetten Galle sådant till dess effterrättelse at weta låta, hwarmed .p.
Carolus
/C.Piper

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039082_00097 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/587 (1696), bildid: A0039082_00097


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Trafvenfelt_nr_519

163
Introducerad adel - R / Ridderkorp
« skrivet: 2018-08-24, 17:47 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. May:ttz Drabante Esqvadon till Häst under Öfwerstens Af Kongl May:ttz Lijf Gardie Wählborne Baron Hr Knuth Posses Commando ock ÖfwersteLieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie. Munstrade ock Öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthj Kiöpingh d 11 Februarj Anno 1697"
/.../
Antagen 1686. [Nr] 78 Gabriel RidderCorp. Avancerat till Cornett under Åbo ock Biörneborgz Cavallerie Regemente d 4 Septemb:r 1696 ock dess stelle Vacant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00384

Källa: Kungl Maj:ts drabanter. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderkorp_nr_1154


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2780 / sid 551 (AID: v319671a.b2780.s551)


"Kongsöhr 1696 31 Augustus
/.../
låtandes K:l M:t häriempte och utfärda för honom [Cornetten Carl Månsson Böökman under Nylands och Tafvastehuus läns kavalleri] des nådige Dimission samt för Drabanten Riddarkorp fullmakt å förberörde Cornets beställning. Dat: ut supra."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039081_00419 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/586 (1696)

***

"Stockholm 1696 Julius 16
Confirmation för Ryttmestaren Gabriel Ridderkorp. [d.ä]
Wij Carl .p. Giör witterligit at såsom Oss Ryttmestaren under Wårt Åbo läns Cavallerie Regemente, Oss elskeligh den Edell och Wälbördig Gabriel Ridderkorp underdånigst tilkenna gifver, huru som han alt sedan 6 Julij 1678 werkeligen har företrädt Ryttmestare chargen under b:te Regemente, men ännu ingen fulmakt utaf Oss derpå unfått, anhållandes deriempte i underdånigst, att Wj honom med Wår nådige confirmation derå, täcktes benåda; Altså och emedan Wj dertill i nåder wela hafwa samtyckt och bewilliat: Ty confirmere och stadfäste Wij hermed och i krafft af denne Wår öpne fullmakt honom Gabriel Ridderkorp wid ofwanb:t dess Ryttmestare charge under Wårt Åbo läns Cavallerie Regemente, skolandes han hafwa at åtniuta sin rang ifrån d: 6 Julj 1678 då han först till Ryttmestare blef förordnat och antagen och skall han .p. Till yttermera wisso .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039080_00250

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/585 (1696)

164
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2018-08-24, 17:11 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. May:ttz Drabante Esqvadon till Häst under Öfwerstens Af Kongl May:ttz Lijf Gardie Wählborne Baron Hr Knuth Posses Commando ock ÖfwersteLieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie. Munstrade ock Öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthj Kiöpingh d 11 Februarj Anno 1697"
/.../
90. Johan StormCrantz bekommit Kongl. May:z Nådige Afsked wid sidsta Munstring d: 14 Aug: 1696 ock dess stelle Vacant."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00364


Källa: Kungl Maj:ts drabanter. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)

165
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2018-08-24, 11:45 »

"Lijff Compagnie
/.../
2 Rothen [Piqvenerare]
9. Erich Larsson Willberg istel:t för Michel Gyllenbreider som bekom afsk. d 1 Sept:r 689"
/.../
3 Rothen [Piqvenerare]
17. Lars Jöransson Palm ist:t för Magnus Gyllenbreider som bekom afsk. d. 1 Septber 689"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00174

Källa: Livgardet till fot. 1690. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)

Bild nedan: Arkiv Digital - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1310 / sid 257 (AID: v319671a.b1310.s257)


166
Lilliering / SV: Lilliering
« skrivet: 2018-08-23, 22:59 »

"Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Lijf Guardie Till Foothz och Lijff Compagnie Munstradess uthj Stockholm på Nye Stallgården af Hans Kongl. May:t sielf d 9 Maij 687.
/.../
9 [Roten Piquenerare]
53. Lars Andersson Böösman avanc:t frå Musq:r i ställe för Bengdt Lilliering som avanc:de till Rustmester under Capitein Freitagz Compagn:e d: 26 Martij A:o 1687."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054143_00008

Källa: Lifgardet till fot. Öfverste Bernhard von Liewen. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1687/1 (1687)


Se gardet år 1688:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00041


Se gardet år 1689:
"Kongl: May:tz Lijf Guuirdie Till Footh och Hr Carl Gustaf Sperlingz Compagnie.
/.../
Rustmester Bengdt Lilliering 1 förlofwat åth Lijfland"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00166


Se gardet år 1690:
"Munster Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz LijfGuardie till Footh och Capiteinen HöghWählb: Hr Carl Gustaf Sperlingz Compagnie Munstradt, Nya Stallgården Stockholm d. 23 Septemb: A:o 1690
/.../
Rustmest Bengt Lilliering
Antagen [vid Gardet]: 1684. Landzman: Rewel. Förlof. utomlandz"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00295


Se gardet år 1691
"Rulla Uppå Capitein:Hr Carl Gustaf Sperlingz Compagnie Munstrade den 8 Junij A:o 1691
/.../
Rustmäst: Petter Törneqwist av:t från Musq:e Corporal N:o 51 istell: för Bengdt Lilliering som  bekom afskedh d: 22 Decemb:r 690"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00360

167
Introducerad adel - J / SV: Jägerhorn
« skrivet: 2018-08-22, 23:37 »

"Relations Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz LijfGuardie Till Foot och Wählb: Capitein Freitagkz Compagnie Ifrån den sista Munstringen som war d 26 Agustij 684 och Till den 13 Decemb:
/.../
5 Roten
Ahrfwedh Ersson Jägerhorrn 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00199


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/2 (1685)
Se även Gardet 1687
"5 Roth
29 Arwedh Jean Jägerhorn 1"
Se även Gardet 1688:
[Rote] N:o 5
29 Arfwedh Johansson Jägerhorn 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00097
Gardet 1688 12 Junij:
"5 [roten]
29 ... istellet för Arfwed Johansson Jägerhorn, som feck afskeed nu på Munstringen förmedelst han war gammal"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00042

168
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2018-08-22, 22:59 »

Gardet år 1685:
"Munster Rulla Oppå Hans Kongl. May:ttz Lijf Guardie och Capitein Gustaff Johan StormCrantz Compagnie ifrån d: 26 Aug: 684 som höltz på Skepsbroo Ängh till d:n 15 Septemb: 685.
Capitein Gustaff Johan StormCrantz 1 Förl: till Lijfland, förlofwadt
/.../
24 Roten Musqveterare
Rotmest: Hindrich Johan Bylow i stelle för Johan Erenst StormCrantz som blifwit Drabant d. 1 Maij 685"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00197


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


***


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3370 / sid 669 (AID: v319671a.b3370.s669)

169
Siöblad / SV: Siöblad
« skrivet: 2018-08-22, 22:43 »

"Munster Rulla Oppå Hans Kongl. May:ttz Lijf Guardie och Capitein Gustaff Johan StormCrantz Compagnie ifrån d: 26 Aug: 684 som höltz på Skepsbroo Ängh till d:n 15 Septemb: 685.
/.../
9 Roten Piqvenerare
Swen Pehrsson Bobergh Antagen i stelle för Erich Siöblad som fick afsked d 1 Martij 685."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00194


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


EÄ, barn tab. 13
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Si%C3%B6blad_nr_75

170
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2018-08-20, 22:36 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tsz LijfGarde till Footh och Wällborne Hr Capitein Reinhold von Liewens Compagnie
/.../
22 [Roten, Mousqueterare]
Otto Jönsson Sillfwerbrann kom i Oloff Lijkagodz ställe, som feck affsked d 16 Februarij 1685"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00172

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
"Otto Jönsson Silfwerbrand"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00024


EÄ, barn tab. 4:
1. Johan Adolf SIlfwerbrand, levde 1696.
1. Otto Johan Silfwerbrand, levde 1682. En av dessa två sannolikt identisk med den Jan Silfwerbrand, som 1700, då 36 år gammal, var dragon vid livdragonregementet.

171
Introducerad adel - A / Appelbom
« skrivet: 2018-08-20, 16:44 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tsz LijfGarde till Footh och Wällborne Hr Capitein Reinhold von Liewens Compagnie
/.../
4 (Roten, Piqvenerare)
Samuel Apelbohm kom i Anders Skierpings ställe, som blef underrotMästar d. 12 Martij 1685"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00169

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
"Samuel Johansson Appelbom"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00022


"Rulla uppå Wälborne Hr Capitein Gabriel Lilliehöks Compagnie [1687 9/5]
/.../
Förare Samuel Appelbom kom i Olof Palms st:e som afträdde 19 Feb: [16]87" (nr 21 "Samuel Apelboms st:e som av: till Förare 19 Febru: 87" )

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00050
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00051

Källa: Livgardet till fot. 1687. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1110 (1686-1687)


"Rulla uppå Wälborne Hr Capitein Gabriel Lilliehöks Compagnie [1687 26/10]
/.../
Förare Samuel Apelbohm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00103

Källa: Livgardet till fot. 1686, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1110 (1686-1687)


"Rulla uppå Hans Kongl. May:ttz Lijf Guardie Till Foot och Capitein Wälborne Hr Gabriel Lilliehöökz Compagnie [1689]
/.../
Förare Samuel Appelbom. Förlofwat till Lijfland"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00149

Källa: Livgardet till fot. 1689. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)


"Munster Rulla Uppå Hr Capitein Gabriel Lilliehööks Compagnie [1692]
/.../
Föraren Niels Andersson Alm; Avanc:t ifrån Piq:r Corproal N:o 1 i ställe för Samuel Appelbom, som bekom afsked d: 1 Novemb: A:o 1691"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00417

Källa: Livgardet till fot. 1692. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)


EÄ, barn tab. 7
"2. Samuel Appelbom. Student i Uppsala (Um.) 1682-02-21. Död ung."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonstierna_nr_333

172
Introducerad adel - L / SV: Leijonstierna
« skrivet: 2018-08-20, 15:39 »

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Lijff Gurdie och öfwerste Leutnampt Högwälborne Hr Baron Bernhardt de Lijffz Compagnie
/.../
22 [Roten Musqveterare]
Octrig Hindrich Lodh antagen i Daniel Lejonstiernas stelle som bekom afskiedh d: 22 Julij [1685]."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00161


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


EÄ tab. 5(?)

173
Gyllenflycht / SV: Gyllenflycht
« skrivet: 2018-08-20, 14:44 »

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Lijff Gurdie och öfwerste Leutnampt Högwälborne Hr Baron Bernhardt de Lijffz Compagnie
/.../
20 [Roten Musqveterare]
U:[nder] R:[ote] M:[ästare] Johan Adam Gyllenflycht

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00160

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00015

Se även år 1687:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054143_00015

Se även år 1689: (nr 121)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054214_00021

Se även år 1690 (nr 121)
"U:R:M 121 Johan Adam Gyllenflycht
Antagen 1682, Liflender, Siuuk"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00183

Se även år 1695 (nr 121)
"U:R:M 121 Claes Jonsson Lundh, avanc:t från N:o 105 i stellet för Johan Adam Gyllenflycht som blef dödh d: 21 Aprill 1695"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029170_00081

174
Stierncrantz / SV: Stierncrantz
« skrivet: 2018-08-20, 14:06 »

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Lijff Gurdie och Öfwerste Leutnampt Högwälborne Hr Baron Bernhardt de Lijffz Compagnie
/.../
8 [Roten, Piqvenerare]
Carl Lejonhufvud av:[ancerat] frå[n] Musq:r i ställe för Simon Gustaff StierenKrantz som blef uthstruken på Munstringen d: 26 Aug: 684."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00158

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)"2. Simon Gustaf Stierncrantz. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1684-12-29. Löjtnant därst. 1690-05-15. Kapten 1700-05-24. Död troligen barnlös. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierncrantz_nr_854

175
Introducerad adel - VW / Weidenhaijn, von
« skrivet: 2018-08-20, 13:47 »

"Rulla Uppå Högwälborne Hr Baron och Öfwerstens Compagnie
/.../
20 [Roten, Musqueterare]
Adam Andersson Frost antagen istelle för Georgen Weidenheim som bekom afskedh d. 30 Januarij 685"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00154

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


***


"Fendrick Georg von Weidenheim"
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/20 (1688)
Källa: ROLLA. Von I: H: G: EXC: Des H GENER: Vnd G:GOVV: H: G: NICOLAI BIELKES GEMUNSTERTS. REGIMENT. VEHRDEN ANNO. 1688 [31/12]


***


EÄ tab. 3:
"Georg Weidenheim, adlad von Weidenhaijn, Fänrik vid Bielkes svenska regemente i Holland 1688-09-26. /.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Weidenhaijn_nr_413


176
Lilliering / SV: Lilliering
« skrivet: 2018-08-20, 12:47 »

"Rulla Uppå Högwälborne Hr Baron och Öfwerstens Compagnie
/.../
5 [Roten, Piquenerare]
Magnus Gabriel Lilliering avanc:t frå Musqueter i Jost Törnefeldtz stelle som avanc:de till Fältwäb: under öfwerste Taubens Regemente d 1 9:ber [16]84"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00152

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00008

och:
5 [Roten, Piquenerare]
"/.../ istelle för Magnus Gabriel Lilliering som bek:[om] afsked d: 11 Maij [16]86."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054120_00008
Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Bernhard von Liewen, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1686/1 (1686)


EÄ:
"Magnus Gabriel Lilliering: konduktör vid fortifikationen i Reval. Död 1685 [Mf]."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliering_nr_838

177
Ulfsax / SV: Ulfsax
« skrivet: 2018-08-18, 11:21 »

"Stockholm . den 29 Jan. 1709
/.../
In för Eders Excell:ce och det Höglofl: Kongl: Krigz Collegium förordsakas iag fattige Änckia underdånödmiukel: berätta, huru som min Sal. Man H:r Carl Gustaf Ulfsax hwilken på sidstone blef Cornett under Smålandz Cavallerie Regemente, och då warande Öfwersten H: Carl Nieroth sampt Ryttmästaren Carl Gustaf Lood och Sunnerbo Compganie, d. 10 Januarii 1703 genom döden afgångit och lemnat mig fattige Änckia med mine många små barn i ett fattigt tillstånd effter sig /.../
/.../
underdånödmiukaste tienarinna
Brita Stina Siöblad"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00401 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


***


"Aflöningz Lista Oppå General Maijorens och Öfwerstens Högwälborne Hr Carl Nieroths anförtrodde Regemente, Smålandz Cavallerie /.../ [1703]
/.../
5. Sunnerbo Compag:e
Cornett Carl Gustaff Ulfsax död d:n 6 Jan: 1703 dy niuter han här Häste- och Fordels Räntorne till d:n 1 Feb: /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00130


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


***


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3630 / sid 721 ff (AID: v319671a.b3630.s721)


***


EÄ tab. 27

178
Tryde / SV: Vart i Tryde?
« skrivet: 2018-08-17, 12:09 »
Hej!

Hon finns med som omgift längre ner på samma sida ("Se ofvan [18]97")


Mvh
Magnus

179
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-08-17, 11:45 »

"A:o 1716 Januarij Månadz Rulla af dett Vacante Carelska Cavallerie Regemente och Nu warande under Wälborne Hr Major von Brandenburgz Commando sampt mit i Nåder anfördtrode Compag:e på Öfwer och Under Officerare samt Giemena som Effective befinnes. Nembl:n
/.../
Corporal Jacob Husgavell
Port:[ione]r: 1
Hästar: Rid: 1, Tros(s): 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054702_00140

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1716/10 (1716)

180
Se Riksarkivets hemsida:

"Generalmönstring gjordes ungefär vart tredje år. Var Sverige i krig gjordes det ofta inga generalmönstringar, därför kan det vara stora hopp mellan åren för de olika regementena."

https://sok.riksarkivet.se/generalmonsterrullor

Se även om regementet sidorna 28-29 på  http://runeberg.org/nosvarme/0034.html

Mvh
Magnus

181
Güntersberch, von / SV: Güntersberch, von
« skrivet: 2018-08-17, 11:12 »

"Förslag Öfwer Hr Officerare och Under Officerare utan Boställen wid Lifgedingetz Battailon af Södermanlandz Infanterie Regemente huru de Efective befinnas Stockholm d. 11 December A:o 1716.
/.../
Öster Rekarnas Compagnie
/.../
2:dra Siergiant Carl von Gÿntersberg 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054702_00049

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1716/10 (1716)


EÄ, barn tab. 2:
Carl Christoffer. Fänrik vid Södermanlands regemente 1717-10-25. Stupade ogift 1718-11-20 vid Fredrikshald i Norge.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_G%C3%BCntersberch_nr_685

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1290 / sid 253 ff (AID: v319671a.b1290.s253)

182
Strömfelt / SV: Strömfelt
« skrivet: 2018-08-15, 19:16 »

"Att Höghwälborne H:r Baronen och Majoren Carl Gustaf Strömfelt heel siuk kom hem Anno 1707 ifrån Påhlen, och 1708 jämwähl 1709 legat under min Cur, warder här medh Attessterat. Jönkiöpingh d: 14 Decembr 1710
Johan Lindelius
Med: Doct: et Phÿs: Adj:
Chronob: [Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_03428 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Str%C3%B6mfelt_nr_106

183
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2018-08-14, 22:57 »

"Såssom Häradzhöfdingen Baumgart genom skrifwelse till mig af d:n 6 Decemb: 1709 och d:n 5 hujus tilkiänna gifwer, att Länsman wid Wåhla Ting angifwit och beklagat Cornetens under LijfRegementet Isbrand Skrufs hustru för begångit hoor och Lägersmåhl med Inspectoren på Wijby gård Thun, hwilcket måhl wid Häradz Tinget eij kan behörigen afdömmas, förr än wiss underrättelse gifwes, huruwijda bem:te Cornet Isbrand Skruf ännu monde lefwa eller om han är död /.../
/.../
Westerås d:n 25 Julj 1710

Kongl. Krigz Collegij
hörsamme och tienstwillige tienare
Gustaf Cronhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_00666

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

184
Introducerad adel - A / SV: Appelman
« skrivet: 2018-08-14, 22:21 »

"/.../ men som den högsta Gud behagat jemwbwäl, låta mitt hus den Sorgen wederfaras att min k: Sohn Sergieanten Petter Appellman med döden afgångit, att jag något sysselsatt är med dess begrafning /.../
Stockholm d: 2 Decemb 1710
ödmiuk, hörsambste Tienare
G: G: Appellmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_00269

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

EÄ, barn. tab. 1
"1. Peter Reinhold Appelman, född 1695. Sergeant vid artilleriet. Död 1710 i pesten och begraven 1710-12-03 i Stockholm."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Appelman_nr_148

185
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2018-08-13, 19:05 »

"Förteckning å af Cimbrishamns Magistrat Maij Månad 1822 utfärdade Pass.
Den 20 Maij 1822 utfärdade pass för Georg Wilhelm Bråkenhjelm, HandelsBokhållare här från Staden, till Wexjö och åter 3 månader gällande.
/.../
Cimbrishamn den 5:te Junii 1822
På Magistratens vägnar
E. Landgren"

Källa: Kristianstads läns landskansli, Inkomna skrivelser Huvudserie, år 1822, DI:207, LLA.

EÄ, barn tab. 25
Se även: Simrishamn (L) AI:3 (1820-1825) Bild 56 / sid 52 (AID: v101088.b56.s52, NAD: SE/LLA/13336)

***

"Specification som uthwijsar hwilka af dhe Stendige Öfwer och Under Officerarene wid Smålandz Cavallerie Regimente giordt tienst, avancerat eller Afgångne ähro pro A:o 1708
/.../
4. Sunnerbo Compagniet
Leutenant Steen Bråkenhiellm fått afskied in Martio 1708 i stället samma Månad hijt transporterat från Secund Lieutenant af dhetta Compagnie Hans Georgh Bråkenhiellm.
/.../

8. Hwetlanda Comapg:t
/.../
Qwartermest: Oluff Berghman avancerat till Secund Cornet af dhetta Compagnie d:n 16 Martij 1708 i stellet samma Dato hijttransporterat Secund Qwartermest:e Pehr Magnus Bråkenhiellm."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00108
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00111

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)


***

"[1706] Den 17 Augusti hade lieutnant Sten Bråkenhielm af Smålands cavallerie en action vid staden Lublin med 4.000 ryssar, dem general Schultz commenderade, lieutenantens partie bestod af 46 enspännare och 80 pållacker, af hvilcket partie blef 17 enspännare fångne och 25 på platsen och 4 eschapperade. Af pållackerne blefvo 31 tillfånga tagne, dhe öfrige tillika med lieutenanten kommo richtigt tillbackars"

"[1709] Samma dag, som var den 11 Februari, hade Hans Maij:t en skiermytzll med ryssa vid Krasnakut, då majorn af Småhl. cavall. Otto Christer von der Pahlen blef fången hoss ryssa. /.../, slagne af våre blefvo effterföljande: /.../ adjutanten af. Smål. cavallerie Bråkenhielm. /.../"

Ur: Leonhard Kaggs dagbok 1698-1722, utgiven av Kungl. samfundet för utgivande av handskrifter rörande skandinaviens historia,  Stockholm 1912.

186
Kindberg / Kinberg / SV: Kindberg / Kinberg
« skrivet: 2018-08-13, 18:12 »

"Borgaren Lars Kindberg som haft sitt hemwist i Wansta Sockn och By utj Färs Härad af Malmöe huus Län, hafwer eij efter till honom ofta giorde påminnelser, at inflyttia till Staden [Simrishamn], dett eij fullgiordt, hwarföre han och ifrån sitt Burskap utesluten är, men för förledit åhr 1743 eij betalt de honom åsatte Cronans och Stadens Skatter till Summa Ellofwa D:r 10 öre Smt /.../".


Källa: Kristianstads läns landskansli, Inkomna skrivelser Huvudserie, år 1744, DI:48, LLA.


Se även år 1742: 3 Rotan, tomt 5 - http://www.osterlen.com/slaktforskning/Simr1742.htm

187
Introducerad adel - G / SV: Gripenmarck
« skrivet: 2018-08-10, 18:46 »

"Capit:n Erich Oxenstiernas Compag:e [1704 i fält]
/.../
Sergeant Nills Grijpenmarck Avancerad  från 2:de Förare wed Compagniet den 24 Septembr 1702 /.../
/.../
Furiern Joel Grijpenmarck, Avancerad d: 12 Decembr 1702 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00058 ff


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00065
2 Förare: "i stället Avancerad d: 3 Septembr 1701, Volunteuren af H: Major Sperlings Compagni Nills Grijpenmarck, som sedan Avancerade till Sergiant d: 24 Septembr 1702"

Källa: Livgardet till fot 1704. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)


"Hr Capitain Steno Tranhielms Compagnie [nyuppsatt 1709]
/.../
Chergiant Johan Gripenmarck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00229

Källa: Livgardet till fot 1709. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1250 / sid 245 (AID: v319671a.b1250.s245)

188
Introducerad adel - S / Sparrin
« skrivet: 2018-08-10, 16:54 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tz LifGardie till Foot och Majoren Wälborne Hr Carl von Numers Compagnie den  Aprill A:o 1700
/.../
1 Roten
4. Johan Frid. Schmidt avan: till underofficer under Kongl. May:tzLijfRegemente Dragoner den 13 Jan. 1700. I stellet transport från N:o 100 Jonas Sparin. Antagen 699"
18:de Roten [Musqveterare]
100. Jonas Sparin Transporterat till piquener N:o 4 den 7 October 699."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00028
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00032

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/1 (1700)

EÄ: Jonas Sparrin,/.../ Död 1705-09-00 i byn Jactrowa, 4 mil från Warschau, av våda ihjälstucken av sin egen värja under brottning med fänrik [Alexander] Rubzoff. (Se Rubzoff år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00108 )


Se även:
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3250 / sid 645 (AID: v319671a.b3250.s645)

"Karolinska Krigares Dagböcker, del XII (Lund 1918) sidan 325, om fadern kapten Johan Sparrin: "att d. 11 Juni hölls förhör öfver kapten Bremer, som sköt ihjäl kapten Sparrin" (Johan Sparrin dödsskjuten i duell i Posen år 1704 i juni)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparrin_nr_1138

189
Introducerad adel - Ö / SV: Örnevinge
« skrivet: 2018-08-10, 15:47 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. May:tts LijfGuardie till Foot under Baronen och Öfwersten Wälb:ne Knut Posses Commande och Captenen Carl Magnus Posses Compagnie [1700]:
/.../
15:de Rooten [Musqveterare]
/.../
85. Mattz Erichsson Lundgreen kiörd ifrån Compagniet d 23 Septemb: 1699: i stället Carl Gustaf Örnewinge
Manskap: 1
Antagne: 1699
Landh: Småland"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00057

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/1 (1700)

***

"Förider [furir] Carl Gustaff Örnwinge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00245

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/20 (1700)

***

Genearl Munster Rulla uppå Hans Kongl: May:tz Lijf Gardie till Foot som står under General Lieut:n och Öfwersten wälborne Baron Knut Posses Commando Munstrat af Hans Kongl. Maij:t sielf uti Mellsack Stadh utj Ermland den 18 och 19 Martij 1704
Staben
/.../
Adjutant
/.../ Carll Gust: Örnwinge som blef slagen wid Klitzoff d:n 9 Julij samma åhr [1702], hwilcken avanc. från Sergiant af Hr ÖfwersteLieut:s Compag: d:n 16 Aprill 1702 /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00007
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00024

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)


***
EÄ: Carl Örnevinge »Adjutant under Kongl. Gardet» död vid Klissow 1702 d. 9/7.

190

Några namnregister finns inte vad jag känner till för detta "tyska" regemente.


I 1750 års rulla är det följande kolumner:
"Ålders åhr: 19
Religion: Dito (=Reform[ert])
Handtwärk: Strumpwäfware
Hwarest han tilförende tient: Holland
Capitulations Åhr: 6
Gift:
Tienste Månader: 9"

191
Schoting, von / SV: Schoting, von
« skrivet: 2018-08-09, 10:44 »

Livgardet till fot, Överstelöjtnant Baron Carl Magnus Posses kompani:


"Munsterskrifware /.../ Istället för Isac von Schoting som antogz d 5 Junij 1701 och sedermehra d 10 Junij 1703, avancerat till Proweant skrifware"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00024


Källa: Livgardet till fot. 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)

192

Hej!

Posseska regementet (Mauritz Posses värvade tyska infanteriregemente) uppsattes i Stralsund 1749 och var där huvudsakligen garnisonsregemente. Några kompanier (Livbataljonen) var förlagda i Malmö år 1754. Regementet reducerades 1766 och understacks då det Blixenska regementet i Stralsund.

Ludvig Theod: Schram hittar man här år 1754:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029565_00180

Källa: Riksarkivet - Bergsregementet till fot (yngre) Överste Mauritz Posses regemente 1754.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1444 (1754-1758)

År 1750:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029564_00228

År 1758:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029565_00375

År 1759:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029567_00182
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029566_00168

Ulla Johanssons skrift "Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755" (utgiven av Genealogiska Föreningen) reder ut de olika regementena vid den tidsperioden.

193
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rönne
« skrivet: 2018-08-07, 20:26 »

1709 den 12 Maii hölts ordinarium Consistorium /.../
6. Ryttmästaren Theodorus Rönne upwiste extractum protocolli ifrån Norre CämnerRätten at twenne witnen aflagt ed at han hwarken tiden de tiänt tillhopa under Wisarniskis Regemente eller sedermera warit gift, anhållandes nu om tillstånd at få träda i ächtenskap med J. Christina Hiort; Men öfwersten af fångarne Blumberg hade upsändt i Consistorium styckjunkaren Tobias Gelbke och Lieutnanten Jacob Friederich Felgener, hwilka å öfwerstens wägnar anhällo, at det måtte hafwa anstånd med detta giftermålet till dess han, som är i förwandtskap med Rönne får skrifwa till hans Moder och broder i Curland för större och bättre säkerhet skull om hans person, om han til äfwentyrs wore der förlofwad med någon eller eij med mera, utlofwande öfwersten sig strax der om skrifwa wilja, och sedan gifwa Consistorio behörig underrättelse der om, och blef till bemelte öfwerstes begäran i detta måhl samtyckt, och Rönne tillsagd at wänta med detta giftermålet til dess öfwersten med sin berättelse inkommer, hwilket de utskickade förmodade med första postjacht kunna ske."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065107_00084


"1709 den 10 Junii hölts extraordinarium Consistorium /.../
Ryttmästaren Thedorus Rönne som wid werdzlig Rätt låtit å nyo afhöra twenne witnen edeligen, de der honom ifrån barndomen kändt, at han aldrig warit eller nu är gift, som CämnärRättens extractum protocolli, der om uplästes, feck nu tillstånd at gifta sig här i staden."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065107_00098

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/62 (1709)

***Se även: Gerhard Henrik von Rönne - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2940 / sid 583 (AID: v319671a.b2940.s583)


***


"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Hr Capitein Jochim Danckwartz Compagnie, Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Fendrich Hr Carl Ewaldt Rönne"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv DigitalNot: Ang. Carl Ewaldt Rönne se hans fänriksfullkmakt: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00451
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

194
Dohna / SV: Dohna
« skrivet: 2018-08-07, 11:39 »

"1699 den 3 Maij höllts Ordin. Consistorium /.../
1. Hr Praese berättade att Gouvernamentz Fiscalen Hahl har warit hoos honom, och angifwit, att som Grefwe von Dohnas Grefwinna hwilken Reformerad är, och har sin egen präst en Callvinist: Altså går och en stoor myckenhet af de Reformerade tijt, hållandes der deras gudstiänst, att förden skull sådant måtte hemmat blifwa, hwilket Consistorium jämbwäll önskade skee kunna, och att Fiscalerne wille på wederbörlig orth å sådant tala".


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00048


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/54 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dohna_nr_65

195
Ruuth / SV: Ruuth
« skrivet: 2018-08-07, 11:27 »

"1699 den 8 Martij hölts Ordin. Consistorium /.../
11. Konan Kirstin Persdotter beklagade sig wara åhr 1692 besåfwen af Camereraren Jacob Ruut men intet kunnat i så många åhr få slut på Cämners Camaren, hvarigenom och nu hennes lycka studza kan med giftermål men een man, den henne tillbiudes, så frampt Consistorium icke will och kan förhielpa henne till sluut."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00029


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/54 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ruuth_nr_1069

196
Introducerad adel - G / Grönhagen
« skrivet: 2018-08-06, 18:54 »

"1703 den 11 Marti hölts Ordin. Consistorium /.../
2. Uplästes Kirstin Andersd:rs domb, den der bekiänte sig barn aflat och födt, med Lagmannen Grönhagen, blifvandes hon remitterad till uppenbar Kyrkoplicht i S. Nicolao."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00149


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%B6nhagen_nr_929


197
Limnell / SV: Limnell
« skrivet: 2018-08-06, 17:47 »

"1703 den 11 Feb: Ord. Consist: /.../
3. Uplästes Fiscalens ifrån Skånö[!], Paul Limnells Suppliq angående citation, uppå Hr Laghe Beck, derföre att fadren will neka hans dotter Elizabet Beck, gifta sig med Limnell, hwilken han tillstår sig efter hennes begiäran häfdat hafwa, här i Staden, för 3 wekor sedan, och förklarade sig willia, antingen med fadrens wettenskap taga henne till sin hustru eller och plichta för lägersmål. Resol. Honom bewillias Citation."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00131

Se även 1703 18/2:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00139 ff

Se även 1703 25/2:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00142 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Beck-Friis_nr_800

198
Hylteen, von / SV: Hylteen, von
« skrivet: 2018-08-06, 17:14 »

"1702 den 3 Decemb: Ordin: Consist: /.../
3. Förekommo 5 st horor som enkelt hoor bedrifwit hafwa, warandes genom wacht brachte till Constitorium, hwilkas remissial uplästes, men aldenstund ingen hoorkarls nampn war antecknadt altså förwijstes Notarien till Rådstugun sådant att tillkiänna gifwa, hwilket ochså skedde.
/.../
Margreta Henrichsd:r bekiände att RiddarhuusFiscalen Anders Hulteen är henne lägersman, men föregaf att han eij skall den tijd warit gift, tå han henne häfdade.
/.../
Resol. så snart remissorial skeer informa skola de få stå deras Kyrkoplicht hwar på sin orth,"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00098


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Hylteen_nr_1482

199
Broman / SV: Broman
« skrivet: 2018-08-06, 16:42 »

"1702 den 1 Octob: Odrin. Consistorium /.../
Förekom Gardiskarlens Rutendals hustru Catharina Mattsdotter, giörandes berättelse om dett barn hvilket Collega på L[adugårds]L[andet] Hr Anders Risling döpt här i S: Clara försambling, Pastore ovettande, och sedan Modren Kyrkotagit, hvilken skall heta Agneta Brun, och warit i tiänst uthi H:s Excell:s Grefve Johan Steenbocks Hoff, dern der wäll i forstone föregifwit att hon woro förlofvet med een under Krigsstaten, men doch sedan Erkiänt uppå H:s Excell:s HoffMästar Carl Broman att han woro barnefadren. Slotts Canceliebetiäntens Engelbrecht Wulfs hustru Stina Örfwing berättade sig eij wara i Staden tå Agneta födde barnet, men har doch wijd hemkombsten burit dett till dopet, och sedan gifvit henne till barnets underhåld i 2 Månaders tijd 1 Carolin, jämbväll till barnets begrafning 6 Caroliner; och i medlerstijd tå hon förestälte henne om dess rätta barnefader, har hon bekiänt upp Hr HoffMästaren Carl Broman af hvilkens hand hon sade sig bekommit 30 D:r Kmt. Wijd denna saak kunde för denna gång intet något tillgiöres uthan sådant annoterades allenast till Hr Bormans communication."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00079


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Broman_nr_1166#TAB_2


200
Spilhammar / SV: Spilhammar
« skrivet: 2018-08-06, 15:27 »

En komplettering till Karin Urviks inlägg från 2012-11-24 som löd:


”Mons. Gabriel Johansson Fast och hustru Beata Pährsdotter Spilhammars son Johan döps 1688-02-07 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm


I Stockholms domkapiel tas 1702 följande mål upp:
"den 10 Sept. Ordin. Consist. /.../
4. Hr Abraham Alinius giorde berättelse om een Båtsmans hustru be:d Beata Spijlhammar, hwilken nu för tijden skall sig uppehålla på Borkholm å Öland och genom honom begiära skillnad ifrån sin Man wid nampn Gabriel Fast, wijd hvilken hon Copulerad blifvit i Lenna Sochn A:o 1688, men han reest bort till siös Åhr 1691, och alt ifrån A:o 1694 platt ingen underrättelse henne ifrån sig gifwit, anseede till hvilket, hon åstundar begifwa sig i annat ächtenskap, eftersom hon öfwer 7 åhr har förbijdat han åtherkombst, och i medlertijd uppehållit sig mehrendels här i Staden, in till dess hon för 1/2 åhrs sedan måst resa till Borkholm. Wijd detta tillfälle instälte sig Kyrkoherden i Dandery H:r Nils Fast och Advocaten Johan Fast, berättandes sig intet hafwa det aldraringaste hört eller sport om deras kiötsliga broder Gabriel Fast sedan åhr 1694 och sålunda icke weta, om han är lefvande eller död. Uthaf detta bevilliades Extratum Protocolli, kunnandes hon söka tillstånd till giftermål, å den orth som hon nu wijstas."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00075


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


201
Hägerflycht / SV: Hägerflycht
« skrivet: 2018-08-06, 14:03 »

"1702 den 7 Maij Ord. Consist. /.../
4. Uplästes Hr Capitein Gustaf Hägerflychts insinuerade skrift, emot Fru Catharina Canterstiärna och dess dotter Jungfru Greta Canterstiärna, hwilka A:o 1699 d. 24 Julij tagit detta Consistorii citation å honom, som tå och alt sedan warit i Wissmars Guarnison, för praetenderat ächtenskaps löfte, hwar till han doch skall oskyldig wara, hafwandes han gift sig sedermehra i Wissmar, hwaräst han är af Fiscalen anklagad, och för den skull nödsakad resa hijt öfwer allenast på någre wilkor, begiärandes handräckning till sluut i denna saak. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00048
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00054

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)

202
Introducerad adel - X Y Z / SV: Zeedtz
« skrivet: 2018-08-04, 23:17 »

"1704 d 5 Octobr. hölts ordinarium Consistorium /.../
4. Uplästes ÖfwesterLieutnantens Wälborne Hr Samuel Zedtz ingifne skrift, ther uti han berättar huru som hans hustru Jeanna Adriane de Fain, med hwilken han för många år sedan i Mastricht är sammawigder worden, derest hon sig och nu för tiden uppehåller, har icke allenast wägrat sig, uppå hans åtskillige resor giorde påminnelser, at wilja följa med honom hit till Swerge, sitt fädernes land, derest han sin tienst och beställning hafwer, utan och nu sedermera, som om henne genom andras N:l Major Lindemans berättelse och skrifwelse kunnigt wordet, skal hafwa med en annan man der å orten olofligit umgänge plägat, begärandes han fördenskull ifrån henne aldeles blifwa fri och skilder såsom en otrogen maka. Hwar uppå resolverades, at som detta är en sak, som sig i främmande land och utom riket tilldragit hafwer, skal först i underdånighet hos Hans Kongl. May:t förfrågas om Consistorium en sådane sak antaga kan och och Hans Kongl. May:t der till sitt nådige samtycke och tillstånd täckes gifwa. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065102_00082
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065102_00087

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/57 (1704)

203
Stålhandske / SV: Stålhandske
« skrivet: 2018-08-04, 00:25 »

"1707 den 11 Decemb. hölts ordinarium Consistorium /.../
19. Det har wäl Fru Beata Uxkull å sin dotters J. Helena Margareta Stålhanskes wägnar låtit till denna dagen instämma Auscultanten Hendrich Dysing angående ächtenskapz praetension, Men benemde Fru har hos Hr Presidem upwiset en förlikningz skrift som dem emellan fattat är, at Dysing betalar till Jungfrun hennes dotter 12000 D:r Koppm:t, och hon der emot låter falla all talan om ächtenskap, hwar med deras twist uphäfwen och ändat är så atr dhe äro frie å båda sidor till annat giftermål, en copia af samma förlikningz skrift är i Consistorio ingifwen af Notarien vidimerad."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065105_00164

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/60 (1707)


Eä, Barn tab. 7
"Helena Margareta Stålhandske, född 1684-01-26 på Ogesta, död 1712-10-00 i barnsäng och begraven i Vittinge kyrka. Gift 1708-03-12 i Stockholm med överstelöjtnanten Johan Grüner, adlad Grüner, nr 1763, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1768."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5lhandske_nr_98
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%BCner_nr_1763

204
Introducerad adel - G / SV: Gyldenklou
« skrivet: 2018-08-02, 19:32 »

"1706 d 5 Septemb. hölts Ordinarium  Consistorium /.../
4. Brita Matzdotter, som har plichtat wid werdzlig Rätt för begångit lägersmål med Kongl. Drabanten Börje GyllenClou, efter som hon berättat hafwer, remitterades at i S. Jacobs församling undergå Kyrkioplicht."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00081

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/59 (1706)


EÄ:
"Börje Gyldenklou, född 1676. Student i Uppsala 1685-06-05. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1697-01-01. Livdrabant s. å. 1/6. Kapten vid livdragonregementet. Stupade ogift 1708-12-06 i Polen."

205
Wadenstierna / SV: Wadenstierna
« skrivet: 2018-08-02, 19:23 »

"1706 d 29 Augusti hölts Ordin. Consistorium /.../
7. Bekände Qwinspersonen Brita Erichzdotter, at hon lägrad är af Thomas Wadenstierna, som nu rest här ifrån Stockholm, hwilken lofwat henne 200 D:r koppm:t om hon på en annan bekänna will, men det kan hon intet för sitt samwete skull göra, utan will blifwa wid sanningen."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00079
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00108


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/59 (1706)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wadenstierna_nr_1387

206
Gersdorff / SV: Gersdorff
« skrivet: 2018-08-02, 19:02 »

"1706 d 8 Augusti hölts Ordinarium Consistorium /.../
3. Hustru Elisabet Liung begiärade å sin dotters hust. Ulrica Liungs wägnar [efter-]lysning efter hennes dotters man Christian Gottlob von Gersdorf, som för några år sedan rest bort ifrån henne så at hon nu intet säkert wet hwarest han hafwer sitt tillhåll.
Resolo. Hon måste skaffa närmare besked om honom, så skal hon få lysning"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00067


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/59 (1706)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gersdorff_nr_1282


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1160 / sid 227 (AID: v319671a.b1160.s227)

207
Stenbock / SV: Stenbock
« skrivet: 2018-08-01, 20:23 »

"1705 d 16 Augusti hölts ordinarium Consistorium /.../
11. Som det nu begynte at ringa i alla Kyrkor efter Hans Excell:ce Kongl. Rådet och Öfwerste Marskalken Gref Johan Gabriel Stenbock, hwilken i går kl. emellan 12 och 1 afsomnade Konungen och Riket till stor sorg och afsaknad, befalte Hr Praeses at det i protocollet måtte annoteras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00094


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stenbock_nr_12


EÄ barn tab. 6
"Johan Gabriel Stenbock, född 1640-08-28 i Stockholm. † ogift 1705-08-14 i Stockholm och begravd s.å. 17/8 i Storkyrkan. Greve till Bogesund/Ulricehamn. Friherre till Kronobäck och Öresten. Herre till Torpa, Kungslena, Sjöö, Penningby, Kalmarsnäs, Åkeshov, Karlberg, Lindholmen, Rosersberg, Näsby och Lönnarp med flera gods. Riksmarskalk."

208
Introducerad adel - X Y Z / Zeedtz
« skrivet: 2018-08-01, 19:16 »

"1705 d: 29 Maii hölts extraordinarium Consistorium /.../
2, Disqurerades ÖfwerstLieutnanten Hr Samuel Zedth tå det blef resolverat, at som hans hustru Jeanne Adriane de Fayn, hwilken undfått Consistorii Citation som af Magistratens i Mastricht attest ses kan, genom egen skriftelig behkännelse tillstådet, at hon der å orten har sig med en annan engagerat, efter som hon af Swenska officerare intet annat skal hafwa förspordt än at Zedt warit genom döden afgången hon och dess utan åstundar för samma orsak skal blifwa ifrån honom skilder, blifwer och Zedth ifrån Jeanne Adriane de Fayn hwilken honom sålunda otrogen och malitiose desererat hafwer aldeles fri och skilder så at han nu får tilstånd at träda i annat giftermål"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00069

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00070 ff:
"Q: huru wil han beställa om sin son som han med benämde hustru äger? R: han wil genom sin bekante StadsMajoren i Mastricht Lerman[?] så begå at hans son kan komma hit till Swerge."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Zeedtz_nr_1437

209
Introducerad adel - P / Palmstierna
« skrivet: 2018-08-01, 18:09 »

"1705 d: 1 Martii hölts ordinarium Consistorium /.../
4. Uplästes et bref till Consistorium ifrån Assessor Palmstierna, ther uti han å sin Broders ÖfwerstLieutnantens Hr Johan Otto de Stormfeldt wägnar begärar attestatum at bemelte hans broder här i landet ingen hustru ägt hafwer, och som Consistoirum intet wet at medan han här i Stockholm lefde har någon hustru haft, blef beslutit at et witnesbörd för honom, som nu för tiden wistas uti Piacenza i Italien, upsättias skal angående at han här intet har warit gifter"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00035


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmstierna_nr_220
Tab. 1 Nils Palmstierna: "Reste 1723 till Paris och sedan till Italien, där han i synnerhet uppehöll sig i konungens av Sardinien stater och besåg, genom bemedling av sin i Italien bosatte farbroder, majoren Joh. Otto Stormfelt, de förnämsta fästningarna."https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schillerfelt_nr_543
EÄ tab. 2
Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna. född 1666. Lagman. Död 1716. Se adel ätten Palmstierna.
Johan Shiller, adlad Schillerhjelm eller von der Kuhla, men kallade sig Johan Otto Stormfelt † 1731 i Castel du S:t Giorvanni. Gift med en förnäm tysk enka.


Schillerhjelm: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 130 / sid 255 ff (AID: v102734.b130.s255)

210

"1705 d: 1 Martii hölts ordinarium Consistorium /.../
2. Magdalena Christphers dotter Mellin som har aflagt böter wid werdzlig Rätt för begånget lägermål, som hon angifwit emot Cornetten Petter Schultz, hwilken nu förtiden skal wistas wid Kongl. Armén förwistes at i Clara församling undergå Kyrkioplicht"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00034


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2780 / sid 551 (AID: v319671a.b2780.s551), Bild 2780 / sid 551 (AID: v319671a.b2780.s551)

211
Tungelfelt / SV: Tungelfelt
« skrivet: 2018-07-30, 20:28 »

"d. 19 Jubii A:o 1718
/.../Protonotarien Plaan berättade at sedan Capitainens [Anders] Tungelfelts sak warit före har han skaffat sig Capitainens af Gardie Fegesachs och Kyrkioherdens i S:t Maria attest at han för sit begångne duel wid Bender där suttit uti arest 6 weckor inan han sig begifwit utur aresten hwilcka 6 weckor han nu förmenar böra räknas, då hans 3 års tid är ute, som han bör plichta uti fängelse. Men Kongl. Maj:ts Råd kunde icke här til samtycka, utan bör han sitta til d 1 Augusti då hans tid blir ute, skolandes han då slippa utur aresten /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 1310 / sid 122 (AID: v655180.b1310.s122, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tungelfelt_nr_1155

212
Introducerad adel - G / SV: Gyldenhoff
« skrivet: 2018-07-30, 19:52 »

"Anno 1718 d 28 Januarij
/.../
Plan föredrog sedan Capitein Balzar Gyllenhoffs Frus Sophia von Sternthals Supplique, hwar uti hon å sin i Ryssland fångne Mans wägnar begär att slippa beläggia domen emot Hoppman [Hauptman] Törnhielm med Charta Sigillatta samt densamma inlösa för deras fattigdom skuld.
Resol. skrifwas utanpå hennes Supplique att om hon pröfwas wara så fattig som förordningen wid handen gifwer så slipper hon betala Charta Sigillata och inlösa domen."


Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 610 / sid 54 (AID: v655180.b610.s54, NAD: SE/RA/1311)


Mårten Törnhielm g.m Christina Gyldenhoff
https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnhielm_nr_852


Sterndal - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 143 / sid 281 (AID: v102734.b143.s281)

213
Rithfelt / SV: Rithfelt
« skrivet: 2018-07-29, 11:50 »

Anthon Rithfeldt var född i Pommern c:a 1646 (51 år 1697).


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054410_00010


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/16 (1697)

214
Gyllenpatron / SV: Gyllenpatron
« skrivet: 2018-07-29, 11:32 »

Styckjunkaren Carl Gyllenpatron fick 1698 18/5 kungens tillstånd "att han måtte få uppehålla sig härå orten [Stockholm] ännu twenne Månader till att utföra en honom angelägen Proces". Han hade sedan tidigare haft Överste Müller von der Lühnens tillstånd "att uppehålla sig härå orten in till Wåhren" [1698].

Han fick även "läkarintyg" i Stockholm 1698 10/10 att han där drabbats av "fleck fieber" 12/8.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054428_00348

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/12 (1698)


EÄ, barn. tab 2:
1. Carl Gyllenpatron, född 1672. Konstapel vid artilleriet i Stettin 1692. Styckjunkare därst. 1697-04-01. Fänrik 1700-05-24. Löjtnant 1702-07-29. Konfirm.fullm. 1703-07-29. Död ogift 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.


Han avancerade från furir till styckjunkare 1697 1/4:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054410_00011

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/16 (1697)

215

"Stettin 1 maij Anno 1699
/.../
Handtlanger 64 Christian v. Platzbeck
dieser ist den 1 Febr: Zu LehrConstapel Avangirdt in Fried. Kussels stelle und Jacob Morman vor Handt langer angenommen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054451_00017

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/15 (1699)

Han avancerar från lärkonstapel till konstapel september 1699:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054448_00194


Se år 1700: Constabel Christian v. Platzbek
Januari https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054467_00360
Mars https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054468_00204
April https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054468_00426
Rulla Maj https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054469_00279 (Född 1678)
Juni (i Stettin) Constabel Christian v. Platzbeck Cassiret in dessen stelle /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054469_00448

216
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2018-07-28, 11:17 »

"Anno 1701 den 6 Februarii
/.../
7: Hr Justitiae Borgmästaren Thomas Lohrman förekom med Capiteinen Wälb. H: Mauritz Duvalt, och Fru Agneta Duvalt berättandes Hr Borgmäst:n att såsom han warit tillijka med H. Rådman Petter Ingmundss:n förordnad till Förmyndare för bem.t Fru, och hon nu wore råkad uti Ächtenskap medh Lieut;n Wälb: Leon:d Svinhufvud, som henne icke som en rätt skaffens man ägnar, handterar, hwilket igenom tillbudne och i K:o Ord: föreskrefne medell eij har kunnat afhielpas: Så är han föranlåten att med henne komma in för Cons:o, och begära Con:e handräckning om nödig Correction, berättandes hurur bem:te Svinhufvud slagit sig på Fyllerij, hwarigenom han Fruns lilla huusgeråd och Egendomb alldeles förslösat etc., Sedan inkom och bem:te Lieutnant, då honom thetta förehölltz, hwaruppå swarades att han beklagade det hans kiäraste skall willia wäga dhe ord och Comportementer som han torde kunna hafft när han någon gång warit drucken, Utlåtandes sig att gärna willia under sitt lefwerne hädan effter taga sig wahra för Brännewijns supande och komma medh sin Fru till Förlijkning.
Hwar uppå efter någon orda wäxling Parterne emellan sampt alfwarsam till dem giord förmaning och i acht tagande af hwad som på bägge sijdor kunde synas tiena ett godt Ächtenskapz förtroende att uprätta, dhe till Förlijkning i anledning af Processens 18 punct remitterades och äntel:n således sins emellan blefwo förenade att the det här till förelupne Owäsandet skulla förgäta och hädan effter hwar andra med tillbörligheet wänskap bemöta, dock som intet wore i förrådh hoos Hr Lieut:n utan alt förslösat skulle Fruns med dess Barn blifwa hoos sin Farbroder Hr Capt. Duvalt intill dess theras sinnen kunde åter bewekas till rätt sammanlefnadh, hwarom the och af Cons:o blefwo förmante, som med thenne theras förlijkning så wijda war till fridz hwad ther med kunde uträttas som them kunde stå till att pröfwas."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074656_00072


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/16 (1700-1705)


EÄ, tab. 24

217
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2018-07-28, 10:31 »

"Anno 1700 den 22 Augusti
/.../
10. Regementz Auditeuren Hr Johan Hendrichsson Skruf anhölllt skriftel. för dess Stiufdotter Brita Hothen, att hon som en ächta Hustru, måtte få K[yrk]:otagas, emedan hon af StiufBrodren Corporalen under Infanteriet Isbrandh Skruf, hwilken nu är med Armeen på Seeland, under Ächtenskapz löffte är worden häfdadh, och nu hafwer födt Barn.
R: Emeden utahf bem:t Inlagde skrifft icke allenast betygas att bem:t Coporal Isbrand Skruf med Fadrens och Stiufmodrens samtykio sig med Brita Hothen har fäst, sampt henne med Ring begåfwat, utan och uthaf dhe Communicerade Transumpter, utur samma Corporal i CarlsCrona d. 2 Junii sidstl. Daterade Bref, skrefne så wähl till Fadern som Brita Hothen befinnes, att hans 1:o bekienner sig hafwa brituit sine K. Föräldrar emot, 2:o Lemnar Gud hwad Upsåt, han har, sig att bättra, och 3: Önskar att kunna öfwerwinna sin K: Moders Ogunst. Jemwähl 4: Consenterar emot Brita Hothen ett Oföränderl:t hierta, förmanandes henne 5:o att wara trogen och redelig, sampt förtroendes sig och sina beställningar i hennes skiön[?], hwarjemte han och så beklagar att han icke handt bjda hennes hemkomst ifrån Stockholm då han ett fullkombl:t sluut skulle af henne tagit hwaruthaf Consist:m icke annat kan döma än dem emellan ett fast Ächtenskapz slut warit thet han sinnad är att fullborda: Fördenskull finner Consist:e skiäligt att hon må K:otagas som en Ächta hustru, dock med  det Formulan som utj handB:n pag 126 föreskrifwes, them som för wiegzlen afla och föda Barn i sin trolofning."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074656_00029 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/16 (1700-1705)

218
Feif / SV: Feif
« skrivet: 2018-07-25, 21:23 »

"Döde 1738
Januarius
d. 17 Jean Feif. Capitain af Kongl. May:tz Lif Gardet i Storkyrkan"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 179 (AID: v91111.b179, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Feif_nr_1405

219
Posse / SV: Posse
« skrivet: 2018-07-25, 21:06 »

"Döde och Begrafne
Anno 1733
Aprilis d 28. Högwälborne Hr Grefwen Knut Posse Capitain af Kongl. Gardiet i Kungsholms Kyrckia"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 171 (AID: v91111.b171, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


"Anno 1734
Majus 14. Arfvid Sal. Capitainens af Kongl. Garde Gref Knut Posses unga Son uti Kungsholms Kyrckia"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 173 (AID: v91111.b173, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


EÄ tab. 41
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Posse_nr_51


***


"Döde och begrafne på Åhr 1740
December
Beata Christina Posse, Lieutnantens af Kongl. LifGardet Högwälbonre Hr Baron Mauritz Posses Grefwinna, dödde d:n 25 Novembris"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 181 (AID: v91111.b181, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


EÄ tab. 21
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Posse_af_S%C3%A4by_nr_57

220
Sparre / SV: Sparre
« skrivet: 2018-07-25, 21:01 »

"Döde och Begrafne
Anno 1733
Januarius d 4. Baron Knut Sparre Capitain af Kongl. Gardiet i St Jacobs Kyrckio"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 171 (AID: v91111.b171, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


"Döde åhr 1738
November d. 29 Hedvig Sparre Sal. Capit. Baron Knut Sparres dotter i S: Clara ky."

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 179 (AID: v91111.b179, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


EÄ tab. 37
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_nr_11

221
Introducerad adel - G / Gripenmarck
« skrivet: 2018-07-25, 20:41 »

"ANNO 1737
Martius d 17. 5 Regementz Qwartermästaren af Kongl. May:tz LifGardet Wälborne Hr Jean Gripenmark, samt Wälborne Jungfru Ulrica Gripenstierna. Lysning är skiedd i Ekerö Försambling effter vice Pastorens L: And: Herm: Gyllingz där å lämnade attest , derför ock effter förordningen Chartae Sigillatae afgiften der bör wara erlagder, men copulaon skiedde här i Stockholm d:n 19 Martii 1737."


Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 89 (AID: v91111.b89, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital.


EÄ tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenmarck_nr_920
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenstierna_nr_820

222

Hans Christoph Raupach var rustmästare vid kapten Gothard von Budbergs kompani, fältmarskalken Mellins regemente till fot [=Pommerska infanteriregementet], Pasewalck den 2 Januari 1702.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054518_00028

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1702/3 (1702)


Se även:
År 1696 22/12  Soldat nr 92 se anmärkningskolumnen -  se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054386_00346

År 1697 4/1 Soldat (Gefreiter?) nr 97 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054403_00064

År 1698 19/2 Corporal nr 91 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054422_00094

År 1698 25/5 Corporal nr 55 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054425_00057

År 1698 1/8 Corporal nr 37 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054427_00044

År 1698 5/10 Corporal nr 37 Hans Christoffer Rubach
Född "In Preussen", 40 år gammal, tjänat i 22 år, fru och barn (tomt), svurit eden.
- se https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054428_00069

År 1701 3/1 Rustmeister Hans Christoph Raupach - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054490_00032 

År 1703 1/10: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00026
År 1703 1/11: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00082
År 1703 1/12: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00132
År 1704 1/1: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00182
År 1704 1/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00231
År 1704 1/3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00281


Före Jürgen Mellin var Nils Bielke regementschef, se även bild nedan. Om slaget vid Kalisz 1706 19/10 se: http://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/militara-artiklar/blandade-artiklar/1580-kalisz-1706-myt-och-sanning

223
Morgonstierna / SV: Morgonstierna
« skrivet: 2018-07-23, 23:02 »

"General Muster Rolle Von des Herrn Ober Commendanten und Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiment und des Capitain Rosen Compagnie, wie selbige In Vehrden /.../ gemustert worden den 31:te Junij A:o 1697
/.../
Corpor: 91. Isack Morgenstern
Edelman: [tomt]
Ist zu hausse: Schonen [Skåne]
Angenommen under die Comp: Jahr1695 Monat May
Verheyrathet: Frau
Kan Handwerck: Schuster
Hatt zuwor gedienet: Schweden: Jahr 15
Ist alt: 37"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054415_00122


Källa: Trupper i Bremen och Verden. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1697/21 (1697)224
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Grefvenhjelm
« skrivet: 2018-07-23, 22:48 »

"General Muster Rolle Von des Herrn Ober Commendanten und Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiment und des Hr ObristLieutenant Wangelins Compagnie, wie selbige in Vehrden /.../ gemustert worden den 21: Junij A:o 1697
/.../
Unter Officirer
Führer [Förare] Bengt Christian von Gräfenhielm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054415_00088


Källa: Trupper i Bremen och Verden. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/21 (1697)
Grefvenhjelm - se ArkivDigital: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 48 / sid 91 (AID: v102734.b48.s91)

225
Örneklou / SV: Örneklou
« skrivet: 2018-07-23, 22:26 »

"General Munster Rolla von /.../ FeldtMarscahll und General Gouverneures Herrn Graff Jürgen Mellins Regement zu Fuss [till Fot] /.../ Leib Compagnie Stettin d 5 october Anno 1698
/.../
Fendrich Carl Gustaf Örneklow, gehet abb, in dess stelle Elias /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054431_00099


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/15 (1698)

226

"General Munster Rolla der Stettins Artollerie bedienten so wie sie auf die General Munsterung sich Effective befinden d: 5 Octobr: An:o 1698
Major Rudolph von Bunaw
/.../
HandtLangers 71. Christian von Platzbeck, Liffland"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054431_00016


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1698/15 (1698)

227

"År 1702 d: 22 Octobris
/../
Lilljegreen sade sig sådant lätteligen skola bewijsa, anhölt det här om in loco kunde skee en Laga ransakning, tå fast mehra äntå skulle uppenbart blifwa och om Påickens Platzbecks onda förhållande som för sin odygd skull af ÖfwerstL:n sielf blef körd uhr tiänsten och sedan såsom Volonteur igentagen, under promiss af wijdare befordran, att han witna skulle Fruens oskyldigheet till meehn, det han och sedan så grofft och osanfärdigt giordt och all blygsamheetes skränckor så wijda öfwerskrijdit, att hwar redelig och wälsinnad lätteligen finna kan, hans strafwärde och lastfulle wanart, diärfligen och uthan den ringaste blygsel en ährlig, dygdig och kysk Frus ähra att beliuga.
/.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1702:1 (1702) Bild 4780 / sid 955 (AID: v655132.b4780.s955, NAD: SE/RA/1311)

228

"Rulla Uppå JempteLändske Cavalleriet som Effective Stådt I JemptLandh Pro A:o 680
/.../Leutnant Magnus LillieWalck 1
/.../
Gemena Ryttare
/.../
Leut: Magnus LillieWalks Swäntienare Petter Lilliewalk 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00042 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)


Se även:
Kortregister till serien Suppliker: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300103_00483
Supplik: L 79 1672 : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066186_00130
Supplik Mixt 40 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066195_00015


År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00074 (Petter L. A0065742_00078)
År 1682: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00110
(Rulla 1681 4/7: "Petter Lilliewalk S[w]:en T[iena]:ren Nor bagge Casseras") - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054022_00046
(Rulla 23/8 A:o 1682 "i stället för sin Sohn Petter Lilliewalck") ­- https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054026_00034
År 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00059
År 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00157
År 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00154 (A0065746_00158)


Styckjunkaren Erik Månsson Lillievalck, fullmakt som fänrik vid till Jämtland kommenderat artilleri 1675 9/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_00572
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065802_00196

229
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2018-07-21, 10:49 »

"Aflöningzlista Oppå Hr Öfwerstens Welb: Herman von Burghausens Regemente Wijborgz Lähns Dragouner, hwar efter dess officerare och Gemene sina Innewarande 1675 åhrs Löhner hafva at undfå Och åthniuta N:l
5.
Chergiant Arfwedh Sabbelstierna dödh ogift alltså ingen Löhn istellet Claes Bäck wärfd in Junio 675, niuter 1/2 löhn och dett öfrige Cronan bespardh."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00044


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/29 (1675)
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00075
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sabelstierna_nr_206
http://runeberg.org/frfinl/0389.html

230
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2018-07-21, 10:17 »

"AflöhningzLista Uppå Öfwersten Wälb: Härman von Burckhuusens Dragoune Regemente, hwar effter däss Officerare och Gemeena sina löhner pro A.o 674, hafwa att undfå och bekomma, Nämbl:
1
/.../
Siergiant Salmon Tommesson avangerat till Fältwäbel under Öfwersteleutenantens Compagnie, niuter här under i åhr sin löhn, istället Johan Jörgen Pistolkårs ifrån samma Compagnie."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00071


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)


***


Avlöningslistan år 1675:
"Chergiant Johan Jurgen Pijstohlekors förrest till Tysklandh alltså ingen lön uthan den bespares Cronan /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00042


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/29 (1675)


EÄ tab. 8, https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pistolekors_nr_321
http://runeberg.org/frfinl/0330.html


231
Introducerad adel - J / Jägerhorn
« skrivet: 2018-07-19, 17:25 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Capitein Hr Baron Johan Jacob Sparres Compagnie
Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
2. Corporalen Christer Jegerhorn"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 300 (AID: v480993.b300, NAD: SE/KrA/0023)


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Spurila_nr_114
https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Storby_nr_226
http://runeberg.org/frfinl/0230.html ff

232
Gyllenflycht / SV: Gyllenflycht
« skrivet: 2018-07-19, 17:14 »

En soldat "Donat Johanson Gyllenflycht" finns i 1688 års rulla vid överste Gustaf Mauritz Lewenhaupts regemente. Mönstrat i Göteborg 3/12 1688. Överfördes till Holland.

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 420 (AID: v480993.b420, NAD: SE/KrA/0023)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenflycht_nr_1311
Erik Abrahamsson Schreuder adlad Gyllenflycht 1694-04-23

233
Örneklou / SV: Örneklou
« skrivet: 2018-07-19, 17:06 »

"Munster Rulla af Högwällborne Hr Grefwen och Öfwersten Gustaff Mauritz Lewenhauptz Regemente och H:r Capitein Fabian Levens Compagnie, Giöteborgh den 3 December Anno 1688.
/.../
Förare Pär Örenklou"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 680 (AID: v480993.b680, NAD: SE/KrA/0023)


"MönsterRulla Uppå Öfwersten Högwällborne Greef Gustaf Lewenhaupts Regemente, Och ÖfwerstLieutnanten Wällborne Herr Anders Sparfelldts Compagnie. Giötheborg d: 3 Decemb: 1688.
/.../
Förare Baron Axell Adollph Örneklou"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 160 (AID: v480993.b160, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ, tab. 3:
"Per Adolf Örneklou, /.../ erhöll 1684-09-02 pass att resa utrikes och bevistade kriget i Brabant. Fänrik vid livgardet 1698-02-12. /.../"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rneklou_nr_83
https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rneklou_nr_327

Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 4010 / sid 797 (AID: v319671a.b4010.s797)


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

Ur Leonhard Kaggs dagbok:
"1712 Den 20 Martii kom capten Pär Örnclo ifrån Bender, därifrån han deserterat till Ryssen och nu capitulerat för major, i Narva an och reste härifrån till Pettersburg"

234

Fänrik Gotthard von Platzbeck - "som godwilleligen sitt afskeedh tagit hafwer" (ny fänrik fick sin fullmakt 4/11 1669)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065801_00146


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/2 (1665-1670)


Fullmakt 1672 6/11 för fältväbeln Lorenz Platzbeck att vara fänrik vid Koloniregementet.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065802_00068


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/3 (1671-1681)


***


Se även "kortregister till fullmaktsböcker":
Gotthard Platsbeck: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_01145
Lorens Platsbeck: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_01146


235
Introducerad adel - Ö / SV: Örnevinge
« skrivet: 2018-07-18, 17:23 »

Belägg för att "Ingrij Örnevinge" levde på Ulvhult den 12 februari 1686 hittar man här:


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065965_00812


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/51 (1688)

***


EÄ, TAB 1
Gustaf Eriksson, adlad Örnevinge (naturlig son av riksrådet greve Erik Brahe och Anna Filipsdotter Kern, dotter till Filip Kern, till Ulvhult i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Född 1598-11-22 på Visingsborg. Uppfostrades hos greve Magnus Brahe, reste 1614 till ryska kriget och återkom 1617 till Magnus Brahe, som han tjänade i tjugu år1. Kom efter dennes död till sin kusin, riksdrotset greve Per Brahe. Dennes hovmästare 16371. Adlad 1646-06-30 jämte sin kusin, underlagmannen Johan Gustafsson (introd. 1647 under nr 331, vilket nummer sedan ändrats till 352). Död 1666-03-19 på Ulvhult och begraven i Grevbäcks kyrka . Gift 1626-10-15 med Ingrid Larsdotter, som levde ännu 1686 på Ulvhult, dotter av överkommissarien Lars Gudmundsson Lamb. Av elva barn levde endast en son och tre döttrar vid faderns död.

236
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2018-07-17, 23:11 »

Ovan finns några inlägg om Pinkernelli.


Därför kan jag inte undanhålla denna ur rulla från 1689: 
"Corpral Friederich Pinckernell." vid Prins Christian August af Schleswig-Holsteins värvade infanteriregemente (i svensk tjänst)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054210_00050

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1689/22 (1689)


Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man:
/.../
Andra regementet, chef prins Christian August av Holstein - rulla år 1688/1689.


Källa: www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

237
Gyllenpatron / SV: Gyllenpatron
« skrivet: 2018-07-17, 18:39 »

"Rolla Auf Ihro Hochgräfl: Excell:ce des Hern General und General Gouvernuern Graf Nicolaus Bielcke Regiment, von des H: Capitains Baron Christian von Buchwaldz Compagnie wie dieselbe effective gemunstert worden in Verden d: 31 Decembr: 1688 ./.
/.../
Unter Officirer
Sergeant Gustaff Gyllenpatron"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054186_00016

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/20 (1688)


EÄ, barn tab. 2
"1. Gustaf Gyllenpatron. Löjtnant. Ogift skjuten vid Ofen."
"1. Johan Gyllenpatron. Dödsskjuten ogift vid Ofen."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpatron_nr_575


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man.
/.../
Tredje regementet, chef Johan Gabriel Banér (Nils Bielkes regemente)"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

Bielkes (Banérs) regemente beskrivs efter slaget vid Fleurus 1/7 1690 som "aldeles ruinerat" med förluster av 695 man med 6 kaptener och många lägre officerare. Överstelöjtnant Johan Gabriel Banér och major Magnus Stenbock klarade sig dock med liven i behåll.

238
Ahn, von / Ahnen, von / SV: Ahn, von / Ahnen, von
« skrivet: 2018-07-16, 23:53 »

"General Munster Rulla Uppå Wästra Skånska Grenadier Compagnie som af Högwälborne Hr Baron och Rijks Rådet Lieven Munstrades, utij Stockholm den 27 October Anno 1719
/.../
2:dra Capitain Andreas Lindeqvest, till dödz stucket Fendrich Fredrich von Ahnen, Condemnerat ifrån Lijfwet, Men effter Hennes Kongl: May:ts pardons placat, pardonerat, ock sedermehra afgången till Regementet d: 6 Maj 1719.
/.../
2:dra Fendrich. Fredrich von Ahn, dödstucken d. 2 Feb. 1719"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054749_00139


Källa: Grenadjärbataljonen, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/17 (1719)


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 60 / sid 7 (AID: v319671a.b60.s7)
http://www.svenskadel.se/familypres.aspx?ulogin=3015&page=0

239
Introducerad adel - G / SV: Gyldenklou
« skrivet: 2018-07-16, 19:46 »

"MunsterRulla Oppå Öfverstens Wellbone H: Reinholdt Modee Regemente [=Bergsregementet] ; Och H: Capitein Johan Fredrick von Gröningers Compagnie.
/.../
Gemena
/.../
Sven Gyllenklo dödh d: 29: Decemb: 1681"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054012_00365


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/2 (1681)

240
Gyllenberg / SV: Gyllenberg
« skrivet: 2018-07-15, 11:53 »

"Aller Underdåhnigst Oppsattz Till Aflöhningz Lijsta för hennes Kongl. May:tz RijckzÄnckiedrottningens /:Under Hans Hööggreefwel. Excell:ce Hr Kongl: Rådet Fäldtmarskalk och General Gouvern: Höögwälborne Hr Ruthger von Aschebergs Commando stående, LijfRegimente till Häst; Pro Anno 1692: Nbl:
/.../
Ryttmäst:r Köhlers Compagnie 4.
/.../
Corporal Niels Kuhlberg, som åfwan förmähles Transporteras till 2:dre Corporalens Ställe, hijt igen effter Meer högtbem:t Hans Excell:ces fullmacht Dat. Malmöe d. 28 Aprill A:o 1692: Gustaff Gyllenbergh"
/.../
"Ryttmäst:r Appelbergs Compagnie 5.
/.../
Corporal Marcus Gyllenberg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00072


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/46 (1692)
Avlöningshandlingar år 1694:
Gustaf - korpral vid Ryttmästare Köhlers kompani
Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00079


Marcus - korpral vid Ryttmästare Soops kompani
Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00080

241
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-07-14, 08:49 »

"Rolla Auff dess Herrn Obristen Baron Carl Gustav Erskens Regiment und das Hr Capitain Bondes Compagnie, wie die selbe effective Gemunstert zu Rotenburg den 29 Decemb: Anno 1688.
/.../
Leutnant Johan Dahlpiel"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054187_00026


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/21 (1688), Riksarkivet
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man:


/.../
Fjärde regementet, chef Carl Gustaf Erskine"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

242
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-07-13, 23:52 »

Om Gunnar Gyllenswärd född 1922 21/1 i Bromma, död 1987.

Se: Aspirantrulla 1942-1943 Ljungbyhed


Arkiv Digital, Magnus Lindskogs samling (L, M) Vol:3 (1942-1943) Bild 970 / sid 94 (AID: v904560.b970.s94)


EÄ, barn tab. 16 (16 C)

243

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Hr Capitein Jochim Danckwartz Compagnie, Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Sergiant Robbert Dornfeldt"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


244
Gyllenberg / SV: Gyllenberg
« skrivet: 2018-07-13, 22:14 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Hr Capitein Jochim Danckwartz Compagnie, Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Fendrich Hr Carl Ewaldt Rönne*
/.../
Förare Gustaf Gÿllenberg"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenberg_nr_1030*Not: Ang. Rönne se hans fänriksfullkmakt: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00451
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

245
Introducerad adel - L / SV: Losköld
« skrivet: 2018-07-13, 21:36 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Capitein Hr Baron Johan Jacob Sparres Compagnie
Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Förijdaren Mårten Loskiöld"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm
EÄ: "Mårten Losköld, född 1666. Kallas häradshövding. Död ogift före fadern."

246
Introducerad adel - L / SV: Leijonwall
« skrivet: 2018-07-13, 21:31 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Capitein Hr Baron Johan Jacob Sparres Compagnie
Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Chiergiant Johan Leijonvald"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

247
Strömsten / SV: Strömsten
« skrivet: 2018-07-12, 23:43 »

"1715 den 2 Novemb. hölts ordin. Consistorium /.../
1. Inkom Föraren wid Garde Truls Modig, och uppå tilfrågan hwad kunskap han hade  om Feltwebelen Lars Lundberg, berättade, at förleden Septembr. gifwit attest, at bemelte Lundberg i Junii Månad 1714 eij war blifwin död i Muscou, upwiste Copia af sin gifne attest.
/.../
Q: känner han Eric Wikman, som bewitnat at en wid namn Lars Lundberg den 15 Junii 1714 blifwit död, den de sagt warit en regementzwebel? R: han känner Wikman, men han är nu icke här i Staden. lade detta til, at en Corporal af Smålänska Cavalleri Strömsten wid namn har berättat det Lars Lundberg lefde förleden Wåhras hos en Förridare af Gardet, Thun ben:d som gift sig i Muscou. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00091


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)

248
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-07-12, 22:51 »

"1715 den 11 Maii hölts ordin. Consistorium /.../
7. Förekom Änkian Beata Dahlpihl emot Adjutanten Christoffer Rast, den hon til Consistorium citera låtit angående lägersmål under ächtenskapz löfte.
Q: tilstå Rast, at han lofwat henne ächtenskap? R: han nekar intet til lägersmålet; tilstår och at hans moder och swåger rådt honom til ächtenskap med hust: Dahlpihl, då han modren til behag lofwat at taga henne til hustru, med det wilkor, om han finge någon tiänst at han kunde försörja henne, samt eljest kunde fatta någon kärlek til henne; men nu skal han icke fått sådan tiänst, icke eller kan han nu älska henne.
Q: har han lofwat detta ächtenskapet förr än han besof henne? R: Ja
Preses; der af kan man då sluta at han likwäl fattat kärlek til henne.
Så upwiste och Dahlpihl et bref af den 12 Jan. 1714 hwilket Rast tilstod sig hafwa skrifwit; der uti han nogsamt betygar sin kärlek emot henne, och swär wid sin salighet, och önskar Guds hämd och we, om han låte någon ting bedraga honom ifrån sin aldrakäraste Beata Dahlpihl etc.
Hon sade sig hafwa flere bref sådana.
Åberopade och Lector Mag. Wång til witne, hwilken genast upkallades, och berättade han; det han blifwit efterskickad af skreddaren M:r Biörnberg då Christoffer Rast i hust: Dahlpihls näörwaro tilstod at han med henne wore förlofwad; men sade at kärleken wore då förkolnad, och des utan at Öfwersten intet wille efterlåta detta giftermålet, hwar til hans moder mäst drifwit honom at samtyckia.
Q: när blef hon hafwande? R: 3 weckor för Juhl. Consistorium förmante honom at med godo fulborda ächtenskapet med henne, och icke draga Guds hand öfwer sig efter sin egen önskan, om han skulle henne bedraga; Men han sade, at han eij kan fatta kärlek til henne.
Consistorium gaf honom 8 dagars tid at betänkia sig uppå.
Q: wet han något oärligit med henne? R: hon har gifwit honom alt för stort tilfälle at synda, och derför har han blifwit ledze wed henne; geck så bort; Men hust: Dahlpihl, som inne blef gaf tilkänna, at han skal wilja äga en piga som tiänar hos Secret. Peringschiöld; och skal här om efterfrågas.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00039
"1715 den 18 Maii hölts ordin. Consistorium /.../
5. Förekom Beata Dalpihl och Christoffer Rast.
Q: wil Rast nu fulborda ächtenskapet med Dalpihl efter han rådt henne med barn och lofwat taga henne til hustru? R: Rast; at det är owist om han är barnefadern; ty han förnummit, at hon 3 weckor för Juhl rest til Waxholmen med skräddaren Biörnberg och Lieutnanten Broberg, och strax efter hemkomsten har hon bekändt sig wara hafwande, hwarföre han billigt har misstanke om henne, at som hon wisat sig mycket godwillig emot andra, skolandes således Rast icke kunna ächta henne. Hwar öfwer Dahlpihl sig förklarade, at hon wäl icke nekar sig med förenämde personer rest til Waxholmen, då och en annan hustru Maria Kock benemd warit med, och at hon en natt legat tilhopa i säng med skräddaren Biörnberg, då Lieutnanten Broberg legat i andra sängen tilsamman med Maria Kock, men så skal hon dock icke plägat något kötzligit umgänge med Biörnberg. Och blef detta måhl til werdzlig Räts ransakning och ompröfwande remitterat.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00043


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)

249
Yrken H / SV: Hantlangare
« skrivet: 2018-07-07, 23:08 »
Han finns med t.ex i rullan år 1735:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029891_00362Grundritning av Duveds skans:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0023897_00001

Mvh
Magnus250
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2018-06-28, 19:38 »

"Eders Excellence utj underdånigheet berettas, att närwarande Fältwäbel Andreas Moderus ifrån Stralsund, har sedan d:n 7 Augustj, då han kom till Landet, uppehållet sig här i Staden Cimbrishambn hoos sin Broder Rådmannen Moderus och andre sine Anförwanter, och som han ärnar sig nu tillbakars igen till Regementet, dy är wår Underdån Ödmiuka Intercession för honom om ett nådigt Resepass /.../
Cimbrishambn d 24 Aug: 1714
[Magistratens underskrifter]"


Källa: Skånska guvernementskansliet, Skrivelser från borgmästare och råd 1714, DIIId:24, sid. 796-797


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2320 / sid 459 (AID: v319671a.b2320.s459)


251
Gjutare / Styckgjutare
« skrivet: 2018-06-22, 22:23 »

"Wij Carl p: giörom witterligit, at såsom efter Styckgiutaren Michel Baders död, styckgiuteriet här i Stockholm kommer at transporteras på dess Styfsohn Gerhard Meyer hwars förfäder det samma ifrån första begynnelsen härsammastädes hafwa inrättat, anhollandes bem:te Gerhard Meyer nu hoos oss underdånigst om wår nådige Confirmation på alla de Privilegier, bref, Contracter och förrättningzskrifter, som hans förfäder tijd efter annan sig hafwa förwärfwat, så wäl af framl. hennes May:t Drottning Christina d 8 Junij A:o 1641, af Hans May:t wår högstSahl. herr fader d: 30 Junii 1655, af regeringen d: 31 Julij A:o 1666, som af oss sielfwa d: 10 Aprilis 1674, d: 21 April 1680, samt d: 17 Septemb:r 1684; Altså hafwa wij härmed och i kraft af detta wårt öpne bref nådigst welat Confirmera, och på bem:te Gerhard Meyer transportera, alla förbenämda /.../
/.../
Datum Stockholm d: 4 Januarij A:o 1695
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02711 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Meyerska_styckgjuteriet
[Styckgjutare = kanongjutare]

252

"Aldenstund här för tijden ingen lägenheet är att tillgå. med hwilka dhe 40 dahl. Sölf:r M:tt Wadstena Krigzmanns huus Penningar, som framl: Andreas Redkenhoffs Erfwingar för des Sahl. Faders erhåldne Skiöldebref, här i Ränterijt insättia låtit och Ederrs Excell. sampt Kongl. Krijgz Colleg: uti dhes till mig nyligen ankombne skrifwelse af den 4 passato, begärt till Stockholm öfwer remitteras, kunna dijt sändas; Altså är Jag worden föranlåten dhem på annat sätt öfwergiöra, således att Jag låtit bem:te 40 dahl. Silf:r M:tt till borgmästaren Johan Dietrichs härstädes uthbetala, hwilken dheröfwer innelychte Original Assignation till sin Correspondent den Stockholmske kiöpman Hans Dassau uthgifwit, att han samma Medel i Banqven för Wadstena Krijgzmanshuus Räkning insättia, /.../
Arensburgz Slått [på Ösel] d 18 Junij 1710
/.../
E. Mannerburg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02615 ff

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

253
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-06-22, 19:56 »

"Rulla på Efterskrefne Manskap som till Kongl: May:tz tienst för Artollerie kutskar och Stalldrengar äro antagne efter Kongl: Defensions Commissionens Bref d: 31 Januarj 1710, Nembl:n
/.../
Annotationer: Född i Jönkiöpingh
Nampn: Anders Rasswill 25 [åhr]
Manskap: 1
Städia 4 D:r
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02216

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

254
"d: 27 Maii döptes Skomakarens Nils Mårtensons och hustru Magnel Pehrsdotters barn och dotter Elna från Norra Qwerrestad som war född d: 26:te huius bar barnet hustru Elna Hans Pehrs härstädes, Faddrarna wåru Lars Pehrsson från Onslunda, Bonden Måns Olson, dr Erik Mårtensson dr Lasse Anderson, hustru Kierstena Måns Ols, pigan Hanna Matts dot alla dessa här af Byen"


Mvh
Magnus

255
Storckenfeldt / SV: Storckenfeldt
« skrivet: 2018-06-21, 23:39 »

"/.../
2. Angående Hr Fendrick [Magnus] Sturkenfeldts Son Kongl. KrigzCollegium remitterade till mig, at han kunde förrätta Kongl. Mayestetz tienst, så är han intet mehr än 10 åhr, och finnes än wara något för swag: Men kunde Eders Excellence och Kongl. Krigz Collegium för Gudz barmhertighet skull hielpa Hr Fendricken därmed, woro wäl honom till hielp, ty elliest swälta de ihiäl, och han kan emedlertijd laga at Konungens tienst intet blifwer försummat.
/.../
Dahlaröe Skantz d. 14 Februarij 1710
Ödmiukaste Tienare
Adam Johan von Feilitz"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_01613


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


Se även EÄ:s Supplementband, sidan 937.

256
Rosenstierna / SV: Rosenstierna
« skrivet: 2018-06-19, 20:03 »

"Stockh. den 28 nov. 1700
/.../
Edhers Excellence och dett Högl: Kongl. KrijgzCollegium föranlåtes iagh i ödmiukheet att andraga, huruledes för någon tijdh sedhan, då iagh war stadder uthi Kongl. May:ttz tienst neder till Wärmelandz Gräntzen, Min hustru HöghWälborne Fru Margareta Wrangel är genom dödhen afgången uthi Närke på Sörby gårdh strax widh Örebro; Så Emedhan migh nu tilbör att medh foderligast låta des Lijk där samestedes tillbörligen befodras till Grafwen, som migh och des uthan åligger strax efter begraffningen någre dels af samma dödzfall förordsakade dels Elliest till min timmelige Wälfärdz bewakande högst angelägne förrättningar neder uthi Smålandh; Altså är min Ödmiuka bön och begiäran dett Edhers Excellence och dett Högl: Kongl. Collegium nådgunstigst täcktes migh förunna permision uppå tre Månadz tijdh /.../
/.../
Ödmiukeste tienare
Johan Rosenstierna"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01623 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)


EÄ, barn tab. 2

257
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-06-18, 18:14 »

"Specification uppå Fölljande Öfwer och Under Officerare sampt Gemena Dargouner af Öfwerste Leutnant Wälb: Niels Grotenfeltz i Nåder anförtrodde Esquadron, som nu efter Hr Major Niclaes de Molins ankombne Förteckningh och uppsattz ståå under dess Commando wed armen i Liflandh; hwilka för Innewarande Åhr 1701. Underdåhnigst förwäntta sine löhner, Nembl:n
/.../
2:a Compagniet
/.../
Corporaler
Michel Huusgafwel d:n 15 octob: 1700 avancerat till Rustmestare under 3:die Compagniet; I stället /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00132 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

Se även:
År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00279 ff
"Förare Michell Huusgafwell avancerat ifrån Rustmestare d:n 18 Decemb: 1701 i det vacante stellet; bekommer altså denne åhrs löhn"

År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00227 ff

År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00209 ff
"Förare Michell Hindrichsson Husgabell warit i Twå åhrs tijd borta öfwer dess Förlof, dy niuter han allenast löhn till den tijden, den öfriga blif: K:l M:t bespard, i stellet /.../"

258

"Specification Uppå dhe Öfwer- och Under Officerare Jempte Giemene Ryttare, hwilcka innewarande Åhr 1701 under Carelska Cavallerie Regementtet Tiäna och i Underdånigheet Kongl: May:tz Allernådigste Aflöhning afwachta. nembl:
/.../
2:a Compagniet
/.../ Qwartermestaren Johan Nandelstadt avangerat d: 8 Septembr: 1700 till Cornett under dett 5:te Compagnie, /.../
/.../

3:ie Compagnie
/.../
Qwartermestaren Ernst Wilhelm Nandelstadt, in Ultimo Maijo 1701 avangerat till Cornett under detta Compagnie, /.../

4:de Compagnie
/.../
2:dra Corporal:n /.../ i stället samma dato den 8 Octobr 1700 blefwen förestält till Corporal Föraren af Öfwerste Lieutenant Grotenfeltz Dragouner Johan Nandelstadt, hwilken och utj 1700 Åhrs aflöningz Lista under 5:te Compagnie finnes Interims wijs wara antagen utj 3:ie Corpral: Carl Dawid Saxes stelle.

5:te Compagniet
/.../
Cornetten /.../ I stellet den 8 dito [Septembr] Qwartermestaren af dett andra Compagnie Johan Nandelstadt hijt avangerat.
/.../3:ie Corporal: /.../ har och Johan Nandelstadt som Interims wijs warit förestält, avangerat den 8 Octobr: 1700 till Corporal under dett 4:de Compagnie.

7:de Compagnie
/.../
1:e Corpral:n Adam Johan Swerdfelt, Transporterat den 22 Aug: till dett 8:de Compagnie, I stället hijt igien samma Dato ankommen ifrån bem; 8:de Compagnie 3:ie Corporal: Elias von Nandelstadt.

8:de Compagnie
/.../
Cornetten Carl Gustaf Nandelstadt
/.../
3:ie Corporal:n Elias von Nandelstadt Transporterad den 22 Aug: till dett 7:de Compagnie /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00065 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


Se även år 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00154 ff
Se även år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00098 ff
Se även år 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00052 ff
"Leutnant Johan von Nandelstadt slagen den 16 Junij 1704"
Se även år 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00148 ff
Se även år 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00139 ff
Se även år 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00097 ff
Se även år 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00082 ff
Se även år 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00090 ff

259
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-06-12, 18:23 »

 "AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne H:r Gustaff Enschöldz anförtrodde Regemente Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare  likmätigt K:l M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1706 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
 /…/
 2. [Överstelöjtnantens kompani]
 /../
Qwartermestare Carl Plagman
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00155

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)


Se även år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00214
"Corporal /.../ i stellet den 31 Julij wärfd Carl Plagman /.../"


 Se även 1705:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00127
 
 Se även 1707:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00124
”Qwartermestare Carl Plagman är af en Wijborgz Ryttare[?] medh en knijf ihiälstucken uthi Littawen den 25 Jan: 1707 /…/”


***

"Specification Uppå Officerarene af mitt Anförtrodde Regemente Åbo lähns Cavallerie för Åhr 1695.
/.../
8. [kompaniet]
Munsterskrifaren Christen Hindersson erhållit afskedh d. 13 Septembris sidstledne i stället effter Her öfwerstens fullmaht af d. 13 Dito Månadh Petter Plogman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00050

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)

Se även år 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00025

Saknas i år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00027

260

"Specification uppå Efterfölljande Öfwer och Under Officerare sampt Gemena, af min [Överstelöjtnnant Niclas Grothenfeldt] anförtrodde Esqvadron Dragouner belägen i Wijborg, NySlåttz, Nyland och Tafwasthuus lähner, som i underdåhnighet sökia för Innewarandhe Åhr 1699 att undfå dhreas löhner, Nembl:n
Wijborgz och Nyslåttz Lähn
1. Compagnie
/.../
Förare Elias von Nendelstadt

2. Compagniet
Capitain Elias von Nandelstadt
/.../
Corporal Johan von Nandelstedt

4. Compagnie
Capitain Wollmar Willhelm von Nandelstadt

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00103 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)År 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00278 ff

År 1701: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00132 ff
"Förare Elias von Nandelstadt, in Junio 1700 Avancerat under Carelska Cavallerie Regementte till Corporal, /.../
Corporal Johan von Nandelstedt in Junio 1700, avancerat under Carelska Cavallerie Regiementte till Corporal, /.../"

År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00279 ff

År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00227 ff

År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00209 ff

År 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00199 ff

År 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00209 ff
"2 [komp.] Capitein Elias von Nandelstadt blifwen förafskedad, dy niuter han här sin löhn till den tijden, med Månaden inräknad, /.../
3 [komp] Capitein /.../ i stellet efter Wälbe:t Hr Grefwes Fullmacht af samma dato (1706 15/1), Johan Fabian von Nandelstadt /.../
4. [komp.] Maijor och Capitein Wollmar Willhelm von Nandelstadt, är med döden afgången den 5 Jan: 1706, dy bekommer han här Capiteins löhn till d:n 1 Feb /.../"

År 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00182 ff
"3 [komp. ] Capitein Johan [Fabian] von Nandelstadt död in Jan: 1707"


http://runeberg.org/frfinl/0312.html

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 101 / Sida 197 (AID: v102734.b101.s197),

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 1700-1718 Bild 2390 / Sida 473 (AID: v319671a.b2390.s473)

261
Limnell / SV: Limnell
« skrivet: 2018-06-09, 23:39 »

"Specification Uppå dhe Officerare och Betiänter som uthj Kongl. May:tz tienst ähre wed Södra Skånska Cavallerie Regiementet, under HöghWälborne H: Baron General Major och Öfwerstens Alexander Strömbergz Commando Innewarande Åhr 1699
/.../


RegementzAuditeuren Nicolaus Öelreich d 4 September 1698 genom döden afgången, då wed förledit åhrs Specification blefwit upsendt, ingen tienlig Persohn funnitz som man till samma tiänst haar i underdånigheet kunnat föreslå. Men nu sig angifwit Paul Limnell som icke allenast sijna Studier in Jure wähl anlagdt, uthan och låtit sig bruka nogon tijdh wed Actioners uthföhrande, som sig der med godt lofordh förwerfwat. Hwarföre underställes Kongl. May:tz nådigste wählbehag, om bemelte Limnell till samma vacance kan blifwa emplogerat. Medan här åthskillige twistigheeter förefalla mellan Crono och Frälse Hemmans ägor, som Regementzskrifwaren ogiörligit ähr till sin fulkommeligheet att uthföhra, för andra sin tiänstz förrättningar.


A:o 1699 d 31 octob. Kongl. M:tz nådigst Resol:
at denna Auditeurstienst eij wijdare bestås, /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00063


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)

262
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2018-06-09, 11:03 »

"Specification till Östgiöthe Cavalleri Regimentetz Aflöning Pro A:o 1699./.


8:de Tiust Compagniet
/.../
Cornet Michel Gyllenbreder
/.../
Qwartermester Magnus Gyllenbreder
/.../
Corporaler
Erich Gyllenbreder


Datum Linkiöpingh den 5 Septemb:r A.o 1699"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00042

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


Se även år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00140
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenbreider_nr_936
Schlegel: (AID) v102734.b52.s99
Lewenhaupt: (AID) v319671a.b1310.s257


263
Reuterstierna / SV: Reuterstierna
« skrivet: 2018-06-09, 10:03 »

"Specification uppå Hans Kongl: May:tz LijfRegemente till Häst, under GeneralMajorens och Öfwerstens Hr Jacob Spens Commando hwar efter dhe nu för tijden warande. Så öf:r- som under Officerare sine 1699 Åhrs Löhner uthi Underdånigheet hafwa att åthniuta Nembl:


Kongzöhrs Compagnie
/.../
QwarterMestaren Johan Hertill, Avangerat d 22 Martij sistl: till Cornett under Adelsphanan och strax i stellet igien Corporalen af samma Compagnie Christopher Ragge efter Fullmacht d 30 Martij 69[9].
Corporaler
/.../
Christopher Ragge Avangerat till Qwarter Mästare under detta Compagnie, som förbem:t är, och i stellet igien Drabant Arfwed Ragge, efter Fullmacht af d 30 Martij 1699"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00007


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuterstierna_nr_1748Se även ArkivDigital: v319671a.b2670.s529
264
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2018-06-09, 09:42 »

"Specification uppå Hans Kongl: May:tz LijfRegemente till Häst, under GeneralMajorens och Öfwerstens Hr Jacob Spens Commando hwar efter dhe nu för tijden warande. Så öf:r- som under Officerare sine 1699 Åhrs Löhner uthi Underdånigheet hafwa att åthniuta Nembl:


Roslagz Compagniet
/.../
Corporaler
Oluf Falk för sin Ålderdomb och Siukligheet, tagit afskied in December 698, i stellet igen Johan Ertman SilfwerSparre Wärfdh efter Fullmacht d: 27 Dito."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00006


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


EÄ, barn tab. 31:
"Johan Ertman Silfversparre. Korpral vid livregementet till häst. Kvartermästare vid livregementet till häst 1701-06-12. Kornett 1702-06-04. Konfirmationsfullmakt 1703-04-08. Sekundlöjtnant 1703-12-29. Premiärlöjtnant 1704-12-14. Stabsryttmästare 1708-02-07. Stupade ogift 1709-09-28 vid Poltava."

265
Introducerad adel - Ö / SV: Örnhjelm
« skrivet: 2018-06-09, 09:36 »

"Specification uppå Hans Kongl: May:tz LijfRegemente till Häst, under GeneralMajorens och Öfwerstens Hr Jacob Spens Commando hwar efter dhe nu för tijden warande. Så öf:r- som under Officerare sine 1699 Åhrs Löhner uthi Underdånigheet hafwa att åthniuta Nembl:


Roslagz Compagniet
/.../
Corporaler
Johan Öhrnhielm tagit afskiedh wijdh sista Regementz Mötet, som höltz i Upsala d: 18 Augustij, och i stellet då strax igien Hans Krus effter Fullmacht af d. 24 September 69_"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00006

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


266
Filborna is the place where the two "rusthållen" are located that had to keep the reserve rider.


Map: https://kartor.eniro.se/?q=FILBORNA


Magnus

267

Vargeringen vid Norra skånska kavalleriregementet. 1 st. 1791
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028929_00036


Vargeringen vid Norra skånska kavalleriregementet. 1 st. 1794
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028930_00420


Best Regards
Magnus


268


Nästa steg för dig är att se i Krigsmanshusets handlingar:


Norre Skånske Cavalleriet
"Kongl. May:tz Afskeds Pass af Altranstadt i Saxen d:n 15 Maij 1707 som benådar dem underhåld af Krigzmanshusmedlen i dheras öfrige Lijfztijd efter Reglementet
/.../
D:o [Ryttaren] Mårten Hökås 1
/.../
1708 d:n 21 Martij Assignerades till Regementzskrif:n af Norre Skånske Cavalleriet ifrån Afskeds Datum. Att bekomma Underhåld, efter Hr General ock Gouverneurens Stenbocks ankomne bref af d:n 11 Martij sidst förwekne."


Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:20 (1702-1715) Bild 340 / sid 19 (AID: v777309.b340.s19, NAD: SE/KrA/0014)
Du hittar honom även här: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:9 (1678-1732) Bild 1540 / sid 293 (AID: v777294.b1540.s293, NAD: SE/KrA/0014)


Mvh
Magnus

269
Hej!

Normalt transporterades/förflyttades man till Sverige i grupp efter avskedet (=tillstånd att lämna tjänsten) under eskort.


270
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-19, 20:55 »

"1709 års mantalslängd, Malmö Stad
7:de Rotan
/.../
640. Daniel Plagman, (hustru)"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005486_00736

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/37 (1709:1)


***


"1711 års mantalslängd, Malmö Stad
2:dre Rothan
110. beboes af tiggiare
Ibm. Plagmans hustru"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005491_00402

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/42 (1711:2)


***


"1714 års mantalslängd, Malmö Stad
4:de Rothan
308. Daniel Plagman, (hustru)"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005493_00008

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/44 (1714)


Se även:
År 1708 - se ArkivDigital: v842471a.b140.s4563

Rådhusrätten i Malmö 1 (M) F2A:43 (1730-1730) Bild 4430 / sid 879 (AID: v159508.b4430.s879, NAD: SE/MSA/00811)


Bild nedan - register till Plagmanbouppteckningar på Malmö Stadsarkiv.

271
Hej!

På landsarkivet i Lund finns rekryteringsrullor. I dem kan du t.ex hitta detta:


"Recruteringz Rulla
På dhet som är afgånget wedh Norra Skånska Cavallerie Regementet, sedan sidsta ingifne Rullan af d: 17 Januarij 1705, då den  Recruteringz Rullan på förra afgången  till Landet hemskickades. Datum Campementet wed Bentzin d: 21 Novemb: A:o 1705. Nembl:
/.../
Ryttmäster Wolfelts Compag:
/.../
27. Ingelstorp
Ryttaren Mårten Höökåhs förmedelst ålderdoms skull och Bräckeligheet oförmögen till wijdare tienst, projecterat till afskied, Råck, hatt och hanskar aldeles uthsletit, kappa, Böxer ock stöflar Observerat i sidsta Special defecten, Men uti Summarum intet indragne, altså intet ersatt"


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från krigskollegium, DIIb:13, Landsarkivet i Lund

Mvh
Magnus

272
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-19, 00:02 »

Adressatregister till Riksregistraturet:

"Öpne breff 1646 Maius 13

M. Abraham Plageman Barberaren, på 2 hemman lifztijdz frijheet

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039268_00007

Källa: Register till riksregistraturet, Adressatregister till Riksregistraturet, SE/RA/1112.3/1/46 (1646-1649)

***

Riksregistraturet, Datum Stockholm Majus 13, 1646:

"Öpet bref för Regementz Barberaren M:r Abraham Plageman, på twänne hemman, att niuta fritt i sin och sin hustrus lifztijdh.
Wij Christina .p. Giöre witterligit, att Wij af gunst och nådhe på Brefwijsares och Regementz Barberares M:r Abraham Plögemans underdånige ansökande och begäran, i anseende där af, att han nu en rumb tijdh och alt ifrån åhr 1626. hafwer sigh i Wår och Chronones tiänst så i Lijflandh, Pryssen, och Tysklandh, som nu sidst i Danmark för en Regementz Barberare bruka låtit, hafwe Undt och bewilliat efter som Wij här medh och i detta Wårt öpne brefz kraft, Unne, bewillie och efterlåthe honom, efterskrefne twenne hemman i Östergöthlandh, Hanekindz Häradh och S. Lars Sochn belägne, Nembl: den gården han sielf åboor i Blästa by och Månses gårdh ibidem, som han här till på sin tiänst innehaft hafwer, däm här efter qwitt och frij för alle däraf gående wisse och owisse uthlagor /:Extraordinarie Kyrkiotijonde, Krigzhielpen, Bygningz och Saltpettershielpen Undantagne:/ Uthj sin Lifztijdh, och hans Hustru, där hon honom öfwerlefwer, så länge hon Enkia och ensöriande sitter; Att niuta, bruka och beholla. Här Wårt Rickz Cammer Rådh .p.
Christina"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038728_00066 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/233 (1646)

Mvh
Magnus Lindskog (Kvm)


273
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-18, 22:43 »

Kammarkollegiet, Likvidationsakter (Likvidationer) Medicinalstaten serie B

Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00294 ff


Borcholdt Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00336 ff

***

"...nembl: A.o 1677, då iag war fången hoos dhe Danske på Örligzflottan, är hon af een orichtig man försåld för een Tertial til Cämneren Hr Hans Raphoen, som dhen sedermehra til sin måg Handelsmannen S:r Matthias Schiffer hafwer transporterat, och iag med min broder Burchardt Plagman, som nu är Regementzfeldtscherer i Skåne, hafwa tiänt för samma restantie...
/.../
Abraham Plagman
Barberare wijd Örligzflottan"
(A0067753_00319)

***

"...huruledes min Sal: Man och fordom Regementz Bardberaren under Östgiötha Cavallerie, Abraham Plagman ijfrån Åhr 1655, och till 1665, på sin löhn resterar 458 D:r 6 öre S:M:t. /.../
Så emedhan Jagh högt bedröfwade Änkia, efter min Sal: Mans dödh /.../
/.../
Maria Plagmans, een högt bedröfwad engkia"
(A0067753_00322)

***

"...at dhettas innehafware Burchardt Plagman, haar alt sedan 656 /:at hans Sal: Fahder M:r Abraham Plagman ifrån Pryssen hijt hem förlofwades:/ tiänt under bemelte regemente [Östgöta regemente till häst] för en fäldtscherer in till dhetta dato: Men Abraham Plagman, haar A:o 1657 begifwit sig under förbem:te Regemente, och sammaledes för Fäldtschär tiänt in till 1660 och Squadronen wardt reducerat och Understucken. Attestetum Stockholm den 14 Martij 1667..../
(A0067753_00325)

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Medicinalstaten serie B, SE/RA/522/16/36/4***

Se även: Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067053_00204 ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Flottan t.o.m. 1680 serie B, SE/RA/522/16/12/16

274
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-16, 19:46 »

"ANNO döde 1710
In Novembri
d: 13.
Sadelmakarens M:r Petter Plagmans hustru, Elizabeth Starbeckia"

Källa: Kalmar stadsförsamling (H) C:1 (1701-1717) Bild 246 / sid 485 (AID: v34626.b246.s485, NAD: SE/VALA/00177)


"ANNO döde 1710
In Novembri
d: 30
Sadelmakaren M:r Petter Plagman"

Källa: Kalmar stadsförsamling (H) C:1 (1701-1717) Bild 248 / sid 489 (AID: v34626.b248.s489, NAD: SE/VALA/00177)

***

"Callmare Stadz MantalLängd Pro A:o 1710
Södra Qvarterer
/.../
Petter Plagman 1"

Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:43 (1710-1710) Bild 19200 / sid 3799 (AID: v400560.b19200.s3799, NAD: SE/VALA/01987)


År 1707 - v400557.b19120.s5461
År 1704 - v400554.b16130.s3195
År 1699 - v400549.b7540.s1491
År 1695 - v400545a.b6210.s1193

***

Se även: Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 (H) FI:2 (1710-1717) Bild 73 / sid 139 (AID: v78325.b73.s139, NAD: SE/VALA/01674)

275
Maskoll / SV: Maskoll
« skrivet: 2018-05-16, 19:29 »

"Calmar Stadhz Mant: Längdh 1691
Östra Qwarteret
/.../
Erich Mascholle Enckia"


Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:24 (1691-1691) Bild 5290 / sid 541 (AID: v400541.b5290.s541, NAD: SE/VALA/01987)

276
Introducerad adel - L / SV: Losköld
« skrivet: 2018-05-12, 19:12 »

"Specification Uppå Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementtes Officerare och betiente, hwar efter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn /.../
6. Säxmäkie Compagniet
/..."
2:dre Corporalen Johan Anders Ögenlodh
3:die Corporalen Gilkius Tollet avancerat effter Fullmacht  af d: 30 Aprill till Qwartermestare under Nedre Hållola el:r det 4:de Compagniet och i stället af Sahl: Öfwersten Wärfdh in Majo Anders Loschiöldh"
/.../
Datum Mustela den 9 November A:o 1701
HansFloor"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00039 ff


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


***


1702-års Avlöningshandlingar.- Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente
6. Säxmäkie Compagnie
"3: Corporalen Anders Loschiöld Soth dödh i Cuhrland d 12 Febr: 1702 i ställe ingen uthan tiensten vacant"https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00130

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


EÄ, barn tab. 1:
"Andreas Losköld. Student i Åbo 1686. Korpral vid Nyland och Tavastehus läns kavalleriregemente 1701-05-00 (At (L.).). Död före fadern."


277
Crantzfelt / SV: Crantzfelt
« skrivet: 2018-05-12, 18:55 »

"Specification Uppå Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementtes Officerare och betiente, hwar efter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn /.../
/.../
Datum Mustela den 9 November A:o 1701
HansFloor"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00039 ff
Notitia
Uti den till Kongl. Krijgz Collegium öfwersände innewarande åhrs Specification för Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavalerie Regiemente af Regiementzskrifwaren Wälbet:de Hans Floor uti min frånwaro upprättat Nembl:n
/.../
Öfre Hållola Compagnie
2:dra Corporalen Otto Fredrich Crantzfelt bekommit afskiedh in Septembrj uti innewarande åhr, i stället samma tijdh Åcke Speitz wärfdh och ifrån Majorens Compagnie hijt Transporterat:
/.../
Datum Helsingforss den 26 November 1701"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00048


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Crantzfelt_nr_567


278
Grunditz / SV: Grunditz
« skrivet: 2018-05-12, 18:50 »

"Specification Uppå Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementtes Officerare och betiente, hwar efter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn /.../
/.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Trumpettaren Jörgen Grundis dödh den 7 December 1700 lembnat Enkia med små barn effter sigh. I stället är des Son Christoffer Grundis optingat effter fadrens dödh.
/.../
Datum Mustela den 9 November A:o 1701
Hans Floor"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00039 ff


Notitia
Uti den till Kongl. Krijgz Collegium öfwersände innewarande åhrs Specification för Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavalerie Regiemente af Regiementzskrifwaren Wälbet:de Hans Floor uti min frånwaro upprättat Nembl:n
/.../
Majorens Compagnie
3:ie Corporalen Åcke Speitz Transporteres Under Öfre Hållola el:r det 5:te Compagniet, i stället hijt wärfd af d. 18 Sept: sidstl: Reinholt Grundis
/.../
Datum Helsingforss den 26 November 1701" [A0065760_00048]

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

279
Rehausen, von / SV: Rehausen, von
« skrivet: 2018-05-12, 18:03 »

Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Höghwälborne Hr Baron Godthard Willhelm von Budbergz anförtrodde Regemente Nylandz Infanterie /.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Feltwäbell Hindrich Willhelm von Reehusen effter K:l M:ts nådige Fullmacht d. 8 Octob: 1701 avancerat till Secund Fendrich under Helsinge Regementet. /.../


7. Helsing Compag:t
/.../
Förare Jacob Johan Gardimeister avancerat d 8 Octob 1701 till Sergeant, och bekommer altså i åhr där sin löhn, i stället samma dato ifrån Furier Jurgen Johan von Reehusen, som d:n 30 Aug: 1702 är avancerat till Sergeant under Ingo Compagn:t men behåller i åhr här sin löhn i dess stelle samma dato ifrån Furier Carl Christopher von Reehusen, som i åhr bekommer där sin löhn.


Furier Jurgen Johan von Reehusen avancerat d:n 8 Octob: 1701 till Förare, och niuter altså i åhr där sin löhn, i stellet samma dato ifrån Corporal Carl Christopher von Reehusen, som d:n 30 Aug: 1702 är avancerat till Förare, dock bekommer i åhr här sin löhn /.../"


8. Karis Compag:t
/.../
Förare Mauritz Adolph von Reehusen effter K:l M:ts nådige Fullmacht d 8 Octob: 1701 avancerat till Fendrich under Helsinge Regem:t - men lärer wara Secund Fendrich emedan han där eij finnes opförd /.../
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00652 ff


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Rehausen_nr_1781
(http://runeberg.org/anrep/3/0330.html)


280
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-05-12, 15:36 »

"Specification Uppå dhe öfwer och under officerare Jempte gemene Ryttare hwilka innewarande åhr 1702, Under Carellske Cavallerie Regementet Tiena, /.../
4:de Compagniet
/.../
1:a Corporal
Frantz Hinrich Antenflyct, avancerat till Qwartermestr: under Öfwerstel:ts Compag: d 20 Decemb 1701, I stellet till Corporal Ryttaren af detta Compagn: N:o 50 Erich Huusgafwell, samma Dato."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00168


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


281
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Romanowitz
« skrivet: 2018-05-12, 15:29 »

"Specification Uppå dhe öfwer och under officerare Jempte gemene Ryttare hwilka innewarande åhr 1702, Under Carellske Cavallerie Regementet Tiena, /.../
2:dra Compagniet
ÖfwersteLeut: och Ryttmest:r Wälborne Gustaf Romanovitz afsatt, istellet samma Dato d: 16 Sept: 1701 medellst Kongl. May:ttz allernådigste fullmacht Majoren af detta Regementet.
/.../
1:ste Corporal Hans Romanovitz* avancerat till qwartermest:e under dedh 5:te Compag:t d: 20 Decemb: 1701; Men sedermera sedermera d: 9 Aprill 1702 dödh blefwen /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00166 ff


* [Värvad 9/9 1699 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00044]


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


http://runeberg.org/frfinl/0359.html

282
Introducerad adel - S / Sackensköld
« skrivet: 2018-05-11, 22:42 »

1722 den 23 maji Continuerade (Höks häradsrätts sommarting)
"Capitainen Wälb: Herr Casper Sackenschiöld å dess cousins Anna E: Marckmans wägnar efter Laga Citation tiltalte Mölnaren Nils Nilsson i Wessinge Mölla, 1:o för huseröta och 2:o för det han efter Laga utsägning intet will afträda samma qwarn, hwilken hon såsom Jordägande nu tänker sielf beboo och bruka, inläggandes Hr Capitainen först förbem:te Jungfru Anna E: Marckmans fulmacht, at utföra saken för henne.
/.../
Swaranden Nils Nilsson war tilstädes, inläggiandes 1:o sin städiezedel på bem:te qwarn de dato d: 8 februarii 1712 utgifwen af Kiärandens Jiungfru A. Elisabet Marckmans Moder, hustru Anna S:le Jöns Marckmans, Samma Städiezedel war till witne underskrefwen af hennes Måg Christ: Lindholm, /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län (N) EVIIAABA:607 (1722-1722) Bild 250 ff(AID: v331083.b250, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sackensk%C3%B6ld_nr_1139


283
Köhler, von / SV: Köhler, von
« skrivet: 2018-05-11, 15:46 »

"1:o Alldensrund Hans Kongl: May:tt medelst Nådig Resolution dat: Stockholm d: 31 Janu: 1728, af hwilken Copia här i ödmiukheet bilägges, allernådigst behagat tillåta, att Fendricken Otto Christian von Köhler och Friherrinnan Högwälborne Fröken Charlotta Sophia von Köhler, såsom halfsyskone Barn, måge hwarannan till ächta taga; Så har jag eij underlåta bordt, sådant Högwyrdige Herr Doctoren och Biskoppen Ödmiukeligst wid handen gifwa. med lika ödmiuk förfrågan, om föruthan afkunnandet på Predikestohlen, som redan 2ne gånger skedt är, något widare är till observera innan denne Ächtenskapz handell med Kyrkones band stadfästad blifwer.
/.../
Sollbergz [Solberga] Prästeg: d: 28 Febru: 1728
Nills Mannerberg
P:L"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074095_00019 ff


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/11 (1728-1729)


EÄ: "Charlotta Sofia von Köhler, född 1701, död 1741-07-27. Gift med sin kusin, kaptenen vid garnisonsregementet i Göteborg och RSO, Otto Christian von Köhler, född 1700, död 1755-10-24."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_K%C3%B6hler_nr_167
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_K%C3%B6hler_nr_2085)

284
Sebalt / SV: Sebalt
« skrivet: 2018-05-09, 22:15 »

"Trumpettare Tiensten vacant till d 1 Oct: 1701, då i stället är blefwen wärfd Een Brandeburgz Trumpettare Christian Zeidler."


Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


***


"Trumpettare Christian Fredrich Seidler, är i Specificationen aldeles uthsluten, är han ännu i wärkelig Tienst, så niuter han detta åhrs Häste- och Fordels Räntor, älliest blifwa de K:l M:t besparde."


Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


***


Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente blev indelt på 1690-talet. (Stora Nordiska kriget 1700-1721. Fanor och uniformer" av Lars-Eric Höglund och Åke Sallnäs).

285
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-05-08, 21:12 »

"Plurimum Venerandum Consistorium här med att beswära blifwer iag förordsakad af Hr Kyrckioherdens i Tranemo Ehrw: Hr Eekmans angifwande, huru som begiäres Echtenskap emellan een Soldat af Södre Kindz Compagnie ben:dt Lars Tranman och een Adels Jungfru wid Nampn Elisabeth Maria Gyllenswerd, hwilket de een tijd hållet fördolt, men på rycktet Hr Kyrckioherden der efter frågat, hälst de hembl: satt om Nattetijd möthe med hwar andra /: efter hon elliest fruchtat tala med honom för sine Föräldrars swåra hotelsers skull:/ och förnummet att desse 2:ne persohner eenständigt begiära att komma till sammans med hwar andra i Echtenskap; Och såsom Jungfruns Föräldrar äro alldeles här emot och willja intet låta intala sig till samtycke, af orsak som de förebära att han är en gemen Soldat, och några andra twijfwels utan obewijsliga Smädesord som de fält, haar H: Kyrckioherden afrådt sådant Echtenskap, men fått detta till swahr af Jungfrun, att hon i dy måhl eij seer sig kunna giöra någon bättre lycka i werlden, emedan deras långlige Echtenskapz Kiärleek är nu så rycktbaar worden. Och berättar å nyio H: Kyrckioherden huru hans förmahningar ännu intet kunna uthrätta utan Jungfrun Gyllenswerd yrkiar dagel: på Echtenskapz fullbordan, haar och igan låtit ansäga Soldaten att han i så beskaffat måhl intet söker något Echtenskap, med denna Jungfrun. Men som detta är alt fåfängt, och man befrahrar, att denna deras långsamma wänskap tordes gifwa tillfälle till något syndigt förutagande. Ty beder Ödmiuk- och tiensthörsammast, det täcktes Pl: Ven: Consist: Höggunstigt meddela sitt betänkiande huru man sig med denna saken skall förhålla, som ödm. afwachtar den som näst Gudz trogna anbefallan med skyldig respect och wördnat förblifwer.


/.../
Dahlstorp d: 25 Augusti A:o 1723
Ödmiuk- och hörsammeste Tienare
Joh. Tranberg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074090_00252 ff


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/6 (1723)
***
Generalmönsterrulla - Älvsborgs regemente år 1725
Södra Kinds kompani:
932.  32 Tranemo
Lars Persson Tranman
31 år g:l
11 tjänsteår
Född i Wästg:l
Ogift


Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 492 (1725-1725) Bild 393 / sid 379 (AID: v60304.b393.s379, NAD: SE/KrA/0023)


***


Generalmönsterrulla - Älvsborgs regemente år 1729
Södra Kinds kompani:
932:    32:
Lars Pährsson Tranman
/.../
gift"


Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 493 (1729-1729) Bild 269 / sid 518 (AID: v60305.b269.s518, NAD: SE/KrA/0023)
***


Generalmönsterrulla - Älvsborgs regemente år 1736
Södra Kinds kompani:
932:   32
Lars Pärsson Tranman, Avancerat till Corporal wed detta Compag:tz Nummer 901 d:n 18 Sept:ber 1735"

Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 494 (1736-1736) Bild 298 / sid 586 (AID: v60306.b298.s586, NAD: SE/KrA/0023)


***


Se även rulla 1714
"roten Legt och instellt den 8 Aprill 1714 Lars Persson Tranman"

Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 485 (1714-1714) Bild 208 (AID: v60297.b208, NAD: SE/KrA/0023)

286
Maclean / SV: Maclean
« skrivet: 2018-05-06, 12:02 »

"Efter Consistoro stemningz Atest begärande heller wettne, angående Hr Corneten Christian Macheler och Pigan Brita Bengtz dåtr som för Tiden åhr 1720 wed Mikhelig Tid då Jag och hon komme i Tienst i samma hus men eij hos en Husbonde, då Hr Corneten strax begynte att Inställa sig mäd samma då dygdiga Brita Bengtz dåtr, då Hr Corneten Tahlade mäd henne der om, men hon af slog alt sådant och sade låter mig blifwa mäd fredh för ty iag är icke edr like, men Hr Corneten på stog allt mer och mer och sade till henne dät skal aldringen oss ant åth skielia än döden och mäd sådan ord henne öfwer Tahlade henne, men till förne tahlade iag mäd dem bäge 2 och dät kan dåk aldrig så damt i mellan edr skie, då Hr Corneten blef vred och sade till mig om du Inttet tiger mäd så ord så skal iag slå armar och ben söner på dig och drifwa dig ifrån din Tienst för ty iag förstår alt sådant bätre än du efter som hon är mig till nöie och Behag. /.../
/.../
Datum Räfwakulla d 6 Febrorj A:o 1721
Kierstin Jons dotr"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00329 ff


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)

287
Simmingsköld / SV: Simmingsköld
« skrivet: 2018-05-06, 11:38 »

"Ehrewyrdige och Wällärde Hr Nollerot, Synnerl: gode wän.
Såsom iag gifwit mitt samtyckte till Lieutnantens Hr Adolph Flemans ansökning om min dotter Lena Stina att giöra ächtenskaps forbundh medh /.../
/.../
Helle d 13 Feb: A:o 1719
Eric Simmingschiöld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00364 ff

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)


EÄ, barn tab. 2:
"Helena Christina, född 1697-10-17, död 1731 och begraven 1731-03-10. Gift 1724-07-26 med majoren Olof Rosenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1734-01-01 med Helena Catharina Cederbom), född 1670, död 1754-09-28 på Stora Fullerstad i Skönberga socken, Östergötlands län."

288
Cedercrona / SV: Cedercrona
« skrivet: 2018-05-06, 00:08 »

"Efter begäran lämnas Målaren här i Staden Anders Offenbergs dotter Maria detta witnesbörd, at hon fuller för detta warit förlåfwad med förafskedade Fendriken från Öfwerste Rutenschölds Regemente, Carl Cedercrona benämd, Men som här berättas det samma Fendrik skall för en rum tijd sedan wara blefwen död, och liggia uti KungElf begrafwen. /.../

/.../
Lundh d 24 September A:o 1720"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00269


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)

289
Göthenstierna / SV: Göthenstierna
« skrivet: 2018-05-05, 23:57 »

"Såssom iag för någon tijd sedan ingått ett Christeligt Ächtenskapz förbund med Assessoren Wählborne Hr Petter Göthenstiernas dotter Wälborne Jungfruu Greta Göthenstierna, hwilken lijkwähl sedermera, mig owetterl. och till största praejudice, gått förlåfwa sig med en annan person, förmodeligen på sin Hr Faders inrådande och öfwertahlande, skiönt han till berörde wår förlofning fullkombl: hade samtyckt, och der jag nu till att ärhålla en skiählig ärsätning för det iag derigenom lijdit, tagas apart stämbning på honom Hr Assessoren, till Wärldzlig Rätt före. /.../
Götheborg d: 4 Junj 1720./.
Joh. Paulin"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00233


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/G%C3%B6thenstierna_nr_1501

290
Introducerad adel - F / Feltstierna
« skrivet: 2018-05-05, 23:43 »

"...huru som Ryttmästaren af mitt i nåder anförtrodde Regemente Hr Sven Feltstierna, är utj Venerand: Consistoio af Hr Probsten Dahlberg uppå H:rar Kyrkioherdarnes i Träslöf och Twåker skriftel: meddelte berättelse, angifwen, det han en lång tijd plägat samlag med Ryttaren Per Lillias hustru Ingebor ben:d och bekant är, det bem:t Ryttmästare med denna Ingeborg, innan hon wid Ryttaren blefwen Wigd, aflat ett Oächta Barn, ..."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00205 ff (m.fl)


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Feltstierna_nr_1231

291
Sebalt / SV: Sebalt
« skrivet: 2018-05-05, 14:23 »

Ja, det är baksidan. Mvh Magnus

292
Sebalt / SV: Sebalt
« skrivet: 2018-05-05, 11:23 »

Hej Tobias!

Enligt innehållsförteckningen till hemkomna fångar finns Nylands kavalleriregemente på sidan 445 och där återfinns han: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00245

Nej - jag har ingen nerskriven översättning eller renskrift: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065223_00228 ff. Läste då (2016) bara genom det och gjorde ett utdrag (att han var gift 1721).

Avlöningshandlingarna är en bra ingång för när någon blir antagen:
(Nylands kavalleriregemente)
År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00130
År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00067
År 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00169
År 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00085
År 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00245


Ur: 1728 års generalmönsterrulla - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028261_00488:
"Högtompta är belägit utj Ukna Sochn och eij utj Hallingeberg som 1692 åhrs Indehlningzrulla wjd handen gifwer". Så det rör inte när han antagits vid Nylands kav.reg. Det står här även att han antagits vid Östgöta kav.reg "samma dag antagen - d.v.s d: 18 Oct:r 1722

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sebalt_nr_2123

293
Introducerad adel - D / SV: Danckwardt-Lillieström
« skrivet: 2018-05-05, 09:49 »

"1724 November d:n 4
3:o Föredrogs Hr Auditeuren Lars Bårks skriftel: Inlaga som på Hr Capitein Lilljeströms wägnar anhåller, at bem:te Hr Capitein för sitt siukliga tillstånd, måtte i Stockholm eller på den ort han wistas undergå skriftermål i Sacristian, sedan han med Lofl: Cämners Rättens attestato, wijsat sig hafwa de 100 D:rsmt till Domkyrkian och Hospitalet betalt för Plichtepallen; men som berättas, det torde Sophia Löfgren ännu tala i den saken, så kan der med tills wijdare hafwas anstånd, till dess närmare underrättelse derom kan förekomma."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00122
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00123

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00146 ff


Bl.a (bild 184):
Den 28 Februarii föddes Herr Capitein Claas Lilljeströms och Greta Sophia Löfgreens Barn, och efter Barnet war så siukt, at man fruchtade om des Lijf, blef iag twenne gånger anmodat om dopets Förrättande hemma i huset, som ock skedde den 3 Martii, tå barnet döptes, och kallades Sophia.
Ericus Rosenius
Pastor in Sexdräga"
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)

294
Gällstad / SV: Gällstad
« skrivet: 2018-05-05, 09:38 »

Lite information om Gällstads numera saknade kyrkoböcker för åren innan 1724:


"1724 d:n 14 October
5:o Landzhöfdingen Hr Baron Gustaf Fock anmodas at tillhålla Hr Capitein Torin at uthlefwerera KyrkioBöckerna till Giällstad"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00120
"1724 d:n 18 Martius
10:o Capitein Hr Johan Thorin swaras på sitt Bref angående hans Swägerska Sahl: Kyrkioherdens Hr Axel Thorins Enkia i Gällstad, som recommenderar henne och dess månge små fattige barnen, at på något sätt blifwa bärgade."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00107


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3560 / sid 707 (AID: v319671a.b3560.s707)


295
Hultengren / SV: Hultengren
« skrivet: 2018-05-05, 09:05 »

"1724 Majus d:n 6
5:o Instämde Parterne från Halmstad Handtlangaren Lars Lundberg och Petronella Hultengren förekommo, den förra till answar, för det han efter sin henne gifne skriftelige försäkring till Echtenskap, det samma nu söker ryggia och ingalunda kan öfwertahlas at fullborda, fast han henne under samma handel häfdat och med barn rådt, Och som han intet kunde bringas i den tankan, det hon dock skiähligen påstod, så blifwa de efter Kongel: Kyrkiolagens XV Cap. 14 § till werldzlig Rätt remitterade, at hwar för sig må lagligen få åthniuta hwad samma Lagsens Rum förmår."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00110


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hultengren_nr_961

296
Introducerad adel - S / Sass
« skrivet: 2018-05-05, 08:38 »

"1724 Martinus d:n 4
4:o Uplästes Landzhöfdingens Hr Baron Focks bref, jemte en från Hr Capitain Delvig ingifwen skrift, utj hwilken han begär få wetta om hans förra Fru von Sassen är här i Stiftet finnandes eller intet, hwar om bref afgår till hennes Syster, som är hos Grefwinnan på Ström, at inhämta hwad underrättelse hon der om kan gifwa, hwar om, sedan swar inkommit skall sådant blifwa Hr Baron och Landzhöfdingen Fock Communicerat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00105


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sass_nr_382


EÄ, barn tab. 3
"Cecilia. Gift 1718-10-23 i Göteborg med kaptenen vid Smålands femmänningsinfanteriregemente Herman Fredrik von Dellvig."


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 730 / sid 141 (AID: v319671a.b730.s141)

297
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-05-05, 00:05 »

"1723 Septemb: d:n 4
2:o Uplästes H: Probstens Tranbergz andragande om Soldaten Lars Tranmans och Jungf: Elisabeth Maria Silfwerswerdz [Sic!] med hwarannan åstundade Echtenskap, som Jungfruns Föräldrar Herrskapet på Högalij sökia bestrijda. Hwar på H: Probsten swaras, at sådant orimmeligit Echtenskap på alt sätt sökes at afrådas; Emedlertijd anmodas wederbörande H: H: Officerare at förhindra, det Traman betages tillfälle at med Jungf: Gyllenswerd pläga något omgänge"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00096


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


EÄ, barn tab. 42 (Gyllensvärd):
"Elisabet Maria, född 1695. Död änka 1765-03-30 Krusatorpet Gift med korpralen Lars Tranman."

298
Elfvencrona / Elfwencrona / SV: Elfvencrona / Elfwencrona
« skrivet: 2018-05-04, 23:38 »

"1722 December d: 5
11:o Förekallades instämda Parterne Capitein H. Johan Thorin samt Jungf: Wälb:ne Ewa Catharina ElfwenCrona, i thet Echtenskapz mål som bem:te Jungf: af honom praetenderar, hwarom the sins emillan så wijda handlat, som åtskilliga H: Capiteins bref både till Jungfruns Mormoder Fru Cammererskan Catharina Rödbeck, Morbroderen Borgmästaren i Wennersborg H. Danjel Lenberg /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00082


"1724 d:n 18 Martius
10:o Capitein Hr Johan Thorin swaras på sitt Bref angående hans Swägerska Sahl: Kyrkioherdens Hr Axel Thorins Enkia i Gällstad, som recommenderar henne och dess månge små fattige barnen, at på något sätt blifwa bärgade."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00107

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3560 / sid 707 (AID: v319671a.b3560.s707)

299
Introducerad adel - B / Browald
« skrivet: 2018-05-04, 23:12 »

"1721 d:n 27 Septemb:
14:o Hr Corporalen af Dravanterne Wälb:ne H: Isaac Browald, får efter begäran, stämbning på Fru Ingela Gathenhielm utj theras Echtenskapz twistighet"
"1721  d:n 25 Octob
/.../
Q:o Om Wälb:ne H: Corporalen Browald i egen person sökt förste gången få Wälb:ne Fru Gathenhielm till ächta, eller genom andra, och hwad swar Fru Gathenhielm ther på gifwit?
R: Ja, både sielf, så wäl som genom andra /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00055 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00059


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Browald_nr_1764
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gathenhielm_nr_1496

300
Introducerad adel - M / Moltzer, von
« skrivet: 2018-05-04, 22:33 »

"1721 Martius d:n 29
6:o Oplästes Hr Capitein Paul Baltzar Moltzers skriftel. begäran, at få träda i annat Echtenskap; Och som befinnes af the ingifne attester, at bem:te Capitein all möjelig flit anwändt at Upsöka sin förra Fru och thet så sielf som genom andra, men om henne ingen kundskap kunat erhålla, antingen hon woro lefwande eller död: Har ock sielf then tijden han war på Tyska Bottn, rest till Sverin till then ändan at få tala med henne, men hon tagit flychten och begifwit sig Undan utan at någon wet hwart hon tagit wägen, och så många åhr sedan förflutne äro, tå hon så wäl som andra hade kunnat Upsöka sin Man, hwilket, som thet intet skedt är, så lemnas meranämda Hr Capitein tillstånd annat Echtenskap ingå, hwar som honom bäst synes, och Gud honom råd föreläggandes warder. Efter Kyrkiolagens XVI. Cap. 9 §."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00045


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Moltzer_nr_2141


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2330 / sid 461 (AID: v319671a.b2330.s461)

301
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-05-04, 22:11 »

"1720 Decemb: d:n 7
8:o Uplästes Cornetens H:r Johan Eric Gyllenswerdz skriftel. förfrågan, om han får till Echta taga sitt halfsyskone barn Benedicta Eleonora Natt och Dag? Honom swaras at thet står intet i Consistorii macht sådant Echtenskap tillåta."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00038


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

302
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Usedom, von
« skrivet: 2018-05-04, 21:53 »

1720 Novemb: d:n 9
5:o Uplästes Sigri Börgesdotters Suppliqve från Onsala hwarmed hon begärer blifwa kyrkiotagen för Capitein H: Adolph Ysendoms trolofwade Fästeqwinna. Hwarföre, som han genom 2:ne bindande bref förklarat henne för sin käraste, samt thess lilla son för sitt barn, och han begärt hon wille resa till honom, resolverades at hon får kyrkiotagas efter Kyrkiolagens V. Cap: 2 § och sedan har hon sig med första at till honom förfoga, och med Copulationen Echtenskapet fullborda. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00036 ff

Se även år 1724: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00118

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3670 / sid 729 (AID: v319671a.b3670.s729)


https://books.google.se/books?id=YpdAAAAAcAAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=adel+von+usedom&source=bl&ots=UoGqewAEfw&sig=OvemJpes22q4OdXxkQxAjBdCz6I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiOzraT6OzaAhWDDCwKHbNDC5oQ6AEIcjAJ#v=onepage&q=adel%20von%20usedom&f=false

303
Cedercrona / SV: Cedercrona
« skrivet: 2018-05-03, 22:59 »

"1720 d:n 19 October
3:o Företogs saken emillan Hautboisten Smeiser och Maria Offenberg från Lund, som åstunda med hwar annan få Echtenskap bygga, hwar till Maria har sin Faders skriffteliga tillåtelse, samt Comminstri i Lund H: Johan Fabritii Attest, att hon från annat gifte är frij, sedan hennes förra Fästeman Fendrich CederCrona länge sedan är död. Resolverades: at så framt han intet har något hinder på sin sijda, får han Echtenskapet med Maria Offenberg fullborda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00034


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cedercrona_nr_1198

304
Maclean / SV: Maclean
« skrivet: 2018-05-03, 22:46 »

"D:n 5 Augustij 1720
1:o Uplästes Britta Bengtzdotter Holms begäran, at få Citation på sin Husbonde Corneten Christian Ludvic Macklier, som henne under Echtenskapz löfte barn rådt och gåfwor gifwit, hwilket henne bewiljades."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00029
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00032
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00034
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00042

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Maclean_nr_306


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2190 / sid 433 (AID: v319671a.b2190.s433)

305
Simmingsköld / SV: Simmingsköld
« skrivet: 2018-05-03, 22:44 »

"D:n 27 Julius 1720
5. Dito Madam Hedvig Båtmans beswär emot H: Raphael Nollroth, som alla 3 gångerne lyst för Leut: Fleman och Copulerat honom med H: Häradzhöfding Simmingschiöldz doter, begärandes på honom therföre en laga Citation, att henne therföre här utj Consistorio till answar ståndia, hwilket H: Nollroth till Förklaring communiceras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00027
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00028
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00030


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Simmingsk%C3%B6ld_nr_1199


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1020 / sid 199 (AID: v319671a.b1020.s199)

306
Introducerad adel - D / SV: Danckwardt-Lillieström
« skrivet: 2018-05-03, 21:47 »

"1720 Majus d:n 4
7:o Ingaf Gretha Sophia Löfgren en Supplique, utj hwilken hon berättar sig wara Under Echtenskaps löfte barnrådd af H: Capitein Clas Lilljeström, och begär för then skull på honom stämbning, som bewiljades. Och får bem:te Hr Capitein citation i samma mål på Stockholm, at här efter 7 weckor Comparera."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00018"D:n 20 Julius 1720
"5. Inkom efter förutgången Citation Wälborne H: Capitein Clas Lilljeström emot Gretha Sophia Löfgren, som han förl: åhr 1719 förnedrat och med barn rådd, och sedan sig i Stockholm gift. /.../. Hr Doct: och Biskopen tillfrågade H;r Capitein om han tillstår lägersmålet med Gretha Sophia Löfgren? Hwar till han swarade Ja, men kunde intet bringas at bekänna thet han thet giordt under Echtenskapz löfte, utan beropar sig på sitt goda samwete. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00026
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00027
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00028 ff

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

307
Födelse- och dopböcker / SV: Karl XII
« skrivet: 2018-05-03, 17:33 »

Kanske bättre än inget:


Karl XI: "Hwilka som hafwa warit fadhrar till wååra Baren"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069169_00056


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069169_00060


Utdrag dagbok:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069169_00125


Källa: Kungliga handskriftsamlingen, Svenska konungars och regenters skrifter, SE/RA/710002/~/7

308
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-01, 13:12 »
På Landsarkivet i Lund finns två skrivelser från Catharina Plagman.

Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner
DIVa:29 = år 1716
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+f216ee93-e1a0-4c3f-8e5f-6eeef7ae77b9&s=Balder

Allmogens och det lägre borgerskapets brev
DIVc:13 = år 1704
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+ac6f228f-0a39-436b-9f8c-e7d3557acfcd&s=Balder

309
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-05-01, 09:54 »

"Avlöningshandlingar 1685
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
Munsterskrifware Christian Osengius /.../, Och nu berättar Öfwersten at han allareda in Majo 684 tagit afskied och blifwer widh Auditeurs tiensten, i stellet opföres Hans Jurgen. /.../ i stellet Hans Jurgen som åthniuter innewarande åhrs löhn sedan han till Regementz Skrifw:n nöyachtig Caution steller,"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00134


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)
Avlöningshandlingar 1686
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
/.../
Munsterskrifware Hans Jorgen Membzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00133


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/40 (1686)
Avlöningshandlingar 1687
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
/.../
Munsterskrifware Hans Jörgen Nembzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00134


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)


***


Södra Skånska kavalleriet, generalmönsterrulla år 1710
Överstelöjtnantens kompani
"Första Corporalskapeth
Corporal Carl Fredrik Nembzon
Född utj Skåne och Östraby Sochn
tient wed Södra Skånska Cavalleriet Regementet och Hr Öfwerste Liutenant Silfverhielms Compagnie för Munsterskrifware i twå åhr efter hans fullmacht af dato d 31 octobr 1708 och nu sedan antagen till Corporal wed detta Regementet och Hr Öfwerst Liutnantens Compagnie efter Hr Öfwerstens fulmacht af dato d. 29 Marti 1710.
Har En rijd häst, en klipare, och en dräng"


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 938 (1710-1710) Bild 490 / sid 46 (AID: v437186.b490.s46, NAD: SE/KrA/0023)


***


"Lista Öfwer Thumeensky Sviten, af det Stånd den Wärkel. warit uthur Sijberien och hijt till Hufwud Staden Moskow ankombne d: 15 Martij Anno 1722./.
/.../
43. Auditeuren Hans Georgh Nembzon af Södra Skånske Cavallerie Regemente, är född i Stockholm, har tient Kongl. May:tt uthj 45 åhr, blefwen Fången wijd Dniper uthj Ucrain d: 1 Julij 1709. Drängen Petter Abborre är född i Skåne wijd Christianstadh."


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1600 (AID: v323656.b1600, NAD: SE/RA/2113153)


***


"Specification der Unbeständigen Officier Von der Tumenschen Suite, als
/.../
Söder Schonshe Cavallerie Regimente,
Auditeur Hans Georg Nembzon
/.../
Muscou d 7 Aprill 1722"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1560 (AID: v323656.b1560, NAD: SE/RA/2113153)


***


Rulla över det manskap som tid efter annan hemkommit ur fångenskap
"Södra Skånske Cavalleriet
/.../
1722 Julij 30
Audit. Hans Gürgen Nemzen
65 år gammal, född i Stockholm [=c:a 1657]
Tjänat 45 år
Dito [fången 1709]"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 720 / sid 129 (AID: v787700.b720.s129, NAD: SE/KrA/038814B)

310
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-30, 15:16 »

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne Hr Carl Örnstedtz anförtrodde Regemente Södre Skåniske Cavallerie /.../ 1707 /.../:
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Munsterskrifware Hans Georg Nembson opdragit sin Tienst till sin sohn Carl Fredrich Nembson, efter Hr Öfwerstens gifne Fullmacht d:n 31 Octob: 1707, och behåller dhe i åhr här, så Häste- som Fordels Räntorne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00043


"Regementz Staben
/.../
Regementz Auditeur Hans Georg Nembson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00047

Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


***

Qwartermästaren Carl Nemzoms löningz Liquidation
Södra Skånska kavalleriregementet

Lönelikvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065250_01292 ff

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300170_00007

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor, SE/KrA/0090/I/20 (1727-1745)


***

Nembsson, Hans Georg Nr 944

Lönelikvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065312_00179 ff

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00559

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/46


***

"Recruteringz Rulla Öfwer Kongl: May:ts Södra Skånske Cavallerie Regemente uppå all den afgång som der wid förelupit och än fehlas ifrån d: 28 Novemb: 1704 in till Dato d:n 20/30 Novemb: 1705, af Manskap, hästar och all annor Munteringz Sorter uprettat uti Cantounqwarteret Campina på det Dat:
[Livkompaniet]
31. Ryttaren Avancerat til S:d Corporal d. 28 Feb. 1705 i stelle är wärfwader Gustaf Nembzon d: 18 Juli 1705, häst i behåld Carbin och Pistohl:r odugl:, kappan försleten, fehlas wäst, byxor hanskar och Stöflar."

Källa: Skånska Guvernementskanslit DIIb:13, LLa.
Jämför 1705 års mönsterrulla: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054578_00017


***

"Förteckning över officerares, civilmilitärers, underbefäls och meniges förläggning och förflyttning under ryska fångenskapen samt hemkomst från densamma.
/.../
Namn: Auditör H. G. Nembzon
Förläggningsorter: Arsamass, N. Novgorod, Tobolsk, Tjumen
Hemkom: 1722 30/7
/.../
Namn: Ryttare G. Nembzon
Förläggningsorter: Tobolsk. Övergick till grekisk-katolska läran
Hemkom: [-]"

Ur: Kungl. Skånska Dragonregmentets historia, del III, av C. G. von Platen, s. 232-238


***

"Söderscånska
/.../
Rytt:
Gustaff Nembnson. omChristnad [1]720"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1210 (AID: v323656.b1210, NAD: SE/RA/2113153)

311
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-29, 09:17 »

Överste Göran Sperlings dragonregemente. Skåne, Bohuslän, Jämtland:


"Rulla Oppå dhee här i Stockholm nywärfvade Dragouner Munstrade d: 17 , 23, 25 Augustij A:o 1665 hvillke nu till Jämtlandh öfvergå skulle /.../
Desse äre under Capitein Peder Sabbels Compagnj
/.../
Erdtman Nemson"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00064
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00068 ff


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1665/4 (1665)


***


"Munstringz Rulla Oppå Öffwerste Welb:ne Hr Jöran Spärlingz Regemen:te Och Capitaien Welb:ne Pädher Sabells Compagnie Dragouner. /.../ Den 2 Maij Anno 1666.
/.../
Corporal Ertman Nemson"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053799_00261


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1666/2 (1666)


***


"Rulla Oppå Öffwerste Welb:ne Jöran Sperlinghz Regemente Dragou:ner Och Capitaien Edhle och Welb:ne Pädher Sabels Compag:ie A:o 1667
/.../
Corporal Ertman Nemzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053813_00284


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1667/3 (1667)

312
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-27, 22:45 »

"Plagman, Johan (adl. Ehrnrooth)
Krigsfiskal i Finland 1663, häradshövding 1671
Suppl[ik]: P 14, P 36, P 76      1671"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00647

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/4

***

Johan Plagmans:
Supplik P 14 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00333
Supplik P 36 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00334
Supplik P 76 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00335

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/11 (1671)

***


"Jakob Nilsson Agricola, adjunkt i Vichtis, där bosatt på Niemenpää rusthåll; † 1688. —
Gift med Margareta Plagman, dotter af rådmannen i Åbo, Hans Plagman, och Elisabet Finno ( 8 ). — Från deras son, kaplanen i Vichtis, Georg Agricola, härstammar den 1864 på finska riddarhuset inskrifna ätten n:r 238, Agricola."

http://runeberg.org/frfinl/0009.html


***

"Henrik Jönsson. Kallas kammarskrivare 1592. Var tullnär i Viborg 1597 och tillika handskrivare på slottet. Fick genom testamenten 1596-05-09 och 1599-03-25 av sin faster Margareta Mattsdotter ärva Tali, Nikoskela, Lyykylä och Repola, alla i Viborgs socken. Fick frälse Haltiansaari Slottsskrivare i Viborg. En av Sveriges fullmäktige vid gränsläggningen mellan Ingermanland och Novgorods län 1617-10-10–1618-03-30. En av kommissarierna vid det därpå följande nya sammanträdet med de ryska sändebuden. Erhöll bekräftelse på adlig frihet och privilegier för alla gods som hans faster testamenterat honom 1618-07-15 och fick genom k. brev s. d. i förläning all tionde i Jääskis' socken. Död 1628-04-00 i Viborg. Han bör icke, såsom tidigare skett, förblandas med fogden i Viborgs län Henrik Jönsson Caréel. Gift 1:o med N. N., som levde 1594. Gift 2:o med Barbara Plagman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1634 med fältsekreteraren Christian Simonsson, adlad Tallberg), död 1671, dotter av borgmästaren i Åbo Peter Plagman."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Teetgren_nr_557
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tallberg_nr_1757

***

Ur lönelikvidationen efter Jacob Plagman, jaktlöjtnant vid Strömstad:

"At framledne Jagt Lieutenanten Sahl. Jacob Plagman inga flere arfwingar sig efterlemnat, än des ännu i lifwe warande Änkia Martha Jörgensdotter, och enda dottren Chatarina Plagman, som har til man Christen Eliasson hwilka denna fullmacht egenhändigt underskrifwit, det warder härmed uppå begiäran wederbörligen betygadt Strömstad d: 7 Martii Anno 1741"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067802_00171 ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Tullstaten efter 1680, SE/RA/522/16/50/9


***

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/P/I/P 17
Plageman, Plagman


T.ex (bild 42):
"...mit seinem Vettern Marten Plageman herausser gezogen und zu Fockebecke [Fockbek], da [där] Marten Plagemans Vater [fader] gewohnet [bodde], welches ein Viertail Meil Weges von Renspurgk [Rendsburg] gelegen, ...". Se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rendsburg

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070053_00007 ff

***

Plagman - https://www.genealogia.fi/genos-old/39/39_1.htm

313
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-27, 22:36 »

"Nemson, Ertman
Korpral v. Jämtlands drag.reg.
Suppl[ik]: E 24     1672"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00009

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/

***

Supplik E 24:

den 17. Julij 1672
"Eders HöghGr: Excell:ce Excell:r och detta Högl: Kgl: KrigsCollegio föredrager iagh ödmiukeligen, huru såsom Sweriges Crono iagh ifrån min Ungdom Under dess militie troplichtskyldigst tient hafwer, såsom först Under H:s Sal. Excell:tz Her Johan Mauritz Wrangels Regemente för Ryttare i fyra åhrs tijdh, och sedan kom iagh A:o 1646 Under H: Öfwerste Carl Dirichson Ruuthz Regemente för Gefrider, huarest iagh tiente i 4 åhr, och dher efter i 2 åhr Under H: Adolph Herman Wrangels Esqvadron, till des Keyserlige freden och Reductionen skedde, Sidermehra har iagh tient Under Jemptlandz Dragonerne in till förleden Monstring för Corproral, då iagh mitt afskedh för mitt fattige och Usle tillståndh skuldh taga måste; Och såsom åthskillige för handen warande Pass och witnesbörder mitt gode förhållande nogsampt Uthwijsar Uthj min tienst, der widh iagh både i Tyske och Danske krigen mycket ondt har Utstådt, och nu medh min fattige hustro och barn måst lefwa i beklageligh nödh och elendigheet: Altså bönfaller iagh på det /.../
/.../
Underdån-ödmiukaste Tienare
Ertman Nemson"

["Afslås..."]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066186_00272

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/15 (1672)

***

1672.
Sverige. Kavalleri och dragoner. /.../ Jämtlands dragonregemente under överste Anders Planting.
/.../
"4. Compagnie
Capitein Pedher Sabell
/.../
Corporal Erdtman Nentzon"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053872_00130

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1672/4 (1672)

Se även (1672): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053881_00012
Se även (1671): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053868_00024

314
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-25, 22:48 »

"Anno 1720 d: 22 Octob:
§.1. Uplästes Kyrkioherdens i Odensala H: Gustaf Nordenstedtz bref af d: 10 Octob, hwaruti han insinuerar den Lofl. Häradzrättens ransakning hållin i Märstad d: 14 Julij 1719, hwarutinnan gifwes wid handen at flychtingz qwinnos personen Anna Johansd:r född i NyCarleby berättar sig wara lägradt Pinges tiden i Bonsiö by wid Hernosand af Hellsinge Regementz Fäldtwäbelen Anders Wolgemouth; hwarföre nu warande Stadz Capitain i Hernosand Anders Wolgemouth inkallades, för hwilcken häradzrättens ransakning uplästes, och, efter föregången förmaning at han ingen sanning dölja skulle, tillfrågades om han kändes wid det som ransakningen innehåller, hwar till han swarar: denna qwinna tiente wähl uti samma gård i Bondsiö som iag mitt qwarter hade, men aldrig hade iag med henne något at giöra: berättandes derjempte at han för det ryckte som, då gick sitt ächtensakpz löfte i 6 weckors tid upskutit, på det at innom den tiden allom skulle kunnigt blifwa honom wara oskyldig.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074810_00012


Källa: Domkapitlets i Härnösand arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/HLA/1010283/A/A I a/5 (1720-1725)


315
Reuter af Skälboö / SV: Reuter af Skälboö
« skrivet: 2018-04-22, 13:01 »

"1672 den 9 Januarii /.../
Afgick skriftelig Citation til Wälb:e H. Öfwerste Nils Mattzson Kagg, ock hans dotter Wälb. J. Märta Christina Kagg, at inställa sig här i Consistorio til den 19 hujus, och swara Wälb:e H. Johan Reuter til Eekhult, uthi den ächtenskapz handel som dhe hafwa honom tilsagdt, men nu intet äre sinnade att fulborda, deröfwer han sig beswärat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00008


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00017"Anno 1672 den 19 Januarii /.../
Wälb:e H. Carl Georg Kagg, Hennes Kongl. M:ttz EnkieDrottningens kammarherre inkommit, begiärandes permission till låta copulera sig eenthera dagen med Wälb:e H. Öfwerstens Kaggens dotter J: Märta Christina Kagg, som Wälb:e H. Johan Reuter är lagligen trolofwadt, ståendes sedan H. Reuter fritt, det att sökia, när honom behagar. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00018


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/9 (1672-1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuter_af_Sk%C3%A4lbo%C3%B6_nr_158
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kagg_nr_68

316
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-04-22, 12:09 »

"1679 21 Maii
§.2. Wälb. Henrich Dalpijl Quartermästar inkom som till thenne dag fått citation på Capit:lieutanten Peter Kuhlman, at swara till det lägersmål som han med Quartermest:s Syster Maria Daalpijl, under ächtenskapz lofwan wid Boohuus begångit hafwer och skrifftl. obligerat sig at Göteborg d 9 Martii 678, at in Aprilis samma åhr, igenkomma och wijas, wid henne. Kuhlman war eij sielf tillstädes, utan för honom hans hustru och Capitein Henrich Spetz, berättandes Kuhlman wara förrest till sin Morsysters begrafning i Westergöthland.
Men Daalpijl sade at han för tre dagar sedan hemma war, och ther med framwiste förberörde attest; huilken tå Kuhlmans hustru och Spetz läset hade, betygade the thet intet wara hans hand. Ther emot hade Dalpijl intet at säya. Kuhlmans fullmächtige begärade för honom upskåt till i dagh 8 dagar, försäkrandes at han tå personl. comparera skall. Consistorium war ther med tillfridz, effter som sielfwe Parterne utj egne personer nu inte tillstädes woro. Elliest hörer thenne saak, icke så egentl. till wårt forum, som civil Rätt, emädan Kuhlman en gifft person sig således försedt med Maria Dalpijl, och hårdel. nekar sig gifvit henne någon försäkring om ächtenskap, och om så warit, at han något talat med henne ther om, måtte hon iu weta, hvad hon skulle hållat före, effter som alla ther af folket, wäl wiste honom hafwa hustru.
Men Dalpijl nekade sig eller hans Syster wiste det Kuhlman war giffter. Hvi skulle I icke wetat, sade Spetz, aldenstund så officerare som gemene under thet Regementet, äro hema här i landet, och kände honom Gamble Daalpijl, hoos hvilken denne hans belägrade dotter tå war, lågh på Köpings Skantz, och Kuhlman icke långt ther ifrån, the omginges, och drucke Kuhlmans hustrus skål, hvarföre skulle då icke Maria Dalpijl weta honom wara giffter.
Resol. Kuhlman inkomme i dag 8 dagar till effter sin begäran, om the icke kunna sin emellan förlikas."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00450


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)

317
Skånska husarregementet / SV: Kronprinsens husarer uniformer
« skrivet: 2018-04-22, 11:20 »
Boken "Svenska arméns uniformer 1875-2000" av Simon Olsson kan rekommenderas.


På sidan 42 kan man läsa om "Fack- och skoltecken". Kavalleriskolan var placerad vid Livregementets dragoner i Stockholm. Som examenstecken anbringades en till tre band på livplaggets vänstra överärm.

318
Introducerad adel - L / Leijonstierna
« skrivet: 2018-04-22, 09:45 »

"1678 9. Jan:
§.1. Magdalena Leyonstierna belägrat af sin dräng Måns Andersson, bekänt först på Hr Magnus Flemming, men om sijder måst uptäckia sanningen, Pastor i Hägerstad anhölt å hennes wägnar och begära, om hon kunde få tillstånd at wijas wid bem:te dräng. Resol. Remitterades till Hr Landzhöfdingens resolution. Pastor som nu på stunden här om hoos Högwälb. Landzhöfdingen warit, inkom berättade, at H. N skutit thet ifrå sig till K:l HofRätten"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00313


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonstierna_nr_333

319
Introducerad adel - G / Gyldenklou
« skrivet: 2018-04-22, 00:02 »

"1678 4 Septemb:
§ 17. Dn Nicolaus Bothwidj Rising, Past. j Ååsboo, förmälte skriftel. Brita Stråle bekänt at Hr David Gyldenklow är fader till thet oächta barnet hon födt, skall och hafwa hafft flere barn med henne; frågandes Pastor huru med hennes Kyrkiogång skall handlas, emädan hon åstundar privilegia Ecclesiae. Resol. Cons:m kan sig här med intet befatta, förr än saken civiliter afgjord blifwer; will hon snart komma i Kyrkia, måste hon här med skynda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00357


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenklou_nr_269


320
Möller / SV: Möller
« skrivet: 2018-04-21, 23:50 »

"1674 5 Novemb:
§ 2 Beslötz, at man skall uppenbara för H N:de Hr Landzhöfdingen 1. /.../. 2.Om Wälb. Arendt Möller, som är utj elakt rychte för sin Sal. Frus syskonebarn, Praesidentens i Calmar Christopher Larsson Grubbs dotter"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00040


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/M%C3%B6ller_nr_454


321
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rosensvärd
« skrivet: 2018-04-21, 23:35 »

"1674 30 Sept:
§ 7. Wälb. Magnus Rosenswärd, General Adjutant som har begynt at frija till Wälb. J. Margareta Nierodt, tagit henne till sig at hon hans huus förestå skulle, gifwit henne en sammetz Rock, en Gullkäd a 24 dukater, ringar a 20 dukater, med sade sig allenast lånt henne thesse daker, och icke på något gifftermål oplåtit, begiärade blifwa henne qwitt och ledig, emädan han befunnit henne siuklig.
Resol. Consistorium tillrådde Rosenswärd fullborda thet han i så måtto wäl begynt hade, kunnandes thetta emädan så mycket är åtgiort, icke lättel. förändras. Parterne måste bäggie hör comparera."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00029


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00051


"Anno 1675 17 Martii /.../
§ 1 Efter föregången citation infunno sig i Consistorio Wälb. Magnus Rosenschwerdt, sampt Wälb. J. Margreta Nierodt, och å Jungfruns sijda hennes broder Corneten Hr Erich Nierodt; tå beswärade sig Jungfrun öfwer Rosenswärd at han intet fullborda will then ächtenskapz handel, them er mellan förlidit åhr begynt, och förmedelst gåfvor till henne af Kläder, silfwer och guld, iämwäl andra obligationer, bekräfftad, utan nu fattat hogh och tankar till J. Märta Rosenquist, som säges wara i skyldskap med Nierodt till tridie och fierde. Rosenswärd förmente ingen ächtenskapz handel them emellan wara förelupen, eller någre gåfwor på thet wilkohr henne gifwit, beswärandes sig, at hon afvänt sin hogh ifrån honom, och woro en siuklig menniskia /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00064 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00066


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 123 / sid 241 (AID: v102734.b123.s241)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Niethoff_nr_463


322
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-21, 22:34 »

"Anno 1681 den 12 Januarij /.../
Dernäst instälte sig M:r Burchard Plagman och nu som tillförne anhölt, det han måtte blifwa skilt ifrån henne sin hustru Margreta Allman, der på uplästes hans inlaga. Resol. Herr Måns Olijn måste Citeras hjt till den 17 Januari nästkommande.
Sedan inkallades hustru Margreta Allman och förhölts detta sitt otillbörliga förhållande och frågades om hon sådant hade bekiänt för sin man, om Herr Måns, sade aldeles neij der till, bekiänte at hon, Herr Måns och hans Syster lågo tilsammans, men effter hon intet will bekiänna, må saken remitteras till wärdzligh Rätt. Resol. effter saken är nu angifwen och så wijda kommen, så remitteras den till sitt behöriga forum.
Sedan sade han Burchard, at hon hafwer wara reest till Wallstorp för Herr Månses skull."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00025"Anno 1681 den 16 Martij /.../
Sedan inkom M:r Burkard Plagman och begiärade blifwa skildh ifrån sin Hustru Margreta Allman, effter hon hoor bedrifwet i hans frånwaru, tillfrågandes om hon intet will komma tillstädes, swarade han neij; hwarföre som hoon till sådan beskylningh är lagligen tillbunden, för den skull hafwer man i anledningh af Gudz ordh och Kyrkioordningen, annat eij kunnat än dem ifrån hwar andre declarera, och till annat giftermåhl när honom täckes, och Gudz Råd och Ämbne förelägger.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00056"Anno 1681 den 30 Martij /.../
Eodem inkallades Herr Magnus Olijn och förehöltz hurusom han hafwer belägrat, Mr Burchardz hustru, Margreta Allman, och begiärade at blifwa befrijat och ändtledigat ifrån den beskyllningen, efter Burchardt intet klagar der öfwer. Resol. Skall upskiutas till den 28 April nästkommande, då alla komma tillhopa, i medler tijdh måste han afstå med Predikanden."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00060


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00063
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00075
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00080
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00083
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00084
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00088
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00094

Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)

323
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2018-04-21, 11:22 »

"Anno 1690 d 6 Augusti /.../
8. Inkom Brita Pädersdotter emot Hr Corporalen Manhaftigh Jöran Skruff, efter Citation, angående lägersmåhl med henne under Ächtenskapzlöfte, som hon inför Tingz Rätten d. 8 och 9 Maji sidstledne påstått sigh kunna bewijsa med muntligit Conference. Brijta berättade här om, och sade sigh tient hoos Hr Corporalens Föräldrar uthj 1½ Åhr emedan hans Moder lefde, sedan begaf hon sig hem till sin Moder, och tå hon ett åhr hamma warit skickades deras Gårdzfogde till henne, och begiärte henne åther till tienst, hwilcket hon efterkom, och tiente där i 2 åhr ärl:n och wäl, som dess afskedz Pass lyder; der efter skal hans Fader sagt till henne, kom till min Sohn, det hon först skal hafwa afslagit, men Fadren Hr Auditeuren Wälbet:de Hendrich Skruff kommit henne där till, med löfte, om hon icke skulle wara benögder hoos dess Sohn, skulle hon få komma i hans Brödh tillbaka. Brijta blef så hoos Corporalen i 1 åhr, och då hon skal hafwa willjat komma där ifrån, skal Corporalen hafwa sagt till henne, hwarföre skal tu willja komma ifrån migh? Han swarade Jag har ingen Matmoder; Corporalen där på skolat sagt, du kan fuller wara Matmoder sielf, och blifwa Ett Åhr till, du slipper intet från migh: Hon bleff qwar och på det åhret 3½ wecka för Juhl, talte han till henne, Jag är belåten medh tigh, Jagh wet intet huru Jagh skal få tigh, om Jagh icke får liggia hoos digh och afla Barn medh tigh, ty eljest står min Far emot, Man hon nekade honom och efterlet honom icke sin willja. /.../

/.../
R: Såssom Hr Corporalen, Manhaftige Johan[!] Skruf nekar sigh under Ächtenskapz löfte besåfwit Brijta Pedersdotter, och icke kan bringas till förening; Ty i anledningh aff Kongl. May:yz Kyrkiolagh XV Cap. § 14 förwijses han till Werldzlig lgh, att där på behörigt wijs sigh befrija."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00120 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


324
Introducerad adel - S / Skunck
« skrivet: 2018-04-21, 10:46 »

"Anno 1690 d Januarii /.../
4. Företogs den Ifrån Kongl. May:t remitterade Sak angående Fruu Ebba Christina dhe La Chapelle underdånige begäran, att fåå tillstånd, träda uthi ett annat ächtenskap, efter som dhess Mann Carl Skunck för begångit dråp war dömbder till döden, och har sig Utrijkes måst uppehålla, hafwandes hon på 3 åhr intet någon wettskap Ifrån honom bekommit, opplästes och Hr Abraham Hyltens bref till berörde Fruu, Dateradt Stockholm d: 31 Oct. Sidstl., hwar Uthi han berättar sigh hafwa talt med een officerare nyligen Ifrån Hamburg ankommen, Granatenborgh benämbd, hwilken gifwit säker underrättelse om honom att han är genom döden afgången, I stoort älende, säger sig warit med honom wähl bekant, och omständel:n wiste berätta om hela hans lefwerne: Så Inkom och Hr Lennart Swinhufwud seijandes sig äfwen samma hört af be:te officerare Granatenburgh. Ther till med uppo vistes meh:b:te Granatenborgs egenhändige bref hwar uthi han berörer sig willia skicka een attest härom.
R. Consistorium discourerade härom, och af dhe anförde skählen fant skäligt, dhet Fruu Ebba Christina får tillstånd träda I ett annat gifte. vid. domb."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00088


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skunck_nr_660


325
Introducerad adel - R / Renhorn
« skrivet: 2018-04-21, 10:43 »

"Anno 1689 d 16 Decemb: /.../
2. Pastor i Lillkyrckia, Hr Oloff[!] Traxenius begärade Citation på Hr Anders Löffman i Österunda, som lagt sigh emellan hans Frierij med Hustru Karin Persdotter Hwitting, medh hwilcken Pastor och warit troolåfwat, men han henne i medlertijd belägrat, och lijkwäl tillförende förbundit sigh medh Pastoris Styffdotter Catharina Rhenhorn. R. Citeras till d 8 Januarij Nästkommande."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00085 ff


"Anno 1690 d: 8 Januarii /.../
1. Inkommo Pastor I Lillkyrkia Herr Erick Taxenius och Capellanen I Österunda, Hr Anders Löfmann: tå upplästes Taxenii Inlago emot Hr Anders, angående ett frierie, som Pastor I Lillkyrkia, haft medh hustru Carin Hwitting Capellans Änkian i Österunda /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00086
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00106


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Renhorn_nr_367
Se även supplementband s. 758


326
Svenske / SV: Svenske
« skrivet: 2018-04-21, 09:46 »

"A:o 1689 d 4 Septemb. /.../
9. Uplästes Magnus Swenske Suppliq till K:l M:t angående begäran, att få sitt Syskonebarn till ächta, sampt Modrens begäran om det samma,
R, Det skall skrifwas till Modren, att hon råder der ifrån, såsom och Cons. uthj alla sina bref och förklaringar till K:l M:t här om hållit sådana ächtenskap olåflige."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00067


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svenske_nr_258

327
Gyldenbring / SV: Gyldenbring
« skrivet: 2018-04-20, 22:48 »

"A:o 1692 d 14 Decemb. /.../
4. Fru Stina Bergenhielm söker skillias med sin man Hr Erik Gyllenbringh, och begärer Consistorii Citation på honom. R: Han skall citeras till d 20 Decembris nästkommande, då Cons:m will saken företaga."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00102


"Anno 1693 d 5 Januarij /.../
§ Rev:diss ArchiEpiscopus gaf tillkänna orsaken till denna Extraordinarie sammankombsten wara, att Wälb:ne Hr Erich Gyllenbringh och des Fru Wälb:ne Fru Christina Bergenhielm sökia bäggesijdes skillnadt i deras Echtenskap.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00108
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00130
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00179
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00182
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00190 ff

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/13 (1692-1694)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenbring_nr_618
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergenhielm_nr_103

328
Introducerad adel - D / Drommel
« skrivet: 2018-04-20, 22:26 »

"A:o 1692 d 7 Decemb. /.../
4. Hr Ryttmest. Drommels Fru berättas af Pastore i Torgzthuna H: Olof Chytraeo, wara genom döden afgången: Och emedan hon af Mannen war lagförd för hoor, och efwen i Hofrätten der till fälter, icke eller sedermera så wijda Pastori bekant är, derföre in för Kongl. May:t, dijt och saken äntel:n kommit, frijgiordh; Ty frågar Pastor huru med begrafningen skall ställas, i fall den af Ryttmestaren, som tahlet går nu för Juhl skulle sökias.
R: Cons:m kan här uthi inthet arbittrera, uthan saken måste likmätigt KyrkioOrdn. Cap. 18 § 12 angifwas wijd wärldzlig rätt, derest och Personen tillförenne warit under ransakning och dom"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00099

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/13 (1692-1694)"A:o 1689 d 29 Maii /.../
3. Hr Oluf Chytraeus insinuerade genom Prof. Liung ett breef, angående een Casum uthj Tårgztuna, huru som Ryttmäster Drummels Fruu har sig beblandat medh een Student under Wessmanlandz Landzskapet Dn Joh: Novelio aflat een flicha, och bekänt samma saak; will undfly processen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00046


"Om saken Emellan Hr Gustav Drommel, dess Fruu och Studiosum Novelium extraderade detta uthur V: Consistorii Protocoll som här I orden lyder:
Upsala Consistorium d: 29 Maii, 1690[!]
Kyrkjoherden I Torgztuna, Hr Olof Chytreus insinuerade, genom Hr Professor, Mag: Ericus Liungh, ett breef, som han berättade, wara införslutit uthi Hr Gustav Drummels breef till sigh, angående een Casum der sammastädes, huru såsom Ryttmästarens Hr Drummels Fruu, Maria Hammilthon har sigh beblandat med een Student Johanne Novelio, under Wessmannelandz Landzskapet, aflat een flicka och Fruun bekänt samma saak, Hr Ryttmästaren och dess Fruu willja nu undfly processen wijd wärldzlig Rätt, efter som saken är bekänd, och straxt komma för Consistorio, att åtskilljas etc. R. Consistorium kan detta intet tillåta, uthan måste observeras Processen och först Examineras wijd wärldzlig Rätt. Actum ut Supra."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00045
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00071 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drommel_nr_969

329
Drakenstierna / SV: Drakenstierna
« skrivet: 2018-04-19, 23:48 »

"Anno 1696 den 9 Septembris /.../
1. Förestälte sig Studiosus Dn Pet: Elg Wermeland med Elsa Drakenstierna, och tå opplästes hennes skrift, däruthinnan hon begärer att blifwa wijd honom qwitt, ehuruwähl fuller med bägges samtycke hade warit lyst til Giftermåhl dem emellan, andragandes hon där till sådana Argument och skiähl, såsom.
1. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00210 ff

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00214
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00215
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00222
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00223
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00224
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00229

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00240 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00245 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00248 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00251
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00253


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenstierna_nr_531

330
Törnefelt / SV: Törnefelt
« skrivet: 2018-04-19, 23:28 »

"Anno 1696 den 13 Maji /.../
15. Häradzhöfd:n Swen Gyllenschiöldh i Helsingeland, angaf det Pastor i Liusdahl, Hr Joen Essenius skall hafwa admitterat Fändrichen under Helsinge Regementet Johan Törnefeldt med dess Kohna Beata, til Ecclesiastiq Plicht, förr än de i Werldzlig rätt äre anklagade och dömde.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00187
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00202

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnefelt_nr_1051

331
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2018-04-19, 22:54 »

"Anno 1696 den 12 Februarii /.../
17. Pastor i Raasbo förfrågade sig, att emedan en Pijga Ingeborg Zelo, som har warit i tienst hoos Hr Assessor Georg Schildt, hwilken och efter ett allmänt Ryckte skal henne hafwa häfdat, som hon och nu skal wara mycket hafwande warda, begiäres til ächta af en dräng Olof Johansson, som lärer wara mutad til att taga henne , och kännas wed Barnet, om han efter drängens begiäran må lysa för dem.
R:o Det synes tryggast att han intet mänqer[?] sig i denne saken, uthan lyser för dem efter drängens begiäran, eljest torde han råka uthj en wederwärdig Action."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00161


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00165
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00166
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00171
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00175 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schildt_nr_282

332
Introducerad adel - R / SV: Rotenburg
« skrivet: 2018-04-19, 20:39 »

"Anno 1695 denn 18 Septemb:
2. Hr Jägmästaren Rothenburg, inkom uppå sin til denna dagen Citerade Stiufdotters Jungf. Elsa Grubbs wägnar emot Befal:n Nills Lindman, angående den ächtenskapz handel, som dem emellan skal wara passerad, den hon nu will ryggia, sedan hon fått en annan Frijare, berättandes han Rothenburg, att hwarken han, eller dess dotters förmyndare Prof. Rudbeck hade haft kunskap om något frijerij dem emellan, förr än, sedan hon nu blifwit Citerad, hon war sielf intet tilstädes. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00136 ff


Kopia: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)

333
Rosenstierna / SV: Rosenstierna
« skrivet: 2018-04-19, 20:12 »

"Anno 1695 den 3:die Maji /.../
3. Hr Olof Rosenstiernas Fru, Greta Rosenstråhle begiärade Cit:on på honom in puncto divortii, emedan han sig med hordomslast försedt, hwar öfwer så wähl Tingzrättens dom, som Kongl. Hofrättens remissorial uplästes.
R:o de kallas til Consist:m sidst in junio"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00101


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00110
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00113


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenstierna_nr_172#TAB_3

334
Schwartzenhoff, von / SV: Schwartzenhoff, von
« skrivet: 2018-04-19, 20:01 »

"Anno 1695 den 22 Junii /.../
3. Capitein under Helsinge Regementet Wälborne Anders von Swartzhoff, beswärade sig skriftel:n att Praep: Mag: Grubb har förhindrat dess Styfsohns begrafning, som olyckel:n är omkommen i Wåhrfloden, under det han skulle rijda öfwer en Broe, som war af Wattnet förderfwad, skolandes han ingen annan orsak hafwa där till, än att han af ett löst tahl förnummit, att dess Styfsohn, har haft det Wedernamnet Rundel, och warit Fältwäbel under Regementet, skall haft något Umgänge med en Soldate hustru i Jerfzöö, hwilket dock wore falskt, Och hade han Rundel samma beskylning lagt ifrån sig, där icke Wåhrtinget hade blifwit upskutit.
R:o Emedan saken förnimmes wara hoos Werldzlig rätt angifwen, och bem:de Rundel förbuden att gå til Herrans Nattward, in till dess hon wore afgiord,kan Cons:m i saken sig intet Uthlåta. Uthan har Capitein hoos Hr Landzhöfdingen att anhålla, det saken han i Werldzlig rätt hänger med det snaraste må komma til sluth.
Skal och med Probsten Communiceras dess Inlagde klagomåhl, att han måtte förwara sig med gode Skiähl, och således undgå en långsam och förteetlig Process"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00110


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


335

"Anno 1695 d: 10:de Aprilis /.../
3. Sal. Praepositi i Boldnäs Hr Sveno Watz Enkja begärade skriftel:n en Cita:on uppå Capitein Lieutnanten under Helsinge regementet, Jean von Wulfwen, emot dess dotter Catharina Watz, som af honom under ächtenskapz löfte warit häfdat, hwilket oachtat, han har gift sig i Lifland, uthan att til det ringaste förlijka sin dotter.
R: Han skal Citeras til d: 3 Maji."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00095
"Anno 1695 d 22 Maji /.../
11. Sal. Praepositi Hr Sveno Watz Enkjas Bref uplästes, hwar uthinnan hon begärade restitution för sin under ächtenskapz löfte af Capitein Lieutnanten von Wulfwen lägrade dotter Catharina Watz, att hon som en Trolofwad mö, må blifwa förklarad för en ächta hustru, emedan Capitein Lieutenanten begifwit sig att hafwa under löfte af ächtenskap henne kränkt och Uthfäst til henne en förlijkning af 200 RD:r in spe:e, med hwad mera som förlijkningz skriften innehåller, hwars Copia af Notario publico Verificerad, bifogad uplästes.
Det Discourrerades i saken huruwijda ächtenskapz Löften som icke ... Solennicerado uthj en Laga Trolofning, borde ansees, och om det kunde gälla som full Trolofning, samt om icke den som lofwat henne ächtenskap, borde wara til något straff förfallen. Och skulle denna saken tagas widare i betänkjande."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00105


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00125
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00130 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 167 / sid 329 ff (AID: v102734.b167.s329)

336
Nisbeth / SV: Nisbeth
« skrivet: 2018-04-19, 17:45 »

"Anno 1694 d: 12 Septemb:
6. Praepositus berättade att en Fändrich i Gryta ben:d Carl Nisbeth, för någon tijd, blifwit öfwertygat wed Tinget för lägersmåhl, och plichtat där uppå Politice med Bötter, men drager sig Undan Kyrkioplicht.
R:o Han skal tilskrifwas, att han inställer sig til bemälte Kyrkioplicht. Eljes nödgas Man tillijta Hr Öfwersten, om han där Uppå, intet låter rätta sig."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00028


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nisbeth_nr_828#TAB_32

337
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2018-04-19, 17:37 »

"Anno 1694 d. 29 Augustj /.../
Såsom Vicarius och NådåhrsPrästen i Jumkijhl, Hr Päder Biörk hade för någon tijd angifwit, det Capitein Wälborne Hr Johan Leijonholm, som med Fru Juliana de la Chapelle sig til ett ächtenskap tilförende hade angagerat, uppå sitt anhållande så wäl som Öfwerste Lieutnantens Hr Päder Hästskoos på Biörnarboo i Jumkijhl såssom hennes Moderbroders begäran, hade fått twänne lysningar för sig Jumkijhls församling; förfrågandes sig, uppå V. Pastores Hr Oloff Fielmans åthwarning, emedan bem:te Personer intet hade ifrån den Ort de wore komne if:n något Attestatum, som de begge tilförende warit i annat giftermåhl, huru med deras förrige makar woro, om de woro med döden afgångne, och när, samt, om icke något annat hinder woro i wägen; om han måtte och sammaledes fritt få lysa tridie gången, och dem Copulera:
Dy har uthj Högwyrd:ge Hr ArchiBiskopens absens Högwyrd:ge Superintendenten Doctor Micrander, med Prof: Swedberg saken privatim öfwerlagt, kunnades intet emot Kongl: May:ts Kyrkiolag, tillåta hwarken någon wijdare lysning, eller Copulation, innan Capiteinen med wissa Documenter bewiste, sig så wäl som henne kunna med hwar andra i nytt ächtenskap inträda. Hwar uppå Capiteinen sedermere så mundt- som skriftel:n sig har förklarat, att hwad honom angår, wore hans dotter wijd handen, som nogsamt om hans Enklinge stånd wiste bewittna, inlefwererandes en förteckning på alla befintlige löösören efter sin Sal. Fru, af bem:te sin dotter underskrifwin, så att hwad afwittringen widkommer, där af intet hinder kunde tima; Fru de la Chapelle inlefwererade sammaledes ett Bref, skrifwit af Wilhelm von Liebstorfen, til sin Sal. Mans Broder Hr Hendric Jegerhorn, som intygade dess Man wara långt för detta genom döden afgången. Dessuthan har och Öfwerst Lieut:n igenom sitt Bref sig uthlåtit, att wilja hålla Prästen , som dem Copulerandes worde, skadelös, för alt som förmenes i framtijden komma kunna.
R:o Uppå de inkomne, så mundt- som skriftelige berättelser, om samma Personer, stannade Consist:m efter noga öfwerwägande i det slut och betänkiande, att de efter föregången full lysning som kyrkiolagen Cap. 15. § 18 föreskrifwer, må Copuleras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00022 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)
"Anno 694 Bruudfolk i Jumkijl
den 2 Septemb. Biörnabo
Capiten Wälb. Hr Johan  Leijonholm Brudgumme och Fru Juliana de la Schapelle Bruud"


Källa: Åkerby (C) NI:1 (1657-1764) Bild 106 / sid 96 (AID: v127321.b106.s96, NAD: SE/ULA/11772)
Se även "Lejonholm": Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 87 / sid 169 (AID: v102734.b87.s169)

338
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-16, 17:08 »

Mauritz Wrangels räkenskaper för en fana tyska ryttare. 1590-1593:


"Hanns Plagemann...2 Pferde (=hästar)
Peter Plagemann.....5 Pferde"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00010

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)"Peter Plageman...2pf.
/.../
Peter Plageman....2 pf.
/.../
Actum Reval den 5 Aprilis A:o [15]92"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00012
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00013

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)


"...den 22 Octob: Anno [15]92...
/.../
Musterschreiber [=mönsterskrivare] Peter Plageman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00014

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00017

339
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-15, 15:53 »

Corporalen Ertman Nembson:s löneavräkning år 1684 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066891_00272


Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/124

340
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pilhierta
« skrivet: 2018-04-15, 11:37 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../


Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Mårten Sigfersson Pijhlhierta
Johan Hindersson Pijhlhierta
Niels Mårtensson Pijhlhierta


Ryttarens N[amn]:
Carll Hindersson Pijhlhierta
Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Erich Andersson Pijhlhierta
Thheophil. Pijhlhierta
Isack Pijhlhierta


Ryttarens N[amn]:
Isach Eriksson Pijhlhierta"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)


"Vekkelaks-knaparne, en grupp frälsesläkter i Vekkelaks socken i Viborgs län, vilka väl levde såsom bönder, men vilka under 1500-talet uttryckligen erkändes vara av gammalt frälse eller av gammal adel. De nyttjade adliga vapen samt utrustade ännu år 1655 ryttare under adelsfanan, men försummade på grund av ogynnsamma yttre förhållanden att söka introduktion på riddarhuset. I samband med Carl XI:s reduktion förvandlades deras hemman till berustade säterier med bördsrätt, varjämte de själva befriades från skyldigheten att erlägga mantalspenningar. Sådana släkter voro, förutom Huusgafvel, Junker, Pilhierta och Brandstake m. fl. ".


Källa: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102
http://runeberg.org/anrep/2/0322.html

341
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Brandstake
« skrivet: 2018-04-15, 11:27 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../


Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Thomas Matzon Brandstake
Christer Matzon Brandstake
Johan Sigfredsson Brandstake


Ryttarens N[amn]:
Matz Thomesson Brandstake"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)


"Vekkelaks-knaparne, en grupp frälsesläkter i Vekkelaks socken i Viborgs län, vilka väl levde såsom bönder, men vilka under 1500-talet uttryckligen erkändes vara av gammalt frälse eller av gammal adel. De nyttjade adliga vapen samt utrustade ännu år 1655 ryttare under adelsfanan, men försummade på grund av ogynnsamma yttre förhållanden att söka introduktion på riddarhuset. I samband med Carl XI:s reduktion förvandlades deras hemman till berustade säterier med bördsrätt, varjämte de själva befriades från skyldigheten att erlägga mantalspenningar. Sådana släkter voro, förutom Huusgafvel, Junker, Pilhierta och Brandstake m. fl. ".


Källa: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102
http://runeberg.org/anrep/2/0322.html

342
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-04-14, 22:16 »


"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../
Ridderskaptz och Adelens Nampn:
Hindrich Huusgabel
Olof Huusgabel
Carll Huusgabel


Ryttarens N[amn]:
Hindrich Hindersson Huusgabel"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)http://runeberg.org/frfinl/0207.html
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102


343
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-14, 22:09 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../
Ridderskaptz och Adelens Nampn:
Häradz Höfdingen Johan Plagman efter K:l May:tz bref håller 3 hästar för Råckola [=Rokkala] Godzen

Ryttarens N[amn]:
Johan Jeremiesson
Johan Matikainen
Johan Läntz"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

"Confirmation för Joh: Plahman på sin Tiänst"
1673 31/8 (sid 791 ff)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038902_00362 ff
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/407 (1673)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039279_00024)


***


"Donation på någre hemman i Finland för Johan Plahman"
1675 23/3 (sid 500)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00110
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039280_00028)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrnrooth_nr_1123

344
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2018-04-14, 18:44 »

"Extract af Commissarien Päder Håkanssons bref daterat d 20 Junij A:o 1674
Jag seer af Hr Swågers breef Samuels [Enander] tillstånd, hwilcket ingen kan bättra, ty han är till allt dhetta ju sielf Orsak och will icke bättre hafwat; Jag ser ingen bättring ty han hafwer så warit af begynnellssen, och achtar alldrig hwad såssom han giör, Gudh wari hans hielpp och omwändare! Elliest seer iag att Hr Swåger Intercederar för honom att iag skall hielpa honom ifrån Piere le Roy. Jag är så knapp satter att iag alldrig så bekiänna kan, men detta resolverar iagh änteligen, att Hr Swåger sampt Hr Gyldenadler hiellpa honom uth, att han reeser sin wäg och kommer bort i främmande Landh dher han dhet giör, Så will iag på12 månadt samme och begiärte Ettusens dahl. kopp M:t betahla. Och må detta bref hållas för En kraftig obligation, Men dher han skulle widare gå i Stockholm till harm och förtreet, så will iag intet weta dheraf: Giörer nu som goda swågrar och gifwer Edher hand Uthj. iag will hållas Edher skadelöös att han kommer Uthur Ögonen på folck, och ähr att beklaga En Menniskia sigh icke bättre skall betänckia, Uthan med sådan galenskap sin kåsteliga tijdh tillbringa.
Wälb: Hr Swågers Tienstwillige
Pähr Håkansson"


"N:o 2
Såssom wår K: Swåger Commissarien Wählbet:dde Hr Pähr Håkensson i Jönekiöping gienom dess skrifwelsse af Jönekiöping d. 26 Junij hafwer af Oss Underteeknadt begiärat att willia wij till des Stiufsohn Mons:r Samuel Larsson Enanders befrijande uthur Arresten på Gillstugan, hwarest han sitter och en lång tijdh suttit hafwer, så för denna som andra sina Creditorers fordran, hwilcka alla Mons: Piere le Roy som En godh wän för honom förnögdt och betalt hafwer. /.../
Datum Stockholm d. 22 Februarij A:o 1674
I. Enfäldt        E Gyldenadler"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00118
"Ödmiukeligen Edhers höga N:de warder Supplicando anmodat Efter såssom Commissarien Hr Päder Håkensson hafwer för sin Stiufsohn Mons:r Samuel Enander sigh absolut och Stricte /:dher med att lösa sin Stiufsohn Enander uhr arresten i Stockholm, som han då war behäftat uthj:/ obligerat betala på 12 Månaders sidst 1000 D:r kmt, och dhet så foderligen sine Swågrar Wälb:de Assessoren Isach Enfäldt som Hr Erich Gyldenadler. Sin StiufSohns wedermöda lindrigast att afböya, dherom anmodat, någon kiöpman dher hän persvadera att kunna Emot Hr Håkanssons richtige betahlning Contentera. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00119
"...eller och om, Enander, som nu berättas wara Ryttmästare under Hans Kongl. May:ts Lijfregemente, och således med En förnähm tienst försatt icke sielf kunde willja och kunna samma summa betahla, nähr han dher om ansökter blifwer.
/.../
Jönekiöping d. 3 Junij A:o 1679"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00123


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/E/I/E 12 b


***


"Rulla Uppå Kongl. May:tz LijfRegemente och Reutmest: Hr Baron Gustaf Carl Baners Compag: [1678]
/.../
Lieutnant Samuel Enskiöldh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053978_00100


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/17 (1678)
***


Se även:
https://www.genealogia.fi/genos-old/47/47_57.htm
"Nils Belfrage, Kungl Västgöta regemente 1. Biografiska uppgifter, Stockholm 1947, nr 607; Paul Wingius, En Lijk-Predikan ... öfwer Arwid Jönsson Bjugg, Åbo 1681 (Toini Melander, Personskrifter, nr 685). Arvid Bjugg gifte sig 1641 med Christina Göransdotter Stormhatt, dotter till faktorn vid Jönköpings gevärsfaktori Göran Silvestersson och Anna Nilsdotter. Hennes syster Margareta Stormhatt, f. 5.7.1622, död 6.9.1715, var gift 1:o med slottsloven i Jönköping Lars Enander; 2:o med kommissarien vid faktoriet Peder Håkansson. Sönerna i hennes senare gifte adlades Riddermarck och Ridderström. Arvid Bjugg efterlät fyra söner (en son och två döttrar dog före fadern), nämligen: Georg tydligen uppkallad efter morfadern, kyrkoherde i Mustasaari och Vasa, begr. i Vasa 28.10.1709; Erik, f. c. 1650, major vid Österbottens regemente, död 11.3.1710; Silvester, tydligen uppkallad efter morfars far, justitieborgmästare i Åbo 1683, men överflyttade troligen redan s.å. med kungligt bifall till Sverige, där han levde 1692 (Armas Luukko, Vaasan historia I, s. 298); Jöns, tydligen uppkallad efter sin farfar, kallas i faderns likpredikan "monsr", i övrigt okänd."


http://www.tonnquist.se/dghtm/5s_stahle-sylv/004/02/050.htm
http://www.tonnquist.se/dghtm/a-tonnqst/004/00/848.htm


345
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-14, 15:08 »

"Aflöningz Lista Oppå Adelens RustTienst [=Adelsfanan] I Swerige och General Majorens och Öfwerstens Wälb:e Robbert Lichtonz Esqvadron, hwar efter dess Officerare sijne löhner Pro A:o 1679 hafwa att åthniuta och bekomma Nembl:n
/.../
3. Comp.
/.../
Corporal Ertman Nemsson Casserat för dess ålderdomb skuldh, niute 1/4 åhrs löhn, i stellet d. 26 Martij 1679 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00011

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)

***

År 1678 - se:

"Corporal
/.../
Ertman Nemsson till satta på General Munstringen wedh Heradzwadz Closter d 7 Julij 677"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00016

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


***

"Rulla oppå Ridderskapet och Adelens Ordinarie Russtienstz Ryttare, angåendhe Öfwersten Wälborne H: Johan Drakes Regementhe, Sudermanlandz Compagn: såssom deth är Munstradt /.../ Häradzwadz Closter den 7 Julij A:o 1677.
/.../
Corporal:r
Ertman Nemsson, Hr Gustaf Sparres Ryttare ij stelle efter Georg Spangenberg Sootdöd ij Skåne. Uthan häst och Munderingh."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00188


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00197
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00202


År 1676 14/3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00058
År 1677 4/1: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00148

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

346
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2018-04-13, 18:51 »

"Anno 1673 d 4 juni
VI. Samuel Enander klagade att hustrun Maria Meissner hafwer ruinerat hans boo och gått ifrå honom, /.../
R: Emedan Samuel Enander mycket illa hafwer tracterat hustrun Maria Meisner och hon är intet säker om sitt lijf för hans tyrannij skull, kan Ven. Consistorium intet annat än dem på ett åhr skillia quoad thorum et mensam.
/.../
H. Maria och hennes Moder frågade hwilken dera skall hafwa barnet och draga omsorg om det säijandes sigh giärna willia hafwat hoos sigh? Ther till swarade Ven. Consist: sigh tyckia att thet bör wara hoos modren efter thet är ännu spädt och kan bäst af henne blifwa skiött."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065074_00054


"Anno 1673 d. 18 Junij
VI. H. Maria Meisner låter klaga genom sin moder att hennes man Samuel Nilsson Enander wid hwilken hon till säng och bord sidste Consistorij dagh skilldes på ett åhr, hafwer henne sedan des skiedde mycket illa slagit. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065074_00059


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/29 (1673-1674)Se även år 1677:
(d. 14 Novemb.) "...huru som en persohn Samuel Enander wid Nampn hwilken säges nu hafwa tagit sig dett till Nampn Eenskiölt, hafwer för nogra åhr sedan ingådt ett ährligit echtenskap med en hederlig Mans dotter här i staden H. Maria Mejsner be:d medh hwilken han sedan utj stor oenigheet sammalefwet...."
/.../
"och som thet nu förspöries skall han wara under Militiae Staten och Capiteen Leutnant under Uplandz  Cavallerie Regementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065077_00147 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065077_00161 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/32 (1677)"N:o 289. Enesköld, Samuel, blef på sommaren 1676 löjtnant först på Värmlands- och sedan på Södermanlandskompaniet af Lifregementet till häst, med hvilket senare han deltog i slaget i Lund, där han sårades. Följande år var han löjtnant på 3. Upplandskompaniet, vid hvilket han kvarstod under återstoden af kriget t.o.m 1679. Därefter nämnes han ej mera i regementets rullor"

Ur: "Kungl. Lifregementets till häst historia", femte delen, band 1 av A. Braunerhjelm, Uppsala 1917, s. 86
"Anno 1679 d 15 Octob.
/.../
Sentensia Divortii
Såsom Ryttmästarens Samuel Enskiölds hustru Maria Meisner, och Secreteraren Petter Enholm, så wähl för Werldzlig Rätt som her i Consistorio tillstådt, dhet dhe inlåtit sig uthi kötzligit umgenge och Oloflig beblandelse medh hwar andra, och således sigh emot Gudh och hans helga bodh försedt, hafwandhes dhe bägge för samma dhes brott efter Strafordningen Civiliter plichtat: Altså och emedan bem:te Maria Meisner sin ächta Säng kränkt och i så måtto alla Echtenskapz Rätt emot sin Man förwerkat, hwilken intet står att öfwertala till någon förlijkning igen, uthan dhe å begge sijdhor åstundha sitt hionelagz åthskilnadh; Dy skall her medh Echtenskapz bandet dem emellan wara oplöst, och bem:te Samuel Enskiöld seyes frij, ledigh och löös till annat Giftermåhl, när och hwar som helst honom sielf synes, och Gudh rådh förelägger"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00154 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00023 ff


"Antingen hon [Maria Meisner] bedrifwit denna sin brott i intention att blifwa frij och ledig ifrå sin swåra Man eller elliest af swagheet, är gerningen lijka stor, ..."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00182 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00189


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/34 (1679)
"Anno 1681 d 23 Febr. /.../
7. Isac Meisner insinuerade Petter Enholms skrift, hwaruthinnan han swarar på Consistorij till honom d 26 Jan, afgångne Citation, berättandes sin wigzell med Maria Meisner wara på Bygden uti Christeligit och hederligit folkz närwaru af Hr Johan Bostadio förrättat /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00047


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)


Se år 1682:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00067
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00070 ff

Se år 1684:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00077
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00093


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien

347
Introducerad adel - B / Barnsköld
« skrivet: 2018-04-12, 20:19 »

"Anno 1678 d 6 Martij /.../
8. Catharina LeyonRahm insinuerade den Kongl. HofRättens doom igenom sin fullmächtige, den hon hade åthnutit uthj sin Echtenskapshandell emot Majoren H. Lars Barnskiöld hwilken för samma Action uthj den Kongl HofRätten ähr fälter till 1750 dlr Smtt både henne till uprättelse och Landzdomaren Welb:ne H. Nils Skunck till refusion för sine Expenser och andre föröfwade insolentier med skrifwande. Beme:te Catharina LeyonRahm begiärde och få Vener. Consistorij Sentens antingen hon skall blifwa förklarat för hans trolofwade eller eij.
Resol: Thet skall grannerligen sees efter uthi Consistorij Protocoll huru hon ähr blifwen Kyrckiotagen antingen som en Trolofwat eller en förnedrat person, och sedan thet skedt är skall hon få swar på sin begiäran"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00035


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00037
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00125 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/33 (1678)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Barnsk%C3%B6ld_nr_753
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonram_nr_390


348
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2018-04-12, 19:56 »

"Anno 1678 d 6 Martij /.../
4. H. Maria Maijsner inkom åter igen med sin Supplique betackandes Venr. Consistorio som hafwer behagat låta skrifwa General Majoren Nils Bejeke till att han wille tillhålla hennes Man Hr Leutnanten Samuelem Enandrum att swara uppå hennes beswärs och klage Puncter emot honom. Hon begiärde och få lof totaliter ifrån honom att skillias för efterfölliande Puncter: /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00034


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00009
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00026 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00034


"Anno 1678 d 17 April /.../
Resol: Consistorium will låta senda des Notarium til Hr Assessoren Eenfält och förnimma om han wille sielf komma opp till Consistorium eller giöra en annan fullmächtig uthj denne saak, efter han ähr Enanders Faderbroder"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00053


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00060 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00081 ff


"Anno 1678 d 2 Augusti /.../
Mons:r Salomon Croning inkom emot H Maria Mejsner uppå H Leutnantens Enskiöltz [Sic!] wägnar /.../
3. Nekar att han intet malitiose desererat sin hustru, utan förhindrat af Kongl. May:tz Krigs teinst. Doch altijdh dragit försorg om hennes uppehälle, sägandes sig hafwa der om skrifwit hennes Swåger Mårten Hörling så wäl som sin Faderbroder Isack Eenfält till, att dhe willia om henne och hennes uppehälle draga en nöiachtig försorg.
/.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00084 ff


"Anno 1678 d 12 Augustj /.../
Dn Mag Lille. Echtenskaps band bör fuller intet lätteligen uplöses men efter som Enander på 4 åhrs tijdh ifrån sin hustru uthe blifwit, så märker man wähl att kiärleken hos honom emot sin hustru är utsläckt, doch finnes här på både sijdor en stor hårdhedt och besynnerligen hos honom, som så obeskedel. hafwer sin hustru handterat att han slagit henne 14 dagar sedan the wigdes och stådt öfwer henne med bar wäria utj hennes barnsäng som Enander sielf hafwer tillstodt. Item lofwat blifwa ifrån henne på 7 åhrs tijdh. Och oansedt han nu lofwar blifwa god emot henne så ähr thet intet annat än hans skeymterij, ty han har icke thet ringaste låtit påskijna med nogot kiärleks täcken.
/.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00091 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00115 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00117
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00120 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/33 (1678)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enhielm_nr_1275
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenadler_nr_655
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enefelt_nr_671

349
Stiernhielm / SV: Stiernhielm
« skrivet: 2018-04-11, 19:37 »

"Anno 1725 d. 15 Januarii
§ 6 genom bref ad d 10 hujus berättar Kyrkioherden i Ö: Tollstad Hr Benedictus Libergius huru som nästl: 13:de dag Juhl emot slutet af predikan, för detta Crono befallningzmannens Jöns Glanbergz hustru Maria Stiernhielm efter et hårdt bultande på Chorsdörren blef insläpt och der på angripit Klåckaren och Qwinfolken i nästa bänck sittiande, dem hon wille drifwa ur bäncken, med så wred som och hög röst at alla i Kyrkian kunde det owäsendet höra. Och då pastor Libergius under predikan klagat öfwer sådan förargelse och guds ords föracht, steg hon af bitterhet ut på gången knöt handen åt honom och swarade med hög röst: /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00356


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/40 (1724-1725)


EÄ, barn tab. 4:
"Anna Maria Stiernhielm. Gift med en kronobefallningsman i Småland (?)."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernhielm_nr_180

350
Brunhielm / SV: Brunhielm
« skrivet: 2018-04-11, 18:53 »

"Anno 1723 d. 11 Septemb.
§4 Fru Elisabeth Clara Bruenhielm klaga öfwer sin man Qwartermästaren af Östgiöta Cavallerie Carl Frondin, som d 29 Martii nästl åhr 1722 henne och 2:ne med henne aflade barn öfwer gifwit och ifrån rymt af argt och ondt upsåt sedan han försatt med spel och dubblande all hennes ägendom, samt hennes Herr fars Säterie rusthåll Steen; Skrifwit falske bancozedlar, hwar igenom han sig pänningar tilpracticerat, uthgifwit obligationer henne til last, fört ett ogudachtigt och förargeligit lefwerne med flere dårskaper han begåt, hafwande hon wäl så in- som utomrikes sökt spaning på honom, men ingen kunnat få, för utom det hans broder Academieeräntemästaren i Upsala Hr Elias Frondin af d 24 Aug 1722 och 25 Junii 1723 berättat i det förra at han Carl Frondin passerat Fredrickshall och warit i Amsterdam och under Giökenbergz namn nu ytterl. dragit 2 stora assignationer på Banquen, som med protest blefwit tilbaka sände, begiärandes för then skull Fru Brunhielm at få laga skilnad ifrån sin otrogna man. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074209_00447

Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/39 (1722-1723)År 1724:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00052
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00117
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00143
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00147


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/40 (1724-1725)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brunhielm_nr_1746

351
Starenflycht / SV: Starenflycht
« skrivet: 2018-04-10, 21:14 »

"d 7 Martij A.o 1676 /.../
2. Amman Märta Bengtzdotter, som af oachtsamhet hafwer legat ihiel Assessorens Welb: Olof Starflychtz barn, upwiste itt remissorial ifrån Rådstugan, sig derföre hafwa civiliter plichta. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00016


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/31 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Starenflycht_nr_771

352
Rosenhane / SV: Rosenhane
« skrivet: 2018-04-10, 20:42 »

"1676 d. 29 Nov.
8. K. Brijta Pärsdotter upwijste Cäm:rs Rättens attest att hon hafwer Civiliter plichtat för lägersmåhlet medh Praesidenten Wälb:ne H. Gustaf Rosenhane och begiärde nu komma till Gudz Församblings gemenskap igen.
R. hon skall underwijsas uthi sin Christendom af presterskapet j S. Clara, stå 3 gånger på pallen, gifwa till dhe fattiga efter sin lägenhet och sedan blifwa Kyrkiotagen."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00084 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/31 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenhane_nr_29

353
Introducerad adel - S / SV: Sabel
« skrivet: 2018-04-10, 20:25 »

"d 16 Febr. [1676] höltz ord. Consistorium /.../
4. Hr Rudolph Auditeuren wijdh dett Kongl. Attollerie inkom berättandes att Styckejunkaren Anders Sabbell som stod uthj en oförsondt synd är oförmodeligen aff itt stycke i hiel skuten, förfrågandes om han kunde få lof att läggias j Kyrkiogården och begrafwas med process. R efter Sabbelen efter åthskillige förmaningar intet hafwer giordt någon bättring och ångra sina hoordoms synder som han hafwer bedrifwit, uthan fixerat presterskapet, att låta lysa för sigh och en annan Qwinsperson uthi S. Maria och intet med den som han förr under ächtenskaps löfte hafwer uthi Upsala besåfwit, och för dett han oförsondt medh Gudz försambling för en sådane synd, hwafwer begådt Herrans nattward, kan honom ingen hederlig begrafning efterlåtas, ty Kyrkioordning sådant förbuder, uthan han må läggias i Kyrkiogården på Norr sijdan, doch aldeles uthan nogon process"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00011 ff

Se även målet d 12 Janu: A: 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00008 "Stycke Junkaren Johan Zabel"Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/31 (1676)

354
Jordan / SV: Jordan
« skrivet: 2018-04-10, 20:23 »

"d 9 februarij Anno 1676 höltz ordinarium Cons. /.../
1. Capitejn Johan von Carl Kerstenstein inkom emot Johan Delphendahl begiärandes attestatum 1. Hwar han är skild ifrån sin förra hustru Souken. 2 af hwilken bemälte Delphendahl hafwer fått lof att träda till echtenskap medh den hustrun som han nu hafwer Nembl. Jordahn, samma dato blfwe Acterne igenom sedde, men befans intet att Delphendahl är skild ifrån sin hustru här j Stockholms Consistorio eij heller hafwer han fått lof af detta consistorio att ingå ächtenskap medh Jordan. Delphendahl giorde sielf berättelse att han hade fått lof der till af Hans Kongl. May:t, hwilket permissions bref han lofwade j Consistorio upwjsa, han sade och att Mäst:r Matthias Wegner hafwer låtit lysa för honom uthi S. Clara Forsambling in absetia Doctoris Terferj, och han är copulerat uthi Bromma Sochn, hwarom och finnes Caplans dersammastädes skriftel. attest. /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00009 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/31 (1676)


EÄ:
"Christina Jordan, född 1644. Rymde till Danzig med gifte borgaren i Raumo Johan Delvendal, varför han 1670-04-30 dömdes av Åbo hovrätt till 80 daler silvermynts böter och beständig landsflykt, men sedan jämte henne fick pardon 1672-09-28. Död ogift 1708-12-16 på Rölaks i Sagu socken och begraven i Raitniemigraven i Sagu socken"


http://runeberg.org/frfinl/0223.html

355
Ribbing / SV: Ribbing
« skrivet: 2018-04-09, 22:39 »

"Anno 1689 den 18 Decemb. /.../
10. Hr Baronen Sven Ribbing Thuresson lätt igenom sin tiänare insinuera een skrift hwaruthinnan han införer orsakerna hwarföre han icke kan, efter itt halft in wijd denna tijden förlupit åhr sedan hans Fru dödde, henne begrafwa, nembl. emädan han 1. warit siuk. 2. blifwit bedragen af Giördelmakaren, den der lofwat hennes kista färdig blifwa uthi Octobri, som doch eij skee kann förr ähn in Januarius, begiärandes att sådant måtte i protocollet införas och annoteras.
Detta kom Consistorio något sällsampt före, och fördenskull fick den uthskickade drängen eij annat swar, ähn att Consistorium fuller intet befattar sig med sådane saker, uthan dem remitterar till den Pastoren i hwilkens försambl. dee boo, doch lijkwäll will man lägga hans exculpation ad acta."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065089_00119


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/44 (1689)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ribbing_nr_15

356
Introducerad adel - B / SV: Beckerfelt
« skrivet: 2018-04-09, 22:12 »

"Anno 1689 den 21 Aug. hölts Ordinarium Consistorium, /.../
1. d 25 Junij blef uppå Kongl. HofRättens ankomne domb, hwaruthinnan Fru Christina Bäckerfelt förklaras för HofMästarens Mauritz Rausches trolofwade fästeqwinna, hon Kyrkotagen uthi Sacristijgan i S. Nicolao."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065089_00055


Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/44 (1689)


357
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2018-04-09, 22:05 »

"Anno 1688 den 12 Decemb: hölts Ordinarium Consistorium /.../
1. Upplästes Höglofl. Kongl. HofRättens domb öfwer Fendrichen Carl Julius de la Chapelle att, han skall undergå uppenbara Kyrkoplicht för dett att han slagit Stadswachtens Hendrich Nidings hustru så att hon der af tagit döden, och giorde Consistorium den anstalt att han samma Kyrkioplicht skall undergå i S: Clara nästkommande Söndag."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065088_00211


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/43 (1688)


358
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2018-04-09, 21:57 »

"Anno 1688 den 14 Novemb. hölts Ordinarium Consistorium /.../
2. Uplästes Kongl. M:ts bref af d. 10 Novemb: att Consistorium skall efterfråga och een wiss efterrättelse inhempta, hurulunda tillgånget är med Capitein Jägerhorns och Juliana de la Chapelles lys- och wijgning, hwilken förmenes här i Staden förelupen wara. Och dem samma Kongl. M:tt sedan i underdånighet berätta, blifwandes här uppå de närwarande Constistoriales tillfrågade om de denna copulation förrättat, hwilka alla nekade sig af den samma wetta, mindre den förrättat hafwa."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065088_00197

***


"Anno 1688 den 21 Novemb. hölts Ordinarium Consistorium /.../
1. Uplästes dett swar som afgå skall till Kongl. M:tt om Capitein Jägerhorns och Juliana de la Chapelles copulation, att den är skedd på Ladugårdslandet. Wijd hwilket tillfälle discurrerades om iucke Pastoren dersammastädes någorlunda stå att eenskylla om de eij wetat deraf att hon warit Staden förwijst, hwilket alla tyckte wara skiäligit, undantagande M. Vult hwilken swarade att deras ignorantia i detta måhl kan intet eller bör dem uhrsäckta: Men /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065088_00200


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/43 (1688)

359
Ulfvenklou / SV: Ulfvenklou
« skrivet: 2018-04-08, 19:03 »

Anno 1687 den 20 April hölts Ordinarium Consistorium /.../
1. Konan Helena Swensdotter som lägersmåhl haft med Lieutnanten Wällborne Hr Matthias WulfwenClou insin. CämnersRättens remissorial att hon plichtat civiliter, och fick den resolution, att hon skall stå wanlig Kyrkoplicht i S. Nicolao."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065087_00102


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/42 (1687)


EÄ, barn tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ulfvenklou_nr_610

360
Introducerad adel - G / Gyldenhoff
« skrivet: 2018-04-08, 19:01 »

"Anno 1687 den 9 Martij /.../
Såsom Hr Landshöfdingens Gyllenhofs Systerson Baltzar Bengtsson Bley, den der lägersmåhl haft med Konan Margreta Matthsdotter, uthlofwande till de fattiga 7 RD:r om han kunde skippa offentlig Kyrkoplicht: altså bewilliades honom att han skall få privatim absolveras i S: Clara, blifwandes han der hoos förmant att hädan efter taga sig till wara, ty han woro en wacker ung person."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065087_00071


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/42 (1687)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenhoff_nr_84
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 53 / sid 101 (AID: v102734.b53.s101)


361
Lilliecrona / SV: Lilliecrona
« skrivet: 2018-04-08, 18:57 »

"Anno 1687 3 Feb. /.../
8. Mag. Bergius angaf att Hr Inspectoren Lars Fisk har ett halft åhr föruth lagt sig in med Hr Rosenkrants Stiufdotter een AdelsDam hwilken är Kongl. Rådets och Praesidentens Hr LillienCronans Brodersdotter, och sedan med Stiuffadrens och Modrens samtycke låtit lysa för sig och henne i S: Clara. Men will nu intet låta copulera sig, hwaröfwer hennes föräldrar nu sig beswära: fördenskull Pastor sade sig nu willia hoos Consistorium förfråga om denna saak aldenstund han boor på Rödstrand hwilket ligger uthom Stadsens Jurihdiction? Praeses swarade att emädan trolofningen och lysningen är här i Staden skedt, så hörer denna saak hijt, fördenskull wederböranderna och kunna låta citera honom hijt."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065087_00039


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/42 (1687)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliecrona_nr_254


362
Rithfelt / SV: Rithfelt
« skrivet: 2018-04-07, 22:28 »

"Anno 1686 den 20 Octob. hölts Ordinatium Consistorium, /.../
2. Såsom Procuratoren Andreas Riedfelt fullmechtig giord af sin broder Majoren Gerhard Riedfeld, inkom och begiärte Extractum Protocolli om sin Broders och dess hustrus Anna Maria Gladbachs ächtenskaps saak, altså uplästes Protocollet de A:o 1683. /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065086_00181


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/41 (1686)

363
Post, von / SV: Post, von
« skrivet: 2018-04-07, 21:25 »

"1686 den 3 Februarij efter Middagen hölts Extra Ordinarie Consistorium, /.../
3. Proponerade Archiepiscopus att många fremmande personer blifwa här i Staden copulerade, som intet borde bygga ächtenskap, rådandes han fördenskull Pastores att intet antaga några fremmande som icke hafwa der till tillstånd af sine Pastoribus, och der hoos goda bewijs, sampt giörandes een relation om Ludvig von Post och Maria Rudbeckia hwilkas copulation att hindra, een Man i Upsala giort ansökning, förebärandes dett wara emot Postens Moders samtycke. Men de äro doch här wijgde blefne af M. Gravando. Consistorij Praeses Mag. Iser beklagade sig intet kunna hålla god ordning wijd macht, för een och annors otijdigheet den de i slijke måhl begå."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065086_00028 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065086_00043
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065086_00045


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/41 (1686)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Post_nr_687


364
Blåfield / SV: Blåfield
« skrivet: 2018-04-07, 15:36 »

"1685 den 16 Septemb hölts Ordin. Consistorium /.../
11. Karin Biörnsdotter ahngaf sig barn födt af Volunteuren Arfwijd Blåfiäll, och det under ächtenskaps tillsagu, sökandes hon sådant bewijsa 1. Med een zedell uppå hwilken deras nampn stod skrifwit, och der hoos förmält, att dhätt som han skulle låta lysa för sig och henne blef han commenderat, och fick altså intet fullborda ächtenskapet, dett han dock lofwar sig wijd sin åtherkombst skola giöra. Denna zedel tillstod Constaplen Magnus Duringh sigh efter Blåfiäls begiäran uthi theras närwaru skrifwit. 2. Med twänne Mäns attester, nembl. StyreMannens Nils Erichssons och Skräddarens Jöns Erichssons, der der förmäla att Blåfiäll af dem begiärt, dett wille de gå medh honom till Prästen och begiära lysning: Men han warit ifrå sitt upsåt förhindrad medelst den hastiga commenderingh. 3. Med fyra stycken bref ifrå Blåfiäll, der uthi han af Calmar alt sådant tillstår. Consistorium swarade att efter han i Calmar är, will man skrifwa prästen till, som här om skall honom silef förhöra"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00149 ff

År 1686:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065086_00019


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/40 (1685)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bl%C3%A5field_nr_245
http://runeberg.org/frfinl/0037.html

365
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-07, 14:04 »

"1685 den 19 Augusti hölts Ordinarium Consistorium /../
6. Capiteinen Carl Heidman inkallades, hwilken tillstod sig angagerat warit med een qwinsperson wijd nampn Margreta Ahlman, ifrån Linkiöpingh, then ther skild warit frå sin Man Regementsbardberaren Borchold [Plagman], för hoor som hon bedrifwit med prästen Magnus Olijn, och som hon nu död är blifwen i desse dagar för ähn han kunnat låta copulation skee; altså begiär han att ingen skimpf må henne wederfaras, eij heller barnen någon fördeel der igenom förtagas.
qvaestio. 1. Huru många barn Capiteinen med henne äger? R: Twå
2. Hwar hennes skilliobref är? R: dett lärer mannen hafwa.
3. Hwar han är? R: han är fuller här i Staden, men han weet intet hwar.
Consistorium swarade att wijd denna saak kan intet giöras, förr ähn mannen Borchold kommer tillstädes, eller att skilliebref wijses; förehållandes  honom derhoos den stora synd han bedrifwit, ther med han lagt sig in med een annors hustru, jämbwäll och att han nog tijd haft att uthföra saken, aldenstund han nu andre barnet med henne äger, Sedan han uthgången war discurrerades i saken, ty Klockaren i S: Clara ahngaf, att för henne war tacksegelsen giord, och ringt uthi S. Oluf, såsom för een ehrlig hustru, tyckandes Consistorium detta wara oskiäligit, att een missgiärnings Menniska skulle få lijka heder med een ehrlig Menniska; Men Pastor eenskyllade der med, att Kyrkiowärderne detta giordt på dett Kyrkan skall få pänningar, hwilken excuse Consistorium ogillade, segandes, att een missgiärningsman intet får niuta samma heder som een ehrlig Menniska fast ähn han kan therföre gifwa pänningar.
Resolutio. Margreta Ahlman skall intet få begrafwas förr ähn saken är uthi Consistorio och wijd froum civile uthfördh."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00123
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00146
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00158 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/40 (1685)


Möjligen den kapten Heidman som omnämns i fullmaktsböckerna år 1677:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/3 (1671-1681)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300098_01203
Kapten Carl Heidmans löneavräkning - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066835_00188
Kammarkollegiet. Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/64

366
Rosenberg / SV: Rosenberg
« skrivet: 2018-04-07, 13:31 »

"1685 den 22 Julij hölts Ordinarium Consistorium /.../
1, Uplästes Kongl. HofRättens bref af dhen 16 Julij, som innehölt först en realtion, hurusom, sedan såwäll Consistorium, som Kongl. HofRätten sig till dombs uthlåtit A:o 1683 in Octobri emillan Fru Adelgunda Keckerbartinsky och Capitein Wällb. Mårten Rosenberg, att han hennes Man wara skulle och hon niuta hustru rätt, har Rosenberg uthwärkat sig så wäll leigde uthaf H:s M:tt som befalning att Kongl. HofRätten å nyo uptaga skulle, doch så att hwad ächtenskapet kunde ahngå till Consistorium wijsas skulle: Sedan war här uthi een berättelse, att sedan Hr Rosenberg insinuerat i Kongl. HofRätten sin inlaga, och dett controverterades om han skulle sättia caution både för sin person och för dett som af honom kunde winnas, har han här ifrå reest uthan att lempna någon fullmechtig.
/.../
2. Hr Rosenbergs libell af d 27 Feb. 685 hwaruthi han x föregifwer henne wara een Mäcklaredotter i Dantzig, icke wara af dhe Keckerbartinskers Adelige härkombst, uthan heter Keckertbart och sig icke fördenskull kunna ahnsees hafwa så ringa consideral sitt adeliga stånd, att han sig med een sådan person såm är af de basse condition, skulle i ächtenskap inlåtit.
Contesterar sig aldrig haft den ringaste tanke att ehrkiänna henne för sin ächta hustru. Nekar sig inga Sponsalia them emillan låtit skee, mindre Copulation uthaf een Munk i Clostret Oliwe wijd Dantzig, sökandes han sådant att bewijsa med Original attester sub. lit. A et B.
Tillstår sig fuller af ungdombs oförstånd och hennes förledande kanskee skrifwit någre bref till henne af tendre ord, som han kallat sig hennes man, men förmener dem intet giöra tillfyllest till ächtenskap /.../
Hon tillstod och hennes föräldrar wara af Polisk Adelig familia Keckerbartinski, men fadren sedan drifwit handell i Dantzig, hwaräst efter Tyska språket kallades Keckerbart"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00104 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/40 (1685)

367
Sparre / SV: Sparre
« skrivet: 2018-04-07, 12:43 »

"Anno 1685 den 29 April hölts Ordinarium Consistorium /.../
9. Elizabeth Larsdotter ingaf een remiss ifrå Södre FörStads Cammar att hon plichtat för lägersmåhl med Grefwe Magnus Sparre, hwilken nu är i främmande Landh och reser.
Resolutio. Hon skall stå Kyrkioplicht i S. Jacob."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00072


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/40 (1685)


EÄ tab.19
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_nr_11

368
Introducerad adel - B / Bäck i Finland
« skrivet: 2018-04-07, 11:44 »

"1685 den 4 Feb. hölts Ordin. Consistorium, /,,,/
3. Hr Berenhard Johan Wrangel som uppå Stärkelsbruket ihiälslagit RyttMestaren Baltzar Bäck insinuerar Kongl. HofRättens domb, hwaruthi Hr Wrangel befrijes ifrå lijfstraff, och fälles till full Mansboot 100 D:r Smt jempt stånda uppenbare skrift. Dito uplästes een annan Hr Wrangels Supplique till Kongl. Hofrätten, uppå hwilken på ryggen skrifwit war, dett skulle han få uthi Tyska Kyrkan undergå een slijk uppenbare skrift, sambt der obehindrad bruka sina salighets medell.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00025


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/40 (1685)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/B%C3%A4ck_i_Finland_nr_193

369
Treffenberg / SV: Treffenberg
« skrivet: 2018-04-07, 00:00 »

"1699 den 21 (Junij] hölts Ordin. Consist. /.../
4. KrigsCasseuren Didrich Bauman bewilliades Extractum Protocolli om Juliana Brehmer, angående dett barn som hon för några åhr sedan födt hade, och sedermehra intet plichtat politice och ecclesiastice eller bewist någon ächtenskaps tillsägelse af Corneten Oluf Treffenberg, och hon lijkwäll nu gift sig, med begiäran att Forum civile wille här om ransaka."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00061

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/54 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Treffenberg_nr_1113
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brehmer_nr_1165

370
Grubbe / SV: Grubbe
« skrivet: 2018-04-06, 22:36 »

"1698 den 13 April hölts Ordin. Consistorium /.../
5. Under denna Session förekom Margreta Ekebom ingifwandes sine skriftelige beswär emot Sergeanten Carl Grubbe, hwilken henne under ächtenskaps skriftelige försäkran henne förnedrat, och uppå Consistorij twänne citationer eij comparerat, uthan tagit flychten ifrån Stralsund till Frankerijke, och för sin afresa låtit henne för sin trolofwade hustru Kyrkotagas, begiärandes hon blifwa genom domb förklarad för hans hustru och få niuta de legaliteter som en hustru tillkommer. Consistorium igenomsåg som snarast hennes skiähl för denne gång, och befalte henne till större bewijs af sin praetention inskaffa dett bref som Grubben skrifwit till Kyrkoherden som henne i Kyrko tagit."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00034"...kunde Consistorium eij annat ähn willfara hennes begiäran och per resolutionem förklara henne för hans hustru." (1698 11/5)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00039Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/53 (1698)
EÄ tab. 14
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grubbe_nr_335

371
Leijel / SV: Leijel
« skrivet: 2018-04-06, 22:18 »

"1698 den 29 Martij hölts ExtraOrdin: Consist: /.../
1. Såsom efter Madam Eva Leijels begiäran hennes Man Hr Commissarien Lars Nyman, warit citerad till d 22 sistledne Junii, hwar till swars in puncto malitiosae desertonis, och han deruppå hwarken sig instält, eller gifwit något swar ifrån sig intra Fatalia, uthan långt efter åth insändt till Consistorium ifrån Norie een ganska wijdlöftig skrift; altså blef först upläsen hennes klageskrift i hwilken hon begiärer skildnad ifrån mannen för dett han uthan orsak wijket af Rijket och lempnat henne med 4 st. små barn i älende; Men sedan uplästes hans skrift 6 ark lång, i hwilken han afmålar sin hustru för een arg, ogudachtig, högferdig, slösachtig och lättferdig Menniska, tilläggandes henne hoor med många, doch uthan att directe nämpna någon wiss, sampt gifwandes henne heela skulden till hans ruin och att han måste wijka af Rijket, hwilken inter Acta wijdlöftel: finnes och Consistorium fasade för dess innehåld.
/.../".


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00028 ffKälla: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/53 (1698)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00035 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00042 ffhttps://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijel_nr_1531

372
Introducerad adel - B / Baggensköld
« skrivet: 2018-04-06, 21:43 »

"1698 d 26 Jan:
4. Konan Anna Ingemarsdotter remitterades att undergå Kyrkioplicht i S. Clara för lägersmål med Brukspatronen Baggenskiöld, hwilken skall genom döden afgången wara."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00012


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/53 (1698)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baggensk%C3%B6ld_nr_977


Se även: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=38303.msg587517#msg587517


373
Arenfelt / SV: Arenfelt
« skrivet: 2018-04-06, 20:00 »

"1697 den 10 Novemb: hölts Ordin. Consistorium /.../
3. Förekom åther hustru Maria Arenfelt begiärandes skillnad ifrån sin Man Gerhard Ståckenström för dess begångne hoor för halffiärde åhr sedan, ifrån hwilken tijd de eij warit tillhopa, hwarföre han Ståckenström hwilken och närwarande war nu äntel: hade stått sin Kyrkioplicht, eij wille bedia hustrun om förlåtelse, hon jämbwäll uppå Consistorij åthskillige föreställningar att eij förskiuta mannen, ingalunda wille taga honom igen uthan påstår skillnad: Altså kunde Consistorium densamma henne eij förneka, uthan den skedde efter wanligt formalitet med händers åthskilliande och sedan förlijkning uppå deras Christendombs wägnar, blifwandes honom förbiudit att inlåta sig i ächtenskap, uthan så är att han med tijden kan der till lof winna, men henne gafs tillstånd att gifta sig när hon behagar."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00068


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/52 (1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Arenfelt_nr_768


374
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2018-04-06, 19:39 »

"1697 den 3 Martij hölts Ordin. Consistorium /.../
8. Förekommo Gustaf Adolph Silfwerbrand och Enkan Christina Silfwerbrand peremptorie till denna dag instämbde ifrån Runtuna Sochn i Södermanneland, för deras här skedde copulation emillan dem som äro Syskonebarn, blifwande förmante att giöre om den samma een sanferdig berättelse, hwilket han giorde på fölliande sätt, nembl: dett har Christina Silfwerbrand warit i stoor fattigdom stadd med twenne stycken barn, så att hon måst een tijd föda både barn och henne, och som hon intet fick beboo dett torp i hwilket hon satt och brukade, eftersom dett wart reducerat och tillslagit een Rusthållare; altså tog han henne heem till sig d: 4 Decemb: 695. bekiännandes sig hafwa henne häfdat wijd Juletijden derpå föllinade, hwaraf hon födde barn de 14 Aug. 696, förmälandes han sig hafwa ingifwit hoos Kongl. M:tt twänne Suppliquer om tillstånd att få wijgas wijd henne, den första in Januario och den andre in Junio 696. uppå hwilka Hans Procurator den han meente heta Gandelin, skulle swar och resolution hempta, hwarom tå han i Junio honom frågade, nembl: om resolution woro fallen å hans Suppliq, swarade han ja, och sade att iag woro fälter till 100 D:r Smts böter, hwilket när iag hörde meente iag att tillstånd war gifwit till giftermålet, gick så på Ladugårds landet, hwaräst han sade sig på gatan träffat een Prästman, doch obekant, gångandes och Speculerande på husen, med hwilken han gifwit sig i taal och uptäckt för honom heela sin saak och förehafwande med sitt Syskonnebarn, tå denne prästman be:d Jonas Swensson hwilken han elliest intet kiänna, uthan han får see honom, fölgde honom heem i sitt qwarter hoos Skräddaren Swen Lindman på Wästerlångatan, hwilket skedde 8 á 12 dagar för Missommaren och samma gång giordes dem emillan aftaal att copulationen skee skulle Missommarsdagen, som ochså skedde, i ty berörde Präst kom efter aftonsången till honom, och tå förrättade han copulationen med wanliga bönen, doch war ingen närwarande mehr ähn de 3 allena; förmälandes Silfwerbrand ähn wijdare att han wäll böd Prästen pänningar för sitt omak, men han wille dem eij emottaga, eij eller fick han den gången något copulations attestatum, uthan först i Octob: måmad tå han träffade honom på Slottet, och förestälte honom huru illa han giort som honom wijgt och eij welat dett attestera, tå han gådt med honom i herberget och gifwit honom attesten.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00021 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/52 (1697)


375
Fägerskiöld / SV: Fägerskiöld
« skrivet: 2018-04-06, 19:13 »

"1697 den 3 Martij hölts Ordin. Consistorium /.../
7. Een Qwinsperson be:d Margreta Erichsdotter angaf sig warit lägrad af Baronen Hr Pehr Fägerskiöld, den der nyligen mördat blef af sina egne drängar, begiärte få här i Staden undergå sin plicht, eftersom hon här födt barnet, men som lägersmålet skedt war i Örebro, altså kunde Consistorium intet uptaga detta måhl."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00020


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/52 (1697)

EÄ, barn tab. 1
https://www.adelsvapen.com/genealogi/F%C3%A4gerski%C3%B6ld_nr_97

376
Introducerad adel - R / SV: Rosenhielm
« skrivet: 2018-04-05, 22:00 »

"Anno 1691 20 April
2. Hr Praeses berättade hurusom Jungfru Elizabeth Rosenhielm sig hoos honom beswärat har öfwer sin Moder Fru Helena Jacobsskiöld, att hon uthan skiähl har förskutit henne och will uppå åthskilliges giorde förböner intet taga henne till sig igen, eller weta uthaf henne, allenast therföre emädan Brommius den der ingen AdelsMan war frijade till henne, och Modren fant een billiet hoos dottren, menandes den wara ifrån Brommius, för hwilket Modren har dottren så bastionerat att hon måtte löpa uhr huset, hwarföre hon och på 3 åhr eij kunnat få gunst igen, uthan måtte förgås af fattigdomb. Upläsandes här uppå Hr Praeses hennes Suppliq, hwaröfwer resolverades att ändoch Hr Praeses sielf sökt Fru Jacobskiöld, men intet kunnat få tala wijd henne, skulle doch Mag. Wagner och Mag. Vult på Consistorij wägnar"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065091_00046 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/46 (1691)


377
Introducerad adel - B / Beckerfelt
« skrivet: 2018-04-05, 21:45 »

"Anno 1691 4 Martij
8. Uplästes Fru Gunnila Rosenstråles Supplique i hwilken hon å sin dotters Christina Beckerfälts wägnar, begiära att een laga skildnad må skee kunna emillan hennes dotter och dess man Hofmästaren Mauritz Rausk, hwilken A:o 1689 wart af Kongl: HofRätten dömbd att wara hennes man, men han altsedan hållit sig uhr wägen uthom lands, warandes född i Bremen, och hafwandes hon altsedan ingen kunskap om honom bekommit, hwar han håller till. Nu som Fru Rosenstråle berättade att hennes dotter är i egen person här i staden, altså befaltes hon säija dottren, att hon skall sielf komma upp under nästa Session, tå Consistorium will detta måhl strax företaga så att hon intet skall blifwa länge uppehållen.
Wijd detta tillfälle uplästes och dett remiss som Kongl. HofRätten å tergo uppå hennes Suppliq skrifwa låtit, hwaruppå Frun ochså tog sitt afträde, begiärandes att hon måtte få resa hem, och nempna en fullmechtig efter sig, hwilket henne tillstaddes allenast dottren i egen person är tillstädes när saken företages."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065091_00030
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065091_00034


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/46 (1691)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Beckerfelt_nr_625

378
Rosenberg / SV: Rosenberg
« skrivet: 2018-04-05, 21:19 »
”Anno 1690 17 Decemb:
3. Opå Fru
Adelgund Keckerbartinsy begiäran, war fuller en främmande qwinsperson den sig kallar Madame de Graveneck, citerad, att swara henne af hwad skiähl hon kommer till att uthgifwa sig för hennes Mans Capitain Mårten Rosenbergs EnkeFru, Men hon comparerade intet i egen person, uthan å hennes wägnar inkom Inspectoren Lars Fisker, insinuerandes twänne af Notarrio Publico Hr Kilburger vidimerade skrifter, och der hoos berättandes att Hr Biskopen Docter Gerde har befalt honom bära de samma upp till Consistorium; Men Consistorium swarade att Madame Graveneck måste komma tillstädes i egen person och bewijsa huru hon kommer till att kalla sig sig den afledne Rosenbergs EnkeFru, hwarmed Fisker tog afträde.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065090_00151 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/45 (1690)

Se även Stockholms domkapitel år 1691:https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065091_00025 ff

Men kanske speciellt:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065091_00032 ff
Bl.a (1691 9/3): ”Anna Elizabeth von Graveneck /.../ hurusom hon i Tyskland warit wijd åthskillige Furstlige Hof. Hr Rosenberg frijat till henne i Wien, och hon warit afrådd ifrån ächtenskap med honom för relligionen skull, med sedermehra blifwen copulerad wijd honom uthi Heidelberg, hafwande hon sedermehra förfogat sig efter honom hijt till Swerige, och wijd sin ankombst hijt i landet A:o 1689 under wägen 40 mijhl härifrån, fått af en Cavallier weta att Rosenberg skulle barn äga med en annan qwinsperson, doch intet förmält att von Keckerbartinski woro hans hustru. /.../ Consistorium frågade von Graveneck. 1: När hon copulerad wardt wijd Hr Rosenberg? R: itt åhr och 4 månader förr ähn han blef död”

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenberg_nr_322

379
Rithfelt / SV: Rithfelt
« skrivet: 2018-04-05, 20:51 »
”Anno 1690 12 Novemb:
3. Hr Majoren Gerhard Riedfelt angaf att han icke allenast A:o 1683 eij kunnat förmå sin hustru Anna Maria Gladbach att föllia sig till Lijfland, som Ven. Consistorij Protocoll uthwijsa lärer, uthan nu sedermehra förnummit att hon skall i Hamburg trädt i ächtenskap med en annan Man och sålunda wara twegift, begiärandes han blifwa henne qwitt, och producerandes Skräddare Åldermans Sonen här i Staden Isaac Krok om sina 20 åhr, hwilken berättade sig wara wijd Pingestijden i förledit åhr kommen ifrån Hamburg, och hafwa kunskap der om, att uthi S. Catharina försambl. I Hamburg är lyst blefwit för Anna Maria Gladbach och en Leutnampt hwars nampn han intet kan sig påminna. Consistorium frågade Riedfelt om han dessuthan kan bewisa hustrun hoor? Hwartill han swarade, att en piga på Södermalm tiänandes hoos en Klädemakerska, har sedt henne ligga tillsamman med en dräng, item berättade öfwanrörde Krook att han kan skaffa wäll 10 wittne om hennes elaka förhållande här i Staden sedan som Hr Riedfält reste bort.
Resolutio. Hr Riedfälts wittne måtte edeligen afhöras, hans hustru efter Kyrkioordningen citeras, och bref afgå till Consistorium i Hamburg, med begiäran att ransakas måtte der efter om lyst är i S. Catharina för Anna Maria Gladbach och en Leutnant, hwilket efter Krooks berättelse skall skedt wara 3 wekor för Pingestijden”


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065090_00131

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/45 (1690)

Se även Stockholms domkapitel år 1683, bl.a:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065083_00191
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065083_00202 ff


EÄ: ”Gerhard Rithfelt. Bevistade riksdagen 1682–1683”
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rithfelt_nr_514

380
Påfvenfelt / SV: Påfvenfelt
« skrivet: 2018-04-05, 19:47 »
Anno 1690 12 Martij
10. Uplästes den Suppliq som Fru Beata Klingenstiärna insinuerade, angående KiöpMannen Niclas Eliaesson Wixner, hwilken som han först trolofwat sig med hennes dotterdotter Jungfru Anna Elizabeth Påvenfelt, och lysning begiärt af Pastore i Örebro, hvars attest här öfwer hon och upwijste, men nu sedan skall hålla på att engagiera sig med Johan Fricks dotter, begiärandes hon Consistorij handräckning; Altså resolverades att Klockaren i Tyska försambl:n skall förbiuda hans trolofning uthi Frichs huus, och Wixner upkallas till Consistorium om näste Onsdag.”


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065090_00043https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065090_00051
 

"Anno 1690 9 April
9. Ehuruwäll trolofningen eller Mons.
Niclas Wixner och Jungfru Anna Påfwenfält icke war här i staden förelupen, lijkwäll emedan han här å orten, engagierat sig med en annan, och genom förlijkning stält Påfwenfält tillfreds, som hennes egen Moder och ModerModer betygade; alttherföre kunde Consistorium eij annat ähn samtycka till deras förlijkning. Han lofwade 4 RD;r till de fattiga.”


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065090_00066

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/45 (1690)

 EÄ barn tab. 3:
AnnaLisken. Gift före 1711 med kaptenen vid Breitholtz' infanteriregemente Salomon  Bohm, som 1720-06-23 erhöll majors avsked med tillstånd att med hustru och barn utresa till Tyskland.

381
Creutz / SV: Creutz
« skrivet: 2018-04-02, 17:02 »
Anno 1700 den 18 April hölts Ord. Consist. /.../
3. Uplästes Kongl. M:tts brev å nyo om Baron Carl Horn och Fru Elsa Margreta Creutz, och discurrerades länge om saken både pro et contra, doch omsidor stannade alla Consistoriales eenhälleligen deruthi att denna trolofning må wähl med godt samhwete lösas, och bägge delarne lempnas frijhet att träda uthi annat gifte, för de skiähl och orsaker som uthi sielfve svaret till Kongl. M:tt inte Acta införde finnes.”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065100_00044

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/55 (1700-1701)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Horn_af_Marienborg_nr_21
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Creutz_nr_48

382
Hägerflycht / SV: Hägerflycht
« skrivet: 2018-04-02, 15:42 »
Anno 1699 den 15 Novemb: hölts Ordin: Consistorium /.../
7. Såsom Leutnanten i Wissmar Hr Gustaf Hägerflycht war till denna dag citerad emot Jungfru Greta Canterstiärna, altså skedde efter honom offenteligit utrop, men han war hwarken sielf tillstädes, ey eller hade han någon fullmechtig, hwarföre wart uppå Jungfruns Moders skrifteliga begiäran resolverat att bref skall å nyo afgå till hans Öfwerste Hr Palmqvist med förfrågan om Hägerflycht ey ähnnu är frisk blefwen efter dett slag som han wijd Kruuthusens springande bekommit; uthi dett öfriga föres och till Protocoll att Jungfruns Moder förbehåller sig tillijka med sin dotter all deras rätt emot Hr Hägerflycht.”


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00104

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/54 (1699)

Anno 1701 den 18 Octob: Ordin: Consistorium /.../
3. Uplästes itt bref, som på stunden, under Sessionen ankom med posten, ifrån Wissmar, ifrån Hr Öfwersten Magnus Palmqvist, daterat d 8 Octob, angående Capiteinen Gustaf Hägerflycht, som emot förbud låtit Copulera sig der å orthen hembl: med en borgaredotter der lijkwäll en be:d Jungfru Margareta Canterstiärna har A:o 1699 förmått och uthwärkat detta Conistorij citation å honom för dem emillan träffad trolofning, altså, emädan Consistorium alt ifrån den tijden eij något hört af Canterstiärna, altfördenskull kunde eij annat resolveras ähn att man skall söka kunskap, hwarest berörde Canterstiärna håller till, och att hon får om alt detta notification, på dett hon må kunna bevaka sin åtalan.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065100_00177


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/55 (1700-1701)


EÄ tab. 9
https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4gerflycht_nr_873

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Canterstierna_nr_851

383
Ringstedt / SV: Ringstedt
« skrivet: 2018-04-02, 14:50 »
Anno 1698 den 9 Feb: Ord: Consist: /.../
6. Hr ÖfwerstLeutnanten Wälb: Zacharias Ringstedt beklagade sig att hans hustru Fru Stina Elizabeth Schönfelt skall wara rymbd uthur hans huus för 3 wekor sedan, och sig tillijka med sin hoorkarl BorgMäster Låhrmans son från Upsala, uppehålla wijd Oxetorget hoos Matths Bergs Enka, begiärandes han å henne citation, hwilken honom bewilliades.”År 1698:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00013
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00016
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00019

År 1699:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00081 (27/9 1699)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00106 (22/11 1699)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00108 (29/11 1699)

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/53 (1698)År 1700:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065100_00034 (7/3 1700)


”Anno 1700 den 24 Octob: Ordin: Consist: /.../
4. Inkom Capitein Ahlbom upwijsandes skriftelig fullmacht att uthföra saken för Hr Öfwerst: Leutnanten Wällb:ne Zacharias Ringstedt emot dess Fru Christina Elizabeth Schönfeldt, sampt insinuerades Magistratens domb af d: 3 sistledne Octob, hwilken uplästes, och war af innehåld att Christina Elizabeth Schönfeldt dömes till 80 D:r Smts böter sampt uppenbara Kyrkoplicht för begångit änkelt hoor med Drabanten Isac Lohrman, för hwilken orsak skull Hr Ringstedt nu påstår och begiärer blifwa ifrån henne skilder. Consistorium frågade hwarest parterne äro, efter alla skildnader pläga gerne skee i deras närwaru? Capiteinen swarade, att Lohrman är med Kongl. M:tt i fält; Christina Elizabeth Schönfeldt är hembl: bortrest eller rymbd, som säges till Dantzig, i hvilkas frånwaru domen och uthfallen är; Men Hr Ringstedt är förrester till Kongl: M:tt i Lijfland. Consistorium tog detta i öfwerwägande, och resolverade att emädan Christina Elizabeth Schönfeldt är dömbd för hoor, så kan man intet neka Hr Ringstedt skillnad.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065100_00091


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/55 (1700-1701)


Se även:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070089_00215 ff (t.o.m 00236)Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/R/I/R 18 a


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ringstedt_nr_1094
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Sch%C3%B6nfelt_nr_787

384
Chemnitz, von / SV: Chemnitz, von
« skrivet: 2018-04-01, 22:56 »
Anno 1713 den 22 Julii hölts ordin: Consistorium /.../
1. Förekom Anna Maria TigerClou med sin Moder Fru Anna Ingeborg Cronberg, då Praeses tilfrågade TigerClou, om hon haft något at beställa med drängen Per Olsson hos Bryggaren Johan Lööf under den tid hon sig der uppehållit?
R: hon tillstod, at hon gådt bort i från sin man och warit tillhopa med drängen Per Olofsson, men nekade på det högsta, at hon haft med honom någon kötzlig beblandelse.
Capit. Chemnitz tilspordes, om han wille pardonnera sin Fru det fehl hon begådt, och taga henne igen.
R: Han swarade, at det är honom aldeles omöjeligit.
Q: Än om hon skulle afbedia sit brott? R: det är et sådant brott, som intet kan pardonneras.
Fru TigerClou sade sig ware nögd at skiljas ifrån Capitaine Chemnitz.
/.../”


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065110_00073

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/65 (1713)

385
Horn af Kanckas / SV: Horn af Kanckas
« skrivet: 2018-04-01, 22:38 »
Anno 1713 den 19 Augusti hölts ordin. Consistorium /.../
4. Förekom Lieutnanten Bengt Stigeman, då för honom uplästes ÖfwerstLieutnanten Christer Horns ankomne skrifwelse af den 18 hujus, huruledes han med sin syster Christina Horn icke kan begifwa sig til de Conditioner, som ber:de Lieutnant utnämdt i Consistorio, och således ingalunda bifalla wigzlen och ächtenskapets fulbordande med deras syster Maria Elisabet Horn, med den Condition at hon får behålla sit gods. Doch af fri wilja och Christeligit medlidande i hennes olycka efftergifwa de en Sätesgård Humblesund benämd belägen i Finland.
Q: Är Lieutnanten nögd med deras utlåtelse och tilbud? R: Stigman swarade, at han intet tager emot det wilkoret, Fördenskul och i förmågo af Kongl. Revisions skrifwelse af den 27 Julii sidstl: saken under laga utslag i behörigt foro lemnades.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065110_00086

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/65 (1713)

 
Löjtnant Bengt Stigman – se:
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3350 / sid 665 (AID: v319671a.b3350.s665)

 
Om Humblesund se:
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/128006/En_christeligh_lijk-predikan_aff_thet_hugnelige_then_h.skrif.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
http://runeberg.org/frfinl/0193.html

386
Introducerad adel - B / SV: Birckholtz, von
« skrivet: 2018-04-01, 21:06 »
 Anno 1712 den 16 Julii hölts Ordin: Consistorium /.../
10. Begärade efterföljande stämningar:
Cap. Gustaf von Birkhotz på sin hustru Märta Juliana Schindtfelt

 
 
 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065109_00079

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/64 (1712)

EÄ, barn tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Birckholtz_nr_94

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmiedefelt_nr_751

 

https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting25.htm

387
Lagerstedt / SV: Lagerstedt
« skrivet: 2018-04-01, 20:49 »
 Anno 1711 den 16 Augusti hölts ordnarium Consistorium /.../
/.../

 Sedan uplätses Cathar. Maria Lagerstedts förklaring der utinnan hon påstår sig wara fri för den beskrifningen, den hon menar aldrig kunna bewisas, begärandes at Consistorium wille förmå hennes man til et Christeligit betänkiande, at han ei må låta förleda sig till någon misstanka, utan som en rät Christen maka låte falla ifwer och  hårdhet, så wil hon sig emot honom så skicka, at han intet skal wara med henne missnögder.
Här uppå yttrade sig von Meüden, at H: Lagerstedt sig förklarat, at han omöjeligen kan på något sätt låta sig försona, emedan han wil sin Fru öfwerbewisa det hon emot honom warit otrogen i ächenskapet, och förden skul nu begärer at hans witnen måge blifwa upkallade och sedan till werdzlig Rätt remitterade.
Lagestedt sielf utlet sig, at han helre will dömas till döden, än igentaga en så otrogen hustru, han har förmant henne men det har intet hulpit, hon har ofta spottat honom i ansichtet, men hon blir nu spottat igen, det skulle wara honom största wanära, om han henne igentogo.
/.../”

 
 
 
 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065108_00166
Se även: C0065108_00159 ff, (Commissarien Wälb:ne H: Jacob Lagerstedt ./. Catharina Maria Tolstadia)

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/63 (1710-1711)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagerstedt_nr_1358

388
Hastfer / SV: Hastfer
« skrivet: 2018-04-01, 19:51 »

Anno 1708 den 18 Maii hölts extraordinarie Consistorium /.../
6. Fru Eva Christina Campenhusen upwiste Copia et Kongl. Senatens resolution at hon är förklarad för Capiteinen Otthard Johan Hastfers hustru med mera, hwarföre som hon förnummit at han skal wilja gifta sig i Wiborg. Begärer hon at Consistorium i Wiborg må föreställas at sådant ächtenskap blifwer honom förbudit med mera som hennes Supplique innehåller; och som Consistorium fan skäligt at samtyckia till hennes begäran, så skal bref afgå till Consistorium i Wiborg at Hastfer sådant wederbörligen må förhållas.
 
 
 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065106_00089
 
 
 Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/61 (1708)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Campenhausen_nr_816

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1430 / sid 281 (AID: v319671a.b1430.s281
)

389
Gyllenskepp / SV: Gyllenskepp
« skrivet: 2018-04-01, 19:24 »
Anno 1708 den 16 Septemb. Hölts Ordinarium /.../
3. Qwinspersonen Brita Berg, som bekände sig wara lägrad af en Adelsman Carl Gyllenskep benemd, remitterades till werzlig Rätt at derför lagl. plichta.”


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065106_00127

 
Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/61 (1708)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenskepp_nr_902

390
Ulfsparre af Broxvik / SV: Ulfsparre af Broxvik
« skrivet: 2018-03-31, 11:07 »
Anno 1706 d 26 Septemb: hölts Ordninarie Consistorium /.../
3. Beswärade sig Capiteinen Eric Ulfsparre at hans föräldrar låtit genom Öfwersten Hamilton förbiuda 3:de lysningen för honom och Jungfru Charlotta Eleonora Ekehielm, utan at wisa några skäl hwarföre sådant skedt är, med begäran at Consistorium wille förmå föräldrarne till raison och billighet, at de ej widare hinder honom uti sitt upsåt, at ju ächtenskapet må winna sin fulbordan.
Q: hvarest bo hans föräldrar? R: i Westergölan.
Q: hwarest är det lyst? R: i Skånila.
Q: Hwarföre icke å rätta orten der bruden är hemma? R: sådant är intet owanligit; här utinnan, sade praeses, at han intet wäl giordt, at han å et fremmande ställe lysa låtit, men hwad hans ansökning wid kommer, så skal om han så behagar, Consistorium skrifwa hans föräldrar till här om, och förnimma hwad för skäl de hafwa at förhindra detta giftermålet, och jämwäl sökia Öfwertala dem at de sitt samtycke der till gifwa, aldenstund det et hederligit hus är, hwarest han sig befryndat, och kan tå om han Consistorii skrifwelse åstundar, inställa sig hos Notarien.”


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00092

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/59 (1706)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekehielm_nr_380

391
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2018-03-30, 17:29 »
Anno 1719 d. 27 Apr: höltz Consistorium extr: /.../
5. Sahl. Lieutenanten Henrik Candos Änka Mad: Catharina Strand inlefwererade en skrift, hwaruti hon till kämma gifwer, huruledes en Man
Carl Gustaf Swinhufwud kallad, hwilcken sig utgifwit för Capitain, skal för kort tijd sedan kommit at gästa hos henne, och under thes Ordentel:n förlofwat sig med hennes dotter Jungf: Anna Maria Cando, samt begärt ther uppå lysning uti Finska församlingen här i Stockholm, och i medler tijd practicerat af henne en Summa penningar, hafwande hon Catharina Strand sedermehra förståt, att thenne Carl Gustaf Swijnhufwud som sig nu undanhåller, och är en karl af tämmelig längd, brunett i ansichtet, swartbrune Ögon, swartbrundt stackot håhr, och har Jerusalems märke på wänstra armen, skal wara tillförne gift, begärande nu att Consistorium wille foga then anstalt att han för ett sådant bedrägerij måtte lagl:n ansed blifwa.
Consistorium lät henne förstå, att uti thetta måhl, har att söka Hans Excell:ce Rijkz Rådet och Öfwerståthållarens nådgunstigte handräckning, att ofta nämde Swijnhufwud på tienligit sätt må igenfås.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065116_00025


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/71 (1719)

https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting9.htm (Anna Maria Cando)
https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting25.htm (Catharina Strand)

 

EÄ, Utan känt samband: (denna?)
Carl Gustaf Christoffersson Svinhufvud. Kapten vid Västgöta regemente. Gift 1718-11-20 Hammarby med Anna Margareta von Richter.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svinhufvud_af_Qvalstad_nr_145

392
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-03-30, 12:13 »
”1716 d 11 Maij höltz Ord: Consistorium /.../
2. Beata Dahlpijhl och Ajutanten Rast inkommo, då uplästes RådhusRätten dom afsagd nästförwekne d 9 Maij.
Hr Praeses frågade Dahlpijl om hon är nögd med den träffade förlijkningen? R: neij aldehles intet utan begärar få blifwa wid RådhusRättens utslag.
Christopher Rast yttrade sig att det må gå med honom huru der will, så tager han aldrig Dahlpijhl till sin hustru.
Consistorium förmanande honom att ju för ju heldre låta sig med hust: Beata Dahlpijhl copulera, i widrig händelse skal ährendet hos wederbörande angifwas. I medler tijd får Änkian Beata Dahlpijhl Kyrkiotagas såsom hans fästeqwinna.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00041
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00046 ("Chergeantz änkan")
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/68 (1716)

 

Dottern till Carl Nyman och Beata Dahlpijhl: Maria Elisabeths dop 3/5 1716 – se Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 86 / sid 162 (AID: v90372.b86.s162, NAD: SE/SSA/0005j); se även: v90372.b25.s40

393
Elfvencrona / Elfwencrona / SV: Elfvencrona / Elfwencrona
« skrivet: 2018-03-30, 09:40 »
Anno 1716 d 13 Juni höltz Ord. Consistorium /..../
5. Uplästes D. Leenbergz bref dat: Wennersborg d 4 Junii 1716 angående
Martin Johan Lenaesius hwilken med Jungf: Eva Catharina ElfwenCrona skal wara Formalites trolofwad, resolverades att Notarien Hasselbom må kalla till sig be:te Lenaesius och föreställa honom brefwetz innehåll; men befantz att Lenaesius war redan afrest till sin födelse Ort Gefle.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00049

 
Anno 1716 d 12 Sept:r höltz Ord: Consistorium /.../
2. Jungf. Eva Catharina ElfwenCrona begärta citation på för dhetta Cammarskrif:n Martin Joh. Lenaesius angående Ächtenskapz försäkran, skolande the för 4 åhr sedan wara Ordentel:n förlofwat i Järsbo i Wästergötland. Och sändes Pedellen att kalla honom up emedan han förnimmes wistas här i staden, wiljande Consistorium allenast höra honom, efter som elliest saken icke hörer till thetta Consistorium”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00062
 

Anno 1716 d 14 Nov: höltz Ord: Consistorium /.../
9, Jungf:
ElwenCrona och hennes fullmächtig Hr Lundqvist, inkommo, tå och Mag:r Bange inkallades, tillthenne sista talade Hr Praeses: Consistorium will hafwa af honom underrättelse huru med Martin J Lenaesii giftermåhl tillgångit är, och som Bange honom med hans nu warande hustru Walborg Siönfeldt copulerat och sammanwigt; /.../”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00077


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/68 (1716)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Elfvencrona_nr_1211

394
Fältväbel Lorentz Anders Platzbechs supplik år 1672:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00659


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066187_00141
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/16 (1672)

***

Gotthardt von Platzbechs supplik 1671 12/7:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00658

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00339
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/11 (1671)

***


”Rang och Förteckningh vppå Kongl. May:tz Regementz och Comp. Officerare till Häst och Foth Pro Anno 1684 [tryckt i Stockholm år 1906]
/.../
Colonie eller Blåå Reg:t [under överste Erich Pistolcors]
/.../
Aff Staben
Reg:tsqwartermest:n Gotthard von Platzbeck, [fullmakt] af Christer Horn 678. 8. Martij”

395
Ridderfelt / SV: Ridderfelt
« skrivet: 2018-03-29, 21:10 »
”Rytmästar Fikenboms Compagnie Pro Anno 1719./.
/.../
Trossdrängarnes namn:
/.../
8. Lorentz Ridderfelt

Annotation som utwijsar enär Trossdrängarna äro anwärfde:
d:n 1 Augustij 1718

General Mundstringz Annotationer./.
Bleibet trospoicka”

 
Källa: Västgöta tre och femmänningsregemente kavalleri
. Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1623 (1719-1719) Bild 1180 (AID: v481684.b1180, NAD: SE/KrA/0023)

Se även: Västgöta tre och femmänningsregemente kavalleri.  Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1624 (1720-1720) Bild 2390 (AID: v481685.b2390, NAD: SE/KrA/0023); (1721) v481686.b2240

***

Västgöta kavalleriregemente, Vartofta kompani rusthåll nr 112
”På Äggby ängh den 27 Augusti 1725”
/.../
”karlen har ¼ utj 114 Mondering anhåller och får afsked framsteller för sig
Lorentz Ridderfelt 20 åhr g:l Wästgiöte som gillas och Transporteras till N:o 112.”

Källa: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente (R, P) 532 (1725-1725) Bild 406 / sid 798 (AID: v60346.b406.s798, NAD: SE/KrA/0023)


Rusthåll nr 112 i rulla år 1736:
”S:T:re
Lorentz Ridderfelt, är bortrymdt, och i stället på 1731 åhrs Regementzmöte antagen Anders Svenson Wånggren”

Källa: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente (R, P) 533 (1729-1736) Bild 497 / sid 372 (AID: v60347.b497.s372, NAD: SE/KrA/0023)

Se även rulla år 1729: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente (R, P) 533 (1729-1736) Bild 219 / sid 431 (AID: v60347.b219.s431, NAD: SE/KrA/0023)
EÄ, barn tab. 2

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderfelt_nr_1334


Se även vigsel år 1730: Timmele (P) C:2 (1716-1756) Bild 157 / sid 303 (AID: v46566.b157.s303, NAD: SE/GLA/13551), och faderns begravning samma år: v46566.b250.s489

396
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2018-03-28, 21:46 »
För fölljande Innehålles underhållit [wid Skaraborgs regemente] till widare, Antingen för Gårdzbruk eller Andre Omständigheeter skull.
/.../
[Avsked] 1721 Nov: 2. Ryttaren Swen Bråkenhielm, [underhåll] 6:24, Är en Landlöpare, som ingen tager rätt på, hwar han sig uppehåller.
/.../
Härtorp [wid Skara] d. 8 Aprilis 1731
Amb: Norenbergh”


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00692

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)

Se hans dödsnotis:
Vikingstad (E) C:1 (1633-1720) Bild 152 / sid 291 (AID: v41870.b152.s291, NAD: SE/VALA/00416)

397
Introducerad adel - G / Gyllengren
« skrivet: 2018-03-28, 19:38 »
”Förtechning uppå de bräcklige och förafskedade Krigsmän och Gratialister som åtniuta sitt Underhåld wid Bohus läns Cavallerie och Dragone Regimente /.../ samt hwad de i underhåld hafwa at fordra pro Anno 1723.
/.../
Corporal Börge Gyllengren
Tient 6½ år, bewistat Norrska Campagnen, afbrutit benet derstädes. 50 år gammal, har intet gårdsbruk el: hantering efter dess Siälesöriares attest, är utfattig och skröpelig. 6:24”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066202_00045

Källa:
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/2 (1665-1829)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengren_nr_281

398
Klöfverskjöld / SV: Klöfverskjöld
« skrivet: 2018-03-27, 19:25 »
”Artollerie KrigzRättens domb öfwer Anna Swensdotter som låtit sig Lägra medan hon tiente hoos Feurwärkaren Ambiörn Giers, utläggiandes hon Lieut: Wälborne Hr Johan Gabriel Clöfwerschöld för barnfadren, hwarom twistas, afsagd i Götheborg d: 11 Decemb: 1706
/.../
...det bör Hr Lieut: Johan Gabriel Clöfwerschöld i föllie af det XVII Capit: Erfd: L:L med sielf sins Ede innom 14 dagar sig befrija, at han med detta qwinfolket Anna Swensdotter aldrig plägat någon kötzlig beblandelse, eller henne någon sin häfdat. Anna Swensdotter förklaras efter des egen bekännelse at böta femb dahl: Sm:t och stå uppenbara Kyrkioplicht. Actum ut supra.
/.../
Lieutenant Wälb:e H: Johan Gab: Clöfwerschöld för tilwitat Lönskaläger, pålagd at befrija sig derfrån med sielfs sins Ed, som han icke är praesenterat.”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065851_00267 ff

Han överklagar dock och svär sig fri 3/6 1708 - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065851_00296
 
Källa: Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/4 (1699-1708). Artillerikrigsrättens i Göteborg protokoll. (Praesnet. d. 26 Jan. 1706). Gammalt nummer 508. 1706.

 
EÄ tab. 13
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kl%C3%B6fverskj%C3%B6ld_nr_579

399
Artilleriregementet / Lysningar och vigslar vid artilleristaten
« skrivet: 2018-03-26, 20:19 »
”1713 d. 26 Januarij
Hielmberg: Öfwerstens för Artolleriet G. G. Apelmans skrifwelse af d: 7 Junij 1712 med Artollerie Predikantens Magister Sands beswär öfwer någre af Pastoribus och Prästerskapet, som wele betaga honom den friheten at wiga och lysa för de under Artollerie Staten Sorterande, hwar igenom icke allenast des inkomster minskas, utan och ofta åtskillige irringar ibland plägar upkomma wid ächtenskapts fullbordande, beropandes sig på Kongl. May:ts Resolution för des Lif Garde af d. 4 Aprilis 1685 och samma frihet wore Artollerie Predikanterne förund d. 17 Martij 1687.
Lästes tillika med Consistorij Aulici och Holmensis Förklaringar.
Gr: Horn: Kongl: May:ts Förklaring för des Garde är, at lysningen för Gardes Bursarne skee i Gardes predikanen, oachtat bruden tages i en annan Försambling och wigningen förrättes af Gardes Prästerne, hwar emot en dehl af Stads Pastorerne sig uppsatt under förewändning at qwinspersohnerne i Gardes Församblingen äro okiände, hwilket i Kongl: May:ts Nådigste resolution således förlägges, at Stads Kyrkioherdarne eij ihugkommit at det samma kunde hända om lysningen skedde i någon af Stadskyrkiorne, hwarest Soldaterne äro så obekante som qwinspersohnerne i Gardes Församblingen; hwarföre förklahrar Kongl: May:t at så wäl lysningen som wigningar för Gardes Bursarne skohle ske i Gardes församlingen af Gardes Predikanterne, Och på det ingen oreda här af må förorsakas, befaller Kongl: May:t där hos i Nåde, at sådant wid Trålofningarne och lysningarne skall wederbörande StadsPastorer där bruden tages, notificeras och likalydande lysningz Zedel dem till sända och tå skall Predikanten i behörig StadsKyrkia wara förplichtigas, utan någon wedergälning, sådant på dag och tid som begäres af Predikstohlen at förkunna: det samma är och stadgat om Gardes Bussarnes hustrors Kyrkiotagning, barndop, herrans Nattwards begående och dödas begrafningar, at sådant skall förrättas genom Gardes Prästerne och samma privilegier och frihet  hafwa Artollerie Predikanterne fått, och det anhåller nu Öfwerste Apelman om at Artollerie Prästerne måge blifwa wid ofwanbemelte Kongl: May:ts Resolution bibehåldne.
Gr: Cornhielm: Öfwerste Apelman röre uti sin sin skrifwelse först om grafställen och likstohl, åt Pastoren i den Kyrkian som liken begrafwes och tror iag efter Kyrkioordningen denne rättighet dem tillkomma och Kyrkian den rättighet för graföpningen, och föreslår där till ett särdeles ställe på Ladugårds lands kyrkiogård, hwarest han berättar i förre tider hafwa warit wanligt at utan betalning begrafwa Artollerie betiänterne och kanske hela Ladugårds Lands kyrkiogården är redan af andre till grafställen köpt.
Gr: Horn: där efter påstå Stads Kyrkioherderne sin rättighet af likstohl och annat.
Gr: Cronhielm: med eller under de orden: Ingen Prästman må förrätta Gudztiänsten i den andras Församlinegn med mindre han blifwer där om beden, lärer Kyrkioherderne här i Staden wilja begripa alla actus Ministerij Sacri, såsom lysningar, ringningar, trolofningar, barnedop, Sochnebud, Kyrkiotagningar och begrafningar, så at ordinarius Pastor loci icke det ringaste ingrep af en annan Prästerman må lida till sine Inkomster och af Kongl. May:ts Resolutioner för Gardet och Artollerie finner iag intet at den förre graföpningen och likstohls erläggiande äro wordne befrijade eij heller at dem någon wiss plats på Ladugårds Lands kyrkiogård är tilldeld.
Gr: Frölich: der wore tå bäst at utse en annan plats för dem på Ladugårds Landet eller Norremalm och låta Artollerie Pärsten inwiga den samma.
Gr: Cronhielm: det kunde så wara på Ladugårdgärdet eller ut på Sanden wid Norremalm, såsom med fattigas kyrkiogårdar på somlige orter ske plägar.
Gr: Horn: Wi kunna eij annat än bibehålla Gardes och Artolleri Prästerne wid de Actus ministerij, som Kongl: May:t tillagdt dem och ofwan till förmält är, hwilket Apelman i den andra Punchten anfördt och till kunskaps inhämtande låta anstå med den första.
Gr: Frölich: de måste niuta till godo hwad Kongl:; May:ts Nådigste Resolutioner dem tillägger och kan ingen betaga dem det samma.
Resol. Bifalles hwad den andra Punchten uti Öfwerste Apelmans Skrifwelse innehåller hwilket swaras samt en öpen Resolution här öfwer meddelas.”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 540 / sid 49 ff (AID: v655165.b540.s49, NAD: SE/RA/1311)

 Namn:
1687-1794 Artilleriförsamlingen
1794-1894 Svea artilleriregemente (någon gång Första artilleriregementet)
1894-1904 Första Svea artilleriregemente
1904-1927 Svea artilleriregemente

Indelning:
Församlingen bildades år 1687.

400
Chemnitz, von / SV: Chemnitz, von
« skrivet: 2018-03-25, 21:36 »
”Anno 1717 d. 10 Apr: höltz Ordin: Consistorium /.../
1. Uplästes Skiljobrefwet som Notarien hade upstält emellan Capitain Carl Joh: Fredric von Chemnitz och Anna Maria TigerClou, och blef app:berat”


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065114_00048

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/69 (1717)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Chemnitz_nr_417
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tigerklou_nr_844

401
Gyllenspång / SV: Gyllenspång
« skrivet: 2018-03-25, 21:25 »
”Anno 1717 d 18 Sept:r höltz Consistorium ordin: /.../
1. Anna Maria Gyllenspång, upwiste en sin Supplique till Hans May:t, hwar uti berättar sig wara af Capitain Tago Lewerentz kränkter, och af honom försäkrad om Ächtenskap, med mehra ; förenämbde Supplique war Communicerad Vice Ammiralen Örnfeldt, och Capitain Leverentz till förklaring, item remitterad till sitt wederbörliga forum; Hr Praeses frågade Gyllenspån hwarest theras frijerij och bekantskap först begyntz? R: uti Åbo; henne blef antydt att thetta Consistorium hafwer ther med intet at syssla, utan hon kan söka sin handräckning hos Biskopen Hr D:r Goczelius.”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065114_00100

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/69 (1717)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllensp%C3%A5ng_nr_1018
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2010 / sid 397 (AID: v319671a.b2010.s397)

402
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Gyllenbrand
« skrivet: 2018-03-25, 16:20 »
”Anno 1715 den 17 Augusti hölts ordin: Consistorium /.../
1. Förekom Anna Charlotta Juliana Arnhielm, hwilken Praeses förekalla låtit, och berättade Praeses; at hon wil gifta sig med en Capitein af Lifländare, och när han frågat efter bewis om hennes person, har hon föregifwit sig warit 2 gånger gift, men uti sin berättelse har hon warit ostadig, i ty han flera gånger beslagit henne med osanning, och til at få weta rätta sanningen, har han henne til Consistorium infordrat.
Q: hwarest är hon född? R: här i Stockholm.
Ps: så har hon ei sagt tilförende:
Q: hwilken war hennes fader? R: han heter Gyllenbrandt
Q: heilken war hennes första man? R: en Ryttmästare wid Lifregementet Hans Arenhielm benemd, som warit med wid Narfwen, och blifwit slagen wid Pinskou.
Q: hwilken war hennes andra man? R: Capitein af Wesmanlänningarne, som blifwit commenderas med recrüter Otto Johan Waterman benemd, hwilken blifwit slagen wid Pultava.
M: Aurevillius; hon har sagt sig wara af Grefl. Familia. R ja, hennes mor war af Horner.
/.../
Q: hwarest är hon wigd med sina män? R: med den första i Narfwen och med den sednare i Holland.
Praeses; tilförende har hon sagt, at det är lyst här i Storkyrkian, och at hon blifwit wigd i Dingtuna.
Henne sades at hon intet skal läggia sig in med Capiteinen, och at hon bör skaffa bewis, det hon är wigd med sin senaste man, och jämwäl at han genom döden är afgången, /.../”
/.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00062 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00080

Källa:
Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 52 / sid 99 (AID: v102734.b52.s99)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerhielm_nr_732

403
Introducerad adel - L / Lilliemarck
« skrivet: 2018-03-25, 13:55 »
”1714 den 25 Augusti hölts Ordin. Consistorium /.../
7. Inkallades Ammiralitets predikanten Pär Lewin då Praese sig således yttrade; at det är Consistorio okänt, at han twert emot så många åtwarningar, har likwäl förgripit sig med en olaglig wigsel, at han bracht en man om lifwet, och är han för den skul hit til Consistorium remitterad.
/.../
Q: har Lewin wigt Secreteraren Liljenmarck? R: Nej
Q: har han Christnat hans barn? R: Ja
Q: huru kom han at göra det, när han bor i S. Jacobs församling? R: Han har sin hemwist på Landet och tiänst i Refvel; han sade sig wara en fri man.”
Praese; han bor i S. Jacobs församling; men Lewin handlar emot ed och samwete, och har aldrig achtat några åtwarningar. Befaltes taga afträde.

/.../
Q: när Christnades Liljemacks barn? R: för 3 weckor sedan.
/.../”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00054 ff


”Q: kan han säja at Secret: Liljemarcks barn hörde til hans församling, at han det Christna borde? R: H Liljemarck geck hwar han wille.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00057


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/66 (1714)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliemarck_nr_886

404
Introducerad adel - G / SV: Gyllenroth
« skrivet: 2018-03-25, 13:04 »
”Anno 1714 den 11 Augusti hölts ordin. Consistorium /.../
3. Förekom Fru Sara Gyllenrot och sig beswärade öfwer sin man Capiteinen Wälb:e H: Anders Gyllenrot, at han henne med sine barn aldeles förlåtit och öfwergifwit. Har uppå H: Gyllenrot sig förklarade, at han tilstår sig wara gift med Sara Siegel; men som han nu medelst lägersmål förbrutit sit ächtenskap, så är han och nögd at blifwa wid henne skilder. Men Fru Gyllenrot utlet sig at hon intet wil skiljas med sin man för det begångne lägersmålet skull, utan honom äntå behålla. Då H: Gyllenrot sig yttrade, at han intet wil lefwa med henne tilsamman, han wil heler förlåta Swerige, eller låta sit lif.
/.../


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00049


 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/66 (1714)

***

 
”...översänder twenne attester gifne ifrån et Kloster i Brussel om Capiteinens Anders Gyllenrots och des Frus Sara Sigels apostasie så wäl som wigsel, hwilka begge attester nu förhanden woro, ...”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00054

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00059

405
”1714 den 28 Julii hölts ordin: Consist. /.../
4. Förekommo Öfwerstalmästaren Anders von Kemphen och Jungfru Magdalena Wilken; då af Kemphen ingafs en skrift, hwilken uplästes, derutinnan gifwes tilkänna, at han erhållit Jungfruns otwungna ja och samtycke til ächtenskap, men at Jungfruns Moder skal honom sådant afslagit, underkastande han sig Consistorii omdömande.
Q: Är Jungf Wilken sinnas at byggia ächtenskap med H von Kemphen? R: Ja
Q: Har von Kemphen begärat Modrens samtycke? R: Ja, men hon har nekat gifwa der til sit samtycke.
Q: Hwilken är Jungfruns förmyndare? R: von Kemphen swarade at äldsta brodern Clas Wilkens är giftomannen.
Res. Fru Kraft med Jungf Bröder skola upkallas till Mondagen kl: 11”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00044

”Q: huru åldrig är hon? R: Modern swarade, at hon är 15 år til Juhl”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00045 ff


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00067
 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/66 (1714)

406
Introducerad adel - R / Rosenhielm
« skrivet: 2018-03-24, 21:39 »
”Anno 1699 d: 17 Februarij
Lilljestedt upläste Swea HofRätts bref af d 22 Decembris nästledit åhr med bijlagd häradstings ransakning och dom öfwer Trägårdsdrängen Johan Ludwig Falck, hwilcken skall hafwa låckat en Adelig Jungfru, Helena Rosenhielm wid nampn och med henne barn aflat, hafwandes utäåtit sig uthi faslige eeder och förplichtelser och med henne rymdt ifrån Arnöborg med 90 D:r kopp: M:t som honom til upbörd wore anbetrodde och dessutan begått ett wåld med dörrbrytande här i staden, och tagit Helena Rosenhielm utur hennes Cammar och henne med sig bortfördt.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1699:1 (1699-1699) Bild 130 / sid 17 ff (AID: v655123a.b130.s17, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenhielm_nr_326

407
Introducerad adel - VW / Wrangel af Sauss
« skrivet: 2018-03-24, 21:19 »
”1716 d 9 octob:r Copulerades Hr Majoren för Kongl: Gardet Otto Reinhold Wrangel med Fröken Margareta Birgitta Lagercrona, v. P & Praep. Boringz attest angående lysning och Hr Majorens egen skriftel:e försäkring etz.”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 53 (AID: v91110.b53, NAD: SE/SSA/0005a)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wrangel_af_Sauss_nr_1770
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagercrona_nr_113

408
Coyet / SV: Coyet
« skrivet: 2018-03-24, 21:08 »
”A:o 1715 Decemb:
d 27 Copulerades Capit wid Kongl: May:ts Guardie Hr Baron Axel Julius Coyet samt fröken Hedvig Charlotte Cronhielm för hwilka lyst blifwit uthi Altuna församling af Past: Wilh: Kammecker.”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 50 (AID: v91110.b50, NAD: SE/SSA/0005a)

 
EÄ, tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Coyet_nr_117

409
”A:o 1714 Novemb:
d 27 Uthgafs lysning för Leutnant: af Södermanlands regemente Hr Arvid Fredrich von PlatzBeck samt hust: Maria Christiansdotter Oxe i cau[ti]on Föraren Berg saken uthi Consist: Civitatis incamenerad.”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 46 (AID: v91110.b46, NAD: SE/SSA/0005a)


”Anno 1715 den 17 Augusti hölts ordin. Consistorium /.../
10. Maria Christiansdotter har låtit citera Lieutnanten Arfwed Fredrich von Platzbeck ang:e lägersmål under ächtenskapz löfte; men han kom eij tilstädes, berättande hon sielf at han skal wara siuk. Och skal han å nyo citeras, när hon wet at han kan utkomma, så framt icke Kyrkioherden Mag. Norlind kan bringa dem til förlikning.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00064


"Anno 1715 den 22 Sept. hölts extraord. Consistorium /.../
5. Inkom Lieutnanten Arfwed Fredrich von Platzbeck och Änkian Maria Christiansdotter.
Q: har Lieutnanten lofwat henne ächtenskap? R: ja, men han har sedermera hördt at hon är en oredelig menniskia, hora och tiuf.
Q: har han icke ägt barn med henne? R: ja, men han tänkte hon skulle wara en ärlig menniskia.
Q: har han haft umgänge med henne sedermera? R: jag han tilstår och det; han är twungen der til, han skulle eljest swälta ihiäl.
Q: Är hon nu hafwande? R: det wet han intet; men hon swarade ja.
Q: kan han öfwertyga henne at hon är en hora och tiuf? R: hennes egen syster har det sagt; hade hon et ärligit namn, skulle han intet neka at taga henne.
Hon tilstod at hon slagits med en, och de kallat hwar annan hora och tiuf, och derföre hafwa de begge bödt 3 plåtar.
Q: är han i huset hos henne? R: Ja, hwad skal han göra? Det har han at tacka sin Öfwerste före.
Q: När hon bewiser med dom at hon är fri för den beskylningen, wil han icke då fulborda ächtenskapet? R: det gör han aldrig, förr skal han lemna hufwudet på Hötorget.
Praeses: Han tilstår at han ägt barn med henne, lofwat henne ächtenskap, sedermera plägat kötzligit umgänge med henne, derföre är bäst han godwilligt fulbordar ächtenskapet med henne! R: han kan ei görat för sit redelige namn skull.

Q: wil hon äga honom? R: hon begär honom intet, bad Gud bewara sig ifrån honom, han skulle mörda henne och hennes barn; Men hon will ha sit ärliga namn.
Praeses: Consistorium wil lemna dem 14 dagar at betänkia sig huru de kunna förenas; medler tid skaffar hon domen at hon är fri för beskylningarna.
Platzbeck; han har länge sedan betänkt sig; den som tager en hora och tiuf, han är en skälm."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00075 ff

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)


Se även år 1716:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00026
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00028

Se även år 1717:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065114_00129

410
Anckarfjell / SV: Anckarfjell
« skrivet: 2018-03-24, 20:36 »
”A:o 1714 Octob:
d 29 Uthgafs lysning för Corporalen af Kongl: Guardie och Hr Capit: Gref Carl Posses Comp: Hr Johan Anckarfiell, samt hust: Ingrid Wetterberg.
D. 16 Novemb: Copulerade”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 46 (AID: v91110.b46, NAD: SE/SSA/0005a)

411
Introducerad adel - B / Birckholtz, von
« skrivet: 2018-03-24, 20:21 »
”A:o 1713 August:
d 29 Uthgafs lysning uppå Hr Capt: Plats skriftel: tillstånd för Furir af des Comp:e Martin Petters samt Jungf: Dorothea von Birckhålts.
d. 17 Sept: Copulerade”

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 40 (AID: v91110.b40, NAD: SE/SSA/0005a)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Birckholtz_nr_94

412
Lilliesvärd / SV: Lilliesvärd
« skrivet: 2018-03-24, 13:07 »
”A:o 1712 Octob:
d 12 Copulerades Leutnanten af Hr Baron å Öfwersten Chojets regemente Hr Carl Gustaf Lillieswerd och Jungf: Gustaviana Planting för hwilka lyst war uthi Rasboo Kihl”


Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 35 (AID: v91110.b35, NAD: SE/SSA/0005a)

 
EÄ tab. 6
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliesv%C3%A4rd_nr_1153

413
Introducerad adel - S / Silfverström
« skrivet: 2018-03-24, 12:31 »
”A:o 1710 October
dito (23) Lystes för Mag. Georg Wallberg. Prim. Pastor wijd Kongl. Garde samt designatus Past. Till Ladugårdz landet, och Wällborne Jungfru Anna Magdlona Silfwerström. Copulerades d 6 Novemb.”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 24 (AID: v91110.b24, NAD: SE/SSA/0005a)

 
EÄ, barn tab 2.
Gift 1:o 1710-11-16 i Stockholm med kyrkoherden i Ladugårdslands församling i Stockholm Georg Mårtensson Wallberg”

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverstr%C3%B6m_nr_781

414
”Anno 1721
d 18 (Junii) Christnades Axel Lilje. Fadren Lieutnant Axel [Didrik/Min not.] Lilje. Modren Hedvig Christina Mörner. Faddrerne /.../”

 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) CI:1 (1720-1724) Bild 13 (AID: v90401.b13, NAD: SE/SSA/0005j)

 
EÄ tab. 19
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillie_af_Greger_Mattssons_%C3%A4tt_nr_6

415
Lilliesvärd / SV: Lilliesvärd
« skrivet: 2018-03-24, 11:36 »
”1714 Augustus
(21) Sammaledes (lystes) för Leutnanten Wällb:ne Hr Magnus Daniel Lilljesverd och Wällb:ne Jungfru Anna Eleonora Fabritia. Wigda d 13 Septembris.”

 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 51 / sid 92 (AID: v90372.b51.s92, NAD: SE/SSA/0005j)

 
EÄ: ”Gift 1:o 1714-12-02 med Anna Eleonora Fabritius
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliesv%C3%A4rd_nr_247


”Anno 1722 Aug:
10. Begrofs Capitain Liljesverdz Fru Anna Fambritia.”

 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) CI:1 (1720-1724) Bild 6 (AID: v90401.b6, NAD: SE/SSA/0005j)

416
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-03-24, 11:15 »
”Anno 1715 Julius 17. Dom: V. Lystes alla 3:ne g. för Commenderade Underfyrwärwärkaren Carl Nyman och Jungf Beata Brita Dahlpil
wigda wjd lägret i Roslagen.”

 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 52 / sid 94 (AID: v90372.b52.s94, NAD: SE/SSA/0005j)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dahlepil_nr_663


Se även lysning 1715-11-19 för ”Granad: af Hr Capit: Platz Comp: Sven Dahlpijhl samt pig: Margaretha Persdotter

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 50 (AID: v91110.b50, NAD: SE/SSA/0005a)

417
Introducerad adel - R / Rosenlindt
« skrivet: 2018-03-23, 23:39 »
A:o 1729
April d 3 Wigdes underL: Carl Gustaf von Rosenlind, med Jungf Elsa Cathar: Leiman

Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 63 / sid 116 (AID: v90372.b63.s116, NAD: SE/SSA/0005j)


 
EÄ, tab. 15
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenlindt_nr_489

418
Introducerad adel - S / Scheffer, von
« skrivet: 2018-03-23, 23:29 »
A:o 1727
Juni 6 Wigdes Capiten Petter Jacob von Scheffer, med Fru Catharina Magdalena BlixenCrona.”


 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 62 / sid 114 (AID: v90372.b62.s114, NAD: SE/SSA/0005j)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Scheffer_nr_1200
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blixencron_nr_364

419
Introducerad adel - H / Heerdhielm
« skrivet: 2018-03-23, 23:22 »
A:o 1726 Feb d. 20
Wigdes Hr Lieutnanten Hinrich Herdhielm med Maria Gustava Strömschiöld


 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 61 / sid 112 (AID: v90372.b61.s112, NAD: SE/SSA/0005j)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Heerdhielm_nr_1258
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Str%C3%B6msk%C3%B6ld_nr_590

420
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2018-03-23, 22:59 »
1718 Augustus 3
Wigdes efter 3 uthlysninger på en gång för hastig uthcommendering till Kongl:e Fältst, Hr Artoll:e Secund Lieut:n Anders Deurman och Wälb:n Jungf:u Agneta Maria Gyllenollon.”


 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 55 / sid 100 (AID: v90372.b55.s100, NAD: SE/SSA/0005j)

421
Stiernadler / SV: Stiernadler
« skrivet: 2018-03-23, 22:50 »
1717 Augustus
17 Wigdes Öfwer Min: Wilhelm Baugmihl, samt Wälb:ne Christina Charlotta Stiernadler

Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 54 / sid 98 (AID: v90372.b54.s98, NAD: SE/SSA/0005j)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernadler_nr_1374

422
Introducerad adel - T / SV: Tegensköld
« skrivet: 2018-03-23, 22:37 »
Anno 1715 November
27 lystes för under stallmästaren och Wälborne Jungf. Hedwig Tegenschiöld efter åstundan, sedan uthlyst blef, äro wigde på landet”


 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 53 / sid 96 (AID: v90372.b53.s96, NAD: SE/SSA/0005j)

 
EÄ:
2.
Hedvig Tegensköld. Gift med? löjtnanten vid bergsregementet Cornelius Beckman*, född 1672 i Stockholm, död 1753-11-15.”

*Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 200 / sid 35 (AID: v319671a.b200.s35)

423
Grubbenhielm / SV: Grubbenhielm
« skrivet: 2018-03-23, 19:05 »
”Hr Capitain Bernhard Reinholdt von Dellwichs Compagnie
/.../
Piqvinerare
Corpor: 19 Joseph Janss: Grubbenhielm Antagen 1707, Östg:”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054639_00034


Källa: 1710. Diverse rullor. Lifgardet, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1710/21 (1710).

Se även:
År 1716: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054694_00062
År 1716: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054693_00047

År 1715: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029177_00162
År 1714: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029176_00528
År 1713: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029175_00258
År 1713: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029175_00296

År 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00230


”Anno 1721 April
27 Christnades Anna Maria Larsdotter Lustig. Fadren Lars Lustig. Modren Anna Dorothea Leij.
Faddrarne
Jöns Stålman - hust: Anna Schröder
Eric Stenquist - hust: Catharina Biur”

 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) CI:1 (1720-1724) Bild 12 (AID: v90401.b12, NAD: SE/SSA/0005j)

Bild nedan se Niklas Kants inlägg ovan: 2012-07-05

424
Enhörning / SV: Enhörning
« skrivet: 2018-03-22, 20:49 »
”Rulla öfwer Kongl: Ammiralitet Militaire Staten Pro Anno 1705
/.../
Constaplarsmat
/.../
Lennart Enhörning död d 14 Julij 1705”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003597_00183

Källa:
Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/6 (1701-1711)
1701 - 1705 Militärstaten från "Rullverket" Stockholm station, Sump 1961.

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enh%C3%B6rning_nr_318

425
Introducerad adel - L / Lilliegren
« skrivet: 2018-03-21, 20:54 »
”Anno 1713 d. 2 Martij
Hielmberg. Fru Helena Lilliegréns underdånigste ansökjande at wederbörande måtte anbefallas tillhålla hennes broder Assessoren Simon Lilliegrén som satt sig i possession af hennes äldre broders afledne Öfwerst Lieutenantens Jonas Lilliegréns gods Skeberga benemdt i Wästergötland, at uprätta efter honom ett richtigt Inventarium med mera.
Lästes Öfwerste Wittings inlagde skrift på Coporalens af Kongl. May:ts Drabanters wägnar Ephrim Lilliegren.
/.../”


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 1070 / sid 102 (AID: v655165.b1070.s102, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliegren_nr_1050

426
Introducerad adel - G / SV: Gyllenroth
« skrivet: 2018-03-21, 19:53 »
”Anno 1713 d. 22 Januarij
Secreteraren Blixenstierna, Sara Gyllenrot kommen ifrån Brüssel underdånigst ansökiande at få lös sin man Capitain Anders Gyllenrot, som sitter uti Carlstad arresterad för begångit Duelsbrott på Ryttmästaren Gustaf Ottho Bilborg i Örebro.
Gr: Frölich har har tämmeligen länge nu suttit i denne arresten och kunde wähl slippa lös, emedan hans hustro är främmande och har ingen ting här å orten at tillgå. Hwar med hon sig och mannen försörja kan, eij heller han henne.
Gr: Horn kunde intet emot Kongl. May:ts Duels Placats klara innehåld här till samtyckia: Och emedan wi äre stridige wore bäst hwar och en sade sin mehning här om.
Voterades
/.../
Resol: Sitter sin tid ut, som Kongl. Placatet om Dueller determinerar och innehåller.”


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 390 / sid 34 ff (AID: v655165.b390.s34, NAD: SE/RA/1311)

427
Grubbe / SV: Grubbe
« skrivet: 2018-03-21, 19:33 »
”Anno 1713 d. 15 Januarij
Capitain Axel Grubb at få träda i ächtenskap med Biskopens Doctor Langs dotter.
Resol: bewiljas Men hwad Adel privilegiernes åtniutande angår för efterkommanderne, så måste Supplicanten sig där om hos Kongl. May:t sielf i underdånighet angifwa.”


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 270 / sid 22 (AID: v655165.b270.s22, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, tab. 15
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grubbe_nr_335

428
Sabelhierta / SV: Sabelhierta
« skrivet: 2018-03-21, 19:20 »
"Anno 1713 d. 8 Januarij
Hr Thessin giorde påminnelse wid [Ottho Hindrich] Sabelhiärtas bref underskrift, at som Rådet eij äre authorizerade att erbilitera någon, om de tå kunna degradera någon Adelsman eller taga Adelsskapet ifrån honom.
Fans mycket betänckeligit och
Resolverades at i brefwet till Åbo HofRätt intet om Adelsskapet mentioneras utan blott om straffet och för hans missgiärning"


 
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 200 / sid 15 (AID: v655165.b200.s15, NAD: SE/RA/1311), se även: v655165.b120.s7 ff

429
Introducerad adel - B / Behmer
« skrivet: 2018-03-21, 18:58 »
”Anno 1713 d. 2 Januarij
Hilemberg. StadsMagistratens skrifwelse af d. 12 Decemb: förledit åhr, berättandes underdånigst huruledes Corporalen Mats Behmers Änckia Christina Nilsdotter wid den på Södre Ciämners Rätt håldne Ransakning om ett barn hon på Södermalm födt har hon bekändt det hon blifwit lägrad i Åbo Stad, hwarest såsom locus delicti rätta forum är, förfrågandes sig Magistraten underdånigst om hon här, efter sin åstundan må kunna Lagföras, dömmas och exequeras.
Gr: Cronhielm. Borgmästare och Råd berätta det hon är nu hufwudswag hel utfattig och eij skulle kunna resa därföre tit, /.../
/.../”

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 110 / sid 6 ff (AID: v655165.b110.s6, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Behmer_nr_486
http://www.gavledraget.se/A3/Photogallery/184_Daniel_Behmer.jpg

430
Planting Gyllenbåga (-boga) / SV: Planting Gyllenbåga (-boga)
« skrivet: 2018-03-20, 21:03 »
”Anno 1712 d. 22 Decemb:
Hielmberg. Sophia Eleonora Plantings underdånigst ansökjande at få träda uti ofrälse gifte.
Resol. Bewilljas hwad ächtenskapet angår, så wida inga andre hinder emellan äro; Men om Adelige Privilegiernes åtniutande söker i underdånighet hos Kongl. May:t sielf”

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 4580 / sid 901 (AID: v655163.b4580.s901, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Planting-Gyllenb%C3%A5ga_nr_263

431
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Svab
« skrivet: 2018-03-17, 22:04 »
”Anno 1712 d. 30 Septembris
Blixenstierna. General Major och Landzhöfdingen Sparrefelts skrifwelse af d. 24 innewarande Månad med berättelse och förfrågan angående en Skånisk Adelsman Johan Svafve benemd som inkommit på Leigde, men hunumberat uti ett af honom begångit dråp och begifwit sig en tid bort åt i förre säkerhet; Men skolat åhr 1698 d. 25 Septemb: erhållit Kongl: May:ts nådigste remiss till dess Justitae Revisionen, förfrågandes fördenskuld bemelte Landzhöfding sig huruledes han sig med denne utan tillstånd igenkomne bitoga sig skall förehålla?
Lästes hans Moders Fru Elizabeth Nierots supplique med bewekelige termer.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 3500 / sid 685 ff (AID: v655163.b3500.s685, NAD: SE/RA/1311)

 
Den ursprungligen pommerske ätten Svave, i Sverige kallad Svab. Ätten naturaliserades som dansk adel 1537.

 
***
Regementsräkenskaper för Södra Skånska kavalleriregementet år 1687, KrA:
3:e korpralen vid ryttmästare ”David Christoph MondGomeris” kompani (sedermera Svabesholms kompani): Corporal Tranman tillkommen in octob: 687 istellet för Jöns Willhelm Swab som giordt duell.” [Enligt 1686 års räkenskaper tillkom Tranman redan i augusti 1686]

 
http://www.osterlen.com/slaktforskning/mellby.htm

432
Introducerad adel - T / Tegensköld
« skrivet: 2018-03-17, 20:57 »
”Anno 1712 d. 30 Septembris
Secreteraren Blixenstierna. Gardies KrigsRätts Ransakning och dom öfwer Fourieren Gustaf Tegersköld som drucken såfwit på sin påst dömd efter 56 och 57 § KrigsArtickl. at harquebuseras.
/.../
Resol. Afstraffas med 14 dagar på watn och bröd som swaras Gardes KrigsRätten”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 3470 / sid 679 ff (AID: v655163.b3470.s679, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ:
“2. Gustaf Tegensköld. Volontär vid livgardet 1709. Förare därst. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1713. Rotmästare vid livskvadronen därst. 1716. Förare vid dalregementet 1719. Fänrik därst. 1720-09-03. Avsked 1723-08-26. Begraven 1732-06-17 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.”

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tegensk%C3%B6ld_nr_928

433
Introducerad adel - K / Kuhlman
« skrivet: 2018-03-17, 20:40 »
”Anno 1712 d. 25 Septembris
/.../
3. Och förfrågan angående en fordran af 300 RD:r som Major Gerhard Fridric Kuhlmans Änckia Fru Elizabeth Pistolhielm hafwer hos General Lieutenantens Johan Galles Arfwingar eller Sterbhuset at fordra härrörande af 300 RD:r Specie som bemelte General Lieutenant åhr 1661 d. 22 Septemb: af Fru Pistolhielms Frambledne Mans Broder Majoren Magnus Johan Kuhlman uplåhnt emot förskrifning á 8 proCento åhrligit intresse och at bemelte Major skulle i medlertid om betahlningen hafwa sin säkerhet uti General Lieutenantens Galles gods.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 3410 / sid 667 (AID: v655163.b3410.s667, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ, tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kuhlman_nr_467

434
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2018-03-16, 22:52 »

”Anno 1712 d. 11 Septemb:
Item om Anna Christina Gyllentorner, som söker at gifta sig[,] men lägrat A:o 1707